Phare projektas

935 0

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Delegavus Ūkio ministerijai ir

Centrinei projektų valdymo agentūrai

Paraiškos forma

Biudžeto eilutė LI 2002/000.620.01.01

Pareiškėjo pavadinimas:

UAB „Bang“

Bylos Nr. 1

(naudotis tarnyboje)

Įspėjimas

Prašome atidžiai perskaityti ir užpildyti paraišką. Praleidimai negali būti atitaisomi; jei trūksta kokios nors informacijos arba dokumento, jūsų paraiška bus atmetama.

Paraiškos formos pildymas

Prieš pildydami paraiškos formą atidžiai perskaitykite Gaires pareiškėjams. Gairėse pareiškėjams pateikiamos sąlygos dėl galutinio termino, pateikimo formos, partnerių, projektų, išlaidų, pareiš-kėjų tinkamumo, atitinkamų vertinimo patikros lentelių, paraiškų atitikimo patikrinimo ir t.t., ku-rių turi būti laikomasi pildant šią paraiškos formą.

Pildydamas paraiškos foormą, pareiškėjas privalo laikytis nustatytos formos. Į visus klausimus tu-ri būti atsakoma griežtai laikantis išdėstymo tvarkos. Paraiška turi būti surinkta kompiuteriu (at-spausdinta) ir keičiama, atsižvelgiant į jūsų poreikius, pvz. skiriant daugiau vietos atsakymams pateikti arba ištrinant nurodymus pareiškėjams ir t.t. Ranka užpildytos arba nevisiškai užpildytos paraiškos nebus priimamos. Pateikite išsamią, bet glaustą informaciją; jei įmanoma, rašykite trumpai (nepamirškite, kad vertintojai jūsų pasiūlymui perskaityti ir įvertinti turi labai nedaug laiko).

Pareiškėjas ir visi partneriai (jei tokių yra) turi pateikti visus reikalaujamus ir pridedamus doku-mentus. Neevisiškai užpildytos paraiškos nėra vertinamos.

Paraiškos gali būti pateiktos lietuvių arba anglų kalba. Jei paraiška yra teikiama lietuvių kalba, šios paraiškos dalys PRIVALO būti pateiktos taip pat ir anglų kalba: Projekto santrauka (parai-škos formos 2.4 dalis), „Biudžetas“, „Finansavimo šaltiniai“ ir „Išlaidų pa

agrindimas“ (Gairių pa-reiškėjams B priedas).

Paraišką prašome užpildyti kuo aiškiau, atsižvelgiant į tai, kad jūsų paraišką vertinsiantys eks-pertai nieko nežino nei apie jūsų projektą, nei apie pareiškėją ar partnerius. Rašykite glaustai, bet pakankamai išsamiai, kad būtų aišku, ką planuojate atlikti, kodėl jūsų projektas yra aktualus sub-sidijų schemos uždaviniams įgyvendinti ir kokios konkrečios naudos jis duos.

1. Projekto identifikavimo lapas

1.1 Projekto pavadinimas

„DVD diskų gamybos technologijos tobulinimas“

1.2 Paraiškos tipas

Paraiškų pagal subsidijų schemą temos Pažymėkite tik vieną temą!

1 tema: Inovacijos +

2 tema: El. verslas

1.3 Pareiškėjo pavadinimas

UAB „Bang“

Asmuo pasiteirauti:

Gamybos vadybininkas, Mindaugas Butvytis

Tel.: 8 676 25606

Fax.: 8~41 650015

El. p.: boodwis@one.lt

1.4 Projekto partneriai

Partneris Nr. 1 Techno-Park Tulln

Partneris Nr. 2 Modern Industrial Technologies (MIT)

1.5 Finansavimo šaltiniai

Eurais (€) %

Visos projekto išlaidos 108000 100

Tinkamos projekto išlaidos 108000 100

IŠ KURIŲ

Finansuojamos pagal subsidijų schemą 90 000 80

Finansuojamos pareiškėjo ir partnerių, iš kurių: 18000 20

Finansuojamos pareiškėjo 18000 20

2. Projekto aprašymas

2.1 Pavadinimas

UAB „Bang“ inovacijų diegimas

2.2 Veiklos vykdymo vieta

Lietuva

2.3 Iš Sutarčių innstitucijos prašoma suma

Visos tinkamos projekto išlaidos Iš Sutarčių institucijos prašoma suma % visų projekto išlaidų

108000 90000 80%

2.4 Projekto santrauka

Technologijų tobulinimas siekiant sukurti naują konkurencingą produktą. Bus atliekami moksliniai tyrimai technologijų tobulinimo procese, pritaikant teorines žinias.

Taigi šio projekto tikslai:

1) Tobulinti esamą technologiją gaminančią DVD Double Layer diskus į technologiją ga-minti DVD Dual Double Layer Lite Stribe diskus.

2) Įdiegti patobulintas technologijas įmonėje.

Ši inovacinė technologija bus pritaikyta gaminti visiškai naujus produktus. Siekiant efek-tyviai panaudoti patobulintas DVD diskų gamybos technologijas, bus apmokomi darbuotojai.

Tikslinės grupės bus įmonė ir jos darbuotojai.

Pagrindinės ve

eiklos:

1. Mokslininkų ir specialistų technologų samdymas.

2. Mokslinis-technologinis tyrimas.

3. Technologijos tobulinimas.

4. Darbuotojų apmokymas dirbti su nauja technologija.

Pasekmės:

1. Įmonė taps labiau konkurencinga, turėdama naują technologiją.

2. Naujų produktų patekimas į rinką ir galima prekyba nauja technologija bei eksportas pa-didins įmonės gaunamą pelną.

3. Kadangi technologija ir jos pagalba gaminamas produktas yra visiškai nauji informacinių technologijų rinkose tiek Lietuvoje tiek užsienyje šios inovacijos turės teigiamos įtakos Lietuvos ekonomikai.

4. Bus pakelta darbuotojų kvalifikacija ir sumažės bedarbystės Kauno regione.

Rodikliai:

1. Rinkos dalies pasikeitimas.

2. Naujai sukurtų darbo vietų skaičius.

3. Papildomas pelnas.

2.5 Projekto tikslai

Bendras tikslas, kurį padės pasiekti projektas yra ilgalaikis UAB „Bang“ inovatoriškumo bei konkurencingumo didinimas, tuo užtikrinant įmonės plėtrą ir pelną, bei suteikiant galimybę plėtotis ir gauti didesnį pelną kitoms, informacinių technologijų verslu užsiimančioms, įmonėms.

Ilgalaikė nauda kurią gaus įmonė, tai galimybė plėsti veiklą su laiku didinant naujo pro-dukto pardavimo apimtis (kurių didėjimas numatomas spartus, nes nėra konkurentų, gaminančių tokį patį produktą) naudojant patobulintą technologiją. Naujas produktas bus ne tik parduodamas vidaus rinkoje, pradėjus prekiauti nauju produktu smarkiai išaugs jo eksportas, nes Lietuva bus pirmoji gaminanti šį produktą, taip padidės Lietuvos verslo internacionalizacija. Taip pat būtų galima plėsti veiklos sritį užpatentuojant patobulintą technologiją ir parduoti ją užsienio rinkoms. Tai užtikrintų ne tik didėjantį pelną įmonei bet ir paskatintų nuolatinį informacinių technologijų verslo plėtojimąsi, nes naujos technologijos patobulinimas Lietuvoje ir jos sėkmė, paskatintų ki

i-tas įmones siekti naujovių.

Nauda būtų ir kitoms įmonėms užsiimančioms kompiuterinių technologijų prekyba ir eksportu, nes toks produktas dar niekur kitur nėra gaminamas, taigi numatoma didelė jo paklausa užsienio rinkose.

Kita tikslinė projekto grupė yra darbuotojai, kurie pagerinę savo kvalifikaciją ir išmokę dirbti su nauja technologija turėtų ilgalaikę naudą nes jų teikiama darbo jėga turėtų paklausą ir ateityje, kai nauja technologija taps plačiau naudojama. Įgiję patirties dirbdami su nauja techno-logija UAB „Bang“ darbuotojai taptų patikimais specialistais, kurie galėtų apmokyti dirbti ir ki-tus darbuotojus ne tik minėtoje įmonėje bet ir užsienio įmonėse, kurios pirktų patobulintą te-chnologiją iš UAB „Bang“. Taip minėtieji darbuotojai keltų savo įgūdžių, žinių ir kvalifikacijos lygį gerindami Lietuvos kompiuterinių technologijų rinkų konkurencingumą. Taigi ši įmonė tap-tų ne tik vienintele naujo produkto bei patobulintos technologijos bet ir kvalifikuotų specialistų paslaugų tiekėja. Darbuotojams tai garantuotų socialinį pasitenkinimą ir tobulėjimą, o įmonei pelną ir didesnį konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Projekto tikslas yra patobulinti esamą DVD Double Layer diskų gamybos technologiją ir įdiegti ją įmonėje, siekiant išleisti į rinką visiškai naują produktą. Greitas poveikis tikslinėms grupėms bus įmonės novatorės vardo įgijimas (kas leis įmonei užsitikrinti gerą vardą ir konku-rencingumą ateityje), paskelbus apie naują į rinką išleidžiamą produktą. Taip pat išleidus naują produktą gaunamos pa
ajamos.

Darbuotojams greitas poveikis pasireikš naujų įgūdžių įgijimu, ką jie galės pritaikyti to-limesniam savo tobulėjimui. Kvalifikuoti darbuotojai taip pat bus svarbu įmonei toliau plėtojant savo veiklą.

2.6 Projekto svarba

Rengiamas projektas UAB “Bang” turės didelės įtakos įvairiausiai požiūriais. Naujai įdiegta technologija leis įmonei išsikovoti didesnę vietinės rinkos dalį, ko pasekoje bus gautas didesnis pelnas. Gautas didesnis grynasis pelnas skatins įmonės plėtrą, jai reikės samdyti daugiau darbuotojų todėl mažės nedarbo lygis mieste, bus surenkama daugiau mokesčių į šalies biudžetą. Svarbiausia, kad novatoriškas produktas leis giliau įsiskverbti į ES šalių rinką, kur jaučiamas diskų poreikis, tačiau dėl pajėgesnių konkurentų veiksmų patekti į rinką labai sunku. Numatoma galimybė plėsti įmonės veiklą parduodant patobulintą technologiją kitų šalių įmonėms.

Iš projekto lėšų numatomas ne tik technologijų tobulinimas, bet ir darbuotojų mokymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – tai UAB “Bang” ateities investicija. Apmokyti darbuotojai naujai įgytomis žiniomis galės pasidalinti su visu personalu. Taip pat įgiję darbo su naujomis te-chnologijomis įgūdžių, įmonės specialistai galėtų vykti į užsienį apmokyti kitų firmų, kurios įsi-gytų technologiją iš UAB „Bang“, darbuotojų.

Projektas įmonei naudingas ne tik ekonominiu požiūriu, bet turės įtakos ir mokslinių ty-rimų plėtrai. Tai pirmasis tokio tipo UAB “Bang” projektas, todėl sėkmės atveju įmonė neatsisa-kys galimybės kurti dar novatoriškesnį produktą. DVD „Double Layer“ nereikalauja papildomos sudėtingos įrangos vartojimo metu, be to asmeniniuose kompiuteriuose jau seniai yra diegiami DVD „Double Layer“ diskų skaitytuvai ir rašytuvai. Tai parodo projekto savalaikiškumą. DVD „Double Layer“ diskai skatins visų informacijos laikmenų progresą. Įmonės konkurentės pajutu-sios apyvartos sumažėjimą susirūpins ir savų technologijų tobulinimu ir naujovių diegimu.

Sėkmingai įgyvendintas projektas įmonei suformuos įmonės novatorės įvaizdį. Šiuo, di-dėjančios konkurencijos laikotarpiu, tinkamas įvaizdis gali padėti išlikti rinkoje.

2.7 Projekto veiklų įgyvendinimo planas ir grafikas

Projekto trukmė yra 12 mėn.

1 pusmetis 2 pusmetis

Veikla Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vykdytojas

Pavyzdys pavyzdys Pavyzdys

1 Mokslininkų ir specialistų technologų at-ranka ir sam-dymas Vietinis partneris Nr. 1

1.1. Tinkamų mokslininkų-paieška.

1.2. Tinkamų specialistų te-chnologų pa-ieška.

1.3. Moksli-ninkų ir te-chnologų spe-cialistų sam-dymas.

2. Mokslinis-technologinis tyrimas Vietinis partneris Nr. 1

2.1. Reikiamos įrangos techno-logijos tyrimui atlikti įsigiji-mas.

2.2. Tyrimo at-likimas ir jo re-zultatų įverti-nimas.

3. Technologi-jos tobulini-mas. Vietinis partneris Nr. 2

3.1. Reikiamos įrangos techno-logijai patobu-linti įsigijimas.

3.2. Technolo-gijos tobulinimo procesas bei te-chnologijos iš-bandymas.

3.3. Patobulin-tos technologi-jos įdiegimas įmonėje.

3.4. Papildomų patalpų įrengi-mas patobulin-tai technologijai eksploatuoti.

4. Darbuotojų apmokymas dirbti su nauja technologija

4.1. Darbuoto-jams apmokyti specialistų pa-ieška ir samdy-mas

4.2. Naujų dar-buotojų sam-dymas

4.3. Darbuotojų apmokymo pro-cesas

2.8 Išsamus veiklų aprašymas

Pirmąjį projekto vykdymo mėnesį UAB „Bang“ vykdys tinkamų mokslininkų ir specialistų technologų paiešką Tulln‘e įsikūrusiame technologijų parke (Techno-Park Tulln, GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 3, Postfach 70, A-2355 Wiener Neudorf), Vienoje įsikūrusiame aukštųjų ir informacinių technologijų parke (Modern Industrial Technologies (MIT) Nurbung Straße 11, Viena, Austria). Atrinkę kvalifikuotus ir reikalavimus atitinkančius specialistus antrą projekto vykdymo mėnesį bus derinamos mūsų siūlomos ir surastų specialistų pageidaujamos darbo sąlygos.

Trečiąjį projekto vykdymo mėnesį bus ieškoma ir įsigyjama specialistų nurodyta reikalinga įranga tyrimui atlikti. Įsigijus reikiamą įranga bus pradėtas mokslinis tyrimas, kuris užtruks du mėnesius. Per šį laikotarpį bus išmontuota naujai įsigyta technologija leidžianti gaminti DVD Double Layer diskus. Ji bus smulkiai analizuojama ir įvertinami gauti analizės rezultatai. Atlikus šiuos darbus, į DVD Double Layer diskų gamybos technologiją bus įdiegiamos DVD Dual ir DVD Lite Scribe technologijos pritaikant DVD Dual Double Layer Lite Scribe diskams gaminti.

Šeštąjį projekto vykdymo mėnesį bus ieškoma ir po to įsigyjama reikiama papildoma technologija reikalinga įdiegti DVD Dual ir DVD Lite Scribe technologijas į DVD Double Layer diskų gamybos technologiją. Anksčiau pasamdyti specialistai technologai įdiegs minėtas technologijas į DVD Dauble Layer technologiją ir išbandys naująją technologiją per du mėnesius. Technologijos bandymo laikotarpio pabaigoje ši technologija bus įdiegiama įmonėje. Kadangi bus paliekama ir sena technologijos linija, todėl naujos technologijos įdiegimui bus įrengiamos naujos papildomos patalpos. Patobulintų technologijų įdiegimui numatomas aštuntas ir devintas projekto įgyvendinimo mėnesiai, papildomų patalpų įrengimui numatomas devintas projekto įgyvendinimo mėnuo.

Įdiegus patobulintą technologiją bus apmokomi darbuotojai naudotis naująja technologija. Tam numatoma pasamdyti du specialistus: naudojimosi DVD Dual Duoble Layer Lite Scribe diskų gamybos technologija specialistas ir darbų saugos gaminant DVD Dual Double Layer Lite Stribe diskus specialistas. Šių specialistų paieška ir samdymas numatomi dešimtą projekto vykdymo mėnesį. Paieška bus vykdoma Europos Sąjungos šalyse, nes Lietuvoje nėra tinkamų specialistų galinčių apmokyti darbuotojus naudotis minėta patobulinta technologija. Specialistų reikalingų darbuotojų apmokymui ieškosime Didžiojoje Britanijoje, tačiau jei nerasime specialistų D. Britanijoje jų ieškosime Vokietijoje. Šios šalys pasirinktos dėl to, kad jose yra labiausiai išsivysčiusi informacinių technologijų rinka.

Dešimtą ir vienuoliktą projekto vykdymo mėnesį taip pat numatomas naujų darbuotojų samdymas. UAB „Bang“ samdys jaunus, neseniai baigusius bakalauro ar magistro informacinių technologijų studijas. Naujus darbuotojus samdysime dėl to, kad įdiegus patobulintas technologijas bus išplėsta technologinė linija. Atranka bus vykdoma vienu etapu. Bus stebima kaip potencialus darbuotojas sugeba bendrauti su kolektyvu ir kokia įgyta jo kompetencija. Potencialių darbuotojų apmokymas vyks paskutinį metų mėnesį. Numatoma, jog naudojimosi DVD Dual Duoble Layer Lite Scribe diskų gamybos technologija specialistas praves du teorinius seminarus apie patobulintą technologiją bei praktiškai apmokys darbuotojus (per 5 darbo dienas) naudotis patobulintomis technologijomis. Kitas, darbų saugos gaminant DVD Dual Double Layer Lite Stribe diskus specialistas, praves darbuotojams darbo saugos seminarą, siekiant užtikrinti ne tik kvalifikuotą, bet ir saugią darbuotojų veiklą naudojantis patobulinta technologija.

2.9 Rezultatai ir pasekmės

Mėnuo Kiekybinės išraiškos konkre-tūs rezultatai pasekmės

1 Mokslininkų ir specialistų te-chnologų atranka ir samdymas Padidintas žinių turėjimas įmonėje

1.1. Tinkamų mokslininkų pa-ieška. Atrinkta 10 galimų moksli-ninkų

1.2. Tinkamų specialistų te-chnologų paieška. Atrinkta 10 galimų specialistų technologų

1.3. Mokslininkų ir technologų specialistų samdymas. 1 mokslininkas, 2 specialistai technologai

2. Mokslinis-technologinis ty-rimas

2.1. Reikiamos įrangos technolo-gijos tyrimui atlikti įsigijimas. Elektronikos ir mechanikos 1 komplektas Gauta reikiama informaci-ja technologijai patobulinti

2.2. Tyrimo atlikimas ir jo rezulta-tų įvertinimas. Tyrimo rezultatų ataskaita (50 psl.) pdf byla

3. Technologijos tobulinimas.

3.1. Reikiamos įrangos technolo-gijai patobulinti įsigijimas. 3 irenginiams patobulinti rei-kalingos DVD Dual ir DVD Lite Scribe mikroschemos, dalys ir programinė įranga Technologiškai pasirengta gaminti naują produktą

3.2. Technologijos tobulinimo procesas bei technologijos išban-dymas. 3 DVD Dual Double Layer Lite Scribe įrenginiai. 100 DVD Dual DL Lite Scribe bandomųjų diskų pagamini-mas.

3.3. Patobulintos technologijos įdiegimas įmonėje. 3 DVD Dual Double Layer Lite Scribe įrenginiai.

3.4. Papildomų patalpų įrengimas patobulintai technologijai eksploa-tuoti. Naujos gamybinės patalpos (200m2) ir sumontuoti 3 pato-bulinti įrengimai

4. Darbuotojų apmokymas dirb-ti su nauja technologija

4.1. Darbuotojams apmokyti spe-cialistų paieška ir samdymas Iš 30-ties galimų specialistų (po pirmo atrankos etapo) bus pasamdyta 1 naudojimosi DVD Dual Duoble Layer Lite Scribe diskų gamybos techno-logija specialistas ir 1 darbų saugos gaminant DVD Dual Double Layer Lite Stribe dis-kus specialistas Galutinai pasirengta ga-minti naują produktą

4.2. Naujų darbuotojų samdymas Pasamdyta 10 naujų darbuo-tojų

4.3. Darbuotojų apmokymo proce-sas 2 teorinių seminarų pravedi-mas (3 h) ir praktinis apmo-kymas (15 h)

2.10 Atsakomybės pasidalijimas

Mėnuo Pagrindinės (pagalbinės) partnerių pareigos Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ir numatytas darbo dienų skaičius

1 Mokslininkų ir specialistų te-chnologų atranka ir samdymas

1.1. Tinkamų mokslininkų paieška. Techno-Park Tulln 1 mėnuo

1.2. Tinkamų specialistų te-chnologų paieška. Modern Indust-rial Technologies (MIT) 1 mėnuo

1.3. Mokslininkų ir technolo-gų specialistų samdymas. Techno-Park Tulln, VŠĮ Mo-dern Industrial Technologies (MIT), 1 mėnuo

2. Mokslinis-technologinis tyrimas

2.1. Reikiamos įrangos techno-logijos tyrimui atlikti įsigijimas. Nėra 1 mėnuo

2.2. Tyrimo atlikimas ir jo rezul-tatų įvertinimas. Techno-Park Tulln 2 mėnesiai

3. Technologijos tobulinimas.

3.1. Reikiamos įrangos techno-logijai patobulinti įsigijimas. Nėra 1 mėnuo

3.2. Technologijos tobulinimo procesas bei technologijos iš-bandymas. Modern Indust-rial Technologies (MIT) 2 mėnesiai

3.3. Patobulintos technologijos įdiegimas įmonėje. Nėra 2 mėnesiai

3.4. Papildomų patalpų įrengi-mas patobulintai technologijai eksploatuoti. Nėra 1 mėnuo

4. Darbuotojų apmokymas dirbti su nauja technologija

4.1. Darbuotojams apmokyti specialistų paieška ir samdymas Nėra 1 mėnuo

4.2. Naujų darbuotojų samdy-mas Nėra 2 mėnuo

4.3. Darbuotojų apmokymo pro-cesas Nėra 1 mėnuo

2.11 Projektų valdymas ir gebėjimai

Projektui vadovaus Ingrida Grigonytė. Projekto vadovavimas ir valdymas vyks Kaune esančiame administracinėse bendrovės patalpose. Bendravimas su ekspertais ir specialistais bus bendraujama tiesio-giai arba telefonu. Susitikimai numatoma, kad vyks kartą per savaitę. Bendravimas su partneriais vyks elektroniniu paštu, telefonu ir faksu.

Numatoma atrinkti vieną mokslininką, du specialistus-technologus ir du darbuotojus apmokysian-tys specialistai-teoretikai. Šie žmonės bus samdomi konkurso būdu iš partnerių: technologinių ir inovaci-nių parkų, todėl šiuo metu tikslių duomenų apie šiuos asmenis nurodyti duomenų negalime. Mokslininko pageidaujama kompetencija informatikos doktoranto laipsnis, specialistų-technologų pageidaujama kom-petencija, patirtis dirbant su DVD Dual ir DVD Double Layer diskų technologijomis. Specialistų apmo-kysiančių darbuotojus pageidaujama kompetencija, inžinerinių mokslų magistras ir turintys patirtį naujai apmokant darbuotojus dirbti su technologijomis gaminančiomis DVD Dual, DVD Double Layer ir DVD Lite Stribe diskus.

Vardas ir pavardė Profesinės kompetencijos aprašymas ir kiekybinė išraiška

Ingrida Grigonytė Projektų ir marketingo vadybininkė

Mindaugas Budvytis Gamybos ir personalo vadybininkas

Gediminas Daukšas Vyr. buhalteris

2.12 Projekto daugiklio efektas

Atsiras nauja plėtojimosi sfera. Įmonės užsiimančios panašia veikla bei naujai įkurtos įmonės, galės savo plėtoti savo technologines linijas pradėdamos gaminti naują produktą tiek Lietuvos rinkai tiek eksportui. Taip verslo įmonės gerins ne tik savo finansinę padėtį bet ir kels Lietuvos ekonomikos lygį. Kadangi patobulinta technologija ir ja gaminamas produktas bus vi-siškai nauji informacinių technologijų rinkoje, todėl patobulintą technologiją užpatentavus bus galima patentą parduoti kitoms ES šalims. Taip pat bus galima gaminti patobulintą technologiją ir parduoti ne tik ES bet ir viso pasaulio įmonėms užsiimančioms informacinių technologijų verslu. Tai patobulintos technologijos užpatentavimas ir gamyba bus nauja sritis kurioje galės plėtotis įmonė bei kurtis ir plėtotis kitos informacinių technologijų gamyba užsiimančios įmonės. Tai taip pat skatins privačias investicijas tiek UAB „Bang“ tiek kitose įmonėse, kurios užsiims informacinių technologijų verslu naudodamos patobulintą DVD Dual Double Layer Lite Scribe diskų gamybos technologiją. Technologijos patobulinimas ir naujo produkto gamyba Lietuvoje paskatins kitas, informacinių technologijų gamyba užsiimančias įmones vykdyti panašius projek-tus Lietuvoje. Numatoma, jog tai turės didelį teigiamą poveikį verslo plėtrai bei naujų darbo vie-tų kūrimui Lietuvoje, nes besisteigiančios naujos įmonės bei jau egzistuojančios įmonės diegs naujas technologines linijas šalia jau egzistuojančių technologinių linijų., dėl ko numatoma dar-buotojų samdos padidėjimas.

Kitose įmonėse projektą galima pakartoti tiek regioniniu tiek visos šalies mastu.

2.13 Prielaidos ir išankstinės sąlygos

Bendrovės vykdomam projektui neigiamos įtakos gali turėti šie veiksniai, kurie turi labai nedidelę tikimybę įvykti:

• Flash atminčių didesnės talpos atsiradimas ir jų atpigimas;

• iPod kainų sumukimas;

• Didesnės talpos DVD diskų atsiradimas rinkoje, nei numatomos gaminti naujas produktas įvykužius projektą.

Bendrovės vykdomam projektui teigiamos įtakos gali turėti:

• CD diskų išnykimas i

. . .

3.3.4. Informacija apie suteiktas subsidijas

3.3.4.1.

Projekto pavadinimas ir aprašymas Biudžeto linija, ar kitas šaltinis, sub-sidiją suteikusi institucija Suma ir valiuta Data

– – 0 –

3.3.4.2.

Projekto pavadinimas ir aprašymas Biudžeto linija, ar kitas šaltinis, sub-sidiją suteikianti institucija Suma ir valiuta Data

– – 0 –

4. Pareiškėjo ir partnerių pareiškimas

4.2 Pareiškėjo deklaracija

Aš, žemiau pasirašęs už projektą atsakingas organizacijos pareiškėjos atstovas, patvirtinu, kad:

a) šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga,

b) pareiškėjas ir jo partneriai (kai taikoma) nėra priskiriami nė vienai Gairių pareiškėjams 2.1.1 dalyje išvardytai kategorijai ir

c) pareiškėjas turi finansavimo šaltinius, profesinius gebėjimus ir kvalifikaciją, nurodytą Gairėse pareiškėjams.

Vardas, pavardė Ingrida Grigonytė

Pareigos Marketingo ir projektų vadybininkė

Parašas

Vieta ir data Savanorių pr. 192 Kaunas LT-3000, Lietuva

2005-11-30

Patikros lentelė

Tinkamumo kriterijai yra tenkinami:

TAIP NE

Pareiškėjas tinkamas X

Jei numatyti užsienio partneriai, nors vienas partneris turi būti iš Lietuvos X

Partneris Nr. 1 tinkamas X

Partneris Nr. 2 tinkamas X

Pagrindinė projekto veiklos dalis vykdoma Lietuvoje ir yra skirta Lietuvos gyventojams (nedidelė projekto veiklų dalis taip pat gali vykti kitose PHARE ar ES šalyse, taip pat Turkijoje, Maltoje ir Kipre) X

Didžiausias subsidijos dydis neviršytas X

Prašoma suma ne mažesnė kaip 50 000 eurų X

Didžiausias paramos intensyvumas neviršytas X

Projekto trukmė neviršija 12 mėnesių ir atitinka terminus X

Veiklos yra tinkamos X

Visos išlaidos yra tinkamos ir neviršija nustatytų normų X

De minimis taisyklė nepažeista X

Administracinio tinkamumo kriterijai yra tenkinami:

TAIP NE

Paraiška ir kartu pridedami dokumentai gauti iki galutinio pateikimo termino. X

Paraiška gauta užklijuotame voke. X

Paraiška pilna ir užpildyta pagal paraiškos formą. X

Pateiktas vienas originalas, penkios kopijos ir elektroninė visų dokumentų versija (įrašy-ta į elektroninę laikmeną). X

Paraiška surinkta kompiuteriu (atspausdinta) ir pateikta lietuvių arba anglų kalba. X

Jei paraiška pateikta lietuvių kalba, Projekto santrauka, „Biudžetas“, „Finansavimo šalti-niai“ ir „Išlaidų pagrindimas“ taip pat pateikti ir anglų kalba (Paraiškos forma: 2.4, B priedas). X

Nurodyta tema, pagal kurią prašoma finansavimo X

Pareiškėjo deklaracija pasirašyta X

Pareiškimą dėl partnerystės pasirašė visi partneriai X

Pridėti pareiškėjo ir partnerių darbuotojų bei ekspertų, kurie dalyvaus projekte, gyveni-mo ir veiklos aprašymai (CV). X

„Biudžetas“ ir „Finansavimo šaltiniai“ pateikti nurodyta forma (B priedas), visiškai už-pildyti ir apskaičiuoti eurais. X

Pateikta pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija. X

Pateiktos partnerių registracijos pažymėjimų kopijos. X

Pateikta parašu bei antspaudu patvirtinta pareiškėjo įstatų kopija. X

Pateiktos parašu bei antspaudu patvirtintos partnerių įstatų kopijos. X

Pateiktos pareiškėjo pasirašytos paskutinių dvejų metų balansų kopijos. X

Pateiktos pareiškėjo pasirašytos paskutinių dvejų metų pelno (nuostolio) ataskaitų kopi-jos. X

Pateiktos pareiškėjo pasirašytos paskutinių dvejų metų finansinės atskaitomybės paaiški-namųjų raštų kopijos. X

Pateikti dokumentai, patvirtinantys finansinį pajėgumą įgyvendinti projektą (kai taiko-ma). X

Pateiktos partnerių pasirašytos paskutinių dvejų metų balansų kopijos. X

Pateiktos partnerių pasirašytos paskutinių dvejų metų pelno (nuostolio) ataskaitų kopijos. X

Pateiktos partnerių pasirašytos paskutinių dvejų metų finansinės atskaitomybės paaiški-namųjų raštų kopijos. X

Pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus pažyma, kad pareiš-kėjas yra įvykdęs visus savo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki galutinės pa-raiškų pateikimo datos. X

Pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad pareiškėjas yra įvykdęs visus savo mokestinius įsipareigojimus. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mė-nesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos. X

Pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo teritorinio skyriaus pažyma, kad partne-riai yra įvykdę visus savo įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mo-kėjimu. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos. X

Pateikta Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad partneriai yra įvykdę visus savo mokestinius įsipareigojimus. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius iki galutinės paraiškų pateikimo datos. X

Oficiali Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad pareiškėjas nebankrutuoja, nėra likviduojamas, jo reikalų netvarko tei-smai, jis nėra sudaręs susitarimo su kreditoriais ir jam dėl šių reikalų nėra iškelta byla. X

Oficiali Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad partneris nebankrutuoja, nėra likviduojamas, jo reikalų netvarko tei-smai, jis nėra sudaręs susitarimo su kreditoriais ir jam dėl šių reikalų nėra iškelta byla. X

Join the Conversation

×
×