Atsiskaitymai už studijų modulius

TURINYS
1. ĮVADAS 3
2. BENDROJI DALIS 4
2.1. STUDIJŲ MODULIAI 4
2.2. ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS 4
2.3. ATSISKAITYMAS UŽ STUDIJŲ MODULIUS 6
2.4. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA 7
2.5. ŽINIARAŠČIAI, JŲ PRIEDAI IR ATSISKAITYMO LAPELIAI 8
2.6. EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO ATIDĖJIMAS 9
3. IŠVADOS 111. ĮVADAS
Studijų modulis – savarankiškas studijų programos objektas, apimantis visą dėstomą dalyką arba jo dalį. Studijų programoje pateikiamų modulių aprašuose nurodomas dėstomo dalyko turinys, studijų formos ir jų apimtys, atsiskaitymai, literatūros šaltiniai ir dėstančių bei koordinuojančiojo dėstytojų pavardės.
Šiame darbe apžvelgsime atsiskaitymo už studijų modulius tvarką Kauno Technologijos Universitete. T. y. plačiau aprašysime vertinimo sistemą, atsiskaitymo už studijų modulius eiigą ir būdus, reikalingus dokumentus. Detali atsiskaitymo už studijų modulius tvarka nustatoma rektoriaus tvirtinamais nuostatais, parengtais vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu, kurie reglamentuoja dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuosiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius tvarką, atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę. Akademinis reguliaminas, papildydamas Statutą, nustato Kauno technologijos universitete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų organizavimo ir jų finansavimo bendruosius principus bei vidinę jų kokybės užtikrinimo sistemą, profesinių kvalifikacijų, kvalifikacinių ir mokslo laipsnių įgijimo Universitete tvarką.2. BENDROJI DALIS
2.1. STUDIJŲ MODULIAI
Studijų moodulis dėstomas vieną semestrą. Visas studijų dalykas gali būti pateikiamas vienu ar keliais studijų moduliais. Yra rekomenduojamas lyginis modulio kreditų skaičius. Studijų kreditas – studijų apimties matavimo vienetas, lygus keturiasdešimčiai sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.) valandų, t.y. vienai jo

o darbo savaitei. Studento dieninės studijų formos individualiojo studijų plano (vienerių mokslo metų) apimtis turi būti ne mažesnė kaip 40 kreditų, kitų studijų formų – ne mažesnė kaip 32 kreditai, išskyrus atvejus, kai tiems mokslo metams studentui yra įskaityta anksčiau studijuotų dalykų.
Studijų modulio medžiaga įsisavinama studento auditorinio, savarankiško darbo ir praktikų metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, kursinių ir namų darbų bei kursinių projektų rengimas, mokslinis tiriamasis darbas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Savarankiškam darbui rekomenduojama skirti nuo 30 iki 70 proc. (neakivaizdinėse studijose – iki 90 proc.) studijų modulio, išskyrus praktikos, baigiamųjų ir kitų darbų, taip pat doktorantūros modulius, appimties atsižvelgiant į konkrečių užduočių specifiką. Didesnio pasirengimo reikalaujančių atsiskaitymų skaičius dekanų nustatyta tvarka gali būti ribojamas. Kiekvieno studijų modulio įsisavinimas turi būti įvertintas pažymiu. Maksimalus studijų modulio atestavimo laikotarpis – 3 metai.2.2. ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS
Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti Universitete vartojama dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema (1 lentelė). Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį, išskyrus praktikas, semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos me
etu, (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Egzaminai laikomi pagal iš anksto dekanato sudarytą ir dekano patvirtintą egzaminų sesijos grafiką, kuris paskelbiamas prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Egzaminuojamasis privalo turėti studento pažymėjimą ar kitą asmens tapatybės dokumentą. Kai modulį veda keli dėstytojai, egzaminuojantįjį dėstytoją skiria dekanas arba katedros vedėjas. Fakultetas gali nustatyti, kad bendrojo universitetinio lavinimo ir studijų programos (krypties) pagrindų blokų modulių egzaminus priima tik su egzaminuojamais studentais užsiėmimų neturėjęs dėstytojas. Šios nuostatos nereikalaujama taikyti, kai tų blokų modulį veda tik vienas dėstytojas. Ypatingais atvejais (esant raštiškai studentų apeliacijai, susirgus ar išvykus dėstytojui ir pan.) dekanas egzaminuoti įsakymu gali skirti kitą dėstytoją arba komisiją. Doktorantus egzaminuoja trijų asmenų komisija, sudaroma doktorantūros reglamento nustatyta tvarka. Perlaikyti egzaminą (ginti baigiamąjį darbą) teigiamam įvertinimui pagerinti neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai patenkinama studento apeliacija (dėl dėstytojo neobjektyvumo, sveikatos sutrikimų ir kt. svarbių priežasčių) Universiteto ginčų nagrinėjimo komisijai. Šiuo atveju egzaminuoti fakulteto, kuris veda studijų modulį, dekanas įsakymu skiria kitą dėstytoją arba komisiją, o įvertinimams įrašyti spausdinamas papildomas žiniaraščio priedas. Studentas, jo nuomone, prastai įsisavinęs studijų modulį ir atitinkamai prastai už jį įvertintas, dekano leidimu gali šio modulio studijas pakartoti, mokėdamas už jį visą kainą.

1 lentelė
Dešimt-
balis pažymys Pažymio pavadinimas Įgytas žinių, gebėjimų ir įgūdžių kiekis procentais Apibrėžimas Išvada
10 Puikiai 91-100 Puikus darbas ir ži

inios Už modulį atsiskaityta
9 Labai gerai 81-90 Stiprus darbas ir žinios, bet yra nedidelių klaidų Už modulį atsiskaityta
8 Gerai 71-80 Aukščiau vidutinių standartų, bet yra klaidų Už modulį atsiskaityta
7 Pakankamai 61-70 Gana geras darbas ir žinios, bet yra nemažų trūkumų Už modulį atsiskaityta
6 Patenkinamai 51-60 Darbas ir žinios atitinka minimalius reikalavimus Už modulį atsiskaityta
5 Silpnai 41-50 Atitinka daugumą minimalių reikalavimų Už modulį atsiskaityta
4 Nepatenkinamai 31-40 Dar netenkina minimalių reikalavimų, reikia padirbėti papildomai Galima kartą perlaikyti
3 Nepatenkinamai 21-30 Dar netenkina minimalių reikalavimų, reikia padirbėti papildomai Galima kartą perlaikyti
2 Blogai 11-20 Reikia dar gana daug dirbti Būtina kartoti modulį
1 Labai blogai 0-10 Reikia dar gana daug dirbti Būtina kartoti modulį2.3. ATSISKAITYMAS UŽ STUDIJŲ MODULIUS
Už studijų modulius galima atsiskaityti laiku, pakartotinai arba atidėti atsiskaitymą. Studentas už studijų modulį atsiskaitė laiku, jeigu iki semestro pabaigos įvykdė semestro užduotis, egzaminą išlaikė sesijos metu ar iki jos eksternu (semestro metu) arba per atidėtą laikotarpį, arba jeigu jam įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai.

Pakartotiniais atsiskaitymais laikomi visi bandymai atsiskaityti, pasibaigus semestro užduočių atsiskaitymo grafike ar egzaminų sesijoje numatytam arba dekano leidimu atidėtam atsiskaitymo terminui. Neatvykimas atsiskaityti visais atvejais prilyginamas nesėkmingam atsiskaitymui. Pakartotinai atsiskaityti už semestro užduotį ir egzaminą galima tik vieną kartą. Pakartotinai atsiskaityti neleidžiama, jeigu studentas bandė atsiskaityti nesąžiningai. Įmokos už pakartotinį atsiskaitymą neimamos. Pakartotinai atsiskaityti už semestro užduotis galima semestro ir egzaminų sesijos metu, bet ne vėliau kaip iki paskutinės atitinkamo egzamino laikymo sesijos metu dienos. Jei praėjus egzaminų laikymo se
esijos metu ar atidėtu laiku terminams lieka neatsiskaityta daugiau kaip už 8 kreditų apimties modulių semestro užduotis studentas dekano įsakymu braukiamas iš studentų sąrašų arba, jam pateikus prašymą, paliekamas kartoti kursą kitais metais. Už kartojamus studijų modulius proporcingai jų kreditų skaičiui atitinkamo semestro pradžioje mokama nustatytas tai studijų pakopai ir formai studijų mokestis. Per nustatytą laiką (dešimt dienų) mokesčio už kartojamus modulius nesumokėję studentai į aukštesnį semestrą neregistruojami. Atsiskaityti už kartojamus atskirus ar viso semestro studijų modulius gali būti leidžiama ir anksčiau, nei prasideda nauja egzaminų sesija, bet ne anksčiau kaip per paskutiniuosius du semestro mėnesius, po vieną kartą per mėnesį. Valstybės finansuojamos vietos studentas tą patį semestrą gali kartoti tik vieną kartą (susimokėjęs už kartojamus modulius), dar vieną ar daugiau kartų tame pačiame semestre jis gali studijuoti tik savo lėšomis. Kartojančiam semestrą (kursą) valstybės finansuojamos vietos studentui stipendija neskiriama.
Atidėtais atsiskaitymais laikomi visi atsiskaitymai, atidėti dekano ar akademinių reikalų prorektoriaus leidimu, ir prilyginami atsiskaitymams laiku.
Per egzaminų sesiją arba per pakartotinį ar atidėtą atsiskaitymą už modulius atsiskaitę valstybės finansuojamų vietų studentai gali gauti valstybės stipendiją. Laiku už studijų modulius atsiskaitę savo lėšomis studijuojantys studentai konkurso tvarka gali pretenduoti į laisvas valstybės finansuojamas vietas studijuojamoje programoje.2.4. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA
Studijų modulių auditorinio ir savarankiško darbo užduotys atliekamos ir už jas atsiskaitoma semestro metu pagal studijų modulio programoje pateiktą grafiką, o egzaminas laikomas keturių savaičių trukmės egzaminų sesijos metu arba, dekano įsakymu, eksternu iki jos. Egzaminų sesijos tvarkaraštį tvirtina dekanas ir paskelbia prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Tvarkaraštyje rekomenduojama nurodyti kelias kiekvieno studijų modulio egzamino datas. Iš tvarkaraščio pasirinktą egzamino datą akademinės grupės (studentai) iki sesijos pradžios suderina su egzaminuojančiu dėstytoju ir įrašo į fakultetų raštinėse parengtus sąrašus. Eiliniam egzaminui pasirengti ir laikyti būtina skirti ne mažiau kaip keturias dienas (trys dienos skiriamos pasirengimui). Baigiamajam egzaminui pasirengti ir laikyti būtina skirti ne mažiau kaip šešias dienas. Egzaminą studentas gali laikyti tik tuo atveju, jeigu atsiskaitė už visas studijų modulio programoje nurodytas semestro užduotis.
Eksternu (semestro metu) studijų modulio egzaminą galima laikyti tik atsiskaičius už visas studijų modulio programoje nurodytas semestro užduotis. Dekanas studentui jo prašymu išduoda atsiskaitymo eksternu lapelį ir jame nurodo pageidaujamą egzamino datą. Šis lapelis suteikia teisę studentui susitarti su dėstytoju dėl individualaus atsiskaitymo už semestro užduotis grafiko ir konkrečios egzamino datos.
Baigiamųjų darbų viešo gynimo tvarkaraštį tvirtina dekanas ir paskelbia prieš dvi savaites. Teigiamu atsiskaitymu už baigiamojo darbo semestro užduotis laikomas motyvuotas baigiamojo darbo gynimo datos nustatymas ir įrašymas į gynimų tvarkaraštį bei sėkmingas preliminarus darbo svarstymas katedroje ar kitame padalinyje, kuriame darbas rengiamas.2.5. ŽINIARAŠČIAI, JŲ PRIEDAI IR ATSISKAITYMO LAPELIAI
Nustatyto pavyzdžio studijų modulio egzaminų žiniaraščius (po 1 egz.) fakultetų raštinės išspausdina ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki egzaminų sesijos pradžios. Jeigu modulį klauso kelių fakultetų studentai, tai žiniaraščiai spausdinami atskirai kiekvieno fakulteto studentams. Jei yra kartojančių studijų modulį studentų, žiniaraštis gali būti išspausdinamas ir anksčiau, bet ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki egzaminų sesijos pradžios. Kiekvienas žiniaraštis privalo turėti savo numerį, kurį suteikia fakultetas.
Įrašą apie studento atsiskaitymą už darbą semestro metu – tik IS (atsiskaityta) – į raštinėje laikomą žiniaraštį paskutinę semestro savaitę įrašo užsiėmimus vedęs katedros paskirtas dėstytojas. Fakulteto raštinės darbuotojai šiuos duomenis iki egzaminų sesijos pradžios įveda į akademinės informacijos sistemos duomenų bazes. Tas pats katedros paskirtas dėstytojas į žiniaraštį įrašo ir teigiamą įrašą už studento semestro užduotis, atliktas jau sesijos metu (studentui pateikus atitinkamą atsiskaitymo lapelį), bet ne vėliau kaip iki egzamino. Studento atliktas semestro užduotis vertinę dėstytojai informaciją apie studento gautus tiek semestro, tiek jau sesijos metu užduočių įvertinimus perduoda egzaminuojančiam dėstytojui. Egzamino pažymį įrašo egzaminuojantis dėstytojas arba egzamino komisijos pirmininkas. Dieną prieš egzaminą žiniaraštį jis pasiima iš fakulteto raštinės.
Žiniaraščius komplektuoja, nustatytą laiką saugo ir dekano leidimu susipažinti pateikia fakultetų raštinės. Žiniaraščiai sunaikinami Universitete nustatyta tvarka. Išlaikę visus egzaminus studentai savo semestro rezultatų suvestines pristato raštinėms.
Pasibaigus sesijai arba jau ir kitą darbo dieną po paskutinės egzaminų sesijos tvarkaraštyje nurodytos studijų modulio egzaminavimo datos fakultetų raštinės kiekvienam studijų moduliui, už kurį liko neatsiskaičiusių studentų, išspausdina nustatyto pavyzdžio egzamino žiniaraščio pirmąjį priedą kuriame įrašomi visi to egzamino nelaikę ar neišlaikę studentai. Jei studentas yra atsiskaitęs už semestro užduotis, žiniaraščio priede tai nurodoma. Šie priedai laikomi fakultetų raštinėse. Į žiniaraščio priedą pakartotinai laikomus egzaminus priimti ir(ar) semestro užduotis įvertinti paskirtas dėstytojas įrašo atsiskaitymo rezultatą. Pirmąją pavasario semestro antrosios savaitės darbo dieną ir pirmąją naujų mokslo metų darbo dieną pirmieji žiniaraščių priedai uždaromi.
Studento individualusis studijų planas – pagal studijų programą sudarytas vienų mokslo metų studijuojamų privalomųjų, alternatyviųjų ir laisvai pasirinktų dalykų sąrašas, patvirtintas fakulteto dekano. Studento visų studijų individualiųjų planų įvykdymo dokumentai yra juridinis pagrindas išduoti atitinkamo kvalifikacinio laipsnio ar kvalifikacijos diplomą, o nebaigus studijų – akademinį pažymėjimą. Studentui, eksternu laikančiam egzaminą, sesijos metu iki egzamino atsiskaitančiam už semestro užduotis, pakartotinai atsiskaitančiam už semestro užduotis ar egzaminą jau parengus žiniaraščio priedą, išduodamas dekano pasirašytas nustatytos formos atsiskaitymo lapelis. Dėstytojas turi teisę priimti tik tokį lapelį jam pateikusį studentą. Kol neatsiskaityta už semestro užduotis, egzamino atsiskaitymo lapelis neišduodamas (išskyrus egzamino laikymą eksternu). Atsiskaitymo lapeliai išrašomi tik individualiajame studijų plane įrašytiems moduliams. Egzamino atsiskaitymo lapelius ir(ar) atsiskaitymo už semestro užduotis lapelius fakultetų raštinėms studentai pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atsiskaitymo. Atsiskaitymo lapeliai saugomi studento byloje.
Studijų modulio žiniaraščio priedai prisegami prie egzaminų žiniaraščio. Pasibaigus atsiskaitymų atidėjimo terminams, raštinių darbuotojai informuoja dėstytojus, kad jie įrašytų galutinį atsiskaitymo rezultatą arba kad studentas atsiskaityti neatvyko.2.6. EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO ATIDĖJIMAS
Egzaminai bei atsiskaitymai už semestro užduotis atidedami dekano įsakymu dėl ligos, artimųjų mirties bei jų slaugos ir kitų svarbių priežasčių, gavus studento prašymą ir pratęsimo priežastį įrodančius dokumentus. Jei šios priežastys atsirado sesijos metu ir dėl jų studentas nelaikė vieno egzamino, jam pakartotinio atsiskaitymo terminai pratęsiami keturiomis dienomis, jei dviejų – aštuoniomis dienomis, jei trijų – dvylika dienų, jei keturių – šešiolika dienų. Tais atvejais, kai studentas semestro metu sirgo ilgiau kaip tris savaites, jam pakartotinio atsiskaitymo terminai gali būti atidėti dviem savaitėms. Šie atidėjimo terminai pradedami skaičiuoti atitinkamai nuo pavasario semestro antrosios savaitės pirmosios darbo dienos ir nuo pirmosios naujų mokslo metų darbo dienos. Atidėjimo terminai būtinai įrašomi į akademinės informacijos sistemos duomenų bazę. Susirgęs studentas ar jo artimieji kitą ligos dieną privalo informuoti fakulteto dekanatą. Pranešimai registruojami fakultetų raštinėse. Neinformavus dekanato be svarbių priežasčių, dekanas gali egzamino neatidėti. Pasveikęs studentas ligą įrodančius dokumentus pateikia fakultetų raštinėms ne vėliau kaip antrą darbo dieną. Vėliau šie dokumentai nepriimami.
Atidėti ir pakartotiniai parengtų, bet neapgintų ar negintų baigiamųjų darbų gynimai gali būti vykdomi pirmąjį naujo semestro mėnesį. Jei baigiamąjį darbą dar reikia užbaigti parengti (neatsiskaityta už semestro užduotį) ar neapgintą darbą pataisyti, studentui už nustatytą mokestį gali būti teikiama darbo parengimo ginti (konsultavimo, naudojimosi laboratorijomis ir pan.) paslauga. Tokių darbų gynimas organizuojamas atitinkamai gruodžio ir birželio mėnesiais.3. IŠVADOS
• Žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams vertinti Kauno Technologijos Universitete vartojama dešimtbalė kriterinė proporcinė vertinimo sistema.
• Už studijų modulius galima atsiskaityti laiku, pakartotinai arba atidėti atsiskaitymą. Už modulius atsiskaitę valstybės finansuojamų vietų studentai gali gauti valstybės stipendiją.
• Studijų modulių auditorinio ir savarankiško darbo užduotys atliekamos ir už jas atsiskaitoma semestro metu, o egzaminas laikomas keturių savaičių trukmės egzaminų sesijos metu.
• Įrašai apie studento atsiskaitymą, už darbą semestro metu fiksuojami žiniaraštyje, kiekvienas studentas laikantis egzaminą turi individualų studijų planą, kuriame rašomi egzaminų įvertinimai.

LITERATŪRA

1. Kauno technologijos universiteto Akademinis reguliaminas, patvirtintas KTU Senato pirmininko 2002-10-30 nutarimu Nr. 43.
2. Atsikaitymo už studijų modulius nuostatai, patvirtinti KTU rektoriaus 2003-12-01 įsakymu Nr. A-530.
3. Prieiga per internetą www.ktu.lt

Leave a Comment