Atsiskaitymai už studijų modulius

TURINYS

Įvadas..............................3
1. Atsiskaitymo už studijų modulius eiga.......................4
2. Pakartotiniai atsiskaitymai..............................7
3. Egzaminų ir baigiamųjų darbų gynimo atidėjimas.................9
4. Žiniaraščiai, jų priedai ir atsiskaitymo lapeliai...................9
5. Egzaminų sesijos rezultatų kontrolė.........................11
6. Išvados..............................13
7. Literatūra..............................14

ĮVADAS

Lietuvoje šiuo metu yra keletas universitetų, kuriuose, baigus studijas, įgyjamas aukštojo mokslo diplomas.
Studentų žinių kontrolė yra studijų proceso sudėtinė dalis. Žinių tikrinimas, jų vertinimas, įvairios kontrolės formos, rūšys, metodai sudaro sistemą, kurios tikslas – išsiaiškinti programos medžiagos žinių įvaldymo lygį ir studento profesinio bei jo asmenybės bendro išsilavinimo laipsnį.
Studijų procesas apima žinių įgijimą ir plėtojimą.
Studentai, studijuojantys universitete, pirmojoje ar antrojoje pakopoje, dieninėse, neeakivaizdinėse ar vakarinėse studijų formose privalo už studijas atsiskaityti, o kad butų galima įvertinti jų žinias, yra rengiamos įskaitos, koliokviumai ir egzaminai, ir parašomas pažymys. Jei studentai įvykdo visas semestro užduotis ir egzaminus išlaiko sesijos metu ar iki jos, laikoma, kad už studijų modulį atsiskaitė laiku.
Šiame savo darbe stengsiuosi kuo aiškiau išdėstyti savo temą: „Atsiskaitymo už studijų modulius tvarka“, kurį rašydama vadovavausi universitetų ir aukštųjų mokyklų nuostatais ir studijų tvarkomis, su kuriais ir lyginau atsiskaitymo už studijų modulius tvarką Kaauno technologijos universitete ir kituose universitetuose.
Kauno technologijos universitete (toliau KTU) yra KTU rektoriaus patvirtinti atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai, su kuriais susipažinti gali kiekvienas studentas, studijuojantis Kauno technologijos universitete.
„Šie nuostatai parengti vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu ir reglamentuoja dieninės, vakarinės ir

r neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius tvarką, atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę. Tęstinių studijų klausytojams, studijuojantiems nuosekliųjų studijų programų modulius, šie nuostatai taikomi tiek, kiek neprieštarauja jų sutartyse su Universitetu sulygtoms sąlygoms.“ (2)

1. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA

Kauno technologijos universiteto Rektoriaus patvirtinti nuostatai 2003-12-01 įsakymu Nr. A-530, parengti vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu, kurie reglamentuoja dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius, tvarką, o taip pat atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę.
Kas tai yra studijų modulis? Studijų modulis – tai savarankiškas studijų programos objektas, apimantis visą dėstomą dalyką arba jo dalį. Studijų programoje pateikiamų modulių aprašuose nurodomas dėstomo dalyko turinys, studijų formos ir jų apimtys, atsiskaitymai, literatūros šaltiniai irr dėstančių bei koordinuojančiojo dėstytojo pavardės. Studijų modulis gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą ir kitus darbus. Studijų modulis, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Pagrindinis studijų modulio, o kartu ir visų studijų plano apimties matavimo vienetas yra kreditas. Toks studijų plano matavimo vienetas man nebuvo žinomas iki tol, kol nepradėjau studijuoti aukštojoje mokykloje.
Studijų kreditas – tai studijų apimties matavimo vienetas, kuris yra lygus keturiasdešimčiai sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt

t.) valandų, t.y. vienai jo darbo savaitei. Už kiekvieną modulio įsisavinimą studentai turi atsiskaityti, o jų žinios turi būti įvertintos pažymiu. Universitete atsiskaitant taikomi dešimties balų studentų įgytų žinių vertinimo kriterijai. Vertinant studentų žinias, dėstytojai privalo remtis ne tik kiekybiniais, bet ir kokybiniais vertinimo kriterijais.
KTU atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai nustato: „studentas už studijų modulį atsiskaitė laiku, jeigu iki semestro pabaigos įvykdė semestro užduotis, egzaminą išlaikė sesijos metu ar iki jos eksternu (semestro metu) arba per atidėtą laikotarpį, arba jeigu jam įskaityti kitoje aukštojoje mokykloje studijuoti dalykai“ (2).
Studentai paskaitas lanko pagal sudarytą tvarkaraštį, kurį kaip ir egzaminų sesijos tvarkaraštį tvirtina universiteto dekanas ir paskelbia prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Tvarkaraštyje rekomenduojama nurodyti kiekvieno studijų modulio egzamino datas, kurios būna kelios, ir pagal tas datas studentai gali iki sesijos pradžios suderinti su egzaminuojančiu dėstytoju, ir tada įrašyti į fakultetų raštinių parengtu sąrašus.
Šiaulių universitete, taip pat Vilniaus kooperacijos kolegijoje egzaminų sesijos tvarkaraščių sudarymui didelis dėmesys skiriamas studentų pageidavimams, kas labai patogu studentams, o tvarkaraščiai paskelbiami, taip pat, kaip ir KTU, prieš dvi savaites iki sesijos pradžios. Vilniaus kooperacijos kolegijoje neakivaizdinės studijos organizuojamos sesijomis arba kitu studentų pageidaujamu laiku.
Visuose Lietuvos universitetuose taikoma kriterinė studijų pasiekimų vertinimo sistema panaudojant dešimties balų skalę. Jei studentas iš
š studijuojamo dalyko egzamino sesijoje gavo įvertinimą mažiau kaip penkis, kurio reikšmė – silpnai, tai vadinasi jis egzamino neišlaikė, ir pakartotinai laikyti gali ne vėliau kaip iki pirmosios pavasario semestro savaitės pabaigos arba naujų mokslo metų pradžios.

Pažymys Pažymio reikšmė
10 (dešimt)9 (devyni)8 (aštuoni)7 (septyni)6 (šeši)5 (penki)4 (keturi)3 (trys)2 (du)1 (vienas) PuikiaiLabai geraiGeraiPakankamaiPatenkinamaiSilpnaiLabai silpnaiNepatenkinamaiBlogaiNevertinta
1 pav. Vertinimo skalės reikšmės

Pasidomėjus atsiskaitymais už studijų modulius Kauno technologijos universitete, kituose universitetuose, kaip Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vytauto Didžiojo, visa atsiskaitymų už studijas tvarka beveik ir nesiskiria.
Kauno technologijos universitete studento žinios, įgytos semestro eigoje, studijuojant modulį, įvertinamos du kartus: pirma, kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis, antra, per egzaminą sesijos metu. Kauno technologijos universitete, bet manau, kad ir kituose universitetuose jau įvesta tokia tvarka, kad egzaminuojamas studentas privalo dėstytojui pateikti savo studento pažymėjimą ar kitą asmens dokumentą, kad studentas sąžiningai egzaminą laikytų pats, nesiimtų jokių nesąžiningų veiksmų.
Už studijų modulių savarankiško darbo užduotis atsiskaityti reikia semestro metu pagal studijų modulio programoje pateiktą grafiką, o egzaminas laikomas keturių savaičių trukmės egzaminų sesijos metu arba dekano įsakymu.
O kas tai yra studijų programa? Studijų programa – tai tam tikros krypties studijų tikslų, turinio, metodų visuma ir jos aprašymas. Studijų programą sudaro tam tikras privalomų ir laisvai pasirenkamų modulių skaičius, kuris per semestrą negali būti didesnis ka

aip 7 ir ne mažesnė kaip 2 kreditai.
Studentai egzaminus gali laikyti tik tada, kai atsiskaito už visas to semestro studijų modulio užduotis, o studijų modulio įvertinimas į semestro rezultatų suvestinės pagrindinę dalį įrašomas egzamino metu.
Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universitete kiekvieno dalyko studijos baigiamos analize, kuriai naudojama rektorato patvirtinta anketa, kurios analizę atlieka katedros ir fakultetų dekanatai. Rezultatai analizuojami fakultetų tarybose, o taip pat rektorato posėdyje. Studentų žinios vertinamos ne mažiau kaip dviejų tarpinių atsiskaitymų ir egzamino metu. Į atsiskaitymus įeina, kaip ir KTU: koliokviumai, individualūs darbai, laboratoriniai ir kontroliniai darbai. Galutinis pažymys išvedamas iš tarpinio atsiskaitymų įvertinimo ir egzamino pažymio. Studentai, kurie nedalyvauja tarpiniuose atsiskaitymuose, žinios vertinamos „0“ balu. Studentas, surinkęs už tarpinius egzaminus ne mažiau kaip du balus galutiniame pažymyje, laiko egzaminą, o jei semestro metu nesurenka dviejų balų, egzamino laikyti neleidžiama. Klaipėdos universitete balai egzaminų pažymiui kaupiami semestro metu didėjančios sumos principu, o baigiamojo atsiskaitymo arba egzamino pažymys turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. galutinio pažymio.
Kauno technologijos universitete eiliniam egzaminui pasirengti ir jį laikyti skiriama ne mažiau kaip keturios dienos, iš kurių trys dienos skiriamos pasirengimui, o baigiamajam egzaminui pasirengti ir laikyti būtina skirti ne mažiau kaip šešias dienas. Studentai, kurie per sesiją neišlaiko egzamino, pakartotinai laikyti gali ne vėliau kaip iki pirmosios pavasario semestro savaitės pabaigos arba naujų mokslo metų pradžios. Studentui susirgus ar esant kitoms svarbioms priežastims, dėl kurių negali atvykti atsiskaityti, KTU, o taip pat ir Vytauto Didžiojo universitetuose tvarka ta pati: dekanas savo įsakymu gali šį terminą, dėl egzamino perlaikymo pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki pirmojo naujo semestro mėnesio pabaigos. Bet jei po šio termino studentau neatsiskaito daugiau kaip už 8 kreditus, tai studentas, rektoriaus įsakymu yra išbraukiamas iš studentų sąrašų. Tokiu atveju studentas gali rašyti prašymą ir kartoti kursą kitais mokslo metais, išskyrus atvejį, kai už tokį kreditų skaičių neatsiskaityta po pirmojo semestro egzaminų sesijos.
Klaipėdos universitete teisę dalyvauti sesijoje turi studentai, atlikę visas semestro užduotis, numatytas studijų programoje. Teisę dalyvauti sesijoje dekanas patvirtina įrašu studijų knygutėje, o pavėluotų semestro studijų užduočių atlikimo tvarką nustato atsakinga už studijas katedra. Laikyti egzamino (įskaitos) sesijos metu neleidžiama tuo atveju, jei studentai be pateisinamų priežasčių laiku neatlieka studijų užduočių semestro metu.
KTU pagrindinių studijų pirmo kurso pirmo semestro studento individualiajame plane užsienio kalbos modulio lygis turi atitikti testavimo metu semestro pradžioje nustatytą lygį, o iki antro kurso baigimo studentai turi pasiekti net 6 užsienio kalbos lygį. Tie studentai, kurie antrame kurse nėra pasiekę 6 užsienio kalbos lygio, į individualųjį planą turėtų būti papildomai įrašytas užsienio kalbos modulis reikiamam lygiui pasiekti.

2. PAKARTOTINIAI ATSISKAITYMAI

Pagal atsiskaitymo už studijų modulius nuostatus: „pakartotiniais atsiskaitymais laikomi visi bandymai atsiskaityti, pasibaigus semestro užduočių atsiskaitymo grafike ar egzaminų sesijoje numatytam arba dekano leidimu atidėtam atsiskaitymo terminui.“ (2)
Visiems žinoma, kad neatvykimas atsiskaityti paskirtu laiku, tai visais atvejais prilyginama nesėkmingam atsiskaitymui. Kauno technologijos universitete pakartotinai atsiskaityti už egzaminą ar semestro užduotį leidžiama tik vieną kartą. Be abejo, daugiau atsiskaityti neleidžiama, jei studentas naudojo kokias nors neleistinas priemones perlaikyti egzaminui, t.y. bandė jį laikyti nesąžiningu būdu, pasinaudodamas žinių šaltiniais neleistinu būdu.
Pakartotinai atsiskaityti už semestro užduotis galima semestro ir sesijos egzaminų metu, bet ne vėliau kaip iki nustatytos paskutinės egzaminų laikymo sesijos metu dienos. Jei atsiskaitoma semestro metu, atsiskaitymo lapelio gauti nereikia, pakanka tik dėstytojo sutikimo, o jei studentas atsiskaito sesijos metu, tai reikia gauti iš dekano pasirašytą atsiskaitymo lapelį.
Jei norima pagerinti teigiamą įvertinimą, tai egzamino perlaikyti neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kaip patvirtinta nuostatuose: „kai patenkinama studento apeliacija (dėl dėstytojo neobjektyvumo, sveikatos sutrikimų ir kt. svarbių priežasčių) Universiteto ginčų nagrinėjimo komisijai.“ (2). Tokiu atveju dekanas turi skirti kitą egzaminuojantį dėstytoją arba komisiją.
Šiaulių universitete norint pagerinti teigiamą įvertinimą, tačiau tik kitą semestrą, studentai turi gauti dekano leidimą. Gavę tokį leidimą, studentai kitą semestrą susimoka Senato nustatytą mokestį už pakartotinį egzamino perlaikymą.
Jei studentas neišlaikė per sesiją egzamino, tai pakartotinai laikyti jis gali ne vėliau kaip iki pirmosios pavasario semestro savaitės pabaigos arba naujų mokslo metų pradžios. O jei studentas sirgo ar dėl kokių kitų svarbių priežasčių negalėjo laikyti egzamino, tai dekanas savo įsakymu gali pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip iki pirmojo naujo semestro mėnesio pabaigos. O jei ir po šio termino studentas yra neatsiskaitęs daugiau kaip už 8 kreditus, tokiu atveju studentas, pagal rektoriaus įsakymą yra išbraukiamas iš sąrašų, kaip nepažangus studentas. Bet studentas gali dekanui rašyti prašymą ir kursą kartoti kitais mokslo metais, išskyrus atvejį kai studentas neatsiskaitęs daugiau kaip už 8 kreditus po pirmojo semestro egzaminų sesijos.
„Kai studento po pakartojimo ar atidėjimo terminų neatsiskaitytų modulių bendra apimtis neviršija 8 kreditų, jis gali būti registruojamas į aukštesnį semestrą, atitinkamai papildant jo individualųjį studijų planą kartojamais moduliais. Studento kartojami moduliai turi būti įrašyti į artimiausią semestrą, kada jis vedamas, jei toks atidėjimas nesutrikdo įsisavinti kitus studijų modulius, susietus su neatsiskaitytaisiais. Jei toks atidėjimas trukdo įsisavinti kitus studijų modulius, o specialiai vesti pageidaujamus kartoti studijų modulius galimybės nėra, studentui pasiūloma kartoti kursą (semestrą) kitais mokslo metais“ (2).
Vytauto Didžiojo universitete egzaminai būna perlaikomi studento, kuris dėstomą dalyką klauso intensyviu būdu ir jo žinios įvertinamos baigiamuoju egzaminu. Jei dėstomo dalyko įvertinimas mažiau kaip 5 balai, tai studentas turi teisę egzaminą perlaikyti nemokamai. Bet jei už perlaikytą egzaminą studentas gavęs mažesnį pažymį už 5, tai tą dalyką kartoti gali tik įmokėjęs nustatytą mokestį. Būna atvejų, kai studentai būna nepatenkinti egzaminuojamo dėstytojo įvertinimų, tada tokiu atveju, studentas rašo apeliacinį prašymą ir pateikia savo fakulteto dekanui per tris dienas po egzamino, kur toks prašymas turi būti išnagrinėtas per 5 dienas. Egzaminų terminų pratęsimas dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, toks pat kaip ir KTU, dekanas savo įsakymu gali atidėti šį terminą. Bet jei studentas norėtų ilgesniam laikui atidėti egzamino terminą, tai tokius klausimus sprendžia jau universiteto prorektorius.
Jei studentas prastai įsisavina studijų modulį, ar prastas modulio įvertinimas, Kauno technologijos universiteto dekano leidimu gali šio modulio studijas pakartoti, mokėdamas už jį visą kainą. Už kartojamus studijų modulius proporcingai jų kreditų skaičiui atitinkamo semestro pradžioje mokamas nustatytas tai studijų pakopai ir formai, studijų mokestis. Per dešimties dienų laikotarpį mokesčio už kartojamus modulius nesumokėję studentai į aukštesnį semestrą neregistruojami.
Rašydama šį darbą rinkau informaciją ir apie kitų universitetų atsiskaitymų už studijų modulius tvarką, tačiau tik Kauno technologijos universitete teko girdėti apie Senato patvirtintą paslaugą, kuri studentui už suderintą mokestį kompensuotų įvairias susijusias sąnaudas, kurios patvirtintos KTU nuostatuose: „Studentui besirengiant pakartotiniam atsiskaitymui už semestro užduotis sesijos metu gali būti teikiama mokama studijų paslauga, t.y. jam leidžiama už Senato patvirtintą ir su Studentų atstovybe suderintą mokestį, kuris kompensuotų su paslauga susijusias medžiagų, energetinių išteklių ar kitas materialines sąnaudas, atlikti praleistus laboratorinius darbus ar kitus praktinius užsiėmimus, parašyti kontrolinius ar kitus darbus, užbaigti kursinius ir pan. Studentui, kuris semestro metu sirgo ilgiau kaip dvi savaites ir negalėjo atvykti atsiskaityti suplanuotais terminais, tokia paslauga teikiama nemokamai.“ (2)
Studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose vietose, už modulius atsiskaitę egzaminų sesijos metu, gali gauti valstybės stipendiją, o tie studentai, kurie studijuoja už savo lėšas ir laiku atsiskaito, gali konkurso tvarka patekti į laisvas valstybės finansuojamas vietas.
Kartai dar būna, kai studentai pakartotinai egzaminuojami per atostogas, tada jau patys dėstytojai turi teisę nustatyti konkrečias egzaminų datas, kada gali priimti studentus. Šios datos visada turi būti pranešamos fakultetų raštinėms, kurio fakulteto studentai egzaminuojami.

3. EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO ATIDĖJIMAS

Gavus studento prašymą ir kitus įrodančius dokumentus, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių, egzaminai ir atsiskaitymai už semestro užduotis, gali būti atidedami dekano įsakymu. Jei dėl tokių priežasčių studentas sesijos metu negalėjo laikyti vieno egzamino, jam pakartotinio atsiskaitymo terminai pratęsiami keturiomis dienomis, o jei negalėjo laikyti dviejų egzaminų, tai terminas pratęsiamas aštuoniomis dienomis, jei trys – dvylika dienų, keturių – šešiolika dienų. Pasitaiko atvejų, kai studentai serga ilgesnį laiką, tarkim kokias ilgiau nei tris savaites, tai pakartotinio atsiskaitymo terminas gali būti pratęstas dvi savaites. Visi pratęsimo terminai būtinai turi būti įrašomi į universiteto duomenų duomenų bazę.

Studentui susirgus, ar jis, ar jo artimieji visada privalo apie ligą pranešti savo fakulteto dekanui, kadangi jei nebus informuotas dekanas, jis egzamino termino gali ir neatidėti. Kad nebūtų įvairių nesklandumų, visi pranešimai registruojami fakultetų raštinėse. Pasveikus studentui, jis privalo ligą įrodančius dokumentus pristatyti į fakultetą, bet ne vėliau kaip antrą darbo dieną, kitaip dokumentai nebus priimami.

„Atidėti ir pakartotiniai parengtų, bet neapgintų ar negintų baigiamųjų darbų gynimai gali būti vykdomi pirmąjį naujo semestro mėnesį. Jei baigiamąjį darbą dar reikia užbaigti parengti (neatsiskaityta už semestro užduotį) ar neapgintą darbą pataisyti, studentui už nustatytą mokestį gali būti teikiama darbo parengimo ginti (konsultavimo, naudojimosi laboratorijomis ir pan.) paslauga. Tokių darbų gynimas organizuojamas atitinkamai gruodžio ir birželio mėnesiais.“ (2)

4. ŽINIARAŠČIAI, JŲ PRIEDAI IR ATSISKAITYMO LAPELIAI

Kauno technologijos universitete, o taip pat ir kituose universitetuose, studento žinių įvertinimas registruojamas į tam skirtus žiniaraščius, kurie būna išspausdinti fakultetų raštinėse. Kiekvienas žiniaraštis privalo turėti savo numerį. Žiniaraščiai spausdinami atskirai kiekvieno fakulteto studentams, ne vėliau kaip prieš dvi savaites. Tačiau žiniaraščiai gali būti išspausdinti ir ankščiau, bet ne ankščiau kaip prieš du mėnesius iki egzaminų sesijos pradžios, tiems studentam, kurie kartoja studijų modulį.

Kam tokie egzaminų žiniaraščiai naudojami? Egzaminų arba įskaitų įvertinimai (teigiami ar neigiami, t.y. IS (atsiskaityta) ir NS (neatsiskaityta)) įrašomi žiniaraštį atsiskaitymo metu, „ir įrašomas studijų modulio galutinio įvertinimo (egzamino) sesijos metu arba, jeigu leista, prieš sesiją pažymys.“ (2).
Įrašą – IS (atsiskaityta), apie studento atsiskaitymą už darbą semestro metu – į raštinėje laikomą žiniaraštį paskutinę semestro savaitę įrašo dėstytojas, kur fakulteto raštinės darbuotojai tuos duomenis iki egzaminų sesijos pradžios įveda į duomenų bazes.

Kauno technologijos universitete studentui neatsiskaičiusiam už semestro užduotis, įrašoma, NS (neatsiskaitė), o jei studentai neatvyksta atsiskaityti, tai į žiniaraštį dėstytojas prie studento pavardės įrašo NE (neatvyko).
Klaipėdos universitete studentui neatvykus į atsiskaitymą, žiniaraštyje įrašoma „neatvyko“. Jei iki sesijos pabaigos studentas nepatvirtina, kad į egzaminą (įskaitą) neatvyko dėl pateisinamos priežasties, jam įskaitomas įvertinimas „blogai“. Toks studentas turi teisę perlaikyti egzaminą (įskaitą) egzaminų perlaikymo savaitės metu.
Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universitete, studentas kuris už tarpinius atsiskaitymus yra surinkęs ne mažiau kaip du balus, galutiniame pažymyje, laiko egzaminą. Jam neatvykus į egzaminą, į žiniaraštį įrašomas galutinis pažymys „1“. O jei už tarpinius atsiskaitymus studentas nesurenka dviejų balų galutiniame pažymyje, egzamino laikyti jam neleidžiama ir į egzaminų žiniaraštį įrašomas galutinis pažymys „2“.
Jei pagrindinių studijų studentai po 1-3 semestro dar nėra pasiekę 6-ojo užsienio kalbos lygio, tai dėstytojas žiniaraštyje ties studento pavarde ranka įrašo naujo semestro reikiamą užsienio kalbos modulio kodą, kuris turi būti įtrauktas į studento individualųjį studijų planą. Vėlesniais studijų metais studentas, pasitaręs su dėstytoju pasirenka studijų lygį pats.

Žiniaraščiuose turi būti įrašai apie visų įrašytų studentų darbo semestro metu ir egzamino įvertinimus. Jokiu būdu žiniaraštyje negali būti ranka įrašytų studentų pavardžių, o jei įregistruojamas naujas studentas, tai turi būti ir spausdinamas naujas žiniaraštis.
Po paskutinės egzaminų sesijos dienos, kitą dieną, bet ne vėliau, dėstytojas sutvarkytą žiniaraštį turi pateikti į fakulteto raštine, kuriuos pasirašo žiniaraščius priėmę raštinių darbuotojai.
Pasibaigus egzaminų sesijai, fakultetų raštinės kiekvienam studijų moduliui, už kurį liko neatsiskaičiusių studentų, išspausdina nustatyto pavyzdžio žiniaraščio priedą, į kurį surašomi to egzamino nelaikę ar neišlaikę studentai. Žiniaraščio priede būna nurodyta, kai studentas atsiskaito už semestro užduotis, taip pat nurodoma, kai studentai laiko pakartotinai egzaminus.
Kaip parašyta KTU nuostatuose, studentui, kuris laiko egzaminą eksternu ir kuriam yra jau išspausdintas žiniaraščio priedas, dekanas dar gali išduoti ir nustatytos formos atsiskaitymo lapelį, kurie išrašomi tik studento individualiajame studijų plane įrašytiems moduliams: „studentui, eksternu laikančiam egzaminą, sesijos metu iki egzamino atsiskaitančiam už semestro užduotis, pakartotinai atsiskaitančiam už semestro užduotis ar egzaminą jau parengus žiniaraščio priedą, išduodamas dekano pasirašytas nustatytos formos atsiskaitymo lapelis. Dėstytojas turi teisę priimti tik tokį lapelį jam pateikusį studentą. Kol neatsiskaityta už semestro užduotis, egzamino atsiskaitymo lapelis neišduodamas (išskyrus egzamino laikymą eksternu). Atsiskaitymo lapeliai išrašomi tik individualiajame studijų plane įrašytiems moduliams.“ (2)
Kai jau būna išegzaminuotas studentas, dekanas visada į atsiskaitymo lapelį turi pažymėti egzamino rezultatą, ar tai teigiamas, ar neigiamas, o į žiniaraščio priedą, kuris laikomas fakulteto raštinėje, dėstytojas įrašo egzamino pažymį. Pažymį dėstytojui reikia įrašyti ir į studento semestro rezultatų suvestinės perlaikymų dalį, kur įrašomas ir studento galutinio atsiskaitymo semestro užduoties įvertinimas.
Į žiniaraščio priedą dėstytojai studentų įvertinimus turi įrašyti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino ar semestro užduočių įvertinimo, jei dėstytojas pavėluoja įvertinimus įrašyti iki žiniaraščių uždarymo datos, tai jis turi imtis priemonių tokiai situacijai pataisyti. Kai visi įvertinimai būna įrašyti į žiniaraščių priedus, tada raštinių darbuotojai tuos duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atsiskaitymo suveda į akademinės informacijos sistemos duomenų bazes.
Kaip parašyta KTU nuostatuose: „egzamino atsiskaitymo lapelius ir (ar) atsiskaitymo už semestro užduotis lapelius fakultetų raštinėms studentai pateikia ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atsiskaitymo. Atsiskaitymo lapeliai saugomi studento byloje.“ (2)
Žiniaraščių priedai už visus studijų modulius būna prisegami prie egzaminų žiniaraščio. Kai pasibaigia atsiskaitymų atidėjimų terminai, raštinių darbuotojai privalo informuoti dėstytojus, kad jie įrašytų galutinį atsiskaitymo rezultatą arba jei studentas neatvyko atsiskaityti.

5. EGZAMINŲ SESIJOS REZULTATŲ KONTROLĖ

Pagal KTU nuostatus dėstytojai duomenų bazėje turi patikrinti klaidas, ar įvertinimų duomenys įvesti teisingai, o jei klaidų atsiranda, jas turi pataisyti žiniaraščiuose, kur raštinių darbuotojai vėl įveda į duomenų bazes: „studijų modulius koordinuojantys dėstytojai ne vėliau kaip per dešimt naujo semestro darbo dienų fakultetų raštinėse ar akademinės informacijos sistemos duomenų bazėje turi pasitikrinti, ar į duomenų bazę įvesti duomenys yra teisingi. Pastebėjus klaidų, informuojamas dekanas. Nustatomos klaidų priežastys ir koordinuojantieji dėstytojai ištaiso klaidas žiniaraščiuose ar jų prieduose. pataisymus savo parašu patvirtina dekanas. Remdamiesi pataisytais žiniaraščiais ir jų priedais, raštinių darbuotoja patikslina informaciją duomenų bazėse. Kai pataisymas įforminamas atskiru dokumentu, žiniaraštyje ar jo priede, kurio įrašas taisomas, įrašoma nuoroda į šį dokumentą.“ (2).

Dėl egzaminų sesijos rezultatų akademinės sistemos duomenų bazėje netikslumų, studentai kreipiasi į fakulteto dekaną ir tik per dvi pirmąsias naujo semestro savaites, bet ne vėliau, ir tada duomenys būna pataisomi, bet jei studentai kreipiasi vėliau, po dviejų savaičių, tai tada sesijos rezultatai gali būti taisomi tik jei leidžia akademinių reikalų prorektorius.

IŠVADOS

Studijų procesas apima žinių įgijimą ir plėtojimą, o žinių kontrolė yra studijų proceso sudėtinė dalis. Žinių tikrinimas, jų vertinimas sudaro sistemą, kurios tikslas – medžiagos žinių įvaldymo lygį ir studento profesinio bei jo asmenybės bendro išsilavinimo laipsnį.
Universitete studijuojantys studentai, privalo už studijų modulį atsiskaityti, o kad butų galima įvertinti jų žinias, yra rengiamos įskaitos, koliokviumai ir egzaminai, ir parašomas pažymys. Jei studentai įvykdo visas semestro užduotis ir egzaminus išlaiko sesijos metu ar iki jos, laikoma, kad už studijų modulį atsiskaitė laiku.
KTU universiteto nuo kitų universitetų, kaip Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vytauto Didžiojo atsiskaitymų už studijų modulius tvarka beveik ir nesiskiria:
– visos studijų modulio auditorinio ir savarankiško darbo užduotys atliekamos ir už jas atsiskaitoma semestro metu pagal studijų modulio programoje pateiktą grafiką;
– studentai egzaminus gali laikyti tik tada, kai atsiskaito už visas to semestro studijų modulio užduotis;
– studijų modulio įvertinimas į semestro rezultatų suvestinės pagrindinę dalį įrašomas egzamino metu;
– pakartotinai atsiskaityti už semestro užduotis galima semestro ir sesijos egzaminų metu, bet ne vėliau kaip iki nustatytos paskutinės egzaminų laikymo sesijos metu dienos;
– jei norima pagerinti teigiamą įvertinimą, tai egzamino perlaikyti neleidžiama, išskyrus, kai patenkinama studento;
– neišlaikyto per sesiją egzamino, pakartotinai laikyti galima ne vėliau kaip iki pirmosios pavasario semestro savaitės pabaigos arba naujų mokslo metų pradžios;
– jei studentas sirgo ar dėl kokių kitų svarbių priežasčių negalėjo laikyti egzamino, tai dekanas savo įsakymu gali pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip iki pirmojo naujo semestro mėnesio pabaigos.
Kai studento po pakartojimo ar atidėjimo terminų neatsiskaitytų modulių bendra apimtis neviršija 8 kreditų, jis gali būti registruojamas į aukštesnį semestrą, atitinkamai papildant jo individualųjį studijų planą kartojamais moduliais.

LITERATŪRA

1. KTU Akademinis reguliaminas, patvirtintas KTU Senato pirmininko 2002-10-30 nutarimu Nr. 43
2. Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai, patvirtinti KTU rektoriaus 2003-12-01 įsakymu Nr. A-530
3. Prieiga per internetą: www.ktu.lt/lt/index2_2.html
www.vdu.lt/studijos/reguliaminas.pdf

www.ku.lt/study/_docs/rudens_sesijos_tvarka.doc www.su.lt/article/archive/248/ (ŠU studijų nuostatai)

www.vu.lt

www.vkk.lt/VKK.studijų_nuostatai-2005.doc

Leave a Comment