As vadovas

ĮVADAS
Organizacija: du ar daugiau žmonių, kartu dirbančių tam tikroje struktūroje, kad pasiektų tikslą ar tam tikrų tikslų visumą.
Tikslas: būsena, kurią organizacija stengiasi pasiekti; organizacijos dažnai kelia daugiau nei vieną tikslą; tikslai – baziniai organizacijų elementai.
Vadovas: asmuo, atsakingas už tai, kad pastangos būtų nukreiptos organizacijos tikslams siekti.
VALDYMAS – tai organizacijos narių pastangų planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės procesas bei kitų organizacijos išteklių panaudojimas siekiant užsibrėžtų tikslų.
Procesas: sisteminė veiklos atlikimo tvarka.
Planavimas: tikslų formulavimo bei jų įgyvendinimui tinkamos veiksmų eigos nustatymo procesas.
Organizavimas: dviejų ar daugiau žmonių įtraukimas dirbti kartu tam tikroje struktūroje, siekiant konkretaus tikslo ar tikslų visumos.
Vadovavimas: grupės ar visos organizacijos narių veiklos nukreipimas, įtakos darymas, siekiant atlikti būtinas užduotis.
Kontrolė: procesas, užtikrinantis, kad reali veikla atitiktų planuojamą.

Valdymo proceso sudedamųjų dalių tarpusavio ryšiai.
PLANAVIMAS
Vadovai,remdamiesi logika ir metodais, iškelia tikslus ir numato veiksmus.
KONTROLĖ
Vadovai įsitikina, kad organizacija juda užsibrėžtų tikslų link.
ORGANIZAVIMAS
Vadovai paskirsto ir suderina darbus, valdžią, išteklius, kad būtų pasiekti organizacijos tikslai
VADOVAVIMAS
Vadovai nukreipia, veikia, motyvuoja darbuotojus, siekdami svarbiausių tikslų.

Organizacija, vadovas ir sėkmingas valdymas
* Organizacijos, valdymo ir vadovų darbo apibūdinimas – pagrindinių koncepcijų samprata
* Formalios, neformalios ir sudėtingos organizacijos, jų tipai. Organizacijų priklausomybė nuo aplinkos.
* Horizontalus ir vertikalus darbo pasidalijimas. Valdymo būtinybė, esmė, vaidmuo ir funkcijos. Žemutinės, vidutinės ir aukščiausios grandies vadovai. Menedžeris ir verslininkas. Verslininkas vadovo vaidmenyje.
* Organizacijos sėkmės komponentai: efektyvumas, ekonomiškumas ir našumas. Nėra “vienintelių teisingų” atsakymų vadyboje. Situacinis, integralinis vadybos pobūdis. Nesėkmingos vadovų karjeros priežastys.
Organizacijos veikia visuose trijuose sektoriuose – gavybos, gamybos ir aptarnavimo. Jų priklausomybė įvairi. Jos gali būti valstybinės, akcinės, privačios, individualios ir kt. Vadovo darbas ir pats valdymo procesas priklauso nuo organizacijos dydžio, gaminamos produkcijos ar atliekamų paslaugų pobūdžio, dirbančiųjų kolektyvo, žmonių išsilavinimo, kultūros lygio ir kitų veiksnių. Vadovo darbas visur labai įvairus ir sunku nusakyti jo bendrus bruožus ir skirtumus. Vadovų darbui bendra tai, kad jų veiksmai visuomet yra trumpalaikiai, įvairialypiai, skirtingi ir fragmentiški. Jų nebūna visiškai vienodų. Be to kiekvienas vadovas atlieka savo vaidmenį savaip. Tas darbas priklauso nuo jo būdo bruožų, sugebėjimo bendrauti, kvalifikacijos ir pan.
Galima paminėti tokius svarbius vadovo darbo barus:
1. Organizacijos vyriausias vadovas yra simbolinė figūra, atstovaujanti organizaciją kitur, pasirašo sutartis ir pan.
2. Tikrasis organizacijos vadovas yra jos lyderis.
3. Vadovas yra jungianti grandis pasitarimuose, pasitarimuose, susirašinėjimuose ir t.t.
4. Vadovas – informacijos ieškotojas.
5. Informacijos platintojas – perduoda informaciją kam reikia ir kur reikia, bei stengiasi, kad informacija nepaplistų kam nereikia.
6. Vadovas vaidina svarbų vaidmenį rengiant ir įgyvendinant sprendimus, vystant verslą.
7. Gamybos ar paslaugų organizatorius.
8. Dispečeris.
9. Išteklių paskirstytojas.
10. Diplomatas.
Visi vaidmenys tampriai susieti ir sudaro vieningą vadovo darbo visumą, jo turinį. Juo organizacija didesnė, tuo vadybos darbų daugiau, todėl jie paskirstomi, išskiriant atskirus lygius, darant horizontalų ir vertikalų darbų pasidalijimą.

Greta formalių įvairaus lygio vadovų, vadovaujančių atskirų padalinių darbui būna ir neformalūs lyderiai, grupės ir organizacijos. Neformalias grupes sudaryti skatina draugai, giminystės ryšiai, pasipriešinimas pokyčiams, savisauga, noras išlaikyti darbo vietą ir panašiai.
Visos organizacijos darbo sėkmė visada priklauso nuo aplinkos: vidinės ir išorinės. Vidinė aplinka – tai technologija, bendradarbiai, žemesni, aukštesni ir lygūs valdininkai. Nuo jų susiklausymo, susitarimo, sugebėjimo bendrai dirbti siekiant tikslo priklauso organizacijos sėkmė ir ateitis. Galima išskirti išorinę aplinką: energija, žaliavos, medžiagų tiekėjai, transportas, medicininis ir buitinis aptarnavimas, prekyba ir t.t. Jei ši infrastruktūra veikia optimaliai, dirbantieji neturi problemų, tai atsiliepia bendriems organizacijos darbo rezultatams.
Organizacijos veiklos rezultatai labai priklauso nuo organizacinės valdymo struktūros, atskirų padalinių tarnybų organizavimo, pavaldinių skaičiaus, valdymo struktūros, vadovų darbo stiliaus, elgesio ir pan. Visais atvejais, kokia struktūra bebūtų, iškyla jos valdymo būtinybė, valdymo funkcijos ir metodai. Kad darbas būtų efektyvus yra atliekamas darbo pasidalijimas – horizontalus: cechai, skyriai, barai, darbo vietos ir vertikalus, pagal pavaldumą: generalinis direktorius, tarnybų direktoriai, cechų viršininkai, meistrai, darbų vykdytojai ir atlikėjai. Kad organizacija optimaliai veiktų būtina, kad visuose lygiuose atitinkamuose padaliniuose, atitinkami žmonės gerai žinotų savo vietą, darbą, vaidmenį ir atliekamas funkcijas.
Organizacijos sėkmės komponentai yra efektyvumas, naudingumas, pelningumas. Šie rodikliai apibūdina santykį gautų iš gamybos pajamų su jos organizavimui išleistų lėšų dydžių. Efektyvumas yra santykinis rodiklis. Absoliutus rodiklis yra efektas. Tai yra konkreti pinigų suma, grynasis pelnas, kuris panaudojamas tolesnių tikslų įgyvendinimui.
Kitas sėkmės rodiklis – našumas. Tai pagaminamų gaminių kiekis per laiko vienetą. Našumo rodiklis susietas su kokybe. Niekada nebūna vienintelių teisingų sprendimų vadyboje. Visais atvejais yra skirtingos situacijos, vadovai, sprendimai, kurių niekas negali pakartoti. Viskas priklauso nuo situacijos.

TESTŲ SAVIANALIZĖ
VADOVAS KAIP SKATINTOJAS

Saviraiškos
poreikiai
Pagarbos poreikiai
Priklausamumo poreikiai
Saugumo poreikiai
Fiziologiniai poreikiai

Testo rezultatai parodė:
Saviraiškos poreikiai + 6 taškai
Pagarbos poreikiai + 7 taškai
Priklausamumo poreikiai + 4 taškai
Saugumo poreikiai + 6 taškai
Fiziologiniai poreikiai + 6 taškai
Dabar aš matau santykinį savo poreikių stiprumą pagal šias skatinimo kategorijas. Man yra svarbu sudaryti sau ir šeimai normalias gyvenimo sąlygas, t. y. gauti gerą atlyginimą. Pasistengti patenkinti kuo geriau savo ir šeimos fiziologinius poreikius. Pvz.: maistas, apranga, jauki namų atmosfera, šiltas vanduo, ramus miegas. Darbe ,kaip jau paminėjau, geras atlyginimas, patogi darbo vieta. Ir daug įvairių detalių, smulkmėnų, kurie suteikia patogumo ir džiaugsmo jausmą, patenkinus fiziologinius poreikius. Saugumo poreikis – saugus darbas, papildomos lengvatos, finansinė nepriklausomybė, darbo vietos saugumas (darbo garantijos). Prie to dar prisidėda gyvenimas be karų, smurto, nusikalstamumo. Ir labai svarbus aspektas, tai turėti nuosavą būstą. Priklausamumo poreikis – iš rezultato matau, kad reikia peržiūrėti gal ir perskirstyti kai kuriuos prioritetus šeimai, draugams, kolegams.
Pagarbos poreikis – yra pasiektas tam tikroje darbo sferoje pripažinimas. Svarbus yra asmeninių ambicijų patenkinimas, t. y. būti savo kailyje kaip darbo srityje, taip tarp draugų, šeimos. Ir dar man yra labai svarbu patenkinti saviraiškos poreikius. Ieškoti savo darbo prasmės ir galimybių tobulėti, siekti naujos atsakomybės, nuolat jausti įkvėpimą.
Absoliučiai patenkinus visus poreikius rytoj atsiranda kiti. Poreikių ratas plėčiasi. Kuo arčiau testo rezultatai prie (+12), to toliau riba nutolsta, tai yra gerai, žmogus tobulėja.
Vadovas turi žinoti kokie poreikiai yra susieti su darbu, kokie ne su darbu. Žinodamas savo padalinių saviraiškos poreikius, vadovas gali įvairiai skatinti, kad jei pasiektų tiek asmeninius, tiek ir organizacijos tikslus. Žmonėms gali rūpėti labai skirtingi poreikiai, būti jų veiklos dėmesio centre. Visi mes labai skirtingi, asmens poreikiai gali kisti.

SAVĘS SUVOKIMO INVENTORIUS – PAGAL BELBIN’Ą
Testo rezultatai parodo:
Bendrovės darbininkas (užduočių vykdytojas) 12
Pirmininkas 17
Formuotojas (organizatorius) 9
Generatorius (įdėjų kūrėjas) 3
Išteklių ieškotojas (aplinkos tyrinėtojas) 9
Stebėtojas, vertintojas (kritikas) 6
Grupės darbuotojas 6
Darbo užbaigėjas (tobulintojas) 7
Nuo vaikystės esu savarankiška, atkakli realizuojant savo norus. Jeigu aš ką nors sugalvojau, geriau man netrukdyti. Daugiau patikdavo žaidimai reikalaujantis kruopštumo, stropumo. Buvau iš tu mokinių, kurie mokėsi be intuziazmo, bet figūruovau tarp pažangiausiu mokinių. Mano svajonės buvo visalaik
grandiozinėmis, apie ką galima suprasti iš netikėtų poelgių. Esu solidus žmogus. Mano poelgiams būdingams apskaičiavimas. Esu taupi ir netgi šiek tiek šykšti.
Jeigu užsibrėžiu tikslą, parodau nepaprastą kantrybę ir atkaklumą. Dabar kaip ir vaikystėje lėku nenuspėjama. Galiu pasakyti, kad nuo šios dienos lankysiu karatę ir atkalbinėti nėra prasmės, vis vien padarysiu savaip. Esu praktiška, savikritiška, visose srityse siekiu tobulėtis. Esu atsakinga ir sąžininga. Išlieku blaivaus proto netgi labai
sudėtingose situacijose. Atkakliai dirbu ir esu pasirengus įtraukti į darbą partnerius, bet, jeigu jie parodys tingumą ir silpnumą, griežtaus papeikimo neišvengs. Esu labai pastabi, tai yra įgymtas bruožas, bendraujant ar dirbant su žmonėmis perprantu jų charakterines savybes ir pavyksta neblogai susikalbėti. Esu tvarkos žmogus, stengiuosi dirbant nerodyti prastos nuotaikos, moku išklausyti, duoti patarymą, bet niekada kitiems netaikau savo gyvenimo teorijos. Nebijau naujų užduočių. Patinka kūrybingi, savarankiški žmonės, keliantys sau tikslus, planus. Esu greita savo darbo srityje, kaip jau minėjau, esu pastabi, normaliai reaguoju į vadovų prašymus, pastabas, žinodama jų stipriąsias ir silpnąsias puses. Atsižvelgimas į žmogaus pasiūlymus, idėjas. Patinka naujovės technologijos srityje. Darbo vietos turi būti patogiai įrengtos, kad darbas dėlto nekenktų. Darbuotojai turi būti skatinami: įvairios tradicijos, šventės, gimtadienių progos, asmeninio pobūdžio skatinimas, premijos, pagarba.
Nebaudžiu žmogų už padarytą klaidą, neteisingus veiksmus, visalaik stengiuosi išsiaiškinti priežastį, o tik tada priimti tinkamą sprendimą. Moku paskirstyti darbus. Yra svarbi žmogaus elgsena darbui. Tas darbas yra malonus, kada tu dirbi iš pašaukimo, atradai save moksle, profesijoje. Tokie žmonės to atžvilgiu yra laimingi.
Visi vaidmenis yra svarbus!

PERMAINŲ VALDYMAS
Testo rezultatai parodo:
Strateginis mąstymas 40
Platesnių horizontų 90
Galimybių didinimas 80
Dalyvavimo skatinimas 100
Pasiruošęs netikėtumams 60
Šis testas parodo mano vietą permainų pasaulyje. Žmogus save vertina dažniausiai teigiamai, palankiau negu yra iš tikrųjų. Vieną galiu pasakyti tikrai, mano gyvenime aišku yra dar nežinomų, neišvaikščiotų kelių. Kaip jau sakiau, esu stebėtoja, viskas turi būti mano akiratyje. Kas vyksta viduje ir išorėje firmos. Pasaulinio masto permainos, kryptis, naujovės. Be galo yra svarbus santykiai dirbant grupėse. Nuo to priklauso darbo kokybė, firmos reikalai. Patinka žmonės nebijantys rizikos, staigių permainų. Visalaik reikia išnagrinėti visos problemos ir galimybes jas išspręsti. Nebijoti priimti atsakomybės. Konkurentų pasaulyje išvengti netikėtumų be galo yra sunku. Reikia tesiog arti: analizuoti, stebėti, atakuoti, gintis, pulti. Nuolat dirbti, mylėti savo darbą, žinoti dėl ko ir kam tu tai darai. Turi būti aiškus tikslai. Stambi žuvis suėda smulkia. Jėgos turi būti sukoncentruotos į didžiąja masę. Tai yra fundamentali mintis. Visada reikia būti pasiruošusiam netikėtumams ir iš anksto.

TARPASMENINIŲ VERTYBIŲ ANKETA
Testo rezultatai parodo:
X taškų suma 36
Y taškų suma 64
Ši anketa man padėjo suvokti kaip aš vertinu žmones.
Nebūna žmonių visiškai x ar y, būna tarp x ir y. Atlikus šį testą mano rezultatai buvo x – 36, o y – 64. Visos pareigybės yra vienodai svarbios, vadovas turi pasitikėti savo darbuotojais. Taip pat reikia nepamiršti skatinti darbuotojus: premijos, pagyrimai, įvairus kvalifikacijos kėlimo kursai. Vadovai, kurie investuoja į savo darbuotojų žinias, gali būti garantuoti, kad tos investicijos atsipirks. Dar labai svarbus yra darbo pobūdis. Jei darbuotojas yra sudominamas tuo darbu, jis jį atliks puikiai be jokių priekaištų, nesiskųs mažu atlyginimu ar papildomomis darbo valandomis. Bet nereikia pamiršti ir kasdieninių darbų, kurie galbūt ne tokie įdomūs, bet ne mažiau svarbūs.
Jei darbuotojui, atliekant užduotį bus leidžiama naudotis visomis priemonėmis, tai darbas bus atliktas žymiai geriau. Ir jis jausis vertinamas, žinos, kad juo pasitikima. O tai duos geresnių darbo rezultatų.
Taip pat darbuotojams reikia leisti išsakyti savo pasiūlymus ir idėjas. Yra labai daug gabių žmonių,

AR TVIRTAS JŪSŲ CHARAKTERIS
Testo rezultatai parodo:
Taškų suma 28
Turiu gerų, tinkamų savybių, kad galėčiau vadovauti. Esu griežta, bet tai nėra blogai. Atsižvelgiu į kitus pastabas. Turi būti abipusiai santykiai, supratimas, pagarba. Tikslų siekimą lemia savikritiką, aplinkybes, genai. Manau manim galima pasitikėti. Negaliu pakesti tuščių pažadų. Jeigu konfliktas yra neišvengiamas, tikrai neskriausiu savęs, išsakisiu savo nuomonę. Gan ilgą laiką savo gyvenime tilėjau, vieną kartą sprogau. Ir tikrai dėlto nesigailiu. Mano gyvenimo kredo -elgtis taip, kad nereikėtų gailėtis. Labai vertinu tarpusavius santykius. Žmonių santykiai – tai sunkiai paaiškinamas dalykas. Jeigu mes galėtume skaityti kitų mintis, iš vienos pusės tai įdomų, bet iš kitos nebūtų avantiūros, paslaptingumo, azarto. Dabar aš tvirtai galiu pasakyti, laimė yra neprarasti blaivų protą.

ORGANIZACIJOS KULTŪRA
Testo rezultatai parodo:
Galia 28
Vaidmuo 32
Užduotis 50
Asmuo 40
Organizacijos kultūra: būdingų tam tikros organizacijoms nariams tokių svarbių sąvokų, kaip, normos, vertybės, požiūriai bei įsitikinimai, visuma.
Dominuojantys rezultatas – galia, šalia kurio eina vaidmuo. Jeigu visi veiksmai priklausytų nuo manęs, manau, kad testo rezultatas būtų kitoks. Remdamasi į savo darbo patirtį, į savo vadovus atsakiau į šį testą. Man tiktų šeiminio verslo tipas. Kartu dirbti, viską nagrinėti, bet galūtinis taškas priklausytų vienam asmeniui. Darbuotojai turi būti šalia savo vadovo. Jeigu organizacija klestės, tai geriau padalinti į keletą padalinių. Darbuotojai turi būti skatinami. Nesunku pasakyti žmogui už ką jis bus pagirtas, už ką nubaustas. Svarbu yra išmokti bendrauti tarp padalinių, gerbti interesus, norus, leisti žmogui pasireikšti.

IŠVADOS
Dabar mano gyvenime naujas laikotarpis. Turiu vyrą, auginu sūnų. Tikrai žinau ko noriu, dėl ko noriu. Lyg tai pradėjau kitą gyvenimą. Dabar aš vadovauju savo vyrais. Vadovauju ne visą to žodžio prasmė, bet nukreipiu, patariu, išklausau, įsiklausau. Tai yra didžiulis darbas. Man nėra lengva, bet aš stengiuosi. Ir manau tai duos derlių.

LITERATŪROS SĄRAŠAS
James A.F. Stoner, R.Edward Freeman, Daniel R.Golbert, Vadyba, K., 2000