Religija Šiauliu mieste

852 0

Religinės grupės: protestantai, evangelikai-liuteronai, baptistai, provoslavai ir kitos. Tačiau daugelis žmonių katalikai

Šiaulių miesto bažnyčios

Šv. Petro ir Pauliaus katedra Adresas: Aušros al. 3

Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia Adresas: Vilniaus g. 245

Šv. Jurgio bažnyčia Adresas: Kražių g. 17

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia Adresas: Aido g. 8

Šv. Petro ir Povilo stačiatikių cerkvė Adresas: Rygos g. 2/2a

Šv. Jurgio parapija yra mažiausia Šiauliuose, tikinčiųjų joje apie 25 tūkst., o sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja 1000–1400 žmonių. Per šešerius metus Šv. Jurgio bažnyčioje pakrikštyta 1 890 vaikų, susituokė 519 porų, paalaidoti 1 258 žmonės, pirmąją Komuniją priėmė 1712, Sutvirtinimo sakramentą – 719. Aplankyta daugiau negu 2000 ligonių. Šios parapijos Caritas valgydina apie 30 vaikų, šiai organizacijai talkina Dienos užimtumo centras, kuriame dirba Caritas pakviesti savanoriai ir seserys vienuolės. Visai Šiaulių vyskupijai ir Šiaulių miestui gerai žinomas ir veiklus Šv. Jurgio bendruomenės jaunimas. Šiemet perrinkta parapijos pastoracijos taryba, pasak klebono G. Sakavičiaus, teikia vilties, kad ateityje labiau sustiprės ir suaugusiųjų bendruomenė, geriau bus tvarkomi parapijos ūkiniai reikalai.

Svarbiausios Šiaulių katedros datos

1445 metais Žemaičių seniūno Mykolo Kęsgailos rūpesčiu pastatoma pirmoji medinė baažnyčia

1615 metais Šiaulių miesto parapijos bažnyčios klebonu paskiriamas Vilniaus jėzuitų akademijos auklėtinis kunigas Petras Tarvainis

1615 kovo 5 Naujasis klebonas atvyksta į Šiaulius ir pradeda eiti pareigas

1617 – 1625 metais Pastatoma dabartinė mūrinė šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia.

1634 spalio 8 Naująją bažnyčią konsekruoja Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius

1655 metais Bažnyčią nusiaubia ir apiplėšia švedų k<

. . .

Join the Conversation

×
×