Religija Šiauliu mieste

Religinės grupės: protestantai, evangelikai-liuteronai, baptistai, provoslavai ir kitos. Tačiau daugelis žmonių katalikai Šiaulių miesto bažnyčiosŠv. Petro ir Pauliaus katedra Adresas: Aušros al. 3Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia Adresas: Vilniaus g. 245Šv. Jurgio bažnyčia Adresas: Kražių g. 17Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia Adresas: Aido g. 8Šv. Petro ir Povilo stačiatikių cerkvė Adresas: Rygos g. 2/2a Šv. Jurgio parapija yra mažiausia Šiauliuose, tikinčiųjų joje apie 25 tūkst., o sekmadieniais šv. Mišiose dalyvauja 1000–1400 žmonių. Per šešerius metus Šv. Jurgio bažnyčioje pakrikštyta 1 890 vaikų, susituokė 519 porų, palaidoti 1 258 žmonės, pirmąją Komuniją priėmė 1712, Sutvirtinimo sakramentą – 719. Aplankyta daugiau negu 2000 ligonių. Šios parapijos Caritas valgydina apie 30 vaikų, šiai organizacijai talkina Dienos užimtumo centras, kuriame dirba Caritas pakviesti savanoriai ir seserys vienuolės. Visai Šiaulių vyskupijai ir Šiaulių miestui gerai žinomas ir veiklus Šv. Jurgio bendruomenės jaunimas. Šiemet perrinkta parapijos pastoracijos taryba, pasak klebono G. Sakavičiaus, teikia vilties, kad ateityje labiau sustiprės ir suaugusiųjų bendruomenė, geriau bus tvarkomi parapijos ūkiniai reikalai. Svarbiausios Šiaulių katedros datos

1445 metais Žemaičių seniūno Mykolo Kęsgailos rūpesčiu pastatoma pirmoji medinė bažnyčia1615 metais Šiaulių miesto parapijos bažnyčios klebonu paskiriamas Vilniaus jėzuitų akademijos auklėtinis kunigas Petras Tarvainis1615 kovo 5 Naujasis klebonas atvyksta į Šiaulius ir pradeda eiti pareigas1617 – 1625 metais Pastatoma dabartinė mūrinė šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia.1634 spalio 8 Naująją bažnyčią konsekruoja Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius1655 metais Bažnyčią nusiaubia ir apiplėšia švedų kariai, vadovaujami grafo Magnuso Gabrieliaus de la Gardžio1665 – 1680 metais Klebono Marijono Kazimiero Liauksmino rūpesčiu bažnyčia sutvarkoma1786 metais Bažnyčios stogas rekonstrukcijos metu pažeminamas 1,5 – 2,0 m.1840 – 1841 metais Suremontuojami bažnyčios skliautai

1880 metais Žaibui trenkus į bokštą, bažnyčios stogas uždengiamas aštuoniakampės piramidės pavidalo smaile, todėl pasikeičia bažnyčios bokšto siluetas1911 – 1912 metais Perstatomos ir praplečiamos abi zakristijos1924 metais Perstatomos ir padidinamos abi koplyčios1944 liepos 27 Pačioje II pasaulinio karo pabaigoje, bažnyčią visiškai nusiaubia gaisras1944 –1956 metais Atliekami pagrindiniai bažnyčios restauravimo ir rekonstravimo darbai.1997 gegužės 28 Įsteigiama Šiaulių vyskupija, pirmuoju jos vyskupu paskiriamas kunigas Eugenijus Bartulis, o ir šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos bažnyčiai suteikiamas katedros titulas1998 gruodžio 19 Pašventinamas iš pagrindų sutvarkytos šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedros naujasis altorius.