Valstybės tarnautojo profesinė etika

ĮVADAS

Kiekvienas žmogus turi savo nuostatas ir vertybes. Nuo jų priklauso kaipmes sutarsime visuomenėje ir ar galėsime kiekvienu pasitikėti. Jei visuomenė pasitiki kandidatu į vyriausybės posta, tai už jį balsuos, kad šis priimtų palankius įstatymus visuomenei. Tad nuo žmogaus įsitikinimų priklausys ar įstatymai veiks.

Etika prasideda ten, kur įstatymai dar neveikia, ar dar nepriimti efektyviai veiklos reglamentuojantys ir reguliuojantys įstatymai, arba jau nebeveikia ten kur įstatymai yra neaiškūs ar griežtai neapibrėžti, o todėl jau rasti būdai juos apeiti ar panaudoti neetiškiems ar net ne

e
eteisėtiems tikslams.

Šiame darbe stengsiuosi atskleisti kokie yra pagrindiniai etiško valstybės tarnautojo elgesio principai ir ar jų visi valstybės tarnautojai laikosi.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ETIKA IR

PROFESIONALUMAS

Valstybės tarnautojų profesionalumas tampa gerokai svarbesnis negu praeityje. Todėl labai svarbios yra ir asmeninės valstybės tarnautojų savybės. Valstybės tarnautojais reikia pasitikėti, kad jie galėtų protingai vykdyti sprendimus, ir tam darbui reikia kruopščiai kandidatus atrinkti.

Eidami balsuoti kyla klausimas ar mes tikrai jais pasitikime ir ar mes žinome jų asmenybes? Daugelis balsuoja, kad reikia balsuoti, o daugelis išviso nebalsuoja. Jų pa

a
aklausus kodėl nebalsuoja, jie atsakytų, kad valstybės tarnautojais nepasitiki. Bet kodėl žmonės prarado pasitikėjimą vyriausybe? Gal todėl, kad dažnai girdime, kaip valstybės tarnautojai yra kritikuojami, kad nesprendžia vieno ar kito klausimo, kad vilkina klausimo sprendimą, ar priima visuomenei ne palankų sp
p
prendimą, neįsigilina į esmę, siuntinėja nuo vieno kabineto ar įstaigos į kitą, paėmęs dovanas ir t.t.

Ko gi trūksta,kad tokių problemų nebūtų? Turbūt profesionalumo, atidumo ir pagarbos sau ir aplinkiniams, kas mus supa, su kuo mes dirbame, kam dirbame.

Koks gi turėtų būti valstybės tarnautojas,kad atitiktų visuomenės lūkesčius?

Kad asmuo galėtų užimti valstybės tarnautojo pareigas, turi atitikti įstatymų numatytas sąlygas. Tos sąlygos yra skelbiamo „Valstybės tarnautojų tarnybinės etikos kodekse“. Šiame kodekse yra išvardinti visi reikalavimai tarnautojui. Pagrindiniai reikalavimai yra šie:

1. Griežtai laikytis pagrindinių valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.
2. Sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti valstybės tarnautojo pareigas.
3. Elgtis nesavanaudiškai ir taip, kad būtų naudinga visuomenei ir valstybei.
4. Vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, griežtai laikytis viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.
5. Informuoti tiesioginį vadovą apie iškilusį viešųjų ir

r
r privačių interesų konfliktą.
6. Nedaryti įtakos ne įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitiems savivaldybės kontrolės ir audito institucijos valstybės tarnautojams dėl jų atliekamo darbo.
7. Nepažeisti žmogaus teisių ir orumo, nereikšti viešai savo požiūrį į religinius, rasinius, nacionalinius, seksualinės orientacijos klausimus.
8. Savo elgesiu ir išvaizda tarnyboje ir laisvalaikiu neteršti valstybės tarnautojo vardo, rodyti pavyzdį kitiems.
9. Nepiktnodžiauti alkoholiu, nevartoti psichotropines ar narkotines medžiagas Ne gydymo tikslams.
10. Laikytis valstybinės kalbos reikalavimų, raštvedybos, dokumentų rengimo taisyklių.

Jei kiekvienas valstybės tarnautojas be išimties laikytųsi visų bendrų reikalavimų, tai atitiktų visuomenės lū

ū
ūkesčius, deja, nevisi jų laikosi. Praeitais metais daugiau nei 300 valstybės tarnautojų buvo skirtos tarnybinės nuobaudos iš jų 46 griežti papeikimai, dviems skirta tarnybinė nuobauda-atleidimas iš pareigų. Visa tai rodo, kad savivaldybėse nesitaikstoma su abejingais savo pareigomis ir darančiais tarnybinius nusižengimus valstybės tarnautojais. Jei atsirastų daugiau neabejingų žmonių tarnautojų savivalei, tada sumažetų korupcija ir valstybės tarnautojai atsakytų prieš įstatymą.

ĮSTATYMAI IR PAREIGŪNAI

Valstybės tarnautojai nė kiek ne mažiau negu ir kitų profesijų darbuotojai negali tvirtinti esą nepriklausomi žmonės,patys vertinantys ir tikintys, kad kiti jų sprendimų ir veiksmų teisingumą vertina pagal kiekvieno pareigūno individualaus moralinio kodekso reikalavimus. Jau pats jų pasirinktas vaidmuo- valstybės institucija- yraneišvengiamai susijęs su savitais suvaržymais ir verčia laikytis jai būdingos drausmės.

Tai buvo pasiekta nustatant, kad pagal įstatymus kiekvienas valstybės pareigūnas asmeniškai atsako už savo veiksmų teisėtumą. Dėl to būdamas atskaitingas savo ministrui pareigūnas lygiai taip pat yra atskaitingas ir įstatymams.

Bet ar mes visi esme lygūs prieš įstatymą? Kiekvienas pamąstęs atsakytų, kad ne. Mes girdime per televiziją, kaip tarnautojai padarę nusižengimą išsisuka nuo atsakomybės,atsipirkdamas papeikimu. Visa tai rodo, kad valstybės tarnautojai turi daugiau teisių ir privilegijų nei paprastas pilietis.

Ši problema išnyktų tada, kai mes pradėtume vienas kitą gerbti, laikytis etikos normų ir sąžiningai atliktume savo pareigas.

IŠVADOS

Valstybės tarnautojas privalo vadovautis visomis etikos taisyklėmis. Už taisyklių pažeidimus turi informuoti tiesioginį vadovą, kuris patikrina gautą informaciją ir priima sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo inicijavimo. Jeigu valstybės tarnautojas nesilaiko valstybės tarnautojų etikos veiklos principų, bet kuris asmuo turi teisę pateikti skundą valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kurioje tarnauja skundžiamas valstybės tarnautojas, vadovui. Vadovas turi apsvarstyti skundą ir nuspręsti, reikalui esant pradėti tarnybinį patikrinimą.
Valstybės tarnautojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) tarnybos metu, jos neatskleisti, neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti. Tarnautojui draudžiama dokumentuose ir kompiuterinėse laikmenose laikomą informaciją naudoti savo šeimos narių, kitų asmenų, verslo, materialiniams ar kitiems poreikiams tenkinti. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tarnautojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą. Dokumentus, susijusius su veikla, kitiems asmenims galima pateikti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.
Tarnautojai su vadovais turi bendrauti korektiškai ir vykdyti visus teisėtus jų nurodymus. Pastebėjęs vadovo klaidą, tarnautojas turi taktiškai apie tai pranešti tam vadovui. Darbo metu kilę tarnautojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami savo pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju. Rekomenduojama tarnautojams vieniems iš kitų tiesiogiai ar netiesiogiai nesiskolinti didelių pinigų sumų.
Etikos kontrolę valstybės tarnyboje atlieka Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Seimo etikos ir procedūrų komisija, Seimo kontrolierių įstaiga, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga, Atskirų valstybės tarnautojų etikos komisijos.

TURINYS

1. Įvadas..............................3
2. Valstybės tarnautojų etika ir profesionalumas...........................4
3. Įstatymai ir pareigūnai..............................5
4. Išvados..............................6
5. Literatūra..............................7

LITERATŪRA

1. Lietuvos Respublikos Savivaldybės kontrolės ir audito institucijos valstybės tarnautojų tarnybinės etikos kodeksas priimtas 2004 m. kovo 5 d. (http://www.lsa.lt/ska/index.php?id=8)
2. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 45-1708.)
3. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 (Žin., 2002, Nr. 65-2656).
4. Knyga „Valstybės tarnautojo etika“ sudarė Gyula Gulyas 318 psl.