TUB ir KUB skirtumai

Ūkinė bendrija
Jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius, galite steigti ūkinę bendriją.
Ūkinės bendrijos privalumai yra šie: ūkinei bendrijai nebūtina įdarbinti darbuotojus pagal darbo sutartis, joje jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali dirbti ūkinės bendrijos tikrieji nariai, ūkinė bendrija gali tvarkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą, įstatymai nereglamentuoja ūkinės bendrijos minimalaus nuosavo kapitalo. Tačiau, steigiant šios įmonės teisinės formą (rūšies) įmonę, reikia įvertinti ūkinę riziką ir atsižvelgti į tai, kad ūkinė bendrija yra neribotos civilinės atsakomybės ju uridinis asmuo ir jos turtas neatskirtas nuo jos narių turto.
Ūkinės bendrijos gali būti dviejų teisinių formų (rūšių): tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) ir komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB).
Ūkinių bendrijų steigimą, likvidavimą ir veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas bei jungtinės veiklos sutartis, kuria steigiamos tiek TŪB, tiek KŪB.
Ūkinė bendrija yra kelių fizinių ar juridinių asmenų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė ūkinei komercinei veiklai vykdyti bendru firmos vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę. Ūk kinės bendrijos firmos varde turi būti įvardintas bent vienas jos savininkų.
Ūkinėje bendrijoje turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 narių. Ūkinės bendrijos nariu negali būti valstybės valdžios, valdymo ir valstybės kontrolės institucijos, teismai. TŪB nariu negali būti valstybės ir

r savivaldybės įmonės, o KŪB šios įmonės gali būti nariais komanditoriais.
TŪB sudaro bendros firmos vardu veikiantys tikrieji nariai. Pagal TŪB prievoles jos nariai atsako solidariai visu savo turtu. TŪB neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos turtu.
KŪB sudaro bendros firmos vardu veikiantys tikrieji nariai ir nariai komanditoriai, KŪB turi būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas narys komanditorius. KŪB turtas atskirtas nuo komanditorių turto, o nuo tikrųjų narių turto neatskirtas. Pagal KŪB prievoles jos tikrieji nariai solidariai atsako visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik ta savo turto dalimi, kurią pagal sutartį perdavė KŪB.
Solidarinė narių atsakomybė reiškia, kad ūkinės bendrijos kreditorius savo reikalavimus gali nukreipti tiek į ūkinės bendrijos turtą, tiek į bet kurio jos nario ar kelių jos narių tu urtą.
Ūkinės bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra jungtinės veiklos sutartis. Joje turi būti numatyta: ūkinės bendrijos pavadinimas, jos tikslai, tikrieji nariai ir nariai komanditoriai, jų teisės ir pareigos, tikrųjų narių ir komanditorių dalys bendrojoje nuosavybėje, pinigų paėmimo iš kasos tvarka, pajamų ir nuostolių paskirstymo taisyklės, tikrųjų narių ir komanditorių išstojimo ir pašalinimo bei naujų narių priėmimo į ją sąlygos ir tvarka, bendrijos valdymo ir jos reikalų tvarkymo taisyklės, asmenys, įgalioti atstovauti bendrijai, bei jų įgalinimai, nutarimų priėmimo tvarka ir kitos nu
uostatos neprieštaraujančios įstatymams. Todėl asmenys, steigiantys ūkinę bendriją, turėtų gerai parengti šią sutartį. Jungtinės veiklos sutartį tvirtina notaras.
Ūkinės bendrijos valdyme dalyvauja tikrieji bendrijos nariai. Kiekvienas tikrasis ūkinės bendrijos narys turi teisę atstovauti bendrijai bei spręsti jos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo reikalus. Priimant nutarimus, tikrasis narys turi vieną balsą, nesvarbu, koks jo dalies bendrojoje nuosavybėje dydis.
Nariai komanditoriai nedalyvauja ūkinės bendrijos valdyme, t.y. jie neturi teisės atstovauti bendrijai bei dalyvauti priimant nutarimus dėl ūkinės bendrijos veiklos, išskyrus atvejus, kai toks dalyvavimas yra numatytas jungtinės veiklos sutartyje.

Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo)
ūkinės bendrijos (KŪB) registravimas

Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) arba Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB) registravimą galima pradėti nuo įmonės simbolinio pavadinimo registravimo.
Toliau reikia pasirūpinti Bendrijos jungtinės veiklos sutarties paruošimu. Jeigu tarp steigėjų yra nors vienas fizinis asmuo, Bendrijos jungtinės veiklos sutartis turi būti patvirtinta notaro.
Jeigu Jūs nuspręsite pasinaudoti mūsų paslaugomis, TŪB (KŪB) registravimui steigėjai mums turėtų pateikti šiuos dokumentus:
Jeigu steigėjas yra juridinis asmuo:
§ Bendrovės registracijos pažymėjimo ir Įstatų nuorašus, patvirtintus notariškai (jeigu steigėjas yra užsienio bendrovė, nuorašus, patvirtintus Apostille arba notariškai, jeigu tarp Lietuvos ir tos šalies, kurios rezidentas yra steigėjas, pasirašyta ir galioja atitinkama sutartis).
§ Dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl steigimo.
§ Jeigu steigimo dokumentus pasirašys ne įmonės-steigėjos vadovas, reikalingas įgaliojimas (j

jeigu steigėjas yra užsienio bendrovė, įgaliojimas turi būti patvirtintas Apostille arba notariškai, jeigu tarp Lietuvos ir tos šalies, kurios rezidentas yra steigėjas, pasirašyta ir galioja atitinkama sutartis).
Jeigu steigėjas yra fizinis asmuo:
§ Tikslius paso duomenis (vardą, pavardę, namų adresą, pilietybę, asmens kodą, paso seriją ir numerį).
Taip pat yra reikalingi:
§ Būsimos Bendrijos pavadinimas. Jeigu steigėjas yra juridinis asmuo, yra galimybė perkelti visą ar dalį įmonės-steigėjos pavadinimo su galimu papildymu: Vilnius arba Baltic (žodžių Lietuva arba Lithuania vartojimas pavadinime ribojamas ir galimas tik gavus Lietuvos Vyriausybės leidimą).
§ Juridinis adresas Lietuvoje su raštišku patalpų savininko sutikimu suteikti patalpas
§ Steigiamos įmonės direktoriaus paso duomenys (vardas, pavardė, namų adresas, pilietybė, asmens kodas) ir kontaktiniai telefonai.
§ Steigiamos įmonės numatoma veikla.

Naudota literatūra :

1. Lietuvos Respublikos Ūkinių Bendrijų Įstatymas, 1990 m. spalio 16 d. Nr. 676, bei įstatymo pakeitimai bei papildymai
2. www.google.lt

Leave a Comment