teisės pažeidimas ir jo rūšys

LIETUVOS TEISĖS UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO
TEISĖS FILOSOFIJOS KATEDRA

Valstybinio valdymo fakulteto

I kurso 216 grupės vakarinio skyriaus

studentės Jurgitos Mirauskaitės

Studijų knygelės Nr. 022606

TEISĖS TEORIJOS RAŠTO DARBAS (TEZĖS)

Tema Nr. 27 Teisės pažeidimas ir jo rūšys

Vilnius
2003
Teisės pažeidimas ir jo rūšys

Teisės pažeidimas- tai teisei priešinga, kalta asmenų ar organizacijų veika, kuria padaroma žala įstatymo saugomoms piliečių teisėms, teisėtiems interesams arba apskritai teisinei tvarkai. Tai tradicinis teisės pažeidimo apibrėžimas 1.
Teisės pažeidimui būdingi tokie požymiai (pagal Vaišvilą A.) :
1)Teisės pažeidimo subjektas gali būti tik žmonės ar jų susivienijimai.
2)Teisė gali būti pažeista veikimu ir neveikimu.
3)Teisės pažeidimas yra neteisėta, t.y. teisei priešinga veika.
4)Teisės pažeidimas yra pavojinga visuomenei veika.

Kiti teisės pažeidimui būdingi požymiai (pagal Čiočį P.) :
Teisės pažeidimas yra ne tik socialiai žalinga, bet ir visais atvejais turi būti kalta veika.
Teisės pažeidimo požymis yra veikos baudžiamumas 2.
Teisės pažeidimo sudėtis (pagal Vaišvilą A.) :
1.Teisės pažeidimo subjektas.
2.Teisės pažeidimo objektas.
3.Teisės pažeidimo objektiniai požymiai: a) veika; b) veikos padariniai; c) tiesioginis priežastinis veikos ir jos sukeltų padarinių (žalos) ryšys.
4.Teisės pažeidimo subjektiniai požymiai yra : veikos motyvai, tikslai ir kaltė 1.
Teisės pažeidimo sudėtis (pagal Vansevičių S.) :
Teisės pažeidimo sudėčiai priklauso priežastinis veikos ir atsiradusių padarinių bei padarytos žalos ryšys- objektyvus ryšys.
Kitas teisės pažeidimo elementas- objektas, t.y. visuomeniniai santykiai, į kuriuos kėsinosi teisės pažeidėjas.
Subjektyvi teisės pažeidimo pusė.
Turi būti subjektas 4.
Pagal abudu autorius yra išskiriami keturi pagrindiniai elementai, sudarantys teisės pažeidimą.
Teisės pažeidimo subjektas- tai žmogus ar organizacija, padaręs teisės pažeidimą.
Teisės pažeidimo objektas- tai valstybės saugomi visuomeniniai santykiai. 3
Teisės pažeidimo sudėtis turi įstatymų nustatytą sankciją už pažeidimą ir yra būtina sąlyga taikyti pažeidėjui teisinę atsakomybę 4.
Visi teisės pažeidimai pagal pavojingumo visuomenei laipsnį skirstomi į nusikaltimus ir nusižengimus.
Nusikaltimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tai baudžiamojo įstatymo numatyta pavojinga veika, kuria kėsinamasi į visuomeninę santvarką, valstybės politiką ir ekonominę sistemą, nuosavybę, į piliečių nuosavybę, politines, darbines, turtines ir kitas jų teises ir laisves, nustatytą teisėtvarką 4.
Nusižengimai – mažiau pavojingos visuomenei veikos. Tai visi kiti teisės pažeidimai, kuriuos įstatymas nelaiko nusikaltimais 1.
Nusižengimais laikomi tokie teisės pažeidimai :
administracinės teisės pažeidimai;
civilinės teisės pažeidimai;
drausminiai nusižengimai 1.

Kiti teisės nusižengimai (pagal Vansevičių S.) :
darbo teisės pažeidimai;
procesiniai teisės pažeidimai;
tarptautinės teisės pažeidimai 4.

Pagal teisės pobūdį teisės pažeidimai skirstomi į materialius ir formalius. 1
Siekiant likviduoti teisės pažeidimu sukeltus socialinius padarinius ir sudrausminti teisės pažeidėjus, pereinama prie tiesinės atsakomybės. 1

1.A. Vaišvila. Teisės teorija. Justitia, Vilnius, 2000.
2. P. Čiočys Teisės pagrindai. Vilnius, 2000.
3. Valstybės ir teisės teorija. Mintis, Vilnius, 1989.
4. S. Vansevičius. Valstybės ir teisės teorija. Justitia, Vilnius, 2000.