TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102)

TEISĖS ISTORIJOS (KODAS TISTK 2102)
PROGRAMA

Teisės istorija – tai integralus dalykas, kuris apjungia Mykolo Romerio universitete dėstomus Užsienio šalių ir Lietuvos teisės istorijos dalykus, todėl sudarant programą remtasi pastarųjų dalykų programomis. Tai privalomas studijų dalykas dėstomas Teisės ir valdymo studijų bakalauro programos I kurso 1 semestre (32 val.paskaitų ir 32 val. seminarų), jo apimtis – 4 kreditai.
Teisės istorijos dalyku siekiama supažindinti su Vakarų teisės tradicijos ištakomis ir raida. Nagrinėjamos dvi pagrindinės teisės šeimos – Bendrosios (anglosaksų) ir kontinentinės (romanų – germanų), jų formavimosi ir bruožai, pagrindinių teisės institutų ra aida. Atskirai, kaip romanų – germanų šeimos atstovės, dėstoma ikistatutinė, Lietuvos Statutų ir Nepriklausomos Lietuvos 1918- 1940 m. teisės raida.
Šis studijų dalykas dėstomas lietuvių kalba.
Programoje nurodytos temos yra nagrinėjamos paskaitų ir seminarų metu.
Dieninių ir vakarinių studijų studento žinios vertinamos pagal kaupiamojo vertinimo sistemą.

Genčių teisė

Antikinės civilizacijos žlugimas ir barbarų įsigalėjimas. Gentinės (barbarų) teisės esminiai bruožai. Salijų, Saksų, Bavarų įstatymai. Anglosaksų gentinės teisės ypatybės.
Teritorinio teisės taikymo įsigalėjimas

Kanonų teisė

Krikščionybės atsiradimas ir raida viduramžiais: bažnyčios skilimas, popiežių revoliucijos raida, reformacija.
Kanonų teisės atsiradimas ir raida, šaltiniai: Gratiano &# #8220;Nesuderinamų kanonų harmonija”, Corpus juris canonici.
Kanonų teisės struktūra: konstituciniai principai, nuosavybės, santuokos, paveldėjimo, baudžiamoji teisė. Inkvizicinio proceso atsiradimas ir jo bruožai.

Romėnų teisės renesansas

Senovės Romos teisės sistema, pagrindiniai teisės šaltiniai, principai. Senovės Romos teisės kodifikacija: Gregoriano, Hermogeniano, Teodosijaus kodeksai. Justiniano ko

odifikacija: struktūra, šaltiniai.
“Vulgarioji” romėnų teisė viduramžiais: Alariko “Romos vestgotų įstatymas”, “Teodoriko ediktas”. Romėnų teisės renesansas XI a ir pirmieji universitetai. Glosatoriai ir konsiliatoriai.

Lenų ir dvarų teisė

Vasaliteto – siuzereniteto sistemos raida ir teisinis reguliavimas anglosaksų ir frankų teisėje. Feodalinė žemėvalda: alodas, beneficija, feodas. Omažas ir investitūra, imunitetiniai raštai senjoriniai teismai. Prekarijus, komendacija, servažo raida.. Feodalinės paprotinės teisės užrašai. Lenų teisė italų Umberto de Orto “Feodų papročiuose” ir “Saksų veidrodyje”.

Miestų ir prekybos teisė

Miestų atsiradimas Vakarų Europoje ir jų kova už savarankiškumą.
Miestų savivaldos institucijos, teisės šaltiniai. Miestų teisės šeimos.
LDK Magdeburgo miesto teisė: teisės šaltiniai, miestiečių teisinės padėties ypatybės, nuosavybės, prievolinės ir baudžiamosios teisės bruožai.
Prekybos teisės centrai ir teisės šaltiniai. 1216 m. “Papročių knyga”. Prancūzijos 1673 m. prekybos ordonansas.

Karalių teisė

Prancūzija
Prancūzijos teisės šaltiniai: teisės šaltinių partikuliarizmas, kutiumai, ro omėnų teisės recepcija. Karalių teisės aktai; ordonansai, ediktai, deklaracijos. Parlamentas (Paryžiaus) kaip teisėkūros institucija.
Pagrindiniai teisės bruožai: nuosavybės teisė, prievolinė teisė, paveldėjimas, šeimos teisė, teismo procesas.

Vokietija
Vokietijos imperinės teisės šaltiniai: XII -XIV a. imperatorių taikos statutai, romėnų teisė, 1532 m. Karolina. Karolinos baudžiamosios teisės ir proceso pagrindiniai institutai.
Vokietijos žemių teisė: Saksų, veidrodis. 1794 m. “Prūsų žemės teisyno” bruožai, 1768 m. “Tereziana” ir 1787 m.”Jozefiana”.

Anglija
“Bendrosios teisės” raida: teisėkūra ir teismai, pagrindiniai teisės šaltiniai – precedentai ir įsakymų teismams sistema. “Teisingumo” ir statutinė teisė
Esminiai anglų civilinės šeimos, baudžiamosios ir te

eismo proceso teisės bruožai.

LDK (Lietuva)

Ikistatutinė LDK teisė: paprotinės teisės šaltiniai ir bruožai, Gedimino diplomatijos dokumentai kaip teisės šaltinis, Žemės privilegijų leidimo priežastys ir feodalų žemėvaldos teisių plėtra, sritinės privilegijos, Bendravalstybinės privilegijos, privilegijos tautinėms mažumoms, 1468m. Kazimiero teisynas.
Ikistatutinė baudžiamoji teisė: atsakomybės atsiradimo pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų rūšys. Teismo procesas: teismų rūšys, teismo proceso stadijos, įrodymų rūšys.

Lietuvos Statutų teisė. 1529,1566,1588m. Lietuvos statutų, išleidimas, struktūra. Statutų baudžiamoji teisė: nusikaltimo sąvoka, atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, nusikaltimų atskiros rūšys. Statutų civilinė teisė: žemės nuosavybės institutas, prievolinė teisė, paveldėjimas. Šeimos teisė: santuokos sudarymas, įkraičio sutartis, globa. Statutų teismo procesas: proceso eiga, įrodymų rūšys, teismai, apeliacijos raida.

1697m. LDK ir Lenkijos karalystės teisių sulyginimo aktas. Konstitucinės monarchijos formavimasis. 1791m. gegužės 3d. konstitucija.

Rusijos teisė

Bizantijos teisės įtaka Kijevo Rusios teisei. Rusų tiesa, pagrindinės jos redakcijos ir bruožai: nuosavybės, prievolinė, santuokos, baudžiamoji ir teismo proceso teisė.
1649m. Soboro statutas. Teisės institutai: sutarčių, paveldėjimo, bausmės ir nusikaltimo.
Rusijos teisės modernizavimas XIX a. Rusijos įstatymų rinkinys ir Rusijos imperijos įstatymų sąvadas.

Bendrosios teisės (anglosaksų) tradicija.

Anglijos teisė
Anglijos konstitucinė teisė: Konstitucinė monarchija, Respublika ir 1653 m. “Valdymo įrankis”, Monarchijos restauracija, “Habeas corpus act”.
Anglijos nerašytoji konstitucija: 1689 m. “Teisių bilis”, 1701 m. Santvarkos įstatymas, Lordų rūmų statuso keitimas 1911 ir 1949 m., konstitucinių papročių reikšmė.
Anglijos teisės sistema XIX a.: 1873 -1875 m. teismų santvarkos aktai, bendrosios ir

r teisingumo teisė susiliejimas, statutinės teisės reikšmės didėjimas, konsoliduojantys aktai.
Civilinė ir prekybos teisė. Prekybos teisės aktai.Pramonės teisinis reguliavimas. Nuosavybės, paveldėjimo, Santuokos ir šeimos teisė.
Baudžiamosios teisės raida. Baudžiamosios teisės modernizavimas XIX a.
Teismo proceso raida.

Kontinentinės (romanų – germanų) teisės tradicija.

Prancūzijos teisė
Didžioji Prancūzijos Revoliucija ir konstituciniai aktai: 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. 1791 m. konstitucija. 1793 m. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija ir konstitucija.
Prancūzijos konstitucinės teisės raida: Direktoratas, Konsulatas, Imperija, Legitiminė ir Liepos monarchijos, Antroji, Trečioji, Ketvirtoji ir Penktoji respublika jų konstitucijos.
Naujųjų laikų Prancūzijos teisės sistemos bruožai: pagrindiniai teisės principai, nuosavybės, šeimos ir santuokos, teisė.
1804 m. civilinio kodekso parengimas, teisės šaltiniai, sistema. Privatinės teisės dualizmas, nuosavybės ir prievolinė teisė, pagrindinių principų raida.. Darbo teisinių santykių reguliavimas kodekse ir tolesnė raida.
1807 m. prekybos kodeksas.
Naujų principų įdiegimas baudžiamojoje teisėje. 1791 m. baudžiamojo kodekso esminiai bruožai. 1810 m. baudžiamasis kodeksas: struktūra, principai, bausmių ir nusikaltimų sistema.
Teismo proceso bruožai: 1806 m. civilinio proceso ir 1808 m. baudžiamojo proceso kodeksai.

Vokietijos teisė
Vokietijos konstitucinės teisės raida. 1849 m. Frankfurto, 1850 m. Prūsijos konstitucijos. 1871 m. Vokietijos imperijos konstitucija. Veimaro konstitucija ir jos demokratinių principų tolesnė raida.
Civilinė teisė. Partikuliariosios ir bendrosios teisės raida.1900m. civilinio ir prekybos kodeksų priėmimas, pagrindinių institutų reglamentavimas: nuosavybės, sutarčių, paveldėjimo ir šeimos teisė.
Baudžiamosios teisės raida: 1872 m. baudžiamojo kodekso struktūra, bausmių ir nusikaltimų sistemos, Galiojimas Klaipėdos krašte 19

923 -1939 m.
Teismo proceso raida.

Lietuvos teisė
Valstybingumo atkūrimas ir jo teisinis įtvirtinimas 1918-1920 metais. Konstitucinių aktų raida 1918 -1940m. Valstybės institucijų ir įstatymų leidybos įtvirtinimas laikinosiose ir nuolatinėse konstitucijose. Klaipėdos krašto autonomija.
Nepriklausomos Lietuvos teisinės sistemos raida 1918 – 1940 m. Teisės šaltinių įvairovė, teisinis partikuliarizmas ir jo įveikimas.
Civilinės teisės šaltiniai ir jų galiojimas teritorijoje. Nuosavybės ir sutarčių teisinis reguliavimas.
Baudžiamoji teisė: 1903 m. Carinės Rusijos baudžiamojo statuto galiojimas Lietuvoje. Papildomi baudžiamieji įstatymai. Baudžiamosios atsakomybės pagrindai, bausmių sistema, atskiros nusikaltimų rūšys.
Teismų sistemos teisinio reguliavimo raida ir teismo procesas.
Teisės mokslas 1918 – 1940m.

SUDERINTA
Teisės istorijos katedros posėdžio

2004-11-11 protokolas Nr.1TISTK-2

Šaltiniai:
1. I.Valikonytė, E.Gudavičius, S.Lazutka. Pirmasis Lietuvos Statutas (1529 m.).-V.,2001.
2. 1791m. gegužės 3 d. Konstitucija.-V.,2001.
3. Lietuvos valstybės teisės aktai (1918 02 16 – 1940 06 15)-V.,1996.
4. Užsienio teisės istorijos chrestomatija.-V.,2000.
5. Хрестоматия по всеобщей истории государсва и права.-M.,1996. T.1-2.

Literatūra:
1. Maksimaitis M.Užsienio teisės istorija.-V.,2002.
2. Andriulis V.,Maksimaitis M.,Pakalniškis V.,Pečkaitis J., Šenavičius A.Lietuvos teisės istorija-V.,2002.
3. Iš Lietuvos teisės ir valstybės istorijos.-V.,2001.
4. Maksimaitis M.Lietuvos valstybės konstitucijų istorija.-V.,2005.
5. Andriulis V.Lietuvos Statutų šeimos teisė.-V.,2003.
6. Andriulis V.Pirmosios Respublikos teisės sistemos kūrimo bruožai.-V.,1998.
7. Machovenko J.LDK teisės šaltiniai.-V.,2000.
8. Berman H. Teisė ir revoliucija.Vakarų teisės tradicijos formavimasis.-V.,1999.
9. Hattenhauer H. Europaeische Rechtsgeschichte.- Heidelberg.1992.
10. Анерс Е.История европейского права.-M.,1996.
11. Glendon M.A. Gordon M.W. Osakwe C. Vakarų teisės tradicijos.-V.,1993.
12. Иссаев И.История государства и права России.-M.,1996.
13. Jablonskis K. Lietuvos valstybės ir teisės istorija nuo XIVa.pb. iki XVIa. vidurio.- V.,1971.
14. Gudavičius E. Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1569 metų.-V.,1999.

Leave a Comment