Tarptautinė teisė (privatinė)

ĮSISTEIGIMO LAISVĖ
ESV Sutarties 49 str.
 • Vadovaujantis žemiau išdėstytomis nuostatomis vienos valstybės narės nacionalinių subjektų įsisteigimo laisvės kitos valstybės narės teritorijoje apribojimai uždraudžiami. Draudžiami ir vienos valstybės narės nacionalinių subjektų, įsisteigusių kitos valstybės narės teritorijoje, apribojimai steigti atstovybes, padalinius ar dukterines bendroves.
 • Įsisteigimo laisvė apima ir teisę imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos bei ja verstis, taip pat steigti ir valdyti įmones, būtent  bendroves ar firmas, apibūdintas 54 straipsnio antrojoje pastraipoje, tomis pačiomis sąlygomis, kurios įsisteigimo šalies teisės aktuose yra nustatytos jos pačios subjektams, ir laikantis kaapitalui skirto skyriaus nuostatų.
Įmonėms įsisteigimo laisvėje suteikiamos teisės
 • Steigti įmonę bet kurioje valstybėje narėje;
 • Pasirinkti įmonės ar jos padalinio steigimo formą;
 • Vykdyti veiklą per kitoje valstybėje įsteigtą įmonę ar padalinį;
 • Po įsisteigimo kitoje valstybėje narėje naudotis tomis pačiomis teisėmis kaip ir vietos įmonės;
 • Būti akcininku ir turėti tas pačias teises kaip ir vietos akcininkai.
Įmonių steigimosi rūšys
 • Pirminis – teisė pradėti ir vykdyti savarankišką įmonės veiklą kitoje valstybėje narėje, taip pat steigti įmones ir vadovauti joms. Tai yra pripažįstama kaip centrinės administracijos perkėlimas.
 • Antrinis įsisteigimas – teisė steigti atstovybes, filialus ir dukterines įmmones.
ETT jurisprudencija įmonių įsisteigimo laisvėje (1)
 • Pirminis steigimasis
  • Teisė išvykti
  • Byla C-81/87 R. v HM Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex p. Daily Mail and General Trust plc, 1988, ECR 5483.
  • Byla C-210/06 Cartesio, 2008, ECR I-9641.
  • Byla C-378/10 VALE Építési kft, 2012
  • Teisė atvykti
  • Byla C-208/00 Uberseering BV
   V v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
ETT jurisprudencija įmonių įsisteigimo laisvėje (2)
 • Antrinis steigimasis
  • Teisė išvykti
 • Byla C-436/00 X and Y v Riksskatteverket [2002] ECR I-10829.
  • Teisė atvykti
  • Byla C–221/97 Centros Ltd v Erhervs – og Selskabsstyrelsen, 1999, ECR 1495.
ETT jurisprudencija įmonių įsisteigimo laisvėje (3)
 • Teisė vykdyti ūkinę veiklą valstybėje narėje, kurioje įsisteigiama:
  • Byla 79/85 Segers v Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswegen, Groothandel en Vrije Beroepen [1986] ECR 2375;
  • Byla C-221/89 Regina v. Secretary of State for Transportation ex parte Factortame [1991] ECR 3905;
  • Byla C-167/01 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd. [2003] ECR I-10155.
Įmonių įsisteigimo laisvė – pagrindinės išvados
 • Antrinio įsisteigimo užtikrinimas gali kelti įmonės kaip teisės subjekto pripažinimo problemą;
 • Pirminio įsisteigimo laisvės aspektu, Teismas skiria įmonės išvykimo ir atvykimo stadijas ir joms taiko skirtingą apribojimų draudimą;
 • Išvykimo stadijoje draudimas pakeisti taikytiną teisę yra riibojimas;
 • Leidžiamas “Forum shopping” / konkurencija tarp jurisdikcijų.
PASLAUGŲ TEIKIMO LAISVĖ
Paslaugos sąvoka I Paslauga v. prekė
 • Prekių sąvoka:
 • produktai, kurie gali būti įvertinti pinigais ir kurie gali būti prekybinių sandorių objektu (byla 7/68 Commission v Italy)
 • Turi materialių fizinių savybių arba yra materialūs objektai
 • (Gen. adv. nuomonės Fennelly byloje C-97/98 Peter Jagerskiold v Torolf Gustafsson, 30 dalis; Cinéthèque SA and others v Fédération nationale des cinémas français. 60 and 61/84, 10 dalis).
SESV 57 str.
 • Pagal Sutartis „paslaugos“ – tai tokios paslaugos, kurios paprastai yra teikiamos už užmokestį ir kurių nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ir as
  smenų judėjimo laisvės.
 • „Paslaugas“ sudaro:
 • a) pramoninio pobūdžio veikla;
 • b) komercinio pobūdžio veikla;
 • c) amatininkų veikla;
 • d) laisvųjų profesijų veikla.
 • Nepažeidžiant įsisteigimo teisei skirto skyriaus nuostatų, paslaugą teikiantis asmuo, kad galėtų ją teikti, gali laikinai savo veikla verstis toje valstybėje narėje, kur paslauga teikiama, tomis pačiomis sąlygomis, kurias toji valstybė taiko savo nacionaliniams subjektams.
Paslaugos sąvoka II Paslaugų katalogas
 • Sutarties 57 str. pateikiamas pavyzdinis paslaugų katalogas;
 • Sutarties 58 str.: transporto paslaugoms bei bankų ir draudimo paslaugoms taikomos specialios taisyklės.
ESV Sutarties 55 (ex 294) straipsnis
 • Valstybės narės sudaro kitų valstybių narių nacionaliniams subjektams tokias pat sąlygas dalyvauti bendrovių ar firmų, apibrėžtų 54 straipsnyje, kapitale, kokias turi jos pačios nacionaliniai subjektai, nepažeisdamos kitų Sutarčių nuostatų taikymo.
Paslaugos sąvoka III Moraliai kvestionuojamos paslaugos
 • Byla C-159/90, Grogan.
 • Ar abortų paslauga galėtų būti laikoma paslauga pagal Sutartį?
 • Airijoje abortai buvo draudžiami, o Didžiojoje Britanijoje ši veikla buvo leidžiama; kasmet į Didžiąją Britaniją iš Airijos vykdavo moterys, siekdamos pasidaryti abortus; informaciją apie galimybę Didžiojoje Britanijoje teisėtai pasidaryti abortą ir keleto Didžiosios Britanijos klinikų pavadinimus bei jų adresus platino Airijos studentų sąjungos savo informaciniuose leidiniuose; su abortais kovojanti draugija tvirtino, jog tokios informacijos platinimas prieštarauja abortų draudimui Airijoje, ir reikalavo, tai uždrausti;
 • Teismas pripažino, kad abortas, jei jis įteisintas valstybės narės teisėje, gali būti laikomas paslauga Sutarties prasme.
Paslaugos sąvoka IV
 • Sutarties 57 str.: “paprastai yra teikiamos už užmokestį ir jų te
  eikimo nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ir asmenų judėjimo laisvės”:
  • Teikiamos už užmokestį;
  • Santykiui netaikomos kitos laisvės.
Paslaugos atlygintinumas
 • “paprastai yra teikiamos už užmokestį”:
  • paslaugos yra efektyvi ekonominė veikla;
  • Eliminuojamos kai kurios viešosios paslaugos.
Paslaugų teikimo laisvės santykis su kitomis laisvėmis
  • “.jų teikimo nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ir asmenų judėjimo laisvės
 • T.y., santykiui netaikomos kitos laisvės:
  • Buvo aiškinama, kad paslaugų teikimo laisvė gali būti taikoma, jei negalima taikyti kitų laisvių /subsidiarus taikymas/;
  • Šiuo metu kitų laisvių prioriteto paslaugų teikimo laisvės atžvilgiu atsisakyta: Fidium Finanz AG, C-452/04.
  • Sandorio tikslas (pvz., “prekių tiekimas tėra šalutinis ar papildomas paslaugų teikimo atžvilgiu”), “įtaka” ir “prioritetas”.

   Paslaugų teikimo laisvės atskyrimas nuo įsisteigimo laisvės

 • Paslaugos teikiamos laikinai:
  • Ūkinė-komercinė veikla neturi būti tęstinio pobūdžio, nuolatinė, o tai nustatant turi būti atsižvelgiama į reguliarumo, periodiškumo bei nepertraukiamumo kriterijus.
  • bylos 196/87 Udo Steymann v. Staatssecretaris van Justite, 1987, 16 dalis;
  • bylos C-55/94 Gebhard, 1995, 25, 26, 27 dalys.
Paslaugų teikimo laisvės atskyrimas nuo laisvo darbuotojų judėjimo
 • Paslaugos teikėjo savarankiškumas:
  • Laisvo darbuotojų judėjimo subjektas – darbuotojas, paslaugų teikimo laisvės subjektas – savarankiškai dirbantis asmuo arba įmonė pagal Sutarties 48 str.
 • Asmuo vykdo veiklą savarankiškai, t.y. veikia savo sąskaita ir savo rizika;
 • Pagal teisinį santykį – “teisė vadovauti”.
SESV 56 str.
 • Pagal toliau išdėstytas nuostatas Sąjungoje uždraudžiami laisvės teikti paslaugas apribojimai, taikomi valstybių narių nacionaliniams subjektams, kurie yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje negu valstybė, kurios subjektu yra asmuo, kuriam tos paslaugos teikiamos.
Subjektai, kuriems taikoma laisvė teikti paslaugas
 • Paslaugos teikėjas ir pa
  aslaugos gavėjas: teisė teikti ir teisė gauti paslaugas;
 • Paslaugos teikėjas:
  • Savarankiškai dirbantys asmenys arba įmonės, kurios tenkina Sutarties 54 str. reikalavimus;
  • Įsisteigę skirtingose valstybėse narėse (nors abu fiziškai gali “būti” toje pačioje valstybėje narėje).
Ribojimų sąvoka
 • 33/74 Van Binsbergen
 • 110 ir 111/78 Van Wesemael
 • 205/85 Komisija v. Vokietija
 • 198/89 Komisija v. Graikija
 • C-76/90 Manfred Sager v Dennemeyer & Co. Ltd.
Paslaugų direktyva (I): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Kilmės valstybės principas versus paslaugų teikimo laisvės principas (gerbti paslaugos teikėjo teisę teikti paslaugas ir reikalauja užtikrinti laisvą patekimą į paslaugų teikimo rinką bei nevaržomą šios laisvės įgyvendinimą VN teritorijoje);
 • Ribojimo pagrįstumo sąlygos: viešoji tvarka, visuomenės saugumas, visuomenės sveikata, aplinkos apsauga ir kiti „svarbių visuomenės interesų“ pagrindai, išvardinti direktyvoje
Sutarties 49 str. tiesioginis veikimas
 • Tiesioginis vertikalus veikimas: byla 2/74 Reyners v. Belgium [1974] ECR 631;
 • Tiesioginis horizontalus veikimas tik asmenų, kurie nustato taisykles, kurių tikslas kolektyviai reguliuoti atlygintiną darbą ir paslaugas, atžvilgiu: byla 36/74 Walrave [1974] ECR 1405, byla C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921;
 • Tiesioginis besąlyginis horizontalus 45 str. veikimas: byla C-281/98 Roman Angonese ECR 2000 I-4139;
 • NB: 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
Paslaugų direktyvos 9 str.
 • Leidimų išdavimo tvarka
 • 1. Valstybės narės taiko leidimų išdavimo tvarką teisei teikti paslaugas ar paslaugų teikimo veiklai tik tuo atveju, jei yra įvykdytos šios sąlygos:
 • a) leidimų išdavimo tvarka nediskriminuoja paslaugų teikėjo;
 • b) būtinybė turėti leidimų išdavimo tvarką objektyviai pateisinta svarbiais visuomenės interesais;
 • c) tikslo negalima pasiekti taikant mažiau ribojančią priemonę, visų pirma todėl, kad a posteriori tikrinimas būtų atliekamas per vėlai, kad būtų tikrai veiksmingas.
 • 2. 39 straipsnio 1 dalyje nurodytoje ataskaitoje valstybės narės nurodo savo leidimų išdavimo tvarką ir pateikia priežastis, įrodančias, kad jos atitinka šio straipsnio 1 dalį.
 • 3. Šis skirsnis netaikomas tiems leidimų išdavimo tvarkos aspektams, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai reglamentuoja kiti Bendrijos dokumentai.
Paslaugų direktyvos 10 str.
 • Valstybės narės nekelia teisei teikti paslaugas ar paslaugų teikimo veiklos vykdymui savo teritorijoje nė vieno iš šių reikalavimų:
 • diskriminaciniai reikalavimai, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su pilietybe arba įmonės registruotos buveinės vieta, visų pirma įskaitant:
 • reikalavimus dėl pilietybės teikėjui, jo darbuotojams, akcinio kapitalo valdytojams arba paslaugų teikėjo vadovavimo ar priežiūros organų nariams;
 • reikalavimą, kad teikėjas, jo darbuotojai, akcinio kapitalo valdytojai arba teikėjo vadovavimo ar priežiūros organų nariai nuolat gyventų valstybės narės teritorijoje;
 • 2) draudimas būti įsisteigusiam daugiau negu vienoje valstybėje narėje arba būti įtrauktam į daugiau negu vienos valstybės narės registrus arba būti daugiau negu vienos valstybės narės profesinių įstaigų ar asociacijų nariu;
Paslaugų direktyva (II): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Direktyva netaikoma:
  • neekonominio pobūdžio bendrų interesų paslaugoms;
  • finansinėms paslaugoms (pvz.: bankų, kreditavimo, draudimo, kt.)
  • paslaugoms transporto srityje, įskaitant uosto paslaugas;
  • laikinojo įdarbinimo agentūrų paslaugoms;
  • sveikatos priežiūros paslaugoms;
  • garso ir vaizdo paslaugoms, radijo transliacijoms;
  • azartinių lošimų veiklai, įskaitant loterijas, lošimą kazino ir lažybas;
  • veiklai, susijusiai su viešosios valdžios funkcijų vykdymu;
  • socialinėms paslaugoms, susijusioms su socialinio būsto suteikimu, vaikų priežiūra ir parama remtinoms šeimoms ir asmenims;
  • privačioms saugos paslaugoms;
  • oficialiu vyriausybės aktu paskirtų notarų ir antstolių teikiamoms paslaugoms.
  • mokesčių sričiai ir kt.
Paslaugų direktyva (III): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Direktyva neturi poveikio valstybių narių:
  • baudžiamosios teisės normoms;
  • darbo teisei, t. y. jokioms teisės ar sutartinėms nuostatoms dėl įdarbinimo sąlygų, darbo sąlygų, įskaitant sveikatą ir saugą darbe, ir darbdavio bei darbuotojo santykių;
  • socialinės apsaugos teisės aktams.
Paslaugų direktyva (IV): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Paslaugų direktyvos struktūra:
  • Bendrosios nuostatos;
  • Administracinis supaprastinimas (procedūrų supaprastinimas, kontaktiniai centrai, procedūrų atlikimas elektroninėmis priemonėmis, kt.);
  • Teikėjų įsisteigimo laisvė (leidimų išdavimo tvarka, draudžiami arba vertintini reikalavimai, kt.);
  • Laisvas paslaugų judėjimas (laisvė teikti paslaugas, su tuo susijusios nukrypti leidžiančios nuostatos, paslaugų gavėjų teisės, kt.)
  • Paslaugų kokybė (informacija apie teikėjus ir jų paslaugas, kt.)
  • Administracinis bendradarbiavimas;
  • Konvergencijos programa;
  • Baigiamosios nuostatos.
Paslaugų direktyva (V): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Valstybė narė, kurioje yra teikiama paslauga, savo teritorijoje užtikrina nevaržomą teisę teikti paslaugas, todėl valstybės narės negali apriboti teisės teikti paslaugas jokiomis taisyklėmis, kuriomis būtų pažeidžiami nediskriminavimo, būtinumo ir proporcingumo principai:
 • Nediskriminavimas reiškia, kad taisyklė neturi būti tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuojanti;
 • Būtinumas nustato, kad taisyklė turi būti pagrįsta viešosios tvarkos, visuomenės saugumu, visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos sumetimais;
 • Proporcingumas parodo, jog taisyklė turi būti tinkama siekiamam tikslui įgyvendinti ir ja neturi būti reikalaujama daugiau nei reikia tokiam tikslui.
Paslaugų direktyva (VI): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Valstybės narės negali apriboti kitoje valstybėje narėje įsisteigusio teikėjo laisvės teikti paslaugas, nustatydamos reikalavimą teikėjui būti įsisteigusiam tos valstybės narės teritorijoje, įsiregistruoti tos valstybės narės registre ir pan.;
 • Valstybės narės gali nustatyti, kad teikėjai, kurių paslaugos yra susijusios su tiesiogine ir konkrečia rizika gavėjo ar trečiojo asmens sveikatai arba finansiniam saugumui, įsigytų profesinės atsakomybės draudimą, atitinkantį rizikos pobūdį ir dydį, arba pateiktų garantiją ar panašią priemonę, kurios būtų lygiavertės arba savo paskirtimi iš esmės atitiktų draudimą;
 • Valstybės imasi priemonių, būtinų, kad paslaugų teikėjai pateiktų savo kontaktinius duomenis, kuriais visi paslaugų gavėjai galėtų siųsti skundus arba reikalauti informacijos apie teikiamas paslaugas.
Paslaugų direktyva (VII): 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
 • Pagrindinės naujovės:
  • vienas kontaktinis centras, kuriame paslaugų teikėjas gali atlikti visas procedūras ir formalumus (vieno langelio principas);
  • galimybė visas procedūras ir formalumus atlikti elektronine forma;
  • užsieniečių informavimas apie paslaugų teikimą ir gavimą valstybėje narėje, įskaitant informaciją apie teisių gynimo priemones;
  • valstybės pareiga pašalinti draudimus konkrečiai profesijai, pateikti komercinę informaciją vienu ar keliais būdais.
Įsisteigimo laisvė asmeniui suteikia šias teises:
 • Teisę išvykti iš savo valstybės su tikslu įgyvendinti pirminį arba antrinį steigimąsi kitoje valstybėje narėje;
 • teisę įgyvendinti pirminį arba antrinį steigimąsi kitoje valstybėje narėje ir turėti verslo vietą daugiau nei vienoje valstybėje narėje;
 • teisę vykdyti ūkinę veiklą valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigiama, pagal taisykles, kurios neriboja ir nedaro mažiau patrauklaus steigimosi laisvės įgyvendinimo.
Apribojimų draudimas steigimosi laisvėje
 • Draudžiami tiek diskriminuojantys, tiek ir nediskriminuojantys apribojimai.
 • Draudžiamos valstybės taisyklės, kurios riboja ar daro mažiau patrauklų steigimosi laisvės įgyvendinimą.
Teisingumo teismo jurisprudencijos evoliucija steigimosi teisės srityje Svarbiausios ES teisingumo teismo bylos
 • Byla 2/74 Reyners v. Belgium, 1974, ECR 631;
 • Byla 71/76 Thieffry v Conseil de l’Ordre des Avocats a la Cour de Paris, 1977, ECR 765;
 • Byla 107/83 Klopp [1984] ECR 2971;
 • Byla C-19/92 Kraus v Land Baden-Württemberg, 1993, ECR I-1663;
 • Byla C-55/94 Gebhard v Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, 1995, ECR I-4165.
Įsisteigimo laisvės subjektai
  • fiziniai asmenys – ES ir ELPA valstybių narių piliečiai;
  • pelno siekiantys juridiniai asmenys (54 str.):
   • Bendrovės arba firmos, įkurtos pagal valstybės narės teisę ir Sąjungoje turinčios savo registruotas buveines, centrinę administraciją ar pagrindinę verslo vietą, šiame skyriuje prilyginamos tos valstybės narės pilietybę turintiems fiziniams asmenims.
   • „Bendrovės arba firmos“ – tai bendrovės arba firmos, kurios veikia pagal civilinę ar komercinę teisę, įskaitant kooperatyvus ir kitus pagal viešąją ar privatinę teisę veikiančius juridinius asmenis, išskyrus nesiekiančiuosius pelno.
Įsisteigimo rūšys (fiziniai asmenys)
  • Pirminis (asmuo pirmą kartą pradeda savarankišką veiklą arba pabaigia veiklą vienoje valstybėje narėje ir persikelia į kitą valstybę vykdyti savarankišką veiklą)
  • antrinis (asmuo, tebevykdantis savarankišką veiklą vienoje valstybėje narėje, pradeda savarankiškai veikti ir kitoje valstybėje narėje)
Įmonių įsisteigimo laisvės samprata Europos Bendrijoje
 • Bylos C-221/89 Factortame, 20 punktas:
 • “įsisteigimo teisė apima faktišką ekonominės veiklos vykdymą nuolat įsisteigiant kitoje valstybėje narėje neribotam laikui.”

Leave a Comment