Socialinės apsaugos ministerija

Misija
Šalies socialinės politikos vaidmuo rinkos santykiais pagrįstoje visuomenėje yra itin svarbus. Socialinę politiką formuoja ir įgyvendina daug įvairaus lygmens institucijų. Pagrindinis uždavinys – formuoti ir įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo politiką – tenka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ministerija formuoja ir įgyvendina tokią politiką, kurios galutinis tikslas – rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ar lėšų ir paslaugų užtikrinimas, kai žmogus dėl objektyvių priežasčių negali savęs ir šeimos pakankamai aprūpinti iš darbo ar kitokių pajamų. Vykdydama šį atsakingą uždavinį, ministerija vadovaujasi Lietuvos Reespublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir kitais teisės aktais.
Ministerijos misija yra sukurti ir įgyvendinti efektyvią darbo ir socialinės apsaugos politiką, siekiant sukurti kokybiško užimtumo galimybes ir užtikrinti visuomenės socialinį saugumą ir socialinę sanglaudą

Stuktūrinė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos schema

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė
VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

Gimė 1960 m. kovo 3 d. Pakruojo rajone, Linkuvoje.
1983 m. Baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisininko specialybę.
1983-1984 m. Dirbo Socialinio aprūpinimo ministerijoje Žinybinės kontrolės ir instruktavimo skyriaus revizore.
1984-1990 m. Dirbo Socialinio aprūpinimo miinisterijoje Pensijų valdybos Valstybinių pensijų skyriaus vyresniąja inspektore.
1990-1994 m. Dirbo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Darbo santykių teisinio reguliavimo skyriaus konsultante, po to – vyriausiąja juriskonsulte.
1994 m. Paskirta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretore.
1996-2000 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė, atsakinga už socialinės pa

aramos sritį.
2000 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta socialinės apsaugos ir darbo ministre.
2001m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta dvyliktosios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministre.
2004 m. Išrinkta Seimo nare.
2004 m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžiumi.
2004 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu paskirta tryliktosios Vyriausybės socialinės apsaugos ir darbo ministre.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
MEČISLOVAS ZASČIURINSKAS

Gimė 1946 m. kovo 29 d. Kaune.
1968 m. Baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją.
1968-1971 m. Kauno politechnikos instituto Kapitalinės statybos skyriaus vyr. inžinierius.
1972-1988 m. Kauno miesto Plano komisijos vyr. ekonomistas, Kapitalinės statybos skyriaus viršininkas, Plano komisijos pirmininko pavaduotojas.
1981 m. Kauno politechnikos institute įgijo ekonomisto specialybę.
1988-1990 m. Kauno miesto Kompleksinio ekonominio ir socialinio vystymo valdybos viršininkas.
1988-1990 m. Kauno ekonomistų klubo prezidentas, aktyvus Lietuvos ekonomistų asociacijos steigėjas.
1990-1991 m. Kauno miesto valdybos patarėjas.
1992-1995 m. UAB „Aispo” direktorius.
1995-1998 m. VĮ „Lietuvos loto” generalinis diirektorius.
1999-2000 m. UAB „Ober-haus nekilnojamasis turtas” Kauno filialo direktorius.
1999-2004 m. LDB UAB „Senmakas” Likvidacinės komisijos pirmininkas.
2002-2003 m. UAB „Finansiniai sprendimai” Kauno filialo direktorius.
2003-2004 m. BAB „Lietuvos farmacija” Kauno filialo direktorius.
Nuo 2005 m. sausio mėn. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras.

Šeimyninė padėtis: vedęs, turi dukterį ir sūnų.

Taip pat:
Ministerijos valstybės sekretorius RIMANTAS KAIRELIS
Ministerijos sekretorė AUDRONĖ MORKŪNIENĖ
Siekdama strateginių tikslų, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendina šiuos uždavinius:
• rengia pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
• įgyvendina darbo rinkos, darbo rinkos profesinio mokymo, darbuotojų saugos ir sv

veikatos darbe, darbo apmokėjimo ir jo garantijų politiką;
• įgyvendina valstybinę socialinės paramos bei socialinių garantijų mažas pajamas gaunantiems gyventojams politiką;
• įgyvendina vaikų, jaunimo, šeimos socialinės paramos ir darbo politiką; numato pagrindines neįgaliųjų socialinės integracijos kryptis ir koordinuoja neįgaliųjų socialinės integracijos procesą;
• įgyvendina valstybinio socialinio draudimo ir pensijų politiką; analizuoja vykdomą socialinės apsaugos ir darbo, socialinių grupių politiką, jos ekonominį pagrindimą, prognozuoja pagrindinius socialinius rodiklius;
• įgyvendina darbo ir socialinę politiką ir pagal kompetenciją moterų ir vyrų lygių galimybių politiką, susijusią su Lietuvos Respublikos integravimusi į Europos Sąjungą;
• koordinuoja moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimą visose veiklos srityse;
• koordinuoja pasirengimą administruoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą žmonių išteklių plėtrai;
• koordinuoja trišalio socialinių partnerių bendradarbiavimo klausimus ir socialinės politikos įgyvendinimą visose veiklos srityse;
• užtikrina valstybinio socialinio draudimo, socialinės paramos ir darbo sistemų funkcionavimą, reguliavimą bei tobulinimą.
Strateginiai tikslai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo misiją 2005 metais vykdo, siekdama svarbiausių strateginių tikslų:
• Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius.
• Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją.
• Užtikrinti socialinio draudimo išmokų gavėjų aprėptį bei jų pajamų didėjimą, išlaikyti socialinio draudimo sistemos finansinį subalansuotumą ir tvarumą.
Tikslams įgyvendinti yra vykdoma 17 programų:

1. UŽIMTUMO DIDINIMAS

Programos parengimo argumentai
Programa įgyvendinama siekiant mi

inisterijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus bus didinamas sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumas padidinto nedarbo regionuose; vykdant nuteistųjų psichologinį bei profesinį konsultavimą ir profesinį mokymą, mokant profesijos asmenis, paleistus iš laisvės atėmimo vietų, bei sudarant galimybes ieškantiems darbo asmenims dalyvauti aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse bus didinamas jų pasirengimas dalyvauti darbo rinkoje bei užimtumo galimybės; socialinėse įmonėse įdarbinant praradusius profesinį ir bendrą darbingumą asmenis (neįgalieji, ilgalaikiai bedarbiai, buvę kaliniai ir kt.) bus remiamas šių asmenų grįžimas į darbo rinką, jų socialinė integracija bei mažinama socialinė atskirtis.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Didinti darbo jėgos pasirengimą dalyvauti darbo rinkoje
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Vykdant Bedarbių rėmimo įstatymą bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai – teritorinio nedarbo problemų sprendimo būdas. Jų pagalba sutelkiamos vietos bendruomenės, socialinių ekonominių partnerių, darbo rinkos ir vietos valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų, gyventojų pastangos kuo efektyviau panaudoti vietinius materialius ir žmogiškuosius išteklius darbo vietoms kurti ir į jas įdarbinti bedarbius, ypatingai sunkiai integruojamus į darbo rinką. Vietinių užimtumo in
niciatyvų projektai gali būti įgyvendinami savivaldybių (seniūnijų teritorijose), kuriose nedarbo lygis viršija vidutinį šalies nedarbo lygį arba kuriose dėl grupės darbuotojų atleidimo numatomas toks nedarbo lygis. Šie projektai skirti teritorinėse darbo biržose užsiregistravusiems bedarbiams įdarbinti. Projektams įgyvendinti yra teikiama negrąžintina valstybės finansinė parama (subsidija). Valstybės parama vienai darbo vietai įkurti negali būti didesnė kaip 40 MMA. Paramos gavėjas privalo savo lėšomis padengti ne mažiau kaip 35 proc. viso projekto išlaidų bei prisiima įsipareigojimus išsaugoti 3 metus sukurtas darbo vietas.
2003 metais iš valstybės biudžeto bei Užimtumo fondo lėšų įgyvendinti 86 projektai, sukurta 791 nauja darbo vieta, 2005 metais numatoma sukurti apie 580 naujų darbo vietų.
Programos uždavinys – kurti darbo vietas sunkiai integruojamiems į darbo rinką asmenims didelio nedarbo regionuose – bus pasiektas organizuojant vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimą.
Vertinimo kriterijai:
– Iš valstybės biudžeto lėšų vietinių užimtumo iniciatyvų pagrindu sukurtų naujų darbo vietų skaičius.
02 Dalyvauti EURES tinkle
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šios programos lėšos bus skiriamos Lietuvos darbo biržos dalyvavimui EURES (Europos užimtumo tarnybų) veikloje. Šio tinklo funkcijos: keistis informacija tarp valstybių narių įdarbinimo tarnybų apie laisvas darbo vietas ir norinčius dirbti kitoje valstybėje narėje; kaupti, apdoroti, platinti gaunamą informaciją apie laisvas darbo vietas kitose valstybėse ir prašymus įsidarbinti iš kitų valstybių, užtikrinti bendradarbiavimą tarp šalių narių bei su Europos Komisija. Lėšos bus skiriamos dalyvavimo EURES administravimo išlaidoms, koordinatoriaus institucijos darbuotojų bei teritorinėse darbo biržose įkurtų EURES biurų darbuotojų mokymui ir informacinės sistemos priežiūrai bei informacijos perdavimo-priėmimo (ryšio) išlaidoms padengti. 2005 metais numatoma įsteigti kompiuterinės technikos specialisto, kuris būtų atsakingas už EURES biurų kompiuterinę įrangą bei informacijos perdavimą į bendrą EURES tinklą, etatą. 2006 metais numatoma Lazdijų darbo biržoje bei Joniškio darbo biržoje įsteigti pasienio regionų EURES biurus.

03 Įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą skirtą žmogiškųjų išteklių plėtrai
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Lėšos bus skiriamos paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, kuri 2005 metais numato administruoti PHARE 2002 metų programą ,,Prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų, gebėjimų tobulinimo ir socialinės integracijos rėmimas”, Europos socialinio fondo projektus, vykdyti Europos Bendrijos iniciatyvą EQUAL (naujų priemonių kovoje su nelygybe ir diskriminacija darbo rinkoje skatinimas). Fondas finansuojamas iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų lygiomis dalimis. 2005 metais Fondas numato administruoti 615 projektų.
Programos uždavinys – administruoti PHARE 2002 metų programą, Europos socialinio fondo bei Europos Bendrijos iniciatyvos EQUAL projektus – bus pasiektas sudarant sąlygas Europos socialinio fondo agentūros veiklai.
Vertinimo kriterijus:
– Europos socialinio fondo agentūros administruojamų projektų skaičius.
04

Tobulinti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, adaptacijos ir reabilitacijos, kurių metu jie vėl integruojami į visuomenės gyvenimą ir jiems sudaromos galimybės gyventi savarankiškai, sistemą

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Iš šios programos lėšų nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų bus integruojami į visuomenės gyvenimą: bus vykdomas nuteistųjų psichologinis bei profesinis konsultavimas ir profesinis mokymas; paleisti iš laisvės atėmimo vietų asmenys bus mokomi profesijos bei įdarbinami. Taip pat remiami organizacijų projektai, skirti nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinei reabilitacijai ir integracijai į visuomenę, keliama darbuotojų, dirbančių laisvės atėmimo vietose, pataisos inspekcijose kvalifikacija. Tai bus atliekama vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-02-09 nutarimą Nr. 143 ,,Dėl nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos 2004-2007 metų programos patvirtinimo”. Nutarimu patvirtintos tarpinstitucinės programos priemones, skirtas nuteistųjų bei paleistų iš pataisos įstaigų asmenų profesiniam mokymui bei profesiniam psichologiniams konsultavimui, už kurias atsakinga ministerija, įgyvendins Darbo rinkos mokymo tarnyba bei Lietuvos darbo birža. Socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę paslaugas teiks įstaigos dirbančios reabilitacijos srityje pateikusios projektus ir laimėjusios konkursą. 2005 metais numatoma, kad 140 laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims bus suteiktos psichologinės ir profesinės konsultacijos; 55 pataisos įstaigose esantiems asmenims bus suteiktas profesinis mokymas; 110 paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims bus suteiktos socialinės reabilitacijos ir integracijos į visuomenę bei darbo rinką paslaugos

2. GYVENIMO LYGIO, GYVENTOJŲ UŽIMTUMO, SOCIALINIO DRAUDIMO IR SOCIALINĖS PARAMOS LIETUVOJE MOKSLINIAI TYRIMAI

Programos parengimo argumentai
Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”, ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”, ,,Užtikrinti socialinio draudimo išmokų gavėjų aprėptį bei jų pajamų didėjimą, išlaikyti socialinio draudimo sistemos finansinį subalansuotumą ir tvarumą”. Programa yra daugiametė ir tęstinė, kuriai reikalingos valstybės biudžeto lėšos moksliniams darbams vykdyti.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Tirti aktualias socialinės apsaugos ir darbo problemas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Lėšos skiriamos konkursinių mokslinių darbų konkrečiose socialinės apsaugos ir darbo srityse finansavimui bei mokslinių darbų, kuriuos vykdys valstybinė mokslo įstaiga Darbo ir socialinių tyrimų institutas, kurio steigėja yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiksliniam finansavimui. Tyrimai skiriami ministerijos įgyvendinamos politikos socialinio draudimo, socialinės paramos ir darbo srityse efektyvumo įvertinimui bei naujų prioritetinių veiklos sričių nustatymui. 2003 m. buvo atlikta 13 mokslinių tyrimų; tiek pat tyrimų planuojama atlikti ir 2004 m. Tyrimams parenkamos aktualių ir probleminių sričių temos. Pvz., 2003 m., ruošiantis kai kurių teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą bei socialines paslaugas neįgaliesiems, pakeitimams, net 8 iš 13 atliktų mokslo darbų buvo skirti šios socialinės apsaugos srities analizei ir pasiūlymų dėl jos tobulinimo pateikimui. Kiekvieno tyrimo rezultatuose numatoma ne tik pateikti esamos problemos analizę bei pasiūlyti sprendimo būdą, bet ir parengti metodologiją tolimesnėms plėtros kryptims toje srityje.
Dalis šiai programai skirtų lėšų yra naudojamos Politikos įvertinimo fondui konkursiniams moksliniams darbams apmokėti. PĮF tikslas yra sukurti lankstų mechanizmą skatinantį nepriklausomus aukštos kokybės taikomuosius tyrimus socialinės ir darbo rinkos politikos srityje.

Programos uždavinys – vykdyti mokslo tiriamuosius darbus socialinės apsaugos ir darbo srityse – bus pasiektas finansuojant konkurso būdu atliekamus mokslinius tyrimus konkrečiose socialinės apsaugos ir darbo srityse bei skiriant tikslinį finansavimą moksliniams tyrimams, kuriuos atliks Darbo ir socialinių tyrimų institutas; bei finansuojant Politikos įvertinimo fondo mokslinius tyrimus.

Vertinimo kriterijai:
– Vykdomų mokslinių tyrimų skaičius;
– Taikomųjų tyrimų socialinės politikos ir darbo rinkos politikos srityse, atliktų pagal Politikos įvertinimo fondo reikalavimus, skaičius.

3. PROFESINIO SVEIKATOS PAKENKIMO PREVENCIJA IR SAUGOS DARBE GERINIMAS

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa yra tęstinė ir daugiametė. Programoje numatytos priemonės yra susijusios su darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimu
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Sudaryti prielaidas darbuotojų profesinių sveikatos pakenkimų mažinimui
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Dalį šios programos lėšų numatoma skirti Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005 –2006 metams plano įgyvendinimui, kuris yra rengiamas atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei Europos Bendrijos saugos ir sveikatos strategijoje 2002-2006 metams numatytas profesinių pakenkimų mažinimo kryptis. Pastaraisiais metais nemažėja nelaimingų atsitikimų darbe skaičius autotransporte ir statybose, padidėjo nelaimingų atsitikimų darbe skaičius žemės ūkyje. Lietuvoje 2003 metais įvyko 2660 nelaimingų atsitikimų darbe (112 mirtinų, 163 sunkūs ir 2385 lengvi), dėl kurių surašyti N-1 formos aktai. 100 tūkst. dirbančiųjų (apdraustųjų) tenka 223,5 visų, 9,4 mirtinų, 13,7 sunkių nelaimingų atsitikimų darbe. Palyginti su 2002 metais, nelaimingų atsitikimų skaičius padidėjo 3,4 procento. Bendras nelaimingų atsitikimų skaičius 2003 metais padidėjo transporto (20,5 procento visų žuvusių darbe), žemės ūkio (dvigubai padidėjo žuvusių), statybos įmonėse (bendras nelaimingų atsitikimų skaičius padidėjo 8 procentais). Nelaimingų atsitikimų darbe ir pripažintų profesinių ligų skaičius 2004 metais (per 11 mėnesių, palyginus su tuo pačiu 2003 metų laikotarpiu) nesumažėjo. Ryšium su tuo parengtas Profesinių pakenkimų prevencijos priemonių 2005-2006 metų planas, kuriame numatyta įgyvendinti profesinės sveikatos ir rizikos vertinimo, kontrolės ir valdymo sistemos bei jos nuolatinio funkcionavimo užtikrinimo priemones, visų pirma, autotransporte, statybose ir žemės ūkyje, vykdant nuolatinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės stebėseną.

Valstybės politikos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje įgyvendinimas reikalauja rengiamų sprendimų pagrįstumo, remiantis visapusiška esamos situacijos analize, situacijos prognozavimu, kitų šalių patirtimi bei daugeliu atvejų priimami sprendimai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje ar rengiamos prevencinės priemonės turi remtis mokslinių tyrimų rezultatais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės darbo inspekcijos instituciniai pajėgumai nepakankami atlikti visapusišką darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos būklės įmonėse analizę ar parengti atskirų problemų sprendimo būdus.

4. GARANTINIO FONDO NAUDOJIMO PROGRAMA

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programos įgyvendinimas susijęs su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes yra užtikrinamos darbuotojų garantijos darbdaviui tapus nemokiu bei įgyvendinama 1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyva Nr.80/987/EEB ,,Dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam”.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Užtikrinti darbuotojams garantijas darbdaviui tapus nemokiu
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Lėšos skiriamos išmokėti įstatymu garantuotą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams, kurie nutraukę darbo santykius su šiomis įmonėmis, taip pat darbuotojams, kurie tęsia darbo santykius su bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi. Atsižvelgiant į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis, numatoma, kad 2005 metais bankroto procesas bus pradėtas 700 įmonių, 2006 – 2007 metais – 650 įmonių. Planuojamas darbuotojų skaičius šiose įmonėse – apie 14 tūkst. žmonių. Garantinio fondo lėšas sudaro valstybės biudžeto lėšos bei darbdavių įmokos. Planuojamos darbdavių įmokos 2005 metais – 20400 tūkst. litų, 2006 metais – 20900 tūkst. litų, 2007 metais – 21400 tūkst. litų. Vienam darbuotojui planuojama vidutinė 1400 litų išmoka.

Programos uždavinys – garantuoti įstatymu nustatyto dydžio išmokas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams, kai įmonė jiems įsiskolinusi – bus pasiektas vykdant išmokas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams Garantinio fondo įstatymo nustatyta tvarka
Vertinimo kriterijai:

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Bus sudaryta galimybė bent iš dalies tenkinti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų, susijusių su darbo santykiais, reikalavimus, pagerinti jų materialinę padėtį, mažinti socialinę įtampą šalyje.
14580 darbuotojų gaus išmokas iš Garantinio fondo lėšų.

5. SPECIALIOJI SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Padėti gyventojams integruotis į darbo rinką ir užtikrinti teisingus darbo santykius ir saugias darbo sąlygas”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes keliant socialinių darbuotojų kvalifikaciją bus teikiamos kokybiškesnės socialinės paslaugos socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Rengti socialinius darbuotojus užtikrinančius kokybiškų socialinių paslaugų teikimą jų gavėjams
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Už programos specialiųjų lėšų naudojimą yra atsakingas Socialinių darbuotojų rengimo centras. Lėšas numatoma skirti socialinės srities įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų bei savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų darbuotojų, administruojančių socialinę paramą, kvalifikacijos kėlimui. Įvairių sričių darbuotojai įgytas žinias galės pritaikyti teikdami ir administruodami socialinę paramą socialiai pažeidžiamiems asmenims, asmenims turintiems priklausomybes, patyrusiems smurtą ir kt.

2003 metais organizuoti seminarai 418 socialinių darbuotojų: įgyvendinant Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 1999-2003 metų programą buvo apmokyti 274 specialistai, 39 socialiniai darbuotojai dirbantys su priklausomybes turinčiais asmenimis dalyvavo tarptautiniame seminare Čekijoje bei Vokietijoje; 105 lankomosios priežiūros darbuotojai, bendruomenės socialiniai darbuotojai bei dirbantys su įkalintaisiais, dalyvavo seminaruose Elektrėnuose, Šiauliuose ir Pravieniškėse.

2004 metais organizuojami labiau specializuoti kvalifikacijos kėlimo kursai, skirti socialinio darbo praktikams dirbantiems su šeimomis, vaikais, vaikų globėjais, pagyvenusiais žmonėmis, asmenimis, turinčiais priklausomybių ir kitais.
Programos uždavinys – kelti socialinių darbuotojų kvalifikaciją – bus pasiektas organizuojant socialiniams darbuotojams kursus bei mokymus
Vertinimo kriterijai:
– Socialinių darbuotojų rengimo centre vykdytų mokymo programų skaičius
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Socialiniai darbuotojai kels savo kvalifikaciją, stiprės jų profesinė kompetencija

6. GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS BEI PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programa yra susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” ir yra vykdoma siekiant užtikrinti tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintas neįgaliųjų teises ir sudaryti jiems lygias galimybes su kitais visuomenės nariais visose gyvenimo srityse.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Gerinti medicininę, profesinę ir socialinę neįgaliųjų reabilitaciją, jų medicininį socialinį ir techninį aptarnavimą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Bendras neįgaliųjų skaičius 2003 m. buvo 229230 asmenų, iš jų I gr. invalidų – 30057 asmenys, vaikų invalidų – 13852. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos duomenimis, bendrame neįgalių asmenų skaičiuje apie 30 procentų sudaro asmenys, kurių invalidumo priežastis yra judėjimo funkcijos sutrikimas. Daugiau kaip trečdalis vaikų su negalia taip pat turi judėjimo funkcijos sutrikimus dėl cerebrinio paralyžiaus, galūnių traumų ir kt. Šiems asmenims yra reikalinga speciali technika, aplinkos įranga. Techninės pagalbos priemonės yra reikalingos ne tik reabilitacijos, bet ir invalidumo prevencijos bei gydymo tikslais. Sveikatos informacijos centro duomenimis apie ligonius, kurie gydėsi poliklinikose ir ligoninėse, 86-87 tūkst. asmenų turi artimas invalidumui ligų ir traumų pasekmes ir apie 235-240 tūkst. ligonių technika būtų reikalinga gydymuisi ir prevencijai. Todėl būtinas neįgaliųjų vaikų ir suaugusių, turinčių judėjimo funkcijų sutrikimus, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, jų individualus pritaikymas bei remontas.
Šiuo metu neįgalieji, neįgalūs vaikai, senatvės pensininkai ir ligoniai su akivaizdžiais invalidumo požymiais, esantys sveikatos priežiūros arba reabilitacijos įstaigoje, techninės pagalbos priemonėmis aprūpinami nemokamai, išskyrus brangiai kainuojančias (daugiau nei 1000 litų). Asmuo, įsigydamas elektrinį vežimėlį, privalo apmokėti 10 procentų vežimėlio kainos. Šios lėšos yra panaudojamos techninės pagalbos priemonių įsigijimui.

2003 metais gyventojų bendras poreikis techninės pagalbos priemonėms patenkintas apie 70 procentų (su paramos būdu gauta technika ir suremontuota technika). Bendras poreikis 2003 metais buvo 20195 gaminiai, išduota 16461 gaminys. Pastaruoju metu didėja poreikis elektriniams vežimėliams: 2000-2001 metais jų poreikis buvo 10-12 vežimėlių ir šis poreikis buvo patenkintas 80-90 procentų, 2002 metais 20-30 asmenų pageidavo įsigyti elektrinį vežimėlį – šis poreikis patenkintas 50 procentų. 2003 metais 30 asmenų pageidavo įsigyti elektrinį vežimėlį – šis poreikis patenkintas apie 90 proc. (įsigyta 20 elektrinių vežimėlių, 7 gauti paramos būdu). Didėja poreikis ir kitoms techninės pagalbos priemonėms: vežimėliams, elektriniams vežimėliams vaikams, ramentams, lazdoms, buities ir apsitarnavimo technikai ir kt.). Manoma, kad 2005-2006 metais šis poreikis didės maždaug 5-10 procentų, 2007 metais – 10-20 procentų. 2007 metais į techninės pagalbos priemonių sąrašą numatoma įtraukti ir regos bei klausos priemones.
Planuojama 2004-2010 m. decentralizuoti aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemą – steigti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro (toliau – TPNC) regioninius skyrius. 2004 m. I pusmetyje įsteigti du TPNC regioniniai skyriai Šiaulių ir Klaipėdos apskrityse. 2005 m. planuojama įsteigti TPNC regioninius skyrius Vilniuje bei Kaune.
2005 metais planuojama iš viso įsigyti apie 20000 vienetų techninės pagalbos priemonių. Numatoma plėsti techninės pagalbos priemonių nomenklatūrą bei daugiau lėšų skirti techninės pagalbos priemonių remontui bei individualiam pritaikymui (kasmet auga poreikis šioms paslaugoms). 2005 metais bendras gyventojų poreikis techninės pagalbos priemonėms turėtų būti patenkintas apie 80 procentų.
Nuo 2005 metų liepos 1 d. neįgaliesiems numatoma teikti profesinės reabilitacijos paslaugas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes. Numatoma teikti šias paslaugas: profesinis orientavimas, konsultavimas, profesinių gebėjimų įvertinimas, atkūrimas arba naujų išugdymas, perkvalifikavimas. Manoma, kad paslaugos 2005 metais bus suteiktos apie 500 asmenų.
Programos uždavinys – aprūpinti neįgalius asmenis techninės pagalbos priemonėmis; ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes – bus pasiektas šių priemonių pagalba: įsigyjant ir aprūpinant gyventojus techninės pagalbos priemonėmis, jas remontuojant; teikiant neįgaliesiems profesinės reabilitacijos paslaugas.
Vertinimo kriterijai:
– Vaikų poreikio techninės pagalbos priemonėms (virš 500 litų) patenkinimo procentas;
– Suaugusiųjų poreikio techninės pagalbos priemonėms (virš 500 litų) patenkinimo procentas;
– Suaugusiųjų poreikio techninės pagalbos priemonėms (iki 500 litų) patenkinimo procentas;
– Vaikų poreikio techninės pagalbos priemonėms (iki 500 litų) patenkinimo procentas;
– Poreikio elektriniams vežimėliams patenkinimo procentas;
– Profesinės reabilitacijos paslaugų gavėjų skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Neįgalūs asmenys bus aprūpinami techninės pagalbos priemonėms priemonėmis, jų poreikį šioms priemonėms numatoma patenkinti apie 80 procentų; bus ugdomas bei atkuriamas neįgaliųjų darbingumas ir didinamos jų įsidarbinimo galimybės.

7. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ĮSTAIGOSE PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė.

Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas įstaigose prie ministerijos
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Programos lėšos yra skiriamos šioms ministerijai pavaldžioms institucijoms: Pabėgėlių priėmimo centrui, Valstybinei medicininės socialinės ekspertizės komisijai, Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos sekretoriatui, Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentui, Įvaikinimo tarnybai, Socialinių darbuotojų rengimo centrui, Ginčų komisijai, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai bei Valstybės vaiko teisių apsaugos įstaigai.
Pabėgėlių priėmimo centras yra socialines paslaugas teikianti biudžetinė viešųjų paslaugų įstaiga, skirta organizuoti ir įgyvendinti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją, laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius užsieniečius bei užsieniečius, kol nagrinėjami jų prašymai suteikti pabėgėlio statusą iš esmės bendra tvarka.
Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija prie ministerijos yra įstaiga nustatanti invalidumą asmenims nuo 16 metų. Pagrindiniai komisijos uždaviniai – nustatyti invalidumo faktą, pobūdį, priežastį, atsiradimo laiką, invalidumo grupę ir terminą, taip pat bendrojo ir profesinio darbingumo netekimo laipsnį; priimti sprendimus dėl medicininio, profesinio ir socialinio reabilitavimo priemonių taikymo invalidams; priimti sprendimus dėl specialių kompensacinių priemonių skyrimo invalidams ir kt. Nuo 2005 metų liepos 1 d. komisiją numatoma reorganizuoti. Nuo 2005 metų liepos 1 d. numatoma reorganizuoti VMSEK. Ji bus skaidoma į Ginčų komisiją bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
Techninės pagalbos neįgaliesiems centro tikslas – neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimas, techninės pagalbos priemonėmis tenkinant neįgaliųjų specialiuosius poreikius. Centras administruoja ir prižiūri gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis; organizuoja techninės pagalbos priemonių įsigijimą, aprūpinimą ir remontą; vertina įsigyjamų techninės pagalbos priemonių kokybę, tinkamumą bei panaudojimo efektyvumą. 2005 metais numatoma įkurti centrą Kaune, kuris aptarnautų Kauno, Marijampolės ar Alytaus apskritis. 2006 metais numatoma įkurti dar du centrus Utenoje ir Alytuje, 2007 metais – Panevėžio, Telšių ir Marijampolės apskrityse.
Trišalės tarybos sekretoriato veiklos tikslas – organizuoti, plėsti ir stiprinti valstybės institucijų, įstaigų, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų partnerystę. Svarbiausi Sekretoriato uždaviniai yra derinti partnerių interesus; organizuoti Trišalės tarybos ir jos nuolatinių bei laikinų komisijų darbą; rengti ir įgyvendinti socialiniams partneriams skirtas švietimo, mokymo informavimo ir konsultavimo priemones; įgyvendinti kitus uždavinius.
Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamento veiklos pagrindinis tikslas – prižiūrėti ir vertinti socialinių paslaugų programų įgyvendinimą. Departamentas administruoja ir prižiūri ministerijos vykdomas socialines programas bei vertina joms skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą; vertina socialinių paslaugų įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę; vertina ir audituoja ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų veiklą; atlieka socialinių projektų vertinimą ir socialinių programų monitoringą.
Įvaikinimo tarnybos paskirtis – koordinuoti rajonų (miestų) savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybų darbą įvaikinimo srityje, organizuoti tarptautinį įvaikinimą bei ginti įvaikintino vaiko teises ir teisėtus jo interesus.

Socialinių darbuotojų rengimo centro veiklos tikslas – koordinuoti sistemingą socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, suteikti bazines ir specializuotas profesines žinias bei analizuoti ir skleisti pažangią patirtį socialiniams darbuotojams-praktikams, dirbantiems socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros bei kitose srityse.
Ginčų komisija (veikia nuo 2005 m. liepos 1 d.) nagrinėja ir sprendžia ginčus dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (veikia nuo 2005 m. liepos 1 d.) priima sprendimus dėl neįgalumo ar darbingumo lygio, jų priežasčių, atsiradimo laiko, termino; profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio; neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų; bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo.
Valstybės vaiko teisių apsaugos įstaigos (veikia nuo 2005 m. liepos 1 d.) uždavinys – formuoti valstybės vaiko teisių apsaugos politiką, užtikrinant vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą ir ministerijų bei kitų valstybės institucijų, atsakingų už vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimą savo institucijos reguliavimo srityje, koordinavimą.

Programos uždavinys – teikti socialines paslaugas gyventojams įstaigose prie ministerijos – bus pasiektas sudarant sąlygas įstaigų prie ministerijos, teikiančių socialines paslaugas gyventojams, veiklai

Vertinimo kriterijai:
– Pabėgėlių priėmimo centre apgyvendintų asmenų skaičius;
– Valstybinėje medicininėje ekspertizės komisijoje patikrintų asmenų skaičius;
– Valstybinėje medicininėje ekspertizės komisijoje patikrintų teritorinių komisijų sprendimų skaičius;
– Trišalės tarybos posėdžiuose išnagrinėtų klausimų bei komisijose apsvarstytų teisės aktų projektų skaičius;
– Trišalės tarybos sekretoriato suorganizuotų seminarų ir konferencijų skaičius;
– Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamento atliktų ministerijos įsteigtų ar jai priskirtų įstaigų bei įstaigų, kontroliuojamų valstybės institucijų ir vykdančių socialines programas, veiklos ir jų vykdomų socialinių programų įgyvendinimo vertinimų skaičius;
– Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamento savivaldybėse ir nevyriausybinėse organizacijose atliktų patikrinimų dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tremtinių ir politinių kalinių butams pirkti, užsieniečių gavusių pabėgėlio statusą socialinei integracijai, vykdyti skaičius;
– Įstaigų, kurių priežiūrą vykdo bei apie kurių veiklą informaciją renka ir kaupia bei analizuoja teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas, skaičius
– Įvaikinimo tarnybos pagalba Lietuvos šeimose įvaikintų be tėvų globos likusių vaikų skaičius;
– Įvaikinimo tarnybos pagalba užsienio piliečių šeimose įvaikintų be tėvų globos likusių vaikų skaičius;
– Socialinių darbuotojų rengimo centre dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose socialinių darbuotojų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Pabėgėlių priėmimo centras organizuos ir įgyvendins prieglobstį gavusių užsieniečių socialinę integraciją;
Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija nustatys invalidumą asmenims virš 16 metų;
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuos ir įgyvendins neįgaliųjų aprūpinimą kompensacine technika;
Trišalės tarybos sekretoriatas organizuos Trišalės tarybos, jos nuolatinių komisijų, veiklą; rengs seminarus ir konferencijas.
Socialinių įstaigų priežiūros ir audito departamentas didins ministerijai pavaldžių ir valstybės socialinių įstaigų bei vykdomų socialinių programų veiklos efektyvumą.
Įvaikinimo tarnyba koordinuos rajonų/miestų savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybų darbą įvaikinimo srityje, organizuos tarptautinį įvaikinimą bei gins įvaikinto vaiko teises ir teisėtus jo interesus;
Socialinių darbuotojų rengimo centras koordinuos socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
Ginčų komisija bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba užtikrins efektyvų neįgalumo ir darbingumo nustatymą, kas užtikrintų neįgaliems žmonėms lygias teises ir galimybes visuomenėj.
Valstybės vaiko teisių apsaugos įstaiga užtikrins vaiko teisių apsaugos įgyvendinimą.

8. PARAMA SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMOMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS IR KITA MINISTERIJOS VEIKLA

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą, nes skiriant asignavimus prieglobstį gavusių užsieniečių socialinei integracijai bus sudaromos sąlygos jiems socialiai adaptuotis visuomenėje; remiant organizacijų pateiktus projektus bus sudaromos sąlygos priverstinės prostitucijos aukų, narkomanų socialinei reabilitacijai ir integracijai į visuomenę. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Plėtoti informacinę ir žinių visuomenę”, nes bus skiriamos lėšos ministerijos kompiuterinės sistemos funkcionavimui ir tobulinimui.
Vyriausybės prioritetas (-ai) ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.

,,Plėtoti informacinę ir žinių visuomenę” 1.6.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Užtikrinti į Lietuvą sugrįžusių reabilituotų tremtinių ir politinių kalinių integraciją į Lietuvos visuomenę
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui pasiekti yra numatyta lėšos vienkartinėms įsikūrimo pašalpoms, persikėlimo išlaidoms dengti, lietuvių kalbos kursams, permokymo ir perkvalifikavimo kursams, įdarbinimo programai, sanatorinio gydymo išlaidoms, vaikų išlaikymui vasaros stovyklose bei paramai besimokantiems vid. mokykloje ,,Lietuvių namai”. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-11 nutarimu Nr. 19 ,,Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą bei aprūpinimo butais ir darbu Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos metmenis” patvirtinta programa įgyvendinama nuo 1992 metų. Nuo 1997 metų Europos Tarybos vystymo bankas lengvatinėmis sąlygomis teikia paskolą grįžtančių asmenų aprūpinimui gyvenamuoju plotu iš dalies finansuoti. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir šio banko pasirašytą susitarimą numatyta gauti 50 mln. litų paskolą. Iš viso politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams sugrįžtantiems į Lietuvą aprūpinimui gyvenamosiomis patalpomis nuo 1992 iki 2004 metų iš Lietuvos biudžeto skirta 45,1 mln. litų, o iš Europos Tarybos vystymo banko gauta 27,4 mln. litų. Už šias lėšas būstu aprūpinta 1513 grįžtančių asmenų šeimų; 1995 metais įrengti 80 vietų globos namai ,,Tremtinių namai”, 1997 metais įrengtas 60 butų tremtinių laikino apgyvendinimo punktas. 2005 – 2007 metais iš Europos Tarybos vystymo banko (ETVB) kasmet numatoma gauti 5000 tūkst. litų. Numatoma, kad 2005 metais 150 šeimų bus padengtos išlaidos socialinei integracijai.
Programos uždavinys – teikti paramą reikalingą politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų integracijai į visuomenę – bus pasiektas kompensuojant politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių persikėlimo išlaidas, skiriant įsikūrimo pašalpą ir kt.
Vertinimo kriterijus:
– Politinių kalinių ir tremtinių ir jų šeimų narių, gavusių persikėlimo išlaidų kompensaciją bei lėšas socialinei integracijai, skaičius
02 Padėti integruotis į Lietuvos visuomenę prieglobstį gavusiems užsieniečiams
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Socialinė integracija – tai procesas, kurio metu prieglobstį gavusiems užsieniečiams sudaromos tokios pat galimybės išlaikyti save ir dalyvauti visuomenės gyvenime kaip ir kitiems visuomenės nariams. Integracijos kryptys yra šios: laikinai apgyvendinti; organizuoti švietimą; organizuoti užimtumą; užtikrinti socialinę apsaugą bei sveikatos apsaugą; informuoti visuomenę apie prieglobstį gavusius užsieniečius, siekiant užkirsti kelią jų izoliacijai, visuomenės ksenofobijai ir skatinti toleranciją. Valstybės remiamos socialinės integracijos programos trukmė prieglobstį gavusiems užsieniečiams yra iki 12 mėnesių, šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau negu trunka išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo terminas. 2002 metais valstybės paramą socialinei integracijai gavo 185 užsieniečiai, 2003 metais – 356 užsieniečiai. 2005 metais siūloma keisti prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos tvarką, numatant labiau diferencijuoti valstybės paramą integracijai, taikyti aktyvias integracijos formas, skatinant prieglobstį gavusių užsieniečių asmeninę iniciatyvą ir pastangas integruotis į Lietuvos visuomenę. 2005 m. prognozuojamas 180 – 200 prieglobstį gavusių užsieniečių, kuriems bus teikiama valstybės parama socialinei integracijai. Vidutiniškai vieno prieglobstį gavusio užsieniečio socialinės integracijos programa kainuoja apie 6000 litų.
Programos uždavinys – vykdyti užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integraciją, padėti jiems socialiai adaptuotis visuomenėje – bus pasiektas teikiant prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai
Vertinimo kriterijai:
– Prieglobstį gavusių užsieniečių, kuriems suteikta parama integracijai, skaičius.
Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”.
03 Sukurti bendrą narkomanijos ankstyvos diagnostikos, gydymo, reabilitacijos į visuomenę sistemą, siekiant padėti asmenims, priklausomiems nuo narkotikų
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Lėšas numatoma skirti Lietuvos Respublikos Seimo 2004-04-08 nutarimu Nr. IX-2110 patvirtintos Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos įgyvendinimo 2005 metų priemonių vykdymui. 2005 metais numatoma plėtoti psichologinės bei socialinės reabilitacijos paslaugas narkomanams; mokyti darbuotojus, dirbančius narkomanų socialinės bei psichologinės reabilitacijos srityje; įgyvendinti kitas priemones. 2005 metais planuojama paremti apie 17 organizacijų pateiktų projektų.

Programos uždavinys – sukurti narkomanų reabilitacijos sistemą; plėtoti objektyvios narkomanijos prevencijos bei narkotikų kontrolės informacijos rinkimo ir analizės sistemą – bus pasiektas remiant organizacijų parengtus narkomanų psichologinės bei socialinės reabilitacijos projektus, mokant ir perkvalifikuojant darbuotojus, dirbančius su narkomanais bei jų šeimų nariais
Vertinimo kriterijai:
– Narkomanų, kuriems suteiktos socialinės bei psichologinės reabilitacijos paslaugos, skaičius
04 Pagerinti psichologinės pagalbos prieinamumą Lietuvos vaikams, paaugliams ir suaugusiems, šiuo tikslu restruktūrizuoti pagalbos telefonus tarnybas ir tobulinti jų veiklą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Lėšos šiai priemonei skiriamos vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-10 nutarimu Nr.451 patvirtintos Savižudybių prevencijos 2003-2005 metų programos priemonę ,,Remti psichologinės pagalbos tarnybas, teikiančias geros kokybės psichologinės pagalbos telefonu paslaugas,- iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apmokėti telefono pokalbius gyventojams, skambinantiems į psichologinės pagalbos tarnybas, kurioms suteikta 800-oji paslauga bei dalinai padengti jų administravimo išlaidas”.
Tarnybų teikiančių psichologinę pagalbą telefonu teikiamos paslaugos yra vienas lengviausiai prieinamų būdų gauti psichologinę pagalbą ir paramą esant krizinei situacijai. Tokios pagalbos poreikį įrodo ir didėjantis skambučių į šias tarnybas, ypač į vaikų ir jaunimo linijas, skaičius. Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos su kuria ministerija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, duomenimis, kasmet visose psichologinės pagalbos tarnybose užregistruojama apie 100 tūkst. skambučių. Apie 75 proc. skambučių užregistruoja tarnybos, turinčios 800-ąją paslaugą. 2004 metais 17 iš 20–ties tarnybų dirba apsijungusios į aštuonias linijas; nuo 2004-01-01 į Jaunimo liniją, nuo 2004-04-01 į Vaikų liniją yra suteikta galimybė prisiskambinti iš mobiliojo ryšio operatoriaus.
Nuo 2005 metų lėšos psichologinės pagalbos telefonu linijoms bus skiriamos ne tik telekomunikacijų išlaidoms padengti, bet ir administravimui: tarnybų koordinatorių ir konsultantų darbo užmokesčio daliniam padengimui bei informacinės sklaidos išlaidoms.
Programos uždavinys – teikti pagalbą žudytis linkusiems asmenims – bus pasiektas remiant psichologinės pagalbos tarnybas, teikiančias geros kokybės psichologinės pagalbos telefonu paslaugas – apmokant telefono pokalbius gyventojams, skambinantiems į psichologinės pagalbos tarnybas, taip pat iš dalies dengiant jų administravimo išlaidas
Vertinimo kriterijai:

– linijų, jungiančių 20 psichologinės pagalbos tarnybų, teikiančių psichologinę pagalbą telefonu, skaičius
05 Reintegruoti prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukas į visuomenę
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šio tikslo bus siekiama vykdant Vyriausybės nutarimu patvirtintą Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2005-2007 metų programą, kurios projektas šiuo metu rengiamas. Lėšos bus skiriamos remti konkurso būdu atrinktus vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus priverstinės prostitucijos aukų socialinei pagalbai ir reintegracijai į visuomenę bei parengti ir įgyvendinti specialias psichologinės reabilitacijos, profesinio orientavimo ir užimtumo programas prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms; tobulinti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų socialinių darbuotojų kvalifikaciją ar perkvalifikuoti juos dirbti su prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukomis. 2005 metais numatoma paremti apie 10 organizacijų pateiktų projektų skirtų priverstinės prostitucijos aukų socialinei pagalbai ir reintegracijai į visuomenę, taip pat suteikti socialines paslaugas apie 150 nukentėjusiųjų (laikinas gyvenamasis plotas, psichologinė, medicininė, teisinė ir kita pagalba).

Programos uždavinys – sukurti socialinės, psichologinės, teisinės paramos prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms sistemą – bus pasiektas remiant projektus skirtus prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukų socialinei pagalbai ir reintegracijai į visuomenę
Vertinimo kriterijai:
– Prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukų, kuriems suteiktos įvairios socialinės paslaugos jų integracijai į visuomenę, skaičius
Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”.
06 Skatinti Lietuvos jaunimo dalyvavimą bendroje Europos šalių jaunimo veikloje, pagrįstoje neformalaus mokymosi ir ugdymo principu; informavimo priemonėse
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Dalis šiam tikslui numatytų lėšų yra skiriamos Lietuvos dalyvavimo Europos Bendrijų programoje administravimui. Svarbiausias dalyvavimo ,,Jaunimo” programoje tikslas – ugdyti atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią asmenybę, padedant jauniems žmonėms įgyti reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, užtikrinant lygias dalyvavimo galimybes. Programa skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Lietuvoje už programos įgyvendinimo administravimą atsakinga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Projektai gali būti teikiami programos ,,Jaunimas” paprogramėms: Jaunimas Europai, Europos Savanorių tarnyba, jaunimo iniciatyvos, jungtiniai projektai, parama kitose paprogramėse numatytai veiklai.
Dalį lėšų numatoma skirti dalyvavimo ES programoje EURODESK administravimo daliniam finansavimui. EURODESK yra viena iš Europos Sąjungos jaunimo informavimo apie jaunimo situaciją Europoje, jaunimo veiklą, problemas bei jų sprendimo būdus priemonių. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sprendimu Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) paskirta EURODESK koordinatoriumi Lietuvoje. Europos Komisija užtikrina programos įgyvendinimą koordinuojančios LiJOT 60 proc. finansavimą, 40 proc. lėšų turėtų būti skiriama iš valstybės biudžeto.
Programos uždavinys – dalyvauti Europos Bendrijų programoje ,,Jaunimas” bei EURODESK – bus pasiektas administruojant programas ,,Jaunimas” ir ,,Eurodesk”
Vertinimo kriterijai:
– Dalyvaujant Bendrijos ,,Jaunimo” programoje paremtų projektų skaičius;
– Bendrijos ,,Jaunimo” programos projektuose dalyvaujančių žmonių skaičius.
08 Įgyvendinti ir plėtoti socialinės apsaugos ir darbo politiką
Iš šiai programai skirtų lėšų bus vykdoma ministerijos personalo politika, užtikrinama vidaus auditorių veikla, atliekamas dokumentų teisinis vertinimas, tvarkoma finansinė apskaita, taip pat atliekami kiti darbai, susiję su tinkamų darbo sąlygų sukūrimu ir ministerijos, kaip įstaigos, funkcionavimo užtikrinimu.

Programos uždavinys – užtikrinti darbo ir socialinės apsaugos politikos formavimą ir įgyvendinimą – bus pasiektas sudarant sąlygas ministerijos veiklai
Vykdant visuomenės informavimo veiklą planuojama įgyvendinti šias priemones: straipsnių socialinės apsaugos ir darbo tematika spausdinimas specializuotuose savaitiniuose laikraščių prieduose; radijo laidų parengimas ir transliavimas; trumpalaikės visuomenės informavimo kampanijos, švietėjiškos akcijos, kada siekiama supažindinti visuomenę su naujais teisės aktų projektais, įstatymais; specializuotų leidinių (reprezentacinių, reklaminių bukletų, lankstinukų, brošiūrų apie ministeriją aktualia socialinės apsaugos ir darbo tematika) leidyba; ,,Socialinio pranešimo” leidyba; žiniasklaidos monitoringas; atsakomieji straipsniai laikraščiuose su kuriais nesudarytos sutartys; televizijos klipams aktualia socialinės apsaugos ir darbo tematika; gyventojų nemokamos konsultacijos apie jų teises, pareigas ir galimybes ir kitais įvairiais klausimais.
Programos uždavinys – informuoti visuomenę apie socialinės apsaugos ir darbo politiką – bus pasiektas inicijuojant šviečiamosios informacijos socialinės apsaugos ir darbo tematika atsiradimą spaudoje, radijuje, televizijoje, internete
Dalis programos lėšų bus naudojama ministerijos kompiuterinei įrangai atnaujinti 30 procentų, atsižvelgiant į kompiuterinės technikos nusidėvėjimo normatyvus. 2005 metais numatoma įsigyti 30 kompiuterių bei programinę įrangą. 2006 metais planuojama atnaujinti ir serverius. Lėšas taip pat numatoma skirti ministerijos informacinių posistemių vystymui bei naujų kūrimui, duomenų perdavimui saugiame valstybinio duomenų perdavimo tinkle ir internete, duomenų saugos įgyvendinimui (kompiuterinės, tinklo ir sisteminės įrangos aptarnavimo, modernizavimo ir kt. išlaidoms), darbuotojų apmokymams, eksploatacinėms medžiagoms įsigyti.
Dalį lėšų numatoma skirti naujai priemonei – strateginės partnerystės informacinės sistemos priežiūrai. Šią informacinę sistemą numatoma įdiegti 2005 metų balandžio mėnesį. Bus sukurta centrinė socialinės paramos gavėjų duomenų bazė, kurioje bus registruojama visa informacija apie socialinę paramą – pinigines išmokas, socialines paslaugas ir vaikų teisių apsaugą. Lėšos bus reikalingos pakeitimų dėl įstatyminės bazės pasikeitimų įgyvendinimui, sistemos sutrikimų priežasčių nustatymui ir šalinimui.

Programos uždavinys – užtikrinti stabilų ir patikimą kompiuterinių informacinių sistemų funkcionavimą ir tobulinimą – bus pasiektas prižiūrint bei atnaujinant kompiuterius darbo vietose, informacinės sistemos posistemes, organizuojant darbuotojams mokymus; bei vykdant strateginės partnerystės su savivaldybėmis informacinės sistemos priežiūrą.
Vertinimo kriterijai:
– Kompiuterinės bei programinės įrangos atnaujinimas, procentais.
Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Plėtoti informacinę ir žinių visuomenę”.

Už šias lėšas numatoma vykdyti Lietuvos, kaip Europos Sąjungos narės, įsipareigojimus. Lėšas numatoma skirti nacionalinės teisės derinimui su Europos Sąjungos teise, administracinių gebėjimų tobulinimui. Laukiamas rezultatas – tinkamas įsipareigojimų ES vykdymas.

Programos uždavinys – perkelti į Lietuvos teisės sistemą Europos Sąjungos teisės normas bei sukurti tam reikalingus administracinius institucinius gebėjimus – bus pasiektas vykdant teisės derinimo priemones bei Acquis įgyvendinimo priemones.

Lėšos bus skiriamos organizuoti ir dalyvauti seminaruose, konferencijose, tarptautinių organizacijų veikloje
Programos uždavinys – dalyvauti seminaruose, konferencijose, tarptautinių organizacijų veikloje – bus pasiektas skiriant asignavimus seminarų, konferencijų rengimui, dalyvavimui tarptautinių organizacijų veikloje

Dalis programos lėšų bus skiriama Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendinimo 2005-2013 metų priemonei ,,Remti vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą”. Kasmet šiai priemonei numatoma skirti 70 tūkst. litų.
Programos uždavinys – skatinti vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų įtaką įgyvendinant socialinės apsaugos politiką bus pasiektas remiant vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklą
09 Remti šeimas, auginančias kūdikius

Įgyvendinant 2004-09-02 Vyriausybės nutarimą Nr. 1117 ,,Dėl paramos vaikams, kompensuojant vaikiškiems vystyklams nustatytą pridėtinės vertės mokestį” skiriamos lėšos savivaldybėms vaikams gimusiems 2004 metų gegužės – gruodžio mėnesiais 220 litų vienkartinėms išmokoms mokėti. Dėl šios išmokos šeimos gali kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo mėnesio. 3840 tūkst. litų programos lėšų bus skirta išmokoms šeimoms, kurios kreipsis dėl išmokos 2005 metais.

Programos uždavinys – kompensuoti šeimoms auginančioms kūdikius vystyklams nustatytą 18 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą bus pasiektas skiriant asignavimus papildomoms vienkartinėms išmokoms vaikams dėl nustatyto pridėtinės vertės mokesčio vystyklams

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams bus sudarytos sąlygos sugrįžti nuolat gyventi į Lietuvą ir integruotis į šalies gyvenimą;
Užsieniečiams, gavusiems prieglobstį Lietuvoje, bus suteikta parama socialinei integracijai į visuomenę;
priverstinės prostitucijos bei prekybos žmonėmis aukoms, narkomanams bus sudarytos sąlygos socialinei reabilitacijai bei reintegracijai į visuomenę;
gyventojams bus užtikrinta galimybė pasinaudoti nemokama psichologine pagalba telefonu;
Lietuvos jaunimui bus sudarytos sąlygos mokytis ir tobulėti dalyvaujant Bendrijos programose ,,Jaunimas” bei EURODESK;
bus siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes ir teises;
bus kovojama su smurtu prieš moteris;
visuomenė bus informuojama apie socialinės apsaugos ir darbo politiką;
bus skatinama vyresnio amžiaus žmones atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų įtaka įgyvendinant socialinės apsaugos politiką;
bus užtikrintas patikimas ir stabilus ministerijos kompiuterinių informacinių sistemų funkcionavimas ir tobulinimas;
į Lietuvos teisės sistemą bus perkeliamos Europos Sąjungos teisės normos bei sukurti tam reikalingi administraciniai instituciniai gebėjimai;
Kompensuojant vystyklams nustatytą 18 proc. pridėtinės vertės mokesčio tarifą, bus remiamos šeimos auginančios kūdikius, gimusius 2004 metų gegužės – gruodžio mėnesiais.
bus vykdomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos priemonės.

9. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes vykdant programą steigiamos įstaigos skirtos labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms: žmonėms su proto ar fizine negalia, beglobiams vaikams bei socialinių problemų turinčioms šeimoms, rizikos grupių asmenims ir pan.; išplečiamas socialinių paslaugų tinklas savivaldybėse, sudaromos sąlygos žmonėms gauti socialines paslaugas gyvenamojoje teritorijoje, didėja teikiamų socialinių paslaugų įvairovė. Įgyvendinus projektus sukuriamos naujos darbo vietos.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėse, šiuo tikslu skatinti geros kokybės socialinių paslaugų teikimą, didinti jų prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems, seniems žmonėms
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programa vykdoma nuo 1998 metų. Programos tikslas – plėtoti pažangias socialinių paslaugų teikimo formas bendruomenėje, kuriant socialinių paslaugų tinklą savivaldybėse bei regionuose ir užtikrinant socialinių paslaugų teikimą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms: žmonėms su proto ar fizine negalia, beglobiams vaikams bei socialinių problemų turinčioms šeimoms, rizikos grupių asmenims ir pan. Įgyvendinant programą konkurso būdu atrenkami ir dalinai finansuojami geriausi savivaldybių bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) parengti projektai. Projektai finansuojami, kooperuojant valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių fondų bei privačių asmenų lėšas.
Įgyvendinant 1998-2003 metų programą buvo organizuoti trys projektų atrankos konkursai. Iš viso konkursams buvo pateikti 628 projektai 181,1 mln. litų sumai. 1998 – 2003 metais iš viso buvo paremti 83 socialinių paslaugų plėtros projektai. Šie projektai buvo įgyvendinti 45 savivaldybėse, didžioji dalis jų – mažose ir atokiose Lietuvos savivaldybėse. Juos įgyvendinus paslaugos pradėtos teikti vidutiniškai 3536 klientams per mėnesį, įkurtos 527 naujos darbo vietos.
2004 metais programa tęsiama įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintą Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2004 – 2006 metų programą.
Įgyvendinant programą 2004 metais didžiausias prioritetas teikiamas projektams, kurie numato mišrių socialinių paslaugų įstaigų, kuriose pagalba teikiama įvairioms socialinėms gyventojų grupėms, tinklo plėtojimą bendruomenėje. Kiti prioritetai – dienos socialinių paslaugų įstaigų bei laikino gyvenimo įstaigų plėtros finansavimas. 2004 metais projektų atrankos konkursui buvo pateiktas 141 projektas, atrinkti ir dalinai finansuota 18 projektų.
2005 metais numatoma įgyvendinti apie 40 projektų.

Iš šiai programai skirtų lėšų išlaikoma Pasaulio banko projekto koordinavimo grupė. 45 tūkst. litų numatoma skirti Strateginės partnerystės programos, kuri bus įgyvendinama iš Pasaulio banko paskolos lėšų, užbaigimo pridėtinės vertės mokesčiui padengti.

Programos uždavinys – decentralizuoti socialinių paslaugų sistemą – bus pasiektas remiant socialinių paslaugų plėtros projektus. Programos uždavinys – užtikrinti Pasaulio banko projekto įgyvendinimą – bus pasiektas sudarant sąlygas Pasaulio banko koordinavimo grupės veiklai bei apmokant pridėtinės vertės mokestį už Pasaulio banko paskolą.
Vertinimo kriterijai:
– Rekonstruotų ar naujai įkurtų socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius;
– Klientų skaičius rekonstruotose ar naujai įkurtose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose;
– Darbo vietų skaičius rekonstruotose ar naujai įkurtose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Socialinės paslaugos bus tolygiai plėtojamos visoje šalies teritorijoje vykdant socialinių paslaugų projektus. Programos įgyvendinimas turės didžiulį poveikį vietinėms bendruomenėms. Bus skatinama vietinė žmonių iniciatyva, plėtojama socialinių paslaugų infrastruktūra ir teikiamos reikalingos žmonėms paslaugos, o tuo pačiu sprendžiamos ir užimtumo problemos, sukuriant naujas darbo vietas bendruomenės paslaugų įstaigose.

10. VAIKO TEISIŲ Į APSAUGĄ, APRŪPINIMĄ IR DALYVAVIMĄ VISUOMENĖS GYVENIME ĮGYVENDINIMAS
Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Programos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes įgyvendinant programą teikiamos socialinės paslaugos vaikams, bus dirbamas socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, netekę tėvų globos vaikai bus rengiami savarankiškam gyvenimui, užimtumui.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros darbui su socialinės rizikos šeimomis kūrimąsi, siekiant sudaryti galimybes vaikams augti savo šeimose ir nebūti atskirtiems nuo tėvų
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Programos lėšos toliau bus naudojamos Nacionalinės vaikų dienos centrų 2005-2007 metų programos įgyvendinimui. Ši programa yra Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrų 2002-2004 metų programos tęsinys. Programos tikslas – skatinti socialinių paslaugų infrastruktūros darbui su socialinės rizikos šeimomis kūrimąsi, siekiant sudaryti galimybes vaikams augti savo šeimose ir nebūti atskirtiems nuo tėvų. Programa bus vykdoma Lietuvos Respublikoje įregistruotuose dienos centruose, laimėjusiuose viešąjį konkursą. Dienos centruose vaikams organizuojamas ugdymas, pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas ir maitinimas. Su centrą lankančių vaikų tėvais dirbamas sistemingas socialinis darbas, siekiant tėvus geriau rūpintis savo vaikais ir jų ugdymu, teikti tėvams reikiamą psichologinę, pedagoginę ir teisinę pagalbą, šalinti priežastis, dėl kurių gali būti nustatoma globa (rūpyba). Iki 2002 metų socialinės rizikos šeimų skaičius kasmet augo. 2003 metais, lyginant su 2002 metais, socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo 625 šeimomis bei 734 jose augančiais vaikais tose savivaldybėse, kuriose buvo teikiamos nestacionarios paslaugos šeimai ir vaikams vaikų dienos centruose. Socialinės rizikos šeimų skaičiaus mažėjimą sąlygojo daugelyje savivaldybių pradėtas vykdyti intensyvesnis socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis, aktyviau į šį darbą įsijungė seniūnijų socialiniai darbuotojai bei NVO dienos centruose dirbantys specialistai.
2002 metais buvo finansuota 40 dienos centrų pateiktų projektų, 2003 metais – 68 projektai.
2004 metais ministerijai pateikti 109 nevyriausybinių organizacijų projektai, iš jų 84 projektų gavo dalinį finansavimą. Finansuoti 26 Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijos ,,Gelbėkit vaikus” pateikti projektai. Programos uždavinys – skatinti socialinių partnerių iniciatyvas, kuriant vietos bendruomenės lygmenyje dienos paslaugų infrastruktūros, teikiančios socialines paslaugas šeimai ir vaikui kūrimąsi – bus pasiektas finansuojant konkurso būdu atrinktus vaikų dienos centrų projektus; organizuojant dienos centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; parengiant ir išleidžiant metodinę medžiagą
Vertinimo kriterijai:
– vaikų, kuriems suteiktos socialinės paslaugos nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose skaičius;
– socialinės rizikos šeimų, kurioms vaikų dienos centrai teikia socialines paslaugas skaičius.
02 Mažinti smurtą prieš vaikus bei sukurti efektyvią pagalbos sistemą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, jų šeimoms ir vaikams smurtautojams
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2005-2007 metų programą, kurios projektas yra šiuo metu rengiamas. Ši programa – 2000-2004 metais vykdytos Nacionalinės programos prieš vaikų komercinį seksualinį išnaudojimą ir seksualinę prievartą tęsinys. Įgyvendinant programą numatoma remti konkurso būdu atrinktus projektus, kuriuos įgyvendinus būtų teikiamos paslaugos vaikui smurtautojui ar nuo prievartos nukentėjusiam vaikui.
Dalis programos lėšų bus skiriama įvairioms prevencijos priemonėms: visuomenės informavimui, kampanijų prieš vaikų smurtą rengimui, informavimui apie pagalbą smurto aukoms ir t.t.

Programos uždavinys – informuoti apie pagalbą smurto aukoms; teikti socialines paslaugas vaikams patyrusiems smurtą – bus pasiektas finansuojant konkurso būdu atrinktus projektus skirtus trumpalaikei ir ilgalaikei pagalbai vaikams patyrusiems smurtą.
Vertinimo kriterijus:
– vaikų, patyrusių smurtą, kuriems suteiktos paslaugos, skaičius

03 Gerinti vaiko teisių apsaugą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

2005 metais numatoma organizuoti savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojams mokymus, aprūpinti tarnybas kompiuterine technika, parengti ir įdiegti kompiuterių programas, aprūpinti tarnybas transporto priemonėmis.
Šio tikslo bus siekiama įgyvendinant Savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklos tobulinimo programą, patvirtintą 2003-09-18 Vyriausybės nutarimu Nr. 1179.
Įgyvendinant šią programą 2004 metais kompiuterinė įranga buvo nupirkta ir pagal panaudos sutartis perduota 43 Vaiko teisių apsaugos tarnyboms. Likusios 17-os savivaldybių tarnybos kompiuterine įranga bus aprūpintos 2005 metų pradžioje. 30-ties savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnyboms buvo perduoti nauji ,,Škoda Fabia Combi” automobiliai. Likusios tarnybos automobiliais bus aprūpintos kitų metų pradžioje.
Programos uždavinys – tobulinti savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų veiklą – bus pasiektas stiprinant vaiko teisių apsaugos tarnybų materialinę bazę, keliant VTAT valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikaciją
Vertinimo kriterijai:
– Vaiko teisių apsaugos tarnybų, aprūpintų kompiuteriais, skaičius;
– Vaiko teisių apsaugos tarnybų, aprūpintų automobiliais, skaičius.
Šio uždavinio įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Plėtoti informacinę ir žinių visuomenę”

04 Sudaryti tinkamas tėvų globos netekusio asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlygas, ugdyti asmeniui savarankiško gyvenimo įgūdžius
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslo bus siekiama įgyvendinant Vyriausybės 2004-10-13 nutarimu Nr. 1279 patvirtintą tarpinstitucinę (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – atsakinga už programos valdymą) Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę 2005-2008 metų programą.
Programos uždavinys – sukurti ir pritaikyti vaiko globos organizavimo reikalavimus, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programą įvairaus tipo vaikų globos institucijose ir šeimynose; sukurti ir įdiegti kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas įvairaus tipo vaikų globos institucijų darbuotojams – sukurti vaiko globos organizavimo reikalavimus; atlikti sociologinius tyrimus siekiant įvertinti tėvų globos netekusių asmenų gyvenimo kokybę ir pasirengimą savarankiškam gyvenimui; parengti ir patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo sistemos modulius.
05 Tobulinti nepilnamečių justicijos sistemą, kad ją reglamentuojantys teisės aktai atitiktų visuomenės poreikius ir būtų veiksmingai įgyvendinami
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslo bus siekiama rengiant nepilnamečių, grįžtančių iš laisvės atėmimo vietų, resocializacijos programas dalyvaujant tarpinstitucinėje Nepilnamečių justicijos 2004-2008 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-19 nutarimu Nr. 100. Programos tikslas – sukurti ir įgyvendinti nepilnamečių alternatyvių bausmių vykdymo ir auklėjamo poveikio priemonių sistemą, kuri leistų sumažinti nepilnamečių pirminį ir recidyvinį nusikalstamumą.

Programos uždavinys – sukurti nepilnamečių, grįžusių iš laisvės atėmimo įstaigų, resocializacijos sistemą – bus pasiektas parengiant resocializacijos programas nepilnamečiams, grįžtantiems iš laisvės atėmimo vietų
06 Kompleksiškai šalinti esmines nusikalstamumo priežastis ir sąlygas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslo bus siekiama rengiant socialinio darbo su rizikos grupės šeimomis programą ir organizuojant jos įgyvendinimą bei per visuomenės informavimo priemones skleidžiant šviečiamąją informaciją, skirtą kovai su smurtu, dalyvaujant tarpinstitucinėje Nacionalinėje nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2004-2006 programoje. Šiomis priemonėmis bus siekiama formuoti pozityvesnius tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, neigiamą visuomenės požiūrį į smurtą šeimoje ir už jos ribų, ypač į smurtą prieš vaikus.
Programos uždavinys – siekti užtikrinti ir skatinti, kad vaikų auklėjimas vyktų stabilioje ir ramioje šeimų aplinkoje – bus pasiektas parengiant ir įgyvendinant socialinio darbo su rizikos grupės šeimomis programą; per visuomenės informavimo priemones skleisti informaciją skirtą kovai su smurtu prieš vaikus
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Vaikų dienos centruose vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei pačioms šeimoms bus teikiamos socialinės, priešmokyklinio ir papildomojo ugdymo paslaugos, to pasėkoje turėtų pradėti mažėti socialinės rizikos šeimų, o tuo pačiu ir į valstybės globą (rūpybą) patekusių vaikų skaičius.
Vaikams, patyrusiems smurtą, teikiamos paslaugos padės sumažinti patirtos prievartos psichologines pasekmes bei grąžins prievartą patyrusį vaiką į pilnavertį gyvenimą; bus formuojamas neigiamas visuomenės požiūris į smurtą šeimoje, ypač į smurtą prieš vaikus, tuo kuriama saugesnė vaiko aplinka.
Bus sudarytos tinkamos našlaičių ir tėvų globos netekusio asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlygos.
Bus gerinama vaiko teisių apsauga stiprinant vaiko teisių apsaugos tarnybų materialinę bazę.
Nepilnamečiams, grįžtantiems iš laisvės atėmimo įstaigų po bausmės atlikimo, bus parengtos kelios resocializacijos programos.
Įgyvendinus socialinio darbo su rizikos grupės šeimomis programą bus sudarytos vaikui saugesnės sąlygos šeimoje.

11. SOCIALINĖ PARAMA BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE BESIMOKANTIEMS MOKINIAMS

Programos parengimo argumentai
Programa vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra nauja, tačiau priemonė ,,Skirti pusryčius, pietus bei maitinimą vasaros atostogų metu mokiniams iš mažas pajamas gaunančių šeimų”, kuri yra perkelta iš 2004 metais vykdomos 2.3. programos, yra daugiametė ir tęstinė. Programos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes įgyvendinant programą mokiniams, augantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose, bus teikiama jiems reikalinga socialinė parama: per mokslo metus nemokamas maitinimas, o prasidedant naujiems mokslo metams – aprūpinimas būtiniausiais mokinio reikmenimis.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Remti šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, ir siekti, kad vaikams, augantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose, būtų sudarytos palankesnės sąlygos jų ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Tikslo bus siekiama nuo 2005 metų rugsėjo 1 dienos įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės paramos bendrojo lavinimo mokyklose besimokantiems mokiniams įstatymą, kurio projektas šiuo metu yra rengiamas. Iki įstatymo įsigaliojimo mokiniai bus maitinami įgyvendinant 1999-08-16 socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. 64/955 ,,Dėl mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos patvirtinimo”.

Minėtas įstatymas reglamentuos šios socialinės paramos mokiniams teikimą:
– nemokamus pietus, o socialinės rizikos šeimose augantiems mokiniams ir nemokamus pusryčius; o vasaros atostogų metu – maitinimą mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;
– aprūpinimą būtiniausiais mokinio reikmenimis.
Socialinę paramą mokiniams numatoma skirti įvertinus ne tik šeimų pajamas, bet ir turtą, jų teisę į socialinę paramą nustatys ne mokyklų darbuotojai, o savivaldybių socialinės paramos skyrių specialistai. Tokiu būdu bus sumažinta galimybė pasinaudoti valstybės biudžeto lėšomis finansuojama socialine parama, nuslėpus pajamas ar kitą informaciją, dėl kurios socialinė parama nepriklausytų. Sutaupytos valstybės biudžeto lėšos suteiks galimybę padidinti socialinę paramą jos reikalingiems mokiniams.

Siekiant užtikrinti pilnavertį mokinių maitinimą bei aprūpinimą būtiniausiais mokinio reikmenimis, teikiant mokiniams socialinę paramą valstybės biudžeto lėšas siūloma skirti išlaidoms už įsigytus produktus bei mokymosi reikmenis dengti.

12. VALSTYBINĖS PENSIJOS, ŠALPOS IR KITOS SOCIALINĖS PARAMOS IŠMOKOS

Programos parengimo argumentai
Programa yra vykdoma siekiant ministerijos tikslo ,,Užtikrinti socialinio draudimo išmokų gavėjų aprėptį bei jų pajamų didėjimą, išlaikyti socialinio draudimo sistemos finansinį subalansuotumą ir tvarumą” bei ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa yra daugiametė ir tęstinė. Šios programos įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Užtikrinti atskirų socialinių grupių gerovę
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Iš šiam programos tikslui skirtų lėšų mokama Respublikos Prezidento valstybinė pensija, personalinės pensijos, pirmojo ir antrojo laipsnio valstybinės pensijos, nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos, mokslininkų valstybinės pensijos.

2004 metais buvo didinamos mažesnės nei 325 litai valstybinės socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijos šių pensijų gavėjams, turintiems būtinąjį stažą; bei bazinė pensija.

2005 metais bus toliau didinamos valstybinės socialinio draudimo pensijos, tęsiama pensijų sistemos reforma. Didės išlaidos I ir II laipsnio valstybinėms pensijoms, nes nuo 2005 metų pradžios II laipsnio valstybinės pensijos bus pradėtos mokėti ir motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms 7 ir daugiau vaikų (iki tol jos buvo mokamos motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms bei gerai išauklėjusioms 10 ir daugiau vaikų).

Nuo 2005 metų pradžios numatoma dvigubai padidinti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, tapusiems invalidais dėl agresijos, bei šios agresijos metu žuvusiųjų artimiesiems. Šių pensijų padidinimui numatoma iš valstybės biudžeto skirti 800 tūkst. litų.
02 Užtikrinti socialinę paramą bei draudimą valstybės lėšomis bazinei pensijai
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Dėl nuo 2004-04-01 įsigaliojusio Valstybinių šalpos išmokų įstatymo bei dėl bazinės pensijos didinimo 2004 metais didėjo šalpos išmokų gavėjų skaičius bei šalpos išmokų dydis.
2005 metais bus toliau įgyvendinama šalpos pensijų reforma, nuo metų pradžios didinant slaugos pašalpą visiškos negalios invalidams iki 1,5 bazinės pensijos dydžio. 2005 metais išlaidos šalpos išmokoms didės dėl planavimo suteikti teisę gauti šalpos pensijas asmenims, pripažintiems neįgaliais, tais atvejais, kai šie asmenys neturi teisės gauti jokios rūšies pensijos ir neturi pajamų, susijusių su darbine veikla. Tokių asmenų turėtų būti apie 1500.

2005 taip pat planuojamos dvi naujos išmokos iš šiai programai skirtų lėšų: dviejų valstybinių socialinio draudimo bazinių pensijų dydžio profesinės reabilitacijos pašalpos, mokamos asmenims dalyvaujantiems profesinės reabilitacijos programoje; bei kompensacijos sužalotiems sovietinėje armijoje bei žuvusių šeimoms.

Iš šiam programos tikslui skirtų lėšų bus draudžiamos bazinei pensijai motinos auginančios vaikus iki 3 metų amžiaus, dvasininkai, slaugytojai prižiūrintys visiškos negalios invalidus; mokamos vienkartinės pašalpos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams bei žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms; mokamos transporto išlaidų kompensacijos asmenims turintiems sutrikusią judėjimo funkciją (25 proc. MGL) bei specialių lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos; šalpos pensijos bei slaugos pašalpos visišką negalią turintiems asmenims; profesinės reabilitacijos pašalpos; žalos atlyginimas nukentėjusiems dėl sveikatos sužalojimo darbe ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei; kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms.

13. SPECIALIOJI PHARE PROGRAMA (BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS IR PVM)

Programos parengimo argumentai
Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius”. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes įgyvendinus PHARE projektą ,,Prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų, gebėjimų tobulinimo ir socialinės integracijos rėmimas” bus remiami projektai skirti prisitaikymo prie rinkos pokyčių ir įgūdžių tobulinimo skatinimui.

Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Sudaryti sąlygas darbo jėgai dalyvauti darbo rinkoje

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Šiam tikslui skirtos lėšos bus naudojamos PHARE 2002 socialinės ekonominės sanglaudos programos projektui ,,Prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų, gebėjimų tobulinimo ir socialinės integracijos rėmimas” (šiai programai numatoma skirti ir 777 tūkst. litų turtui įsigyti iš PHARE lėšų) įgyvendinimui.

Projektas yra skirtas paremti tiek valstybinių, tiek privačių institucijų bei įmonių projektus, teikiamus šioms dvejoms dotacijų schemoms: prisitaikymo prie rinkos pokyčių ir įgūdžių tobulinimo skatinimas; socialinės integracijos skatinimas. Pagrindinis šios schemos tikslas – padidinti darbo jėgos įgūdžius bei pagerinti prisitaikymą prie struktūrinių bei technologinių pokyčių. Pirmai dotacijų schemai teikiami projektai bus skiriami smulkiose, vidutinėse bei restruktūrizuojamose įmonėse dirbančių darbuotojų bei darbuotojų, kuriems gresia atleidimas iš darbo, perkvalifikavimui, mokymui siekiant išsaugoti jų darbo vietas. Pagrindinis antrosios schemos tikslas – pagerinti šių asmenų grupių integraciją į darbo rinką bei sumažinti socialinę atskirtį. Šiai schemai teikiami projektai bus skiriami šioms tikslinėms grupėms: neįgaliesiems, nuteistiesiems, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, etninėms mažumoms. Lėšas numatoma skirti socialinių įmonių rėmimui, nuotolinio mokymo organizavimui, nuotolinio mokymo infrastruktūros sukūrimui, darbo vietų bei perkvalifikavimo programų pritaikymui neįgaliesiems ir kt.

2004 metais konkursui pagal šią PHARE programą buvo gautos 134 paraiškos, 11 iš jų pasibaigus terminui. Finansuoti numatoma 34 projektus, 17 iš jų pateikti iš tikslinių regionų: Naujosios Akmenės, Druskininkų, Visagino ir Mažeikių bei Ignalinos.

Programos uždavinys – remti projektus skirtus prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų įgūdžių tobulinimo skatinimui bei socialinės integracijos skatinimui – bus pasiektas finansuojant PHARE projektą ,,Prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų, gebėjimų tobulinimo ir socialinės integracijos rėmimas”.
Vertinimo kriterijai:
Paremtų projektų, skirtų prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų, gebėjimų tobulinimui ir socialinės integracijos rėmimui, skaičius
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Įgyvendinus projektą ,,Prisitaikymo prie kintančių darbo rinkos sąlygų, gebėjimų tobulinimo ir socialinės integracijos rėmimas” padidės darbo jėgos įgūdžiai bei pagerės jos prisitaikymas prie struktūrinių bei technologinių pokyčių; pagerės socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką bei sumažės socialinė atskirtis.

14. SPECIALIOJI EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PROGRAMA (BPD ĮGYVENDINTI)

Programos parengimo argumentai
Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes plėtojant darbo rinkos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą bus pagerintas paslaugų prieinamumas bei kokybė, sudarytos palankesnės sąlygos žmogiškųjų išteklių plėtrai bei integracijai į pilnavertį darbinį gyvenimą.

Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Sumažinti darbo rinkos bei socialinių paslaugų teritorinius skirtumus, pagerinti šių paslaugų kokybę bei sumažinti šių paslaugų lygio atotrūkį nuo atitinkamų paslaugų lygio pirmaujančiose Europos Sąjungos valstybėse.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Programa skirta užtikrinti reikiamą bendrąjį finansavimą įgyvendinant Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2004-2006 metams Socialinės ekonominės infrastruktūros plėtros prioriteto 6 priemonės ,,Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančias veiklas: darbo rinkos bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą. Ši priemonė bendrai finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bei nacionalinio bendrojo finansavimo šaltinių ir bus įgyvendinama teikiant paramą atrinktiems per projektų atrankos ciklą projektams.

Viena iš pagrindinių sąlygų kokybiškai ir efektyviai žmogiškųjų išteklių plėtrai yra tinkamos infrastruktūros sukūrimas ir jos palaikymas. Savalaikės investicijos į darbo biržos bei darbo rinkos mokymo institucijų, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą laiduotų paslaugų atitikimą nūdienos poreikiams bei užtikrintų vienodą prieinamumo lygį visoje šalies teritorijoje. Bus finansuojama profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo infrastruktūros optimali plėtra, profesinio rengimo institucijų infrastruktūros plėtra, darbo biržos sistemos infrastruktūros atnaujinimas. Bus remiamas mokymo patalpų ir pastatų pritaikymas žmonėms su negale, specialių mokymosi vietų įrengimas ir mokymosi priemonių įsigijimas, mokymosi įstaigų adaptavimas žmonių su negale poreikiams. Bus siekiama didinti socialinių paslaugų įvairovę bei kokybę ir mažinti stacionarinės globos apimtis investuojant į nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų – dienos centrų, bendruomenės centrų kūrimą arba į stacionarių globos įstaigų bazėje steigiamus socialinių paslaugų centrus, kurie teikia ir nestacionarias paslaugas. Bus vystomas ir nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų kūrimas seniems žmonėms. Tuo bus siekiama mažinti stacionarių valstybės išlaikomų institucijų skaičių, stiprinti bendruomenių gebėjimą pasirūpinti savo nariais, ir įvairinti socialines paslaugas įtraukiant ir įdarbinant bendruomenės narius. Bus plėtojama ir renovuojama žmonių su negalia (t.t. ir su psichine) globos įstaigų infrastruktūra, tobulinama žmonių su negalia reabilitacija, siekiant maksimaliai atstatyti savarankiškumą bei galimybę grįžti į darbo rinką: be psichologinės ir pedagoginės pagalbos tam bus pritaikoma fizinė ir informacinė aplinka: profesinio mokymo klasės, specializuotos dirbtuvės, darbo terapijos centrai.

Programos uždavinys – plėtoti darbo biržų pajėgumą teikti kokybiškas darbo rinkos paslaugas; maksimaliai atstatyti žmonių savarankiškumą bei galimybes integruotis į darbo rinką; didinti socialinių paslaugų įvairovę – bus pasiektas steigiant naujas institucijas regionuose, kuriuose neužtikrintas atitinkamų paslaugų prieinamumas, taip pat renovuojant darbo rinkos bei socialines paslaugas teikiančias institucijas bei modernizuojant jų materialinę- techninę bazę
Vertinimo kriterijai:

– objektų, gavusių paramą steigimui arba renovacijai, skaičius: 2005 m. – 60; 2006 m. – 40; 2007 – 50.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Sumažės netolygus darbo biržos, profesinio orientavimo ir konsultavimo, darbo rinkos profesinio mokymo, socialinių paslaugų institucijų teritorinis pasiskirstymas. Pagerės teikiamų paslaugų prieinamumas ir kokybė, bus užtikrintos didesnės galimybės gauti profesinio orientavimo ir konsultavimo bei profesinio rengimo paslaugas savo gyvenimo vietose ir atitinkamai didesnės įdarbinimo galimybės.

Programos įgyvendinimas padidins žmonių su negalia mokymosi ir profesinio rengimo galimybes ir palengvins mokymosi sąlygas, atitinkamai padidinant integracijos į darbo rinką ir pilnaverčio dalyvavimo darbiniame gyvenime galimybes. Tobulinama žmonių su negalia profesinė reabilitacija sudarys sąlygas atstatyti savarankiškumą bei galimybę grįžti į darbo rinką.

Padidės socialinių paslaugų įvairovė bei kokybė, sumažės stacionarių valstybės išlaikomų institucijų, bus sustiprintas bendruomenių gebėjimas pasirūpinti savo nariais.

Įgyvendinant programą, 2005 metais numatoma suteikti paramą 14 Lietuvos darbo biržos teritorinių padalinių, 5-ių Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos centrų steigimui bei renovacijai, taip pat paramą 40-ties socialinių paslaugų bei neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinti.

15. SPECIALIOJI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PROGRAMA (BPD ĮGYVENDINTI)
Programos parengimo argumentai
Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius” bei ,,Siekti efektyvios socialinės paramos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją”. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes bus siekiama mažinti nedarbą, ypač struktūrinį ir jaunimo nedarbą, užkirsti kelią nedarbo atsiradimui, suderinti dirbančiųjų žinias ir įgūdžius su naujais darbo rinkos poreikiais, subalansuoti žmogiškųjų išteklių kompetencijos augimą su ūkio plėtros tikslais, mažinti socialinę atskirtį bei gerinti socialinę integraciją.

Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Plėtoti žmogiškuosius išteklius, siekiant sukurti darbo rinkos poreikius atitinkančią ir visą gyvenimą besimokančią darbo jėgą

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šiam tikslui skirtos lėšos bus naudojamos Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2004-2006 metams Žmogiškųjų išteklių plėtros prioriteto 1 priemonės ,,Užimtumo gebėjimų ugdymas”, 2 priemonės ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” bei 3 priemonės ,,Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija”, kurios bus bendrai finansuojamos iš ES Europos socialinio fondo bei nacionalinio bendrojo finansavimo šaltinių, įgyvendinimui. Planuojama, kad įgyvendinus šias 3 priemones 2005 metais 5 – 7 tūkst. asmenų gaus paramą mokymui bei integracijai į darbo rinką bei 15-20 įmonių ir įstaigų gaus paramą dirbančiųjų mokymui.
BPD priemonei ,,Užimtumo gebėjimų ugdymas” 2005 metais numatoma skirti 3769 tūkst. litų iš Užimtumo fondo, 27034 tūkst. litų numatoma gauti iš struktūrinių fondų. Šia priemone bus siekiama plėtoti aktyvių darbo rinkos politikos priemonių taikymą ir didinti bedarbių bei tų, kuriems gresia nedarbas, dalyvavimą šiose priemonėse; didinti bedarbių užimtumo gebėjimus bei galimybes susirasti pastovų darbą ir tuo būdu spręsti nedarbo (ypač jaunimo ir ilgalaikio) mažinimo problemą. Programa taip pat rems prevencines programas ir veiksmus, kuriais siekiama užkirsti kelią bedarbystei ir ypač ilgalaikiam nedarbui. Programa skatins vietinės partnerystės plėtrą ir akcentuos regiono/vietos problemų sprendimą per paramą vietinių užimtumo iniciatyvų įgyvendinimui. Programa taip pat skirta didinti Lietuvos darbo biržos sistemos institucinius gebėjimus bei teikiamų paslaugų kokybę, kelti darbo biržos specialistų kvalifikaciją, didinti darbo biržos sistemos pajėgumus ir veiklos efektyvumą, diegti naujas paslaugas bei darbo metodus.

BPD priemonei ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” 2005 metais kofinansavimui numatoma skirti 2000 tūkst. litų iš valstybės biudžeto, 17379 tūkst. litų numatoma gauti iš struktūrinių fondų. Priemonė skirta dirbančiųjų gebėjimų ir kvalifikacijos didinimui, prioritetą teikiant įmonėms, kuriose numatoma diegti naujas technologijas ar naujus gaminius, vykdyti restruktūrizaciją. Bus investuojama į dirbančiųjų gebėjimų trūkumų šalinimą tokiose srityse, kaip turizmas, pramonė bei verslas, ypač SVV, energetika, transportas, informacinės technologijos ir kt. Sprendžiant nepakankamai gero praktinio darbuotojų parengimo problemą, visokeriopai bus remiamos įmonės, kurios imasi plėtoti pameistrystę, priima moksleivius ir studentus gamybinėms praktikoms. Bus organizuojamas gyventojų permokymas arba jų kvalifikacijos tobulinimas vietovėse, kuriose vyksta esminė ūkinės veiklos restruktūrizacija (pvz., Ignalinos AE regione) bei valstybinių įmonių privatizacija. Kaip vienas iš prisitaikymo prie rinkos pokyčių būdų, bus remiamas darbo bei darbo organizavimo modernizavimas įmonėse, lanksčių darbo bei darbo apmokėjimo formų taikymas, socialinės partnerystės stiprinimas įmonės/šakos/sektoriaus lygiuose, socialinių partnerių mokymas bei informavimas. Bus remiamas ir valstybinių įstaigų – viešojo administravimo, savivaldos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų sričių – dirbančiųjų mokymas bei kvalifikacijos tobulinimas.
Programos uždavinys – didinti dirbančiųjų kvalifikacijos ir gebėjimų lygį – bus pasiektas įgyvendinant mokymo, perkvalifikavimo ir įgūdžių plėtros programas, skirtas verslo ir pramonės įmonių, valstybės ir savivaldybės įstaigų ir institucijų personalui; įgyvendinant praktikas ir stažuotes pramonės ir verslo įmonėse; plėtojant socialinę partnerystę bei diegiant lanksčias darbo bei darbo organizavimo formas įmonėse

BPD priemonei ,,Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija” 2005 metais bendrajam finansavimui numatoma skirti 1880 tūkst. litų iš valstybės biudžeto, 679 tūkst. iš Užimtumo fondo, 9655 tūkst. litų numatoma gauti iš struktūrinių fondų. Priemone bus siekiama suteikti platesnes galimybes socialinės rizikos asmenų grupėms integruotis į darbo rinką ir tuo būdu mažinti socialinę atskirtį. Socialinės atskirties mažinimas pirmiausia susijęs su profesinio rengimo prieinamumo ir įdarbinimo galimybių didinimu, todėl profesinį rengimą bus siekiama padaryti prieinamą visoms socialiai pažeidžiamoms grupėms ir visais lygiais. Siekiant užtikrinti visiems prieinamą darbo rinką, bus atsižvelgiama į specifinius šių asmenų grupių poreikius bei taikomos papildomos priemonės, kurios padėtų įgyti reikiamų gebėjimų bei integruotis į darbo rinką. Įgyvendinant priemonę, prioritetas bus skiriamas neįgaliųjų profesinės ir darbinės reabilitacijos sistemos plėtrai, tame tarpe ir specialistų darbui su neįgaliaisiais rengimui bei kvalifikacijos tobulinimui. Bus remiamos tokios veiklos, kaip neįgaliųjų profesinis orientavimas, konsultavimas bei profesinis mokymas (taip pat ir praktinis mokymas), tame tarpe asmenims, siekiantiems plėtoti savo verslą, mokymo ir studijų programų pritaikymas neįgaliesiems, nuotolinio mokymo pritaikymas specialiems poreikiams, parama (subsidijos) naujų darbo vietų kūrimui. Priemonė taip pat apims socialinės adaptacijos ir profesinės reabilitacijos programų įgyvendinimą tokioms grupėms, kaip kaliniai ir grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys, asmenys priklausomi nuo psichotropinių medžiagų, tautinės mažumos, pabėgėliai. Priemonė rems naują iniciatyvą Lietuvoje – socialinių užimtumo įmonių (neįgaliesiems, kitoms tikslinėms grupėms) kūrimąsi bei jų veiklą. Kita kryptis – lygių galimybių vyrams ir moterims užtikrinimas. Bus remiamos veiklos, skirtos eliminuoti lyčių diskriminaciją darbo rinkoje bei specifinės veiklos, skirtos moterų situacijai darbo rinkoje pagerinti, tokios kaip verslo organizavimo pagrindų mokymas bei konsultacinės paslaugos, specialių moterų reintegracijos į darbo rinką po ilgesnės pertraukos mokymų organizavimas.
Programos uždavinys – didinti socialinės rizikos asmenų grupių integraciją į darbo rinką bei gerinti moterų padėtį darbo rinkoje – bus pasiektas pritaikant mokymo programas bei nuotolinį mokymą specialiems socialiai pažeidžiamų asmenų grupių poreikiams, plėtojant neįgaliųjų socialinės reabilitacijos sistemą, diegiant bei plėtojant socialinių užimtumo įmonių veiklą, teikiant paramą moterų užimtumo gerinimui.

16. SPECIALIOJI EUROPOS SOCIALINIO FONDO PROGRAMA (BENDRIJOS INICIATYVAI EQUAL ĮGYVENDINTI)

Programos parengimo argumentai
Programa įgyvendinama siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, užtikrinti teisingus darbo santykius ir tinkamas darbo sąlygas, efektyviau investuoti į žmogiškuosius išteklius”. Programa padės įgyvendinti Vyriausybės prioritetą ,,Mažinti nedarbą ir skurdą”, nes bus siekiama mažinti diskriminavimą ir nelygybę darbo rinkoje, palengvinti patekimą ir reintegraciją į darbo rinką turintiems sunkumų asmenims.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetais: ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Išbandyti ir plėtoti naujus kovos su visais diskriminacijos ir nelygybės reiškiniais užimtumo srityje būdus siekiant atviros ir prieinamos visiems darbo rinkos
Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Programos lėšos skiriamos Bendrijų iniciatyvos programos EQUAL įgyvendinimui.

Bendrijų iniciatyvos programa EQUAL yra Europos Sąjungos strategijos, skirtos sukurti atvirą darbo rinką ir užtikinti, kad niekam nebūtų užkirstas kelias į ją patekti, dalis. EQUAL programa ieško naujų būdų kovoje su diskriminacija ir nelygybe užimtumo srityje, kurią patiria dirbantieji ir ieškantys darbo. Ši programa suteiks galimybę išbandyti naujas idėjas, kurios galės įtakoti ateities užimtumo ir mokymo politiką bei praktiką. Lietuva pasirinko tris prioritetines EQUAL temas. Pirmajai temai – atviros darbo rinkos skatinimui, siekiant palengvinti asmenų, susiduriančių su integracijos ar reintegracijos sunkumais, įsiliejimą į darbo rinką – numatoma skirti 69 proc. programos lėšų. Antrajai temai – šeimos ir profesinio gyvenimo suderinimo skatinimui bei palikusių darbo rinką vyrų ir moterų reintegracijos rėmimas, vystant lankstesnes ir efektyvesnes darbo organizavimo formas bei paramos priemones – teks 20 proc. programos lėšų; 3 proc. programos lėšų numatoma skirti visoms valstybėms narėms privalomai temai, susijusiai su parama prieglobsčio prašytojams. Likę 8 procentai programai skirtų lėšų bus skiriama techninei pagalbai įgyvendinančioms institucijoms.
Programa EQUAL veikia suvesdama pagrindinius geografinės erdvės ar sektoriaus dalyvius. Skirtingi viešojo administravimo, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių ir verslo (ypač mažų ir vidutinių įmonių) sektoriai dirba kartu Vystymo bendrijos rėmuose, sujungdami savo kompetencijos ir patirties įvairovę. EQUAL programos finansuojamus projektus įgyvendina vystymo bendrijos, sudarytos iš partnerių, susibūrusių geografiniu ar sektoriniu pagrindu. Vystymo bendrijas sudaro ne mažiau kaip 3 partneriai, turėdami mažiausiai vieną partnerį užsienyje. Šios vystymo bendrijos rengia bandomųjų naujų būdų strategiją jų tiksliai nustatytoms diskriminacijos ir nelygybės problemoms spręsti. Vystymo bendrijos finansuojamos pagal EQUAL programą konkursų būdu. EQUAL programos projektų naudos gavėjai – savivaldybės, darbo biržos, smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, socialiniai partneriai, mokymo institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir kt. institucijos (išskyrus privačius asmenis). Pagrindinis dėmesys EQUAL programoje skiriamas plėtoti inovacines priemones ir netradicinį požiūrį darbo rinkos ir socialinės integracijos srityse.

EQUAL programos tikslinės grupės yra neįgalieji, priešpensinio amžiaus žmonės, jaunimas, iš įkalinimo vietų grįžę asmenys, asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichotropinių medžiagų ligomis, tautinės mažumos, moterys, prekybos žmonėmis aukos, seksualinės mažumos, prieglobsčio prašytojai.
2004 m. balandžio 19 d. buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, paraiškų teikimas baigėsi 2004 m. liepos 16 dieną. Per šį laikotarpį gauta 130 paraiškų, finansavimui atrinkta 30 projektų.
Vertinimo kriterijai:
– remiamų projektų skaičius: 2005 m. – 30, 2006 m. – 30, 2007 m. – 30.
– asmenų, gavusių paramą skaičius: 2005 m. – 3000, 2006 m. – 3000, 2007 m. – 1000 .
Programos uždavinys – skatinti naujų kovos su visais diskriminacijos ir nelygybės reiškiniais užimtumo srityje priemonių plėtrą bei įgyvendinimą – bus pasiektas projektų pagrindu remiant ir kofinansuojant geografinių ir sektorinių vystymo bendrijų organizavimą; remiant ir kofinansuojant teminių ryšių vidaus ir tarptautinių tinklų organizavimą, sėkmingų metodų sklaidą Lietuvoje ir ES.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programą bus išbandytos naujos idėjos, kurios įtakos ateities užimtumo ir mokymo politiką bei praktiką; padidės diskriminuojamų ar neturinčių lygių galimybių darbo rinkoje grupių atstovų užimtumo gebėjimai bei jų galimybės integruotis į darbo rinką.

Bus identifikuotos labiausiai diskriminuojamos ar nelygybę patiriančios grupės ir šių grupių poreikiai bei nelygybės ir diskriminacijos darbo rinkoje priežastys. Diskriminaciją ir nelygybę patiriančioms grupėms bus pagerintas mokymo, profesinio orientavimo, konsultavimo ir kitų paramos sistemų prieinamumas, šias paslaugas teikiančio personalo kvalifikacija. Bus parengtos ir išbandytos priemonės, mažinančios tikslinių grupių atskirtį informacinių ir ryšių technologijų srityje, neigiamų stereotipų įveikimui skirtos priemones, tikslinių grupių motyvaciją ir pasitikėjimą savimi skatinančios priemonės.

Bus parengtos ir išbandytos šeimos ir profesinio gyvenimo suderinamumo priemonės, ištirti būdai galimybėms padaryti pertrauką profesinėje ir paramos priemonės grįžtant į darbo rinką, priemonės, skirtos parengti prieglobsčio prašytojus socialinei ir profesinei integracijai.

17. PVM EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS LĖŠOMS IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOMS PROGRAMA

Programos parengimo argumentai
Programa yra vykdoma siekiant ministerijos strateginio tikslo ,,Padėti gyventojams integruotis į darbo rinką ir užtikrinti teisingus darbo santykius ir saugias darbo sąlygas”. Programa yra daugiametė ir tęstinė.
Vyriausybės prioritetas (-ai) Programa susijusi su Vyriausybės prioritetu ,,Mažinti nedarbą ir skurdą” Kodas 1.4.
Kodas Programos tikslo pavadinimas
01 Naudotis struktūrinių fondų parama
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Iš šiam programos tikslui skirtų lėšų bus kompensuojamas pridėtinės vertės mokestis už naudojamas struktūrinių fondų lėšas. Manoma, kad pridėtinės vertės mokestis bus finansuojamas iš šiai programai skirtų lėšų, kai paramos gavėjo projekto metu pirkimo ar importo PVM sumokamas perkant prekes, darbus ar paslaugas skirtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai ekonominei veiklai – PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui.
Programos uždavinys – sudaryti galimybes struktūrinių fondų paramos gavėjams kompensuoti pridėtinės vertės mokestį, kai šios išlaidos nėra tinkamos finansuoti iš struktūrinių fondų – kompensuojant pridėtinės vertės mokesčio išlaidas, kai šios išlaidos nėra tinkamos finansuoti iš struktūrinių fondų
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Bus sumokėtas pridėtinės vertės mokestis už naudojamas struktūrinių fondų lėšas

Leave a Comment