Savigynos ginklų apyvartos taisyklės

Savigynos ginklų apyvartos taisyklės
Bendroji dalis
1. Šios taisyklės reglamentuoja savigynos ginklų įsigijimo, leidimų išdavimo, ginklų registravimo, perregistravimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo tvarką bei privalomus reikalavimus Lietuvos Respublikos piliečiams (toliau vadinama – asmenys), pageidaujantiems įsigyti ar turintiems savigynos ginklą, taip pat subjektams, kontroliuojantiems savigynos ginklų apyvartą.
2. Savigynos ginklai yra civiliniai ginklai. Jie skirstomi į dujinius pistoletus (revolverius), mechaninius purkštuvus ar aerozolinius įrenginius ir šaunamuosius ginklus: pistoletus (revolverius) ir lygiavamzdžius šautuvus.
3. Dujiniai pistoletai (revolveriai), mechaniniai purkštuvai ar aerozoliniai įrenginiai yra neribotos civilinės apyvartos ginklai. Šie ginklai įsigyjami bee leidimų ir jų nereikia registruoti. Juos gali įsigyti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
4. Vieną ne didesnio kaip 9 mm kalibro pusiau automatinį pistoletą (revolverį) savigynai gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 25 metų, gavę Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) leidimą. Asmuo gali įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 200 šaudmenų.
5. Vieną lygiavamzdį šautuvą savigynai gali įsigyti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni kaip 18 metų, gavę teritorinio policijos komisariato leidimą. Asmuo gali įsigyti ir turėti ne daugiau kaip 50 lygiavamzdžio šaautuvo šaudmenų. Draudžiama įsigyti savigynai lygiavamzdžio šautuvo šaudmenų, užtaisytų kulkomis ar didesniais kaip 4 mm skersmens šratais.
6. Draudžiama įsigyti šaudmenų, neatitinkančių turimo savigynos ginklo kalibro.
7. Lygiavamzdžių šautuvų savigynai įsigijimo, leidimų juos įsigyti išdavimo tvarką užsieniečiams nustato šiuo nutarimu patvirtintos Civilinių ginklų įsigijimo, įvežimo ir

r išvežimo taisyklės užsieniečiams.
8. Pistoletai (revolveriai) savigynai įsigyjami Lietuvos Respublikos ginklų fonde, lygiavamzdžiai šautuvai savigynai – Lietuvos Respublikos ginklų fonde ir įmonėse, turinčiose licencijas gaminti, parduoti arba importuoti šios rūšies ginklus, taip pat gali būti įsigyjami užsienio valstybėje.
9. Leidimai įsigyti, laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai suteikia teisę įsigyti jo šaudmenų, leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai taip pat suteikia teisę laikyti ir nešioti jo šaudmenis.
Leidimo įsigyti savigynai šaunamąjį ginklą išdavimas
10. Leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai išdavimo etapai yra šie:
10.1. dokumentų pateikimas;
10.2. dokumentų ir asmenų patikrinimas;
10.3. sprendimo išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai priėmimas;
10.4. papildomų dokumentų (egzamino išlaikymo pažymėjimų; pažymų, patvirtinančių, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, kvitų, patvirtinančių, kad sumokėtas žyminis mokestis) pateikimas;
10.5. leidimo išdavimas.
11. Asmuo, norėdamas gauti leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, teeritoriniam policijos komisariatui pateikia:
11.1. prašymą;
11.2. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;
11.3. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;
11.4. pasą ir jo lapų, kuriuose įrašyti asmens kodas, duomenys apie paso išdavimą ir asmens registravimą, kopijas;
11.5. užpildytą nustatytos formos anketą.
12. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas asmenims:
12.1. jaunesniems negu nustatyto amžiaus;
12.2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar ps
sichikos ligos;
12.3. sergantiems kai kuriomis ligomis ar turintiems fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija);
12.4. teistiems už tyčinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas;
12.5. atliekantiems bausmę;
12.6. padariusiems pakartotinai per metus administracinį teisės pažeidimą – nusižengimą viešajai ar valdymo tvarkai;
12.7. neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos;
12.8. nepateikusiems reikiamų dokumentų;
12.9. įrašytiems į profilaktinę ar operatyvinę policijos įskaitą;
12.10. neišlaikiusiems atitinkamo egzamino (įskaitos);
12.11. neturintiems tinkamų sąlygų laikyti ginklą;
12.12.gyvenantiems kartu su kitais asmenimis, kuriems pagal šių taisyklių 12.2, 12.4-12.6 ar 12.9 punktų nuostatas leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas.
13. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas nepaprastosios padėties metu ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
14. Teritoriniai policijos komisariatai Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka per 30 dienų nuo dokumentų, nurodytų šių taisyklių 11 punkte, gavimo atlieka asmens, norinčio gauti leidimą, bei 11.3 punkte nurodytų asmenų patikrinimus ir raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą. Sprendimą dėl leidimo įsigyti lygiavamzdį šautuvą išdavimo priima teritorinio policijos komisariato vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Dokumentus dėl pistoleto (revolverio) įsigijimo savigynai, su policijos komisariato vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinta išvada galutiniam sprendimui priimti policijos komisariatai siunčia į Policijos departamentą.
15. Sprendimą dėl leidimo įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai išdavimo per 30 dienų nuo dokumentų gavimo priima Policijos departamento generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą raštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo.
16. Atsisakymas išduoti le
eidimą turi būti motyvuotas. Gautas atsisakymas išduoti leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą per 15 dienų gali būti apskųstas Policijos departamentui, atsisakymas išduoti leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai – Vidaus reikalų ministerijai. Atsisakymas išduoti leidimą taip pat gali būti apskųstas teismine tvarka.
17. Prieš gaudami leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, asmenys turi išlaikyti šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo egzaminą (įskaitą) bei gyvenamojoje vietoje sudaryti tinkamas ginklo laikymo sąlygas.
18. Ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai gavimo asmuo sprendimą priėmusiai institucijai pateikia:
18.1. egzamino išlaikymo pažymėjimą; jeigu asmuo yra (buvo) vidaus reikalų, krašto apsaugos, valstybės saugumo ar prokuratūros institucijų pareigūnas, vietoj minėto pažymėjimo pateikiama pažyma, patvirtinanti, kad vienoje iš šių institucijų jis yra išlaikęs egzaminą (įskaitą) ir turi (turėjo) teisę laikyti bei nešioti tarnybinį šaunamąjį ginklą, bei šios pažymos kopiją;
18.2. teritorinio policijos komisariato išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ginklo ir šaudmenų laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus (jeigu Policijos departamento prašoma leidimo įsigyti pistoletą (revolverį);
18.3. kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas žyminis mokestis;
19. Pateikus šių taisyklių 18.1-18.3 punktuose nurodytus dokumentus, kurių reikia norint įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai, teritorinis policijos komisariatas per 5 dienas patikrina ginklo laikymo sąlygas pareiškėjo gyvenamojoje vietoje ir jeigu šios sąlygos tenkina Vidaus reikalų ministerijos nustatytus reikalavimus, išduoda leidimą įsigyti lygiavamzdį šautuvą savigynai. Ar ginklo la
aikymo sąlygos yra tinkamos, gali būti įvertinama patikrinus šių taisyklių 14 punkte nustatyta tvarka.
20. Policijos departamentas leidimą įsigyti pistoletą (revolverį) savigynai išduoda, jeigu pareiškėjas pateikia šių taisyklių 18 punkte nurodytus dokumentus.
21. Jeigu asmuo per 5 mėnesius nuo pranešimo apie priimtą sprendimą leisti įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai gavimo nepateikia šių taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų, leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas. Pakartotinai prašyti leidimo galima šių taisyklių nustatyta bendra tvarka, praėjus 6 mėnesiams po gauto pranešimo, kad buvo leista įsigyti ginklą.
22. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai galioja 6 mėnesius. Pasibaigus šiam laikui, nepanaudotas leidimas pripažįstamas netekusiu galios.
23. Leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai suteikia teisę ginklą laikyti ir nešioti iki jo įregistravimo.
Kursų organizavimas, egzamino laikymas
24. Egzaminus asmenys laiko apskričių centrų policijos komisariatuose. Egzaminus turi teisę laikyti asmenys, baigę kursus, taip pat vieną kartą – eksternu. Sėkmingai egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodami egzamino išlaikymo pažymėjimai.
25. Asmenys pagal sutartis mokomi mokymo įstaigų, turinčių Švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas ar sutikimus, kursuose pagal Vidaus reikalų ministerijos patvirtintas Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimo ir naudojimo programą arba Asmens bei turto saugotojų pirminio parengimo programą. Sėkmingai baigusiems kursus asmenims išduodami kursų baigimo pažymėjimai.
Savigynos ginklų registravimas, perregistravimas, leidimo laikyti ir nešioti juos išdavimas, panaikinimas
26. Asmuo, įsigijęs šaunamąjį ginklą savigynai, per 10 dienų privalo jį įregistruoti policijos įstaigoje, išdavusioje leidimą įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai. Įregistravus ginklą, išduodamas leidimas jį laikyti ir nešioti.
27. Norėdamas įregistruoti savigynos ginklą, asmuo policijos įstaigai turi pateikti:
27.1. užpildytą kortelę-prašymą;
27.2. 2 fotonuotraukas (3×4 cm);
27.3. ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, jeigu registruojamas pistoletas arba revolveris;
27.4. dokumentus, patvirtinančius ginklo įsigijimą bei įvežimą į Lietuvos Respubliką, jeigu jis įsigytas užsienio valstybėje;
27.5. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už ginklo įregistravimą.
28. Leidimuose laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nurodomi šie duomenys:
28.1. asmens vardas ir pavardė;
28.2. asmens kodas;
28.3. šaunamojo ginklo rūšis, modelis, kalibras, numeris, gamybos metai;
28.4. leidimo išdavimo ir galiojimo datos.
29. Leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai galioja 3 metus nuo jo išdavimo dienos.
30. Per mėnesį iki leidimo laikyti ir nešioti savigynai šaunamąjį ginklą galiojimo pabaigos asmuo, pageidaujantis, kad šio leidimo galiojimas būtų pratęstas (šaunamasis ginklas perregistruotas), policijos įstaigai, išdavusiai leidimą laikyti ir nešioti ginklą, pateikia:
30.1. prašymą pratęsti leidimo laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai galiojimą;
30.2. pakartotinio ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, patį ginklą bei leidimą jį laikyti ir nešioti; pažymos pateikti nereikia, jeigu prašoma pratęsti leidimo laikyti ir nešioti lygiavamzdį šautuvą galiojimą;
30.3. asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (F 049/a) ir jos kopiją;
30.4. pažymas iš sveikatos priežiūros įstaigų apie tai, kad viename būste su juo gyvenantys vyresni kaip 14 metų asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichikos ligos, ir šių dokumentų kopijas;
30.5. 2 fotonuotraukas (3×4 cm);
30.6. banko kvitą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis už šaunamojo ginklo perregistravimą.
31. Jeigu pateikti visi reikiami dokumentai ir neturima išankstinių duomenų, dėl kurių leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai neišduodamas, policijos įstaiga leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai pratęsia per 5 dienas. Jeigu reikia papildomai tikrinti, leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai pratęsiamas arba jį atsisakoma pratęsti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šių taisyklių 30 punkte nurodytų dokumentų pateikimo.
32. Policijos įstaiga gali nepratęsti arba panaikinti leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nesibaigus jo galiojimo laikui, jeigu:
32.1. asmuo pažeidė šias taisykles ar kitus teisės aktus, reglamentuojančius ginklų ir šaudmenų apyvartą;
32.2. asmeniui gali būti taikomos šių taisyklių 12.2-12.7, 12.9, 12.11 ir 12.12 punktų nuostatos;
32.3. asmuo dėl savo kaltės prarado ginklą.
33. Jeigu prarandamas šaunamasis ginklas ar leidimas jį laikyti ir nešioti, nedelsiant apie tai turi būti informuojamas teritorinis policijos komisariatas.
34. Praradusiam leidimą laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą asmeniui gali būti išduotas tokio leidimo dublikatas (išduodamas toks pat leidimas, tik šalia leidimo numerio įrašoma raidė “D”). Praradęs leidimą asmuo turi pateikti prašymą policijos įstaigai, kuri buvo išdavusi ankstesnįjį leidimą, prašymą išduoti leidimo dublikatą, pridėdamas dokumentus, patvirtinančius leidimo praradimo faktą ir aplinkybes (jeigu tokie dokumentai yra). Prašyme taip pat turi būti nurodytos leidimo praradimo aplinkybės.
35. Jeigu leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai nepratęsiamas arba panaikinamas, ginklas ir šaudmenys paimami bei realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.
36. Pakeitęs gyvenamąją vietą (apsigyvenęs kitame mieste ar rajone) lygiavamzdžio šautuvo savininkas per 10 dienų turi pateikti policijos komisariatui, kuriame įregistruotas ginklas, prašymą išregistruoti ginklą, o jį išregistravęs per 20 dienų įregistruoti naujos gyvenamosios vietos policijos komisariate. Pakeitęs gyvenamąją vietą tame pačiame mieste ar rajone, lygiavamzdžio šautuvo savininkas per 20 dienų privalo informuoti policijos komisariatą apie gyvenamosios vietos pakeitimą. Prieš įregistruodamas ginklą, policijos komisariatas turi patikrinti ginklo laikymo sąlygas naujojoje lygiavamzdžio šautuvo savininko gyvenamojoje vietoje.
37. Pakeitęs gyvenamąją vietą pistoleto (revolverio) savininkas per 20 dienų turi informuoti apie tai Policijos departamentą ir pateikti jam naujosios gyvenamosios vietos policijos komisariato išduotą pažymą, kad ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus.
38. Už šių taisyklių pažeidimus policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo gali būti įpareigotas perlaikyti egzaminą. Tuomet laikinai, iki asmuo vėl išlaikys egzaminą, ginklas, šaudmenys bei leidimas laikyti ir nešioti ginklą paimami saugoti į teritorinį policijos komisariatą. Jeigu asmuo be pateisinamų priežasčių per du mėnesius nuo minėto sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujo egzamino išlaikymo pažymėjimo, panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai, o ginklas ir šaudmenys realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.
39. Kilus įtarimui, kad asmuo, turintis šaunamąjį ginklą savigynai, serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais (ligų ir fizinių trūkumų, trukdančių tinkamai elgtis su ginklais, sąrašą tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija), policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu asmuo gali būti įpareigotas pasitikrinti sveikatą. Jeigu asmuo be pateisinamų priežasčių per mėnesį nuo minėto sprendimo priėmimo policijos įstaigai nepateikia naujos asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelės (F 049/a), panaikinamas leidimas laikyti ir nešioti ginklą; ginklas ir šaudmenys paimami ir realizuojami Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.
40. Asmenys, kuriems leidimas laikyti ir nešioti šaunamąjį ginklą savigynai buvo panaikintas už pažeidimus, prašydami leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą savigynai, gali kreiptis į policijos įstaigą praėjus ne mažiau kaip 3 metams nuo leidimo panaikinimo dienos.
Pistoletų (revolverių) išbandymas (identifikavimas)
41. Prieš perregistravimą pistoletai (revolveriai) išbandomi (identifikuojami). Tūtelės ir kulkos Vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka įtraukiamos į kriminalistinę tūtelių ir kulkų kolekciją.
42. Ginklų savininkai išbandyti (identifikuoti) savigynos ginklus pateikia apskričių centrų policijos komisariatams, taip pat Kriminalistinių ekspertizių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Savigynos ginklai turi būti išbandyti per 5 dienas nuo jų pateikimo.
Savigynos ginklų laikymas, nešiojimas ir naudojimas
43. Šaunamieji ginklai savigynai ir jų šaudmenys laikomi gyvenamojoje patalpoje, metaliniame patikimai užrakinamame seife (dėžėje), kuris pritvirtintas prie sienos ar grindų taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys. Seifo (dėžės) sienelės turi būti ne plonesnės kaip 3 milimetrų.
Neribotos civilinės apyvartos savigynos ginklai laikomi taip, kad jais negalėtų pasinaudoti pašaliniai asmenys.
44. Jeigu yra aplinkybių, dėl kurių savigynos ginklą laikyti gyvenamojoje vietoje nėra saugu, suderinus su teritoriniu policijos komisariatu, ginklą galima laikyti kitose vietose, kuriose užtikrinamas ginklo saugumas ir ginklu negali pasinaudoti kiti asmenys.
45. Pistoletas (revolveris) savigynai nešiojamas su savimi ar šalia savęs (drabužių kišenėje, dėkle, rankinėje ar kituose tinkamuose daiktuose) taip, kad kiti asmenys jo nematytų.
46. Lygiavamzdis šautuvas savigynai nešiojamas (pernešamas, pervežamas į kitą ginklo laikymo vietą, šaudyklą ir kitur) neužtaisytas, įdėtas į dėklą ar kitą tinkamą daiktą. Šoviniai negali būti sudėti į ginklo vamzdį ar dėtuvę.
47. Draudžiama:
47.1. šaunamąjį ginklą savigynai nešioti neturint su savimi leidimo jį laikyti ir nešioti;
47.2. savigynos ginklą nešioti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar nuodingųjų medžiagų;
47.3. nešioti (pervežti, pernešti) neįdėtą į dėklą ar kitą tinkamą daiktą, taip pat užtaisytą lygiavamzdį šautuvą savigynai;
47.4. nešioti parengtą šaudyti (paskutinis ginklo parengimo šaudyti etapas) pistoletą (revolverį), išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, gresiančios asmens sveikatai ar gyvybei (būtinosios ginties arba būtinojo reikalingumo sąlygomis);
47.5. šaunamąjį ginklą savigynai ir jo šaudmenis perduoti kitam asmeniui;
47.6. lygiavamzdžius šautuvus savigynai nešioti medžioklės plotuose (leidžiama pervežti šių taisyklių 46 punkte nustatyta tvarka) ar savigynos ginklus naudoti medžioklei.
48. Savigynos ginklas naudojamas būtinosios ginties arba būtinojo reikalingumo atvejais.
49. Šaunamąjį ginklą savigynai asmuo turi teisę panaudoti perspėjęs balsu ir paleidęs įspėjamąjį šūvį, jeigu leidžia aplinkybės, šiais atvejais:
49.1. atremdamas užpuolimą, gresiantį jo sveikatai ar gyvybei;
49.2. atremdamas užpuolimą, kai norima atimti šaunamąjį ginklą;
49.3. siekdamas apginti savo nuosavybę, būstą;
49.4. siekdamas apginti kitus asmenis nuo užpuolimo, gresiančio jų sveikatai ar gyvybei;
49.5. prieš gyvūną, keliantį pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei.
50. Savigynos ginklas taip pat gali būti panaudotas prireikus iškviesti pagalbą, perspėti ir kitais būtinais atvejais.
51. Neribotos civilinės apyvartos savigynos ginklai panaudojami atitinkamais šių taisyklių 49 ir 50 punktuose nurodytais atvejais.
52. Savigynos ginklas panaudojamas, kai visi kiti galimi būdai ir priemonės panaudotos arba kai dėl laiko stokos ar užpuolimo pobūdžio jų panaudoti nėra sąlygų. Naudojant savigynos ginklą, būtina atsižvelgti į užpuolimo pobūdį, užpuoliko asmenį ir konkrečias aplinkybes, siekti išvengti sunkių padarinių.
53. Draudžiama naudoti savigynos ginklus prieš moteris, asmenis su aiškiais invalidumo požymiais, nepilnamečius, jeigu jų amžius aiškiai matomas arba žinomas, išskyrus ginkluoto ar grupinio užpuolimo atvejus.
54. Ginklo panaudojimas neturi padaryti žalos tretiesiems asmenims.
55. Nukentėjusiam nuo ginklo asmeniui turi būti suteikta pirmoji medicinos pagalba.
56. Apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, dėl kurio padaryti kūno sužalojimai, arba ginklo panaudojimą viešojoje vietoje ginklo savininkas ne vėliau kaip per parą privalo pranešti ginklo panaudojimo vietovės teritoriniam policijos komisariatui ar prokuratūrai ir stengtis išsaugoti nepaliestą įvykio vietą (jeigu nukentėjusį asmenį būtina transportuoti į medicinos įstaigą, pažymima įvykio vieta, kurioje jis buvo sužalotas, ir jo padėtis).
Išlaidų padengimas
57. Už egzaminus, leidimų blankų laminavimo, savigynos ginklų išbandymo (identifikavimo) ir kitas paslaugas asmenys moka Vidaus reikalų ministerijai (policijos komisariatams) pagal Vidaus reikalų ministerijos nustatytus įkainius. Gautos įplaukos apskaitomos ir naudojamos kaip nebiudžetinės lėšos. Tai, kiek reikia mokėti už kursus, nustato mokymo įstaigos arba mokymo įstaigų steigėjai (jeigu mokymo įstaigos nėra savarankiškos).
Baigiamoji dalis
58. Savigynos ginklų įsigijimo, laikymo, nešiojimo bei naudojimo tvarką kontroliuoja Vidaus reikalų ministerija (policija), taip pat kitos institucijos pagal savo kompetenciją.
59. Pareigūnai, įgalioti kontroliuoti savigynos ginklų ir šaudmenų apyvartą, turi teisę:
59.1. apžiūrėti ginklus ir jų laikymo bei saugojimo vietas;
59.2. reikalauti, kad asmenys pateiktų dokumentus ir informaciją (raštu bei žodžiu), kurių reikia kontrolei atlikti;
59.3. nustatę pažeidimus, duoti privalomus nurodymus asmenims, kad šie trūkumai būtų pašalinti;
59.4. imtis kitų priemonių, kurias numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

Leave a Comment