PRIKLAUSOMYBĘ ALKOHOLIUI TURINČIŲ ASMENŲ TEISĖS: LOKALUS IR GLOBALUS KONTEKSTAS

1004 0

ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FAKULTETAS

SOCIALINIO DARBO KATEDRA

Socialinio darbo studijų programa

Nuolatinės studijos

Virginija Rimkutė

Socialinio darbo specialybės II kurso studentė

PRIKLAUSOMYBĘ ALKOHOLIUI TURINČIŲ ASMENŲ TEISĖS: LOKALUS IR GLOBALUS KONTEKSTAS

Socialinės apsaugos ir darbo teisės savarankiškas darbas Nr.1

Darbo vadovė:

Dėst. Nida Vaitiekienė

Šiauliai, 2016

Alkoholizmas, kaip lėtinė ir neišgydoma liga, paliečia tiek patį susirgusįjį, tiek jo šeimos narius, tiek visą visuomenę. Ypatingai skaudžias alkoholizmo pasekmes tenka patirti juo piktnaudžiaujančių tėvų vaikams, prie kurių liūdnų, žiaurių istorijų kasdieniniame darbe prisiliečia Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, vaiko teisių appsaugos tarnybos, policijos, medicinos, žiniasklaidos ir kitų sričių darbuotojai. Turime pagaliau suvokti, kad susiduriame ne su pavieniais atvejais, kurių kartais tiesiog neįmanoma laiku atpažinti ir sustabdyti, bet ir su dideliu skaičiumi alkoholyje skęstančių asmenų. Sėsdami už automobilio vairo ar apimti alkoholinės psichozės, šie asmenys tampa mirtinai pavojingi savo artimiesiems ir nieko dėtiems prašalaičiams.

Remiantis naujausiais Lietuvos statistiniais departamento duomenimis, per pastaruosius kelerius metus alkoholio suvartojimas mažėja. Ši tendencija ir naujausi statistikos departameno duomenys liudija, kad situaciją pagerinti galima. Tačiau, Lietuva iš kiitų Baltijos šalių išsiskiria nesaikingo alkoholio vartojimo įpročių paplitimu. Be to, visuomenėje vis dar paplitusios įvairių švenčių šventimo tradicijos, kurios sudaro sąlygas šiai socialinei problemai plisti. Galiu teigti, kad šiandien alkoholis traktuojamas kaip atsipalaidavimo, bendravimo priemonė ir tokias visuomenės nuostatas it

tin skatina žiniasklaida bei reklama. Manau, kad jei visiškai nebebūtų alkoholio reklamos, žymiai sumažėtų alkoholio pirkimas, bent jau keliais procentais. Žinoma reikia eiti mažais žingsneliais link to, kad alkoholis nevaldytų žmonių, kaip marionetes, o kovoti su alkoholio daroma žala ne tik asmeniui kuris vartoja svaigalus, bet ir visuomenei. Nereiktų pamiršti, kad alkoholio vartojimo žalos mažinimas yra svarbus visuomenės sveikatos prioritetas, būtina integruoti veiksmus siekiant gerovės, sėkmingai propaguojant sveiką gyvenseną, mažinant neužkrečiamų, o taip pat ir kai kurių užkrečiamų ligų naštą dėl alkoholio žalos. Mano nuomone vartojant alkoholį krenta darbo našumas, taigi tai ir ekonominis nuostolis, jeigu bent kiek valstybei rūpi visuomenė pakliuvusi į alkoholio liūną turėtų imtis drąstiškų priemonių, valdyti šią situaciją. Aš manau, kad dabar palankus laikas tiek atskiroms šalims, tiiek kartu, ryžtingai ir veiksmingai mažinti žalingą alkoholio įtaką asmenims. Šalys, kurios parodys daugiausiai aktyvumo diegdamos našias ir įrodymais paremtas alkoholio kontrolės strategijas, neabejotinai daug laimės sveikatos, gerovės, našumo ir socialinio gyvenimo srityse. 2011 rugsėjo mėnesį Europos regiono komitete, vykusiame Baku mieste, Azerbaidžane, patvirtino veiksmų planą 53 šalys narės. Planas apima platų spektrą strategijų ir programų, kurios palyginti pigios ir lengvai įgyvendinamos, jos gali sumažinti žalingą alkoholio vartojimą, gerinti sveikatą ir gerovę, pakelti darbo našumą, ir visam gyvenimui, nuo gimimo iki mirties, pa
adidinti žmogiškąjį, sveikatos ir socialinį kapitalą. Šis veiksmų planas globalioje alkoholio žalos mažinimo strategijoje numato 10 veiklos sričių, ir į šią veiklą gali įsitraukti visos Europos šalys PSO narės. Visos šalių narės, jei joms bus deramai vadovaujama ir jei jos rimtai įsipareigos dirbti alkoholio srityje, gali daug nuveikti, laimėti geresnę sveikatą bei pasiekti ekonominės naudos.

LR įstatymai garantuoja teisę į sveikatos priežiūros paslaugas asmeniui, vartojančiam psichiką veikiančias medžiagas, šios paslaugos turi būti teikiamos tokia pačia tvarka kaip ir kitiems LR piliečiams. Šiam įstatymui vienareikšmiškai pritariu, nes asmenims turintiesms priklausomybę yra labai sunku kreiptis pagalbos, pripažinti savo ligą, o jeigu sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios institucijos nenoriai imsis padėti tokiam asmeniui padarys didelę žalą. Priklausomybę turintys piliečiai pagal LR galiojančius teisės aktus, asmeniui pageidaujant, gydymo paslaugos teikiamos neatskleidžiant asmens tapatybės, t. y. užuot naudojus asmens tapatybę atskleidžiančius duomenis, medicininiuose dokumentuose pacientui identifikuoti naudojamas individualus paciento kodas. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats. Asmenys, kurie nori slėpti savo tapatybę dažnai turi tam tikrą suvokimą, jei kas nors sužinos, kad esu alkoholikas visi nuo manęs nusisuks, o darbdavys gali net išmesti iš darbo. Praradus darbą padidėja dar didesnė rizika vartoti alkoholį sielvartui raminti. Labai sv

varbu priklausomybę turintiems asmenims padėti suprasti, kad jis serga ir gali išgyti jei tik pats to labai norės.Yra dar vienas svarbus aspektas, kad asmenys turintys priklausomybę nuo alkoholio sunkiai gali pasinaudoti gydymo paslaugomis, nes yra išankstinė registracija, dažniausiai neigiamas visuomenės požiūris, įskaitos problema, informacijos stoka, socialiai nedraustų asmenų problema ir daugelis kitų. Todėl reiktų į tai atkreiptį dėmesį ir sudaryti kuo tinkamesnes sąlygas gydymo paslaugoms gauti. Pagal pasaulio sveikatos organizacija alkoholio vartojimą ir jo padarytą žalą Lietuvą kartu su kitomis Centrinės ir Rytų Europos šalimis – Latvija, Estija, Baltarusija, Rusija, Moldova, Ukraina, Vengrija – priskiria aukščiausios rizikos grupei Europoje. Užsienio autorių nuomone, alkoholikų šeimos yra skirtingos, jos turi daug modelių. B. Weinholdo, J. Weinhold nuomone, jei alkoholizmas priskiriamas ligai, tai sumažinamas gėdos jausmas kreipiantis pagalbos, bet tuo pačiu metu įsitvirtina kitas priklausomybės aspektas – tikėjimas, kad pasveikti nuo šios ligos neįmanoma.

Šalyje yra šimtai intelektualų, meno kūrėjų turėjusių priklausomybę alkoholiui ir ją įveikusių, veikia oficialiai registruoti blaivybės sąjūdžiai. Bendraujant su girtaujančiais ir jų šeimų nariais matosi, kad jiems reikia ne tik kontrolės ir priežiūros, bet ir visapusiško palaikimo. Lietuvos valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos, siekiančios padidinti alkoholio kainą (akcizo didinimas), mažinti prieinamumą, didinant teisėto įsigijimo amžių ir mėginančios uždrausti alkoholio reklamą vadovaujasi moksliniais įrodymais grindžiamomis Pa

asaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis.

Priklausomybę alkoholiui turintiems asmenims yra suteikiamos teisės į užimtumą, socialinę paramą, sveikatos apsaugą ir kt. Pagrindinis sergančiųjų priklausomybės ligomis užimtumo tikslas yra padėti jiems integruotis į darbo rinką. Siekiant šio tikslo, būtina įgyvendinti tokius uždavinius: užtikrinti sėkmingą integraciją į esamą darbo rinką, būtina tokiems ligoniams sudaryti tinkamas sąlygas mokytis, padėti įgyti tinkamą profesiją bei profesinę kvalifikaciją, atitinkančią rinkos poreikius. Mano nuomonę, tai puikus būdas padėti priklausomybę turintiems asmenims susitvarkyti su savo liga ir integruotis į visuomenę. Daugumoje ES šalių piniginė socialinė parama priklausomybes turintiems asmenims susijusi su reikalavimu aktyviai ieškotis darbo ir dalyvauti įvairiose socialinę ir profesinę integraciją skatinančiose programose. Taip pat teikiama konsultavimo, reabilitacijos, perkvalifikavimo, mokymo pagalba. Kai kuriose ES šalyse narėse teikiamos piniginės garantijos, skatinančios nekvalifikuotų darbuotojų užimtumą, taikomos įmokų lengvatos, leidžiama susitarti dėl mokesčių lengvatų atskirose ūkio veiklose, iš dalies finansuojamos profesinės integracijos priemonės, t. . .

Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas. Prieiga per internetą 2016-11-06: <http://www3.lrs.lt/docs2/YBAMVWBG.PDF >

LR sveikatos apsaugos ministerijos įstatymas. Prieiga per internetą 2016-11-06: < https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.366845>.

Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą 2016-11-05: <http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=c3e8f176-f82b-4cc1-b69e-c5e8d2f93724 >

Lietuvos Respublikos Seimas. Rezoliucija. Dėl naujų kovos su alkoholizmu priemonių ir efektyvios pagalbos sergantiems alkoholizmu. Prieiga per internetą 2016-10-28: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/188bc1b0f7e211e5a52397090a2fa158>

Join the Conversation

×
×