Praktikos ataskaita

KAUNO KOLEGIJOS

VADYBOS IR EKONOMIKOS FAKULTETO

TEISĖS KATEDRA

PRAKTIKOS ATASKAITA

Darbą atliko: TS-4 gr. studente

Kaunas, 2016

Turinys 2

Literatūra 14

PRIEDAI 15

KAUNO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS 19

Įvadas

Aš praktiką atlikau Kauno apygardos probacijos tarnyboje, savivaldybių skyriuje. Ši įstaiga įsikūrusi Gardino g. 37,LT- 62154 Alytus. Mano praktikos vadovė – Jorūnė Šimenienė. Ji prižiūrėjo, mokė mane bei padėjo vykdyti užduotis. Probacijos įstaigoje dirba dvi inspektorės ir du inspektoriai. Skyriaus darbo laikas yra: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-16:45. Pietų pertrauka: 12:00-13:00.

Praktikos tikslas: pritaikyti teorines žinias praktikoje.

Praktikos uždaviniai:

Susipažinti su vykdomuoju procesu;

Gebėti dirbti komandoje;

Gebėti pritaikyti teisės aktų normas praktikoje;

Gebėti teorines žinias taikyti praktinėje veikloje.

Pirmoji savaitė

Pirmadienį reikėjo atvykti į Kauno apygardos probacijos tarnybos skyrių, Kęstučio g. 37, LT-44307 Kaunas. Susirinkę studentai, atliksiantys praktiką Kaune ir Lietuvos savivaldybių probacijose, buvo supažindinti su įstaiga ir jos veikla. Direktorius papasakojo, pademonstravo bei leido išmėginti, kaip veikia probuojamojo antikojė. Ši nauja priemonė palengvina darbuotojams darbą ir sumažina transporto išlaidas. Sužinojome, kiek yra Lietuvoje probacijos tarnybų apygardų, išsiaiškinome, kad kiekvienoje savivaldybeje yra probacijos tarnyba. Vėliau studentai buvo supažindinti su darbo saugos reikalavimais, kad būtų išvengta sužeidimų, traumų ir pavojingų situacijų. Taip pat buvo pasirašytas saugaus elgesio instruktažas.

Kitą dieną nuvykau į Kauno apygardos savivaldybių skyrių, Alytus Gardino g, 37, ir susipažinau su praktikos vadove, kolektyvu ir darbo patalpomis. Probacijos darbuotojai mane labai maloniai priėmė. Praktikos vadovė pristatė įstaigą ir pateikė informacijos apie jos veiklą. Pasirašiau saugaus elgesio ir konfidencialumo patvirtinimą. Su praktikos vadovės pagalba susidariau veiklos planą. Susipažinau su probacijos įtatymu, kalėjimo departamento prie Teisingumo susiekimo Statutu bei su probacijos vidaus taisyklėmis. Taip pat pagilinau baudžiamojo kodekso žinias.

Antroji savaitė

Šią savaitę pradėjau pagal sudarytą planą – archyvuoti bylas. Iškilus nesklandumų kreipdavausi į inspektorius. Esu jiems dėkingas, nes šie patardavo, parodydavo, kaip viskas turi būti atlikta. Inspektoriai visada atsakydavo į mano užduotus klausimus ir suteikdavo reikiamą informaciją. Archyvą pildyti buvo gana nesunku, bet šis darbas reikalavo kruopštumo ir atidumo. Užpildžius dokumentus reikėdavo suskaičiuoti lapus ir kiekį parašyti bylos baigiamajame puslapyje skaičiais ir žodžiais. Tai pat pirmame bylos puslapyje reikėjo parašyti bausmės pasibaigimo priežastį ir datą, kada išregistruojama. Per šią savaitę užpildžiau maždaug apie 100-150 asmens bylų.

Trečioji savaitė

Šią savaitę ir toliau dirbau su arhyvo dokumentais, nes jie buvo galutinai neužpildyti, nesurišti ir nesudėti pagal tvarką. Iš pradžių inspektorės prašymu pradėjau tvarkyti 2016 metų bylas, nes turėjo ateiti asmenys, kuriems buvo reikalingi šie dokumentai. Vėliau ėmiausi 2015 metų ir senesnių archyvų. Tai vykdyti buvo gana nesudėtinga, nes turėjau šiek tiek įgūdžių ir praktikos. Visos bylos nebuvo užbaigtos iki galo, trūko pusės arba trečdalio informacijos. Aš papildžiau dokumentus ir sudėjau eilės tvarka. Iš viso paredagavau apie septyniasdešimt byų. Paskutinę savaitės dieną parengėmė ateinančios savaitės darbo planą.

Ketvirtoji savaitė

Ketvirtąją savaitę man buvo pavesta nueiti į darbo biržą surinkti parašus dalyvavusių asmenų. Surinkęs parašus dalyvavau paskaitoje apie darbo biržos veiklą Lietuvoje. Sužinojau daug vertingos informacijos, kuri pravers ateityje dirbant panašios veiklos darbą.

Šią savaitę susipažinau su probacijos tarnybų bendradarbevimu su kitomis įstaigomis. Tap pat išmokau parašyti šaukimą į probacijos tarnybą, asmenims išsiųsti laiškus elektroniniu paštu (Priedas nr.1). Visas likusias dienas rašiau šaukimus, o po to išsiuntinėjau. Ir kai atnešdavo probuojamieji šaukimo šakneles įdėdavau į asmens bylą(Priedas nr.2). Teko kelis kartus patikrinti alkotesteriu probuojamųjų blaivumą. Visi mano patikrintieji asmenys buvo visiškai blaivūs, nustatytas nulis promilių.

Penktoji savaitė

Šią savaitę vėl teko darbuotis archyvuojant bylas. Buvo prisikaupę nemažai įvairių bylų, pagrinde nuo 2015 iki 2016 metų Kadangi jau prieš tai buvau susipažinęs su archyvavimo procesu, atlikti šį darbą nebuvo sunku. Archivuojant bylas reikėdavo lapus sudėlioti eilės tvarka. Užpildžius archyvą teko išregistruoti asmenis iš probacijos tarnybos, kuriems jau buvo pasibaigęs bausmės laikas. Pasitelkus KADIS programą. Šis darbas labai atsakingas išregistruojant, nes nebuvo galima suklysti. Suglydus negalima ištaisyti.

Šeštoji savaitė

Šeštąją savaitę teko nuvykti į probuojamųjų žmonių namus. Važiavome su policijos tarnybiniu automobiliu. Aplankėme keturis probuojamuosius asmenis. Patikrinome ar yra namuose, ar laikosi sudarytos dienotvarkės, ar neapsvaigę nuo alkoholio ar psichiką veikiančių medžiagų. Aplankę tris probuojamuosius, pažeidimų neradome. Jie laikėsi dienotvarkės, buvo blaivūs ir neapsvaigę. O nuvykę į ketvirtojo namus pastarajam nustatėme 0.43‰ neblaivumą. Taip pat buvo surašytas neblaivumo aktas už nurodymų nesilaikymą. Kitą dieną nusižengusysis turėjo atvykti į probacijos tarnybą parašyti pasiaiškinimą už nederamą elgesį.

Grįžus į probacijos skyrių teko sudėti dokumentus į asmenų bylas apie apsilankymą probuojamųjų namus.

Septintoji savaitė

Šią savaitę mano užduotis visas bylas, kurios jau buvo išregistruotos iš visų kabinetų sunešti į archyvą. Kadangi buvo prisikaupę daug bylų ir nebebuvo kur dėti. Sunešęs dokumentus į archyvą mane paskyrė sudėlioti bylas pagal abėcėlę, metus bei nuobaudų rūšis. Šis darbas reikalavo daug pastangų ir susikaupimo. Taip pat man buvo pavesta probuojamajam sudaryti priežiūros planą. Kadangi sudaryti planą nelabai gerai sekėsi padėjo parktikos vadovė. Gaila, kad neleido atsispausdinti padarytą priežiūros planą.

Aštuntoji savaitė

Ši savaitė buvo gana paprasta, nes jau buvau susipažinęs su daugybę veiksmų, kuriuos galėjau atlikinėti, dėl to dažnai galėdavau pasirinkti ką pats labiau noriu atlikti. Tačiau, man tai nebuvo labai aktualu, kadangi viską buvo įdomu ir dar kartą daryti, dėl to pirmomis dienomis teko vėl užbaiginėti bylas.Bei rašyti bylų apyrašus .

Taip pat dar pora dienų teko įsiūti į bylas trūkstamus lapus. Sutvarkiau apie 100-150 bylų ir nunešiau į archyva ir sudėliojau atitinkama tvarka .

Taip pat man pavesta užduotis buvo peržiūrėti naujas 2016 metų bylas, kurių buvo apie 20 ir patikrinti , kad ant visų reikiamų dokumentų būtų sudėti antspaudai, o ant tų kurių nėra uždėti inspektorėe antspaudą. Pavyko rasti keletą lapų ant kurių trūko antspaudų.

IŠVADOS

Mano praktika truko 8 savaites Kauno apygardos savivaldybių probacijos skyriuje Alytuje. Praktikos metu pastebėjau nuoseklius vykdymo veiksmus ir gerą pareigų išmanymą darbuotojų.

Praktikos rezultatai yra teigiami, kadangi turėjau progą dirbti kartu su profesionaliais savo darbą išmanančiais probacijos darbuotojais bei puikia komanda. Taip pat išmokau pasinaudoti komandinėmis savybėmis. Atlikdamas praktiką stengiausi kokybiškai, kruopščiai, teisingai atlikti visus pavestus praktikos vadovės darbus.

Praktikos metu pastebėjau, jog kai atvažiuodavo iš kitų savivaldybių probacijos darbuotojai neužtekdavo vietos viename kabinete po du darbuotojus sėdėti. Siūlyčiau įrengti daugiau kabinetų, kad atvykę kiti darbuotojai galėtų sėdėti po viena.

Nesigailiu, kad praktiką atlikau probacijoje. Įgijau daug naudingos informacijos bei praktinių žinių, kurios pravers einat teisės keliu. Ši praktika buvo naudinga. Literatūra

1.Baudžiamasis kodeksas.

2.Probacijos istatymas.

3.Civilinis kodeksas.

PRIEDAI

 

Nr.1

ŠAUKIMAS

2016-05-23 Nr.____

Jūs privalote 2016 m. gegužės d. val.

atvykti į probacijos tarnybą adresu: Gardino g. 37, Alytus (teismo pastatas, IIaukštas)

Tel. 8-682-5063.

Prašome su savimi turėti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

taip pat šiuos dokumentus:_____________________________________________

PASTABA. Už neatvykimą į probacijos tarnybą Jums gali būti taikomos Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.

Vyriausioji specialistė Jorūnė Šimenienė

——————————————————————————————————-

Nr.2

 

2016-04-11 ŠAUKIMO Nr. ______ ŠAKNELĖ

Šaukiamasis V.Pavardeniu

Turi atvykti į probacijos tarnybą 2016 m. gegužės d. val.

PASTABA.__________________________________________________________

(atvyko arba neatvyko)

Vyriausioji specialistė Jorūnė Šimenienė

Nr.3

KAUNO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS

SAVIVALDYBIŲ PROBACIJOS SKYRIUS

BYLŲ PERĖMIMO AKTAS

2014-07-04 Nr. AVD – _______

Vadovaujantis Kauno apygardos probacijos tarnybos direktoriaus 2014-02-13 įsakymu Nr. V-16 „Dėl Kauno apygardos probacijos tarnybos darbuotojų 2014 metų atostogų grafiko patvirtinimo“, Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus (toliau – KAPT SPS) inspektorei Jorūnei Šimienei yra suteikta kasmetinių atostogų dalis nuo 2014 m. liepos 7 d. iki 2014 m. liepos 28 d. imtinai, šiuo pagrindu KAPT SPS inspektorė Jorūnė Šimienė perdavė, o KAPT SPS inspektorė Gitana Kamandulienė, priėmė šias bylas:

Eil. Nr. Bylos antraštė Bylos indeksas Bylos

chronologinės

ribos

Lapų

skaičius

Bylų

skaičius

Pastabos
1 2 3 4 5 6 7
1 VARDENIS PAVARDENIS A3-341/15 2015-11-06

2016-11-04

19 1  
2 VARDENIS PAVARDENIS A3-366/15 2015-12-01

2017-08-06

45 1  
3 VARDENIS PAVARDENIS A3-41/16 2016-02-08

2016-08-08

19 1  
4 VARDENIS PAVARDENIS A3-05/16 2016-02-04

2017-06-17

37 1  
5 VARDENIS PAVARDENIS A3-06/16 2016-02-04

2017-06-17

38 1  
             
6 VARDENIS PAVARDENIS A3-21/15 2015-02-14

2016-11-16

68 1  
7 VARDENIS PAVARDENIS A3-113/16 2016-04-07

2016-09-03

27 1  
8 VARDENIS PAVARDENIS A3-409/14 2014-12-23

2018-03-01

96 1  
9 VARDENIS PAVARDENIS A3-67/15 2015-02-23

2016-08-19

22 1  
10 VARDENIS PAVARDENIS A3-42/16 2016-02-08

2016-08-08

19 1  
11 VARDENIS PAVARDENIS A3-87/16 2016-03-21

2016-10-25

32 1  
12 VARDENIS PAVARDENIS A3-85/16 2015-12-15

2016-07-08

43 1  
13 VARDENIS PAVARDENIS A3-117/13 2016-04-13

2017-02-13

33 1  
             

KAUNO APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBOS

SAVIVALDYBIŲ PROBACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 37, LT-44307 Kaunas

Tel. (8 37) 76 45 02/ 46 84 64, faks. (8 37) 46 84 66, savivaldybiuskyrius@kapt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779417

Bažnyčios g. 6, LT- 71120 Šakiai, tel. / faks. (8 345) 5 15 22, el.p. edita.matuseviciene@kapt.lt

Gintarei Daugėlaitei

Ir įstatyminiam atstovui

ŠAUKIMAS

2016-05-23 Nr.___

Jūs privalote 2016 m. gegužės d. val.

atvykti į probacijos tarnybą adresu: Gardino g. 37, Alytus (teismo pastatas, IIaukštas)

Tel. 8-682-5063.

Prašome su savimi turėti pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

taip pat šiuos dokumentus:_____________________________________________

PASTABA. Už neatvykimą į probacijos tarnybą Jums gali būti taikomos Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatytos poveikio priemonės.

Vyriausioji specialistė Jorūnė Šimenienė

——————————————————————————————————-

2016-04-11 ŠAUKIMO Nr. ______ ŠAKNELĖ

Šaukiamasis G. Daugėlaitė

Turi atvykti į probacijos tarnybą 2016 m. gegužės d. val.

PASTABA.__________________________________________________________

(atvyko arba neatvyko)

Vyriausioji specialistė Edita Matusevičienė