nusikaltimai ir nusizengimai verslo tvarkai ir finansams

Įvadas

Darbo tikslas: išnagrinėti nusikaltimus ir nusižengimus verslo tvarkai ir finansams.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti nusikaltimus ir nusižengimus verslo tvarkai.
2. Išanalizuoti nusikaltimus ir nusižengimus finansams.

Darbo metodas: Mokslinės literatūros analizė.

NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI IR VERSLO TVARKAI

BK ypatingojoje dalyje numatytas išsamus nusikaltimų sąrašas, kai kuriais atvejais nurodant konkrečius jų požymius, taip pat išvardijamos kriminalinės bausmės, taikomos asmenims, padariusiems nusikaltimus. Ypatingoji dalis susideda iš 13 skirsnių pagal atskiras nusikaltimo sudėtis.

Vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla

Vertimasis stambiu mastu komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neįsteigus įmonės arr kitokiu neteisėtu būdu arba neturint licencijos (leidimo) tokiai veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), – baudžiamas laisvės atėmimu iki dvejų metų ir bauda arba tik bauda.
Vertimasis uždrausta komercine ar ūkine veikla stambiu mastu – baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų ir bauda arba tik bauda.
Baudžiamoji atsakomybė pasireiškia vertimusi nurodyta veikla neįsteigus įmonės ar kitokiu neteisėtu būdu (vertimasis be patento, kai jis yra būtinas) ir kai tokia veikla verčiamasi stambiu mastu.
Stambus mastas – tai vertimasis tokia veikla, dėl kurios gaunamos pajamos (įplaukos) per paaskutinius 12 mėnesių viršija 500 MGL dydžio sumą.
Už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, profesine veikla kaltininką galima traukti baudžiamojon atsakomybėn tik tuo atveju, kai tokia veikla vykdoma sistemingai ir ja siekiama gauti ar gaunama pajamų.

Neteisėta įmonės veikla

Steigimo dokumentuose nenumatytos veiklos vykdymas st

tambiu mastu- baudžiamas pataisos darbais ir bauda arba tik bauda.
Įmonės, kuri naudojama kaip priedanga kitokiai negu įmonės steigimo dokumentuose numatyta, be to, neteisėtai veiklai, įsteigimas ar veikla – baudžiami laisvės atėmimu iki penkerių metų ir bauda arba tik bauda.
Kiekviena įmonė, prieš pradėdama savo veiklą, turi būti įsteigta įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atskirų rūšių įmonių steigimą, nustatyta tvarka. Jei neregistruojamos tam tikros įmonės veiklos rūšys, nemokami mokesčiai ir tuo daroma žala valstybei.
Įmonė, kuri naudojama kaip priedanga kitokiai negu steigimo dokumentuose numatytai neteisėtai veiklai vykdyti, faktiškai yra fiktyvi įmonė, kurioje gali būti vykdoma nusikalstama veikla (narkotikų, ginklų, šaudmenų gaminimas, sąvadavimas).
Asmuo yra baudžiamas tuo atveju, kai jis įsteigia įmonę, bet be steigimo dokumentuose numatytos veiklos jis dar vykdo irr kitokią veiklą, kuri paprastai nėra nei uždrausta, nei licencijuojama.

Kontrabanda

Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną per muitines, nepateikiant jų muitinei arba kitaip išvengiant muitinės kontrolės, arba naudojant suklastotą muitinės deklaraciją, arba gabenant kitų pavadinimų prekes ar daiktus, nei nurodyta muitinės deklaracijoje ar kituose dokumentuose – baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų ir bauda ar be baudos arba bauda.
Prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų gabenimas per Lietuvos Respublikos si

ieną ne per muitines, taip pat šaunamųjų ginklų, šaudmenų, psichotropinių ar narkotinių medžiagų gabenimas per LR sieną, nepateikiant ar kitaip išvengiant muitinės kontrolės arba neturint leidimo juos pervežti – baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki šešerių metų ir bauda arba be baudos.
Pagal šio straipsnio pirmąją ir antrąją dalis asmenys baudžiamojon atsakomybėn traukiami tik tada, kai neteisėtai gabenamų prekių ar kitų daiktų vertė viršija 100 MGL dydžio sumą, kuri nustatoma pagal muitų vertę teisės aktų nustatyta tvarka, o prireikus skiriama prekinė ekspertizė.
Jeigu tokių daiktų vertė neviršija 100 MGL dydžio sumos, tai kaltinamasis traukiamas administracinėn atsakomybėn.
Kontrabanda laikoma padaryta stambiu mastu, kai neteisėtai gabenamų daiktų, prekių, pinigų ar meno vertybių vertė viršija 500 MGL dydžio sumą.

Apgaulingi pareiškimai apie įmonės veiklą

Apgaulingais yra laikomi tokie duomenys, kurie neatitinka realios įmonės komercinės, ūkinės, finansinės veiklos ar jos turto.
Baudžiamoji atsakomybė atsiranda už viešą apgaulingų duomenų pateikimą ataskaitose, viešuose pasisakymuose, publikacijose, visuomenės informavimo priemonėse ir kad toks kreditorių, akcininkų, valstybės ar kitų įmonių, įstaigų ar asmenų suklaidinimas dėl įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės ar turto sukėlė sunkias materialines pasekmes.
Baudžiamojon atsakomybėn už apgaulingus pareiškimus apie įmonės veiklą gali būti traukiami įmonių, įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar kiti asmenys, kurie turėjo įgaliojimus veikti įmonės vardu. Šio nusikaltimo subjektai gali būti ir

r nepriklausomi asmenys.
Bausmė yra laisvės atėmimas iki trejų metų ir bauda arba tik bauda.

Paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį

Paskolos iššvaistymas azartiniams lošimams, savo ar kitų asmenų asmeninėms išlaidoms padengti ar kitoks ne pagal paskirtį paskolos panaudojimas, padarant kreditoriui ar laiduotojui turtinės žalos – baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki ketverių metų arba tik bauda.
Tie patys veiksmai, padarę kreditoriui ar laiduotojui didelę turtinę žalą – baudžiami laisvės atėmimu nuo dvejų iki šešerių metų ir bauda.
Kad kaltininką už tai būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn, reikia nustatyti, kokiam tikslui paskola buvo išduota ir ar ji buvo panaudota paskolos sutartyje nurodytiems tikslams, taip pat kai dėl paskolos panaudojimo ne pagal paskirtį yra padaroma turtinė žala, t. y. kai paskola laiku negrąžinama. Jeigu kreditoriui ar laiduotojui žala neatsiranda, nors paskola buvo panaudota ir ne pagal paskirtį, arba jeigu paskolos sutartyje yra nurodyta, kad paskola išduota asmeninėms išlaidos padengti ir asmuo tam tikslui ją panaudoja, tai jis nebus traukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai

Baudžiamajame kodekse (BK) ypatingosios dalies skirsnyje Nusikaltimai finansams yra 12 straipsnių, regalmentuojančių baudžiamąją atsakomybę už įvairias pavojingas veikas, kuriomis kėsinamasi į šalies finansų ir kredito sistemą kartu padarant žalą ir kitiems teisingams gėriams – ūkininkavimo tvarkai, nuosavybei, o tam tikrais atvejais ir valstybės ekonominei galiai.

Aplaidus ap

pskaitos tvarkymas (BK 322 str.)

Aplaidus įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas arba apskaitos dokumentų neišsaugojimas, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatų ar įvertinti turto, baudžiamas laisvės atėmimu iki venerių metų arba pataisos darbais ir bauda ar be baudos arba tik bauda.
Apskaitos dokumentai – tai specialūs dokumentai ir pavyzdžiai, taip pat laisvos formos dokumentai, surašomi ūkinės operacijos metu arba tuojau pat po operacijos.
Apskaitos dokumentų neišsaugojimas – bet koks neatsargus jų praradimas, nesilaikant nustatytų dokumentų saugojimo terminų, neatsižvelgiant į jų praradimo priežasties (įstatymų reikalavimų nežinojimas, netinkamas apskaitos dokumentų saugojimas ir pan.).
Baudžiamoji atsakomybė už aplaidų įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą arba apskaitos dokumentų neišsaugojimą atsiranda tik tuo atveju, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyi įmonės veiklos, komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatų ar įvertinti turto. Tais atvejais, kai dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo ar apskaitos dokumentų neišsaugojimo tokie padariniai neatsiradę (galima nustatyti įmonės veiklos komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą), tai kaltininkas už apskaitos taisyklių pažeidimą traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal dvigubą buhalteriją.

Apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 323 str.)

Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas arba apskaitos dokumentų suklastojimas, paslėpimas ar sunaikinimas, jeigu tuo buvo trukdoma visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą – baudžiamas laisvės atėmimu iki trejų ir bauda ar be baudos arba pataisos darbais iki dvejų metų, arba tik bauda.
Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas, padarytas sunaikinant ar suklastuojant kasos aparato kontrolinę juostą, mokesčių ar muitinės dokumentus, neįtraukiant į apskaitą produkcijos, žaliavų ir prekių, laikant jas be įsigijimo dokumentų, išmokant darbo užmokestį pagal neoficialų žiniarašti ar visai be žiniaraščio, arba kitaip be apskaitos panaudojant pinigines lėšas ir materialinės vertybes, – baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki penkerių metų ir bauda.
Ši veikla – tai sąmoningas buhalterinės apskaitos netvarkymas arba tokios apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant spesialių teisės aktų, reikalavimus (dvigubos buhalterijos vedimas, ūkinių ir finansinių operacijų nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.).
Baudžiamoji atsakomybė už apgaulingą apskaitos tvarkymą atsiranda tik tuo atveju, jeigu dėl šių veiksmų trukdoma visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą.

Žinomai neteisingų duomenų apie pajamas arba pelną pateikimas
(BK 324 str.)

Žinomai neteisingų duomenų apie savo arba įmonės pajamas ar jų naudojimą įrašymas į deklaraciją arba į nustatytą tvarka patvirtintas ataskaitas bei kitus dokumentus ir jos pateikimas valstybinei mokesčių inspekcijai – baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų arba pataisos darbais iki dvejų metų arba tik bauda.
Jeigu asmuo neteisingus duomenis pateikia dėl neatsargumo ( nerūpestingumo, neapdairumo ir pan.), tai jis traukiams ne baudžiamojon, o administracinėn atsakomybėn, už ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizino asmens) arba įmonės pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą bei mokesčių vengimą.

Mokesčių ir įmokų vengimas (BK 325 str.)

Nepateikimas laiku valstybinei mokesčių inspekcijai deklatracijos ar nustatyta tvarka patvirtintos ataskaitos ir kito dokumento apie savo turtą ar pajamas arba įmonės pajamas, pelną arba nesumokėjimas laiku mokesčių po šių dokumentų pateikimo dėl priežasčių, nesusijusių su nemokumu, po to, kai mokesčių inspekcija raštu priminė apie pareigą pateikti deklaraciją ar kitokius nustatyta tvarka patvirtintus dokumentus bei ataskaitas ir sumokėti mokesčius, – baudžiamas laisvės atėmimu iki kietverių metų arba bauda.
Ta pati veikla, padariusi didelę turtinę žalą valstybei, – baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki šešerių metų.
Valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo nustatytos tvarkos pažeidimas, vengimas registruotis draudėju valstybinio socialinio draudimo įstaigose neįsileidimas valstybinio socialinio draudimo įstaigų pereigūnų tikrinti duomenų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo įmokomis bei išmokomis, nepateikimas jiems dokumentų arba jų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, neteisingų duomenų apie gautas pajamas, reikalingų valstybinei socialinio draudimo pensijai skirti, įrašymas į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus dokumentus, taip pat valstybinio socialinio draudimo įstaigų pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas, jeigu už tai draudėjui per vienerius metus pakartotinai buvo paskirta administracinė nuobauda, – baudžiamas laisvės atiemimu iki dvejų metų ar bauda.
Ta pati veikla, padariusi didelę turtinę žalą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, baudžiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki ketverių metų.
Šiame straipsnyje baudžiamoji atsakomybė numatyta už du skirtingus nusikaltimus: mokesčių vengimą ir valstybinio socialinio draudimo įmokų vengimą.

Išvados
Parašius šį darbą aš galiu daryti tokias išvadas:
1. Nusikaltimai ir nusižengimai verslo tvarkai yra: vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, neteisėta įmonės veikla, kontrabanda, apgaulingi pareiškimai apie įmonės veiklą ir paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį.
2. Nusikaltimai ir nusižengimai finansams yra: aplaidus apskaitos tvarkymas, apgaulingas apskaitos tvarkymas, neteisingų duomenų apie pajamas arba pelną pateikimas ir mokesčių ir įmokų vengimas.

Literatūra:
1. P. Čiočys. Teisės pagrindai. – Vilnius 2002
2. Baudžiamasis kodeksas . – Vilnius 2002 m.

Leave a Comment