Nuginčijami ir niekiniai sandoriai

Įžanga

Priklausomai nuo to ar sandoris yra savaime negaliojantis, ar jį reikia

pripažinti negaliojančiu, sandoriai skirstomi į niekinius (absoliučiai
negaliojančius) ir nuginčijamus. Sandorio negaliojimas reiškia, kad
veiksmai, atliekami pagal sutartį nėra juridiniai faktai, galintys sukelti
tas civilines teisines pasekmes, kurių siekė jo dalyviai.

Negaliojančių sandorių požymiai:

sandoriai, turintys subjektų sudėties požymių;

sandoriai su valios trukūmais;

sandoriai su turinio trūkumais;

sandoriai, turintys formos trūkumus.

Jeigu bent vienas sandorio elementas, neatitinka įstatymo reikalavimų,

sandoris laikomas negaliojančiu. Nuo pat sandorių sudarymo momento

negalioja sandoriai, kurie yra sudaryti neveiksnių asmenų, nepilnamečio iki

keturiolikos metų ir fizinio asmens, pripažinto neveiksniu dėėl psichinės

ligos ar silpnaprotystės. Ribotai veiksnūs asmenys ir asmenys, kuriems

veiksnumas apribotas dėl jų veiksmų, sudaro sandorius. Tačiau, kai šiems

sandoriams reikia rūpintojo sutikimo ir jie sudaromi be jų sutikimo,

sandoriai gali būti pripažinti teismine tvarka negaliojančiais pagal

rūpintojo ieškinį. Sandoris taip pat negalioja, kai įstatymas tvirtai

nustato, kad buvo nesilaikoma reikalaujamos rašytinės arba notarinės

sandorio formos.

Sandoryje išreikšta valia turi atitikti jo dalyvių tikrąją valią. Jeigu

sandoris turi valios trūkumų, kurie atsirado dėl įvairių aplinkybių,

pavyzdžiui, suklydus, apgaulės būdu, smurto ar grasinimo būdu, dėl šalies

atstovo piktavališko susitarimo su anntrąja šalimi, jis gali būti teismine

tvarka nuginčytas – pripažintas negaliojančiu.

Sandorio turinys turi atitikti įstatymų reikalavimams, jeigu to reikalauja

įstatymai. Negali sutarties turinys prieštarauti valstybės ir visuomenės

interesams, pažeisti svarbiausias įstatymo nuostatas, priešingu atveju jis

bus laikomas negaliojančiu nuo sudarymo momento.

Jeigu negaliojantis sandoris sudarytas, bet ne

ei vienas iš dalyvių jo

neįvykdė, laikoma, kad šis sandoris nesudarytas ir jokių teisinių pasekmių

neatsiranda. O kai negaliojantį sandorį šalys arba viena iš šalių visiškai

arba iš dalies įvykdo, atsiranda negaliojančio sandorio turtinės pasekmės.

Sandorių negaliojimo instituto tikslas – apsaugoti nukentėjusią sandorio

šalį, užtikrinti civilinių teisinių santykių teisėtumą, teisingumą,

sąžiningumą ir protingumą ir išsaugoti civilinių teisinių santykių

stabilumą.[1]

1. Niekiniai sandoriai

LR CK 1.78 straipsnio 1 dalis nurodo, kad sandoris laikomas niekiniu, jeigu

jis vadovaujantis įstatymais, negalioja. Nekreipiant dėmesio į tai yra ar

ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys niekinio sandorio

sudarimą gali patvirtinti savo parašu. Tačiau toks šalių patvirtinimas

neturi teisinės reikšmės, kadangi tokio sandorio negaliojimas nepriklauso

nuo jį sudariusių asmenų valios.

CK 1.78 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sandoris gali būti laikomas

niekiniu tik tada, kai yra įstatymu nustatyti pagrindai. Pavyzdžiui, CK

1.80 ir 1.81 straipsniuose nurodyta, kad čia reglamentuojami sandoriai yra

niekiniai.

Taigi, niiekiniai sandoriai yra savaime negaliojantys sandoriai, nes jie

neatitinka įstatymo reikalavimų. Sandorio dalyviai tokį sandorį gali

laikyti nesudarytu ir gali jo nevykdyti. Tais atvejais , kai sandorio

neatitikimas įstatymui nėra akivaizdus ir tai reikia įrodyti, išsiaiškinti,

jo negaliojimas nustatomas teismo sprendimu.

Niekinias laikomi tokie sandoriai:

prieštaraujantys imperatyvioms teisės normoms;

prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei;

tariami sandoriai;

apsimestiniai sandoriai;

sandoriai, sudaryti nesilaikant įstatymo reikalaujamos sandorio formos.

Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris

CK 1.80 straipsnis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti

imperatyvioms įstatymo normoms. Nors dauguma civilinės teisės normų yra

dispozityvios, tačiau yra gana daug ir imperatyvių. Imperatyvios te

eisės

normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali

keisti.Todėl sandoriai, kurie pažeidžia imperatyvias teisės normas

pripažįstami niekiniais ir negalioja nuo pat sudarymo momento.

Pavyzdžiui, pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią buvo įsigytos

patalpos nuosavybėn, neatitinka įstatymų. Ieškovas užvaldė minėtą turtą

apgaulės būdu, valstybinės žemės privatizavimo ir registracijos

dokumentuose rasta įstatymo pažeidimų, nes, objektas negalėjo būti

įtrauktas į privatizuotinų patalpų sąrašą. Toks sandoris buvo pripažintas

negaliojančiu (CK 1.80 str.) .[2]

Tokio sadandorio vykdymas yra teisės pažeidimas, kuris sukelia civilinių

padarinių, pažeidėjai gali būti traukiami baudžiamojon ar administracinėn

atsakomybėn.

CK 6.157 straipsnyje nurodyta, kad šalys negali savo susitarimu pakeisti,

riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo,

nesvarbu, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato.

Todėl pripažįstami negaliojančiais sandoriais, kurie pažeidžia ne tik

imperatyvias Lietuvos teisės normas, bet ir imperatyvias tarptautinių

sutarčių, galiojančių Lietuvos Respublikai, nuostatas.

CK 6.394 straipsnio 2 dalis numato,kad jeigu pardavėjas yra žemės sklypo,

kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkejui

perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos arba

užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką numato sutartis. Sutartis, kurioje

neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o

jeigu patvirtinta,- yra negaliojanti.

Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris

CK 1.81 straipsnio 1 dalis nurodo, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei

prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Viešąją tvarką nustato

imperatyvios LR Konstitucijos, administracinės ir kitų teisės šakų normos.

Sandoriai, kurie prieštarauja Konstitucijos nustatytiems principams

negalioja, kadangi Konstitucija yra ti

iesiogiai taikomas aktas ir ja

remdamasis kiekvienas gali ginti savo teises.[3] Norint pripažinti sandorį

negaliojančiu dėl prieštaravimo gerai moralei, reikia nustatyti, kokia

moralė gera, kokia negera, įvertinti sandorį moralės požiūriu ir tik tada

galima išspręsti sandorio galiojimo klausimą. Esant ginčui visa tai gali

padaryti tik teismas. Vienašališkai viena sandorio šalis negali nustatyti,

kokia moralė yra gera, geras ar negeras moralės požiūriu sandorio turinys,

ir pripažinti sandorį negaliojančiu. Teismas išnagrinėjęs bylą ir nustatęs,

kad sandoris yra niekinis, gali jį pripažinti negaliojančiu savo iniciatyva

(ex officio) neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus.

Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei:

kuriuos sudaryti draudžia įstatymas arba kuriuos galima sudaryti tik esant

tam tikroms sąlygoms. Pavyzdžiui, įsigyti ginklą galima tik gavus Vidaus

Reikalų Ministerijos leidimą.

kai galiojantys įstatymai nedraudžia atlikti tam tikrų veiksmų, tačiau jei

tokie veiksmai pažeidžia viešąją tvarką. Pavyzdžiui, sandoriai, kurių

turinį sudaro nusikaltimas, nepranešimas apie padarytą nusikaltimą.

kuriais įsipareigojama padaryti civilinių teisių pažeidimą, išvengti

mokesčių, apeiti mokesčių įstatymų nuostatas apgaunant mokesčių

administratorius.

kurie kenkia LR interesams;

pagal kuriuos perkamos arba parduodamos valstybės ar savivaldybių

paereigybės, neteisėtai įgyjamos privilegijos, lengvatos, licenzijos,

atsisakoma eiti atitinkamas pareigas;

kuriais Seimo nariai įsipareigoja teikti Seimui įstatymų projektus,

balsuoti už kitų asmenų pateiktus projektus;

kurie pažeidžia teisingumo įgyvendinimą;

kuriais įsipareigojama nesikreipti į teismą ar kitas teisėsaugos

institucijas dėl pažeistų teisių gynimo, pavyzdžiui, liudytojų papirkimas,

įrodymų slėpimas ir kt.

kurie varžo prekybos laisvę (tai numato Europos Bendrijos sutarties 85

str.);

kurie įpareigoja įpareigoja sudaryti fi
iktyvią santuoką, riboja asmens

laisvę sudaryti santuoką, įpareigoja tėvus atsisakyti su vaikais susijusių

teisių ir pareigų, pažeidžia lytinę moralę, pavyzdžiui, sąvadavimas,

prostitucijos organizavimas.

1.3. Tariamas sandoris

1.86 straipsnis reglamentuoja, kad tarimas sandoris negalioja, kadangi yra

sudaromas, neketinant sukurti teisinių padarinių.Toks sandoris gali

užtraukti jį sudariusierms asmenims atsakomybę.

Tariamas sandoris yra laikomas niekiniu sandoriu. Šalys negali panaudoti

tariamojo sandorio prieš sąžiningus trečiuosius asmenis, kurie, patikėję

esant sandorį, įgijo pagal jį tam tikras teises.[4]

1.4. Apsimestinis sandoris

CK 1.87 straipsnis reglamentuoja apsimestinio sandorio negaliojimą. Toks

sandoris yra laikomas niekiniu. Jis vertintinas pagal tikrąją jį sudariusių

asmenų valią. O tikrojo sandorio, kurį slepia apsimestinis, galiojimas

priklauso nuo jo pobūdžio ir sudarymo aplinkybių. Jis gali būti pripažintas

galiojančiu arba negaliojančiu pagal sandorių galiojimo nuostatas.

Apsimestinės gali būti konkrečios sandorio dalys. Toks sandoris sudaromas

ne su tikrąja sandorio šalimi, o su statytiniu. Teisių ir pareigų pagal

tokį sandorį įgyja tikroji sandorio šalis.

Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti turtą nuo galimo konfiskavimo buvo sudaryta

gyventojų lėšų panaudojimo butų statybai sutartis bei sudarytas ginčo buto

su garažu perdavimo-priėmimo aktas.. Šios sutarties pasekoje surašytas

perdavimo-priėmimo aktas tarp UAB “Vikenta” ir atsakovės yra tariamas

sandoris, sudarytas tik dėl akių. Ieškovė ir atsakovas, leisdami savo įgytą

turtą UAB “Vikenta” įforminti atsakovės vardu, sudarė apsimestinį sandorį,

todėl ginčo sutartis bei buto perdavimo-priėmimo aktas pagrįstai pripažinti

negaliojančiais. Byloje tariamu sandoriu buvo laikomas perdavimo priėmimo

aktas,

Sudarytu susitarimu yra pridengtas realus sandoris dėl pastatyto

nekilnojamojo turto perdavimo asmenims, panaudojusiems lėšas statybai.[5]

Tretieji asmenys gali pareikšti ieškinį dėl apsimestinio sandorio

pripažinimo negaliojančiu. Pavyzdžiui, fiktyvią santuoką pripažinti

negaliojančia pagal CK 3.39 str. gali reikalauti kitas sutuoktinis arba

prokuroras.

Straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad apsimestinio sandorio šalys negali

panaudoti apsimestinio sandorio sudarymo fakto prieš sąžiningus asmenis,

kurie įgijo teises apsimestinio sandorio pagrindu. Pavyzdžiui, sąžiningas

asmuo perka nekilnojamuosius daiktus iš asmens, kurio vardu, pagal fiktyvų

sandorį, šie yra registruoti. Sandorį pripažinus negaliojančiu, nekilnojamų

daiktų pirkimo -–pardavimo sutarties negalima pripažinti negaliojančia.

Sandoris sudarytas nesilaikant įstatymo reikalaujamos formos

Sandoris, sudarytas nesilaikant įstatymo nustatytos formos, negalioja tik

kai tokį padarinį nustato įstatymas. Dėl rašytinės formos nesilaikymo

sandoris negalioja jei tai yra nurodyta įstatyme. Pavyzdžiui, CK 6.79,

6.91, 6.99 straipsniuose nustatyta, kad rašytinės formos nesilaikymas

laidavimo, garantijos ir rankpinigių sandorius daro negaliojančius.

Sandoriai, kuriems įstatymas nustato privalomą notarinę formą ir kurie

sudaryti jos nesilaikant, negalioja. Notarinę formą nustato CK 2.138

straipsnis (įgaliojimo patvirtinimas), 3.103 straipsnis (vedybų sutartis).

2. Nuginčijami sandoriai

Nuginčijami sandoriai yra tokie, kurie sudarant sukuria, pakeičia arba

panaikina civilines teises ir pareigas, bet įstatyme numatytų asmenų

iniciatyva gali būti teismo pripažįstami negaliojančiais. Jų ypatumas yra

tas, kad tokie nuginčijami sandoriai turi teisinę galią nuo jų sudarymo

momento iki teismo sprendimo, pripažįstančio juos negaliojančiais. Iki šių

sandorių pripažinimo negaliojančiais atrodo, jog jie atitinka įstatymo

reikalavimus. Jų trūkumai yra neakivaizdūs ir juos reikia įrodyti.

Nuginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu gali tik teismas suinteresuoto

asmens reikalavimu. Jei toks reikalavimas nepareiškiamas, teismas savo

iniciatyva sandorio pripažinti negaliojančiu negali. Nuginčijami sandoriai

pažeidžia teises, kuriomis disponuoja atitinkami asmenys. Todėl šių

sandorių galiojimas priklauso nuo jų valios.

Nuginčijami sandoriai yra šie:

prieštaraujantys juridinio asmens teisnumui;

neveiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris;

fizinių asmenų, negalinčių suprasti savo veiksmų esmės;

nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų sudarytas sandoris;

fizinių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis

medžiagomis;

dėl suklydimo sudarytas sandoris;

dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat

dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl

susidėjusių sunkių aplinkybių sudarytas sandoris.

2.1. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris

Kadangi tokie sandoriai yra laikomi nuginčijamais, tai reikalavimą

pripažinti juridinio asmens teisnumui prieštaraujantį sandorį negaliojančiu

gali pareikšti pats juridinis asmuo, juridinio asmens steigėjas (valstybės

ar savivaldybės institucija, individualios įmonės steigėjas), juridinio

asmens dalyvis ar dalyviai (akcininkai, ūkinės bendrijos, kooperatinės

bendrovės, žemės ūkio bendrovės nariai). Tokius ieškinius įstatymų

nustatytais atvejais gali pareikšti ir kiti asmenys (CK 1.82 str. 3 d.).

Juridinio asmens teisnumui prieštarauja sandoriai, kurie neatitinka jo

steigimo dokumentų nuostatų, . Tokių sandorių pripažinimas negaliojančiais

priklauso nuo juridinio asmens pobūdžio. Privačiųjų asmenų teisnumą galima

riboti tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. O pavienio juridinio

asmens teisnumą – tik teismo sprendimu (CK 2.75 str.) Privačiojo juridinio

asmens sudarytus sandorius, kurie prieštarauja jo steigimo dokumentams,

įstatams, galima pripažinti negaliojančiais, jeigu juridinio asmens

kontrahentas buvo nesąžiningas, tai yra žinojo, kad juridinis asmuo

neturėjo teisės sudaryti tokio sandorio.[6] Juridinio asmens kontrahento

nesąžiningumą turi įrodyti asmuo, kuris ginčija sudaryto sandorio

teisėtumą.

Viešiesiems juridiniams asmenims būdingas specialusis teisnumas. Jų

paskirtis, teisės ir pareigos veiklos tikslai yra visuotinai žinomi, todėl

jų sudaryti sandoriai, prieštaraujantys jų specialiajam teisnumui, gali

būti pripažinti negaliojančiais.

2.2. Neveiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris

CK 1.84 straipsnis reglamentuoja neveiksnių fizinių asmenų sudarytų

sandorių pripažinimą negaliojančiais. Tokie sandoriai yra laikomi

nuginčijamais. Kadangi reikalavimą juos pripažinti negaliojančiais gali

pareikšti tik neveiksnaus asmens atstovas pagal įstatymą arba prokuroras.

Neveiksnios sandorio šalies atstovas gali patvirtinti nepilnamečio iki 14

metų ar neveiksnaus asmens sudarytą sandorį.

Nepilnamečiai iki 14 metų laikomi neveiksniais, nes jie nėra pakankamai

subrendę ir negali priimti apgalvotų valinių sprendimų. Jie gali sudaryti

smulkius buitinius sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu

neatlygintinai, taip pat disponuoti tėvų, globėjų ar kitų asmenų jiems

asmeniškai perduotais pinigais, gautu už atliktą darbą atlyginimu. Visi

kiti sandoriai negalioja.

Taip pat negalioja sandoriai, sudaryti fizinių asmenų, kuriuos teismas

pripažino neveiksniais dėl ligos ar silpnaprotystės, nes jų valios išraiška

neturi teisinės reikšmės. Fizinių asmenų, kurie nėra pripažinti

neveiksniais, tačiau serga psichikos liga ar yra silpnapročiai, sudaryti

sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais, remintis CK 1.89

straipsniu. Kadangi jie negalėjo suvokti savo veiksmų padarinių.

Pagal CK 2.7 straipsnio 1 dalį, už nepilnamečius jų vardu sandorius sudaro

tėvai ar globėjai. O atsako nepilnamečio įstatyminiai atstovai.

2.3. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis

piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudarytas sandoris

Fiziniai asmenys, kurių veiksnumas teismo apribotas dėl piktnaudžiavimo

alkoholiniais gėrimais ar narkotinėmis medžiagomis, turi teisę sudaryti tik

smulkius buitinius sandorius, pavyzdžiui, įsigyti maisto produktų, buitinio

vartojimo reikmenų ir pan.) Kitus sandorius jie sudaro rūpintojo suutikimu.

Sandorius, sudarytus be rūpintojo sutikimo, galima pripažinti

negaliojančiais (nuginčijamais). Reikalavimą pripažinti sandorį

negaliojančiu gali tik rūpintojas ar prokuroras.

Rūpintojas gali pritarti be jo sutikimo sudarytam sandoriui, jei jis

naudingas jį sudariusiam asmeniui. Dėl sandorio naudingumo jį sudariusiam

asmeniui sprendžia rūpintojas, pareikšdamas ieškinį dėl sandorio

pripažinimo negaliojančiu. Tačiau teismas gali palikti tokį sandorį

galioti, jei nusprendžia, kad jis naudingas asmeniui, kurio veiksnumas yra

apribotas teismo.

2.4. Nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų sudarytas sandoris

CK 1.88 straipsnis reglamentuoja ne visiškai veiksnių nepilnamečių sudarytų

sandorių pripažinimą negaliojančiais. Nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų

sudarytą sandorį galima pripažinti negaliojančiu pagal jo tėvų ar rūpintojo

pareikštą ieškinį. Jei nepareiškiama, sandoris lieka galioti.Tokie

sandoriai laikomi nuginčijamais.

Tokie asmenys smulkius buitinius sandorius, sandoriuis, susijusius su

gaunamomis pajamomis ir turtu, įgytu iš šių pajamų, jie sudaro be tėvų ar

rūpintojų valios. Kitus sandorius jie sudaro su rūpintojų ar tėvų

sutikimu.Nepilnamečius, kuriems sukako 16 metų, teismas gali emacipuoti (CK

2.9 str.), ir tda jie gali patys sudaryti visus sandorius. Visišką

veiksnumą nepilnametis taip pat įgyja sudarydamas santuoką.

Sandorį pripažinus negaliojančiu, šalys grąžinamos į buvusią iki sandorį

sudarant.

2.5. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudarytas

sandoris

Sandoris laikomas negaliojančiu, kai nustatoma, kad asmuo buvo tokios

būsenos, jog negalėjo visiškai suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.

Tokia būsena galėjo atsirasti dėl ligos ar silpnaprotystės, girtumo ar

apsvaigimo.

Pavyzdžiui, byloje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, teigiamas, kad

asmuo sudaręs testamentą sunkiai sirgo. Surašant testamentą testatorė

negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei juos valdyti, ne sunkiai sirgo

todėl ieškovas prašė teismo pripažinti testamentą negaliojančiu. Tokiu būdu

testamentas pripažintinas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu.[7]

Lengvas girtumas ar apsvaigimas, nedidelis sveikatos sutrikimas, jeigu

sandorio sąlygos atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, nėra

pakankamas pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu. Sandorį pripažinus

negaliojančiu sandorio šalys grąžina viską, ką yra gavusios pagal sandorį.

2.6. Dėl suklydimo sudarytas sandoris

CK 1.90 straipsnis reglamentuoja dėl suklydimo sudaryto sandorio

pripažinimo negaliojančiu.

Suklydimo atveju neteisingai yra suvokiamas sandorio turinys arba

neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Tokie sandoriai priskiriami

prie turinčių valios trūkumų. Sudariusio asmens valią lėmė neteisingai

suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška.Toks

sandoris yra priskiriamas prie nuginčijamų. Jį galima pripažinti

negaliojančiu tik pagal sudariusio asmens ieškinį ir esant pagrindui.

Asmeniui nepareiškus ieškinio sandoris lieka galioti. Nenustačius suklydimo

fakto sandoris taip pat paliekamas galioti.Sklydimas dėl motyvų nėra

pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu.

Gali būti suklysta dėl sudaromo sandorio pobūdžio. Pavyzdžiui pagal sandorį

parduodamas daiktas. Viena sandorio šalis mano parduodanti dayktą, o kitai

atrodo, kad tas daiktas yra dovanojamas. Šiuo atveju sandoris laikomas

nesudarytu, kadangi nesuderinta šalių valia.[8]

Esminiu laikytinas suklydimas dėl sandorio dalyko tapatumo, vertės,

tinkamumo naudoti pagal paskirtį. Pavyzdžiui, asmuo mano įsigijęs auksinį

daiktą, o iš tikrjų įsigijo varinį.

2.7. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip

pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo au antrąja šalimi ar dėl

susidėjusių sunkių aplinkybių sudarytas sandoris

Tai yra aplinkybės dėl kurių sudarytą sandorį galima pripažinti

negaliojančiu. Tokie sandoriai laikomi nuginčijamais, turintys valios

trūkumų. Sandoris pripažįstamas negaliojančiu, kai grasinama atlikti

neteisėtus (sumušti, sunaikinti turta) arba teisėtus veiksmus (pranešti

teisėsaugos institucijoms apie padarytą sunkų nusikaltimą. Taip pat negali

galioti sandoris patiriant šantažą. Grasinimas taikyti ekonominio poveikio

priemones laikomas pagrindu sandorį pripažinti negaliojančiu, jei

nukentėjusioji šalis buvo ekonomiškai priklausoma nuo kitos sandorio šalies

ir jei tai galėjo sukelti kitai šaliai didelių ekonominių sunkumų.

Apgaulė tai sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sudaromo

sandorio aplinkybių. Asmuo pats neteisingai suvokia savo sudaromo sandorio

esmę, aplinkybes, o kita sandorio šalis, žinodama tai ir naudodamasi

suklydimu, sudaro sandorį. Smurtas – tai tiesioginis ar psichinis poveikis

asmeniui, sudarančiam sandorį. Tai gali būti laisvės suvaržymas,

kankinimas, mušimas, tiesioginis grasinimas atimti gyvybę.

Daugelis sandorių yra sudaromi per atstovą. Sandoris, kuris buvo atstovo

sudarytas piktavališkai susitarus su kita šalimi ir kenkiantis

atstovaujamojo interesams, gali būti pripažintas negaliojančiu pagal

atstovaujamojo ieškinį.

Išvados

Niekiniai sandoriai yra savaime negaliojantys sandoriai.

Nuginčijamus sandorius reikia pripažinti negaliojančiais.
Ieškinį dėl nuginčijamo sandorio gali pareikšti tik įstatymu numatyti
asmenys
Ieškinį niekinio sandorio gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo.
Šalys niekinio sandorio negali tvirtinti.

Niekinio sandorio negaliojimas nepriklauso nuo jį sudariusių asmenų valios.

Nuginčijamų sandorių galiojimas priklauso nuo jų valios.

Nuginčijami sandoriai turi teisinę galią nuo jų sudarymo momento iki teismo

sprendimo, pripažįstančio juos negaliojančiais.

Skiriasi niekinių ir nuginčijamų sandorių pagrindai.

Literatūros sąrašas:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.Vilnius:Saulužė, 2001 08 03

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga, V.

Justitia, 2001

Lietuvos teismų praktika. Civilinė teisė ircivilinis procesas. V., 1991 –

1998.

Lietuvos teismų praktika. Civilinė teisė ircivilinis procesas. V., 1991 –

2000.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normų taikymas teismų praktikoje V.,

2000.

Civilinė teisė. Kaunas.1997.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis Internete http://www.lat.litlex.lt

———————–

[1] LAT CBS teisėjų kolegijjos 2000m. spalio 2d. nutartis c.b. UAB “Init”v.

UAB “Parabolė”, Nr. 3K-3-905/2000, kat.42.

[2] LAT CBS teisėjų kolegija 2001 spalio 10d nutartis Civilinė byla Nr.

3K-3-937/2001 m.

[3] LAT senato 2000m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr.28 // Teismų

praktika.2001, Nr.14, p.379 – 380, 412.

[4] LAT CBS teisėjų kolegijos 2000m. spalio 9d. nutartis c.b.

L.Liutkevičienė v. V. Liutkevičius, Nr. 3K-3-974/2000, kat. 42.

[5] LAT CBS 2001 sausio 22 d. Teismo nutartis c.b.Nr. 3K – 3-25/2001.

[6] LAT CBS teisėjų kolegijos 2000m. kovo 29d. nutartis c.b. Vilniaus

miesto valdyba v. UAB “Sangreta”, Nr. 3K-3-383/2000, kat. 45.

[7] LAT CBS 2000m spalio 3d. teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-894/2001 m.

[8] LAT CBS teisėjų kolegijos 1999m. gegužės 24 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-

157/1999, kat.42

Leave a Comment