Nuginčijami ir niekiniai sandoriai

Įžanga

Priklausomai nuo to ar sandoris yra savaime negaliojantis, ar jį reikia
pripažinti negaliojančiu, sandoriai skirstomi į niekinius (absoliučiai
negaliojančius) ir nuginčijamus. Sandorio negaliojimas reiškia, kad
veiksmai, atliekami pagal sutartį nėra juridiniai faktai, galintys sukelti
tas civilines teisines pasekmes, kurių siekė jo dalyviai.

Negaliojančių sandorių požymiai:

sandoriai, turintys subjektų sudėties požymių;
sandoriai su valios trukūmais;
sandoriai su turinio trūkumais;
sandoriai, turintys formos trūkumus.

Jeigu bent vienas sandorio elementas, neatitinka įstatymo reikalavimų,
sandoris laikomas negaliojančiu. Nuo pat sandorių sudarymo momento
negalioja sandoriai, kurie yra sudaryti neveiksnių asmenų, nepilnamečio iki
keturiolikos metų ir fizinio asmens, pripažinto neveiksniu dėl psichinės
ligos ar silpnaprotystės. Ribotai veiksnūs asmenys ir asmenys, kuriems
veiksnumas apribotas dėl jų veiksmų, sudaro sandorius. Tačiau, kai šiems
sandoriams reikia rūpintojo sutikimo ir jie sudaromi be jų sutikimo,
sandoriai gali būti pripažinti teismine tvarka negaliojančiais pagal
rūpintojo ieškinį. Sandoris taip pat negalioja, kai įstatymas tvirtai
nustato, kad buvo nesilaikoma reikalaujamos rašytinės arba notarinės
sandorio formos.
Sandoryje išreikšta valia turi atitikti jo dalyvių tikrąją valią. Jeigu
sandoris turi valios trūkumų, kurie atsirado dėl įvairių aplinkybių,
pavyzdžiui, suklydus, apgaulės būdu, smurto ar grasinimo būdu, dėl šalies
atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi, jis gali būti teismine
tvarka nuginčytas – pripažintas negaliojančiu.
Sandorio turinys turi atitikti įstatymų reikalavimams, jeigu to reikalauja
įstatymai. Negali sutarties turinys prieštarauti valstybės ir visuomenės
interesams, pažeisti svarbiausias įstatymo nuostatas, priešingu atveju jis
bus laikomas negaliojančiu nuo sudarymo momento.
Jeigu negaliojantis sandoris sudarytas, bet nei vienas iš dalyvių jo
neįvykdė, laikoma, kad šis sandoris nesudarytas ir jokių teisinių pasekmių
neatsiranda. O kai negaliojantį sandorį šalys arba viena iš šalių visiškai
arba iš dalies įvykdo, atsiranda negaliojančio sandorio turtinės pasekmės.
Sandorių negaliojimo instituto tikslas – apsaugoti nukentėjusią sandorio
šalį, užtikrinti civilinių teisinių santykių teisėtumą, teisingumą,
sąžiningumą ir protingumą ir išsaugoti civilinių teisinių santykių
stabilumą.[1]

1. Niekiniai sandoriai

LR CK 1.78 straipsnio 1 dalis nurodo, kad sandoris laikomas niekiniu, jeigu
jis vadovaujantis įstatymais, negalioja. Nekreipiant dėmesio į tai yra ar
ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys niekinio sandorio
sudarimą gali patvirtinti savo parašu. Tačiau toks šalių patvirtinimas
neturi teisinės reikšmės, kadangi tokio sandorio negaliojimas nepriklauso
nuo jį sudariusių asmenų valios.
CK 1.78 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sandoris gali būti laikomas
niekiniu tik tada, kai yra įstatymu nustatyti pagrindai. Pavyzdžiui, CK
1.80 ir 1.81 straipsniuose nurodyta, kad čia reglamentuojami sandoriai yra
niekiniai.
Taigi, niekiniai sandoriai yra savaime negaliojantys sandoriai, nes jie
neatitinka įstatymo reikalavimų. Sandorio dalyviai tokį sandorį gali
laikyti nesudarytu ir gali jo nevykdyti. Tais atvejais , kai sandorio
neatitikimas įstatymui nėra akivaizdus ir tai reikia įrodyti, išsiaiškinti,
jo negaliojimas nustatomas teismo sprendimu.

Niekinias laikomi tokie sandoriai:
prieštaraujantys imperatyvioms teisės normoms;
prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei;
tariami sandoriai;
apsimestiniai sandoriai;
sandoriai, sudaryti nesilaikant įstatymo reikalaujamos sandorio formos.

Imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris

CK 1.80 straipsnis nustato, kad sandoriai negali prieštarauti
imperatyvioms įstatymo normoms. Nors dauguma civilinės teisės normų yra
dispozityvios, tačiau yra gana daug ir imperatyvių. Imperatyvios teisės
normos yra privalomos ir jų savo valia sandorio subjektai negali
keisti.Todėl sandoriai, kurie pažeidžia imperatyvias teisės normas
pripažįstami niekiniais ir negalioja nuo pat sudarymo momento.
Pavyzdžiui, pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią buvo įsigytos
patalpos nuosavybėn, neatitinka įstatymų. Ieškovas užvaldė minėtą turtą
apgaulės būdu, valstybinės žemės privatizavimo ir registracijos
dokumentuose rasta įstatymo pažeidimų, nes, objektas negalėjo būti
įtrauktas į privatizuotinų patalpų sąrašą. Toks sandoris buvo pripažintas
negaliojančiu (CK 1.80 str.) .[2]
Tokio sadandorio vykdymas yra teisės pažeidimas, kuris sukelia civilinių
padarinių, pažeidėjai gali būti traukiami baudžiamojon ar administracinėn
atsakomybėn.
CK 6.157 straipsnyje nurodyta, kad šalys negali savo susitarimu pakeisti,
riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo,
nesvarbu, kokia teisė – nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato.
Todėl pripažįstami negaliojančiais sandoriais, kurie pažeidžia ne tik
imperatyvias Lietuvos teisės normas, bet ir imperatyvias tarptautinių
sutarčių, galiojančių Lietuvos Respublikai, nuostatas.
CK 6.394 straipsnio 2 dalis numato,kad jeigu pardavėjas yra žemės sklypo,
kuriame yra parduodamas nekilnojamasis daiktas, savininkas, tai pirkejui
perduodama nuosavybės teisė į tą žemės sklypą arba žemės nuomos arba
užstatymo teisė, atsižvelgiant į tai, ką numato sutartis. Sutartis, kurioje
neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o
jeigu patvirtinta,- yra negaliojanti.

Viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris

CK 1.81 straipsnio 1 dalis nurodo, kad viešajai tvarkai ar gerai moralei
prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Viešąją tvarką nustato
imperatyvios LR Konstitucijos, administracinės ir kitų teisės šakų normos.
Sandoriai, kurie prieštarauja Konstitucijos nustatytiems principams
negalioja, kadangi Konstitucija yra tiesiogiai taikomas aktas ir ja
remdamasis kiekvienas gali ginti savo teises.[3] Norint pripažinti sandorį
negaliojančiu dėl prieštaravimo gerai moralei, reikia nustatyti, kokia
moralė gera, kokia negera, įvertinti sandorį moralės požiūriu ir tik tada
galima išspręsti sandorio galiojimo klausimą. Esant ginčui visa tai gali
padaryti tik teismas. Vienašališkai viena sandorio šalis negali nustatyti,
kokia moralė yra gera, geras ar negeras moralės požiūriu sandorio turinys,
ir pripažinti sandorį negaliojančiu. Teismas išnagrinėjęs bylą ir nustatęs,
kad sandoris yra niekinis, gali jį pripažinti negaliojančiu savo iniciatyva
(ex officio) neatsižvelgdamas į bylos dalyvių reikalavimus.
Sandoriai, prieštaraujantys viešajai tvarkai ar gerai moralei:
kuriuos sudaryti draudžia įstatymas arba kuriuos galima sudaryti tik esant
tam tikroms sąlygoms. Pavyzdžiui, įsigyti ginklą galima tik gavus Vidaus
Reikalų Ministerijos leidimą.
kai galiojantys įstatymai nedraudžia atlikti tam tikrų veiksmų, tačiau jei
tokie veiksmai pažeidžia viešąją tvarką. Pavyzdžiui, sandoriai, kurių
turinį sudaro nusikaltimas, nepranešimas apie padarytą nusikaltimą.
kuriais įsipareigojama padaryti civilinių teisių pažeidimą, išvengti
mokesčių, apeiti mokesčių įstatymų nuostatas apgaunant mokesčių
administratorius.
kurie kenkia LR interesams;
pagal kuriuos perkamos arba parduodamos valstybės ar savivaldybių
paereigybės, neteisėtai įgyjamos privilegijos, lengvatos, licenzijos,
atsisakoma eiti atitinkamas pareigas;
kuriais Seimo nariai įsipareigoja teikti Seimui įstatymų projektus,
balsuoti už kitų asmenų pateiktus projektus;
kurie pažeidžia teisingumo įgyvendinimą;
kuriais įsipareigojama nesikreipti į teismą ar kitas teisėsaugos
institucijas dėl pažeistų teisių gynimo, pavyzdžiui, liudytojų papirkimas,
įrodymų slėpimas ir kt.
kurie varžo prekybos laisvę (tai numato Europos Bendrijos sutarties 85
str.);
kurie įpareigoja įpareigoja sudaryti fiktyvią santuoką, riboja asmens
laisvę sudaryti santuoką, įpareigoja tėvus atsisakyti su vaikais susijusių
teisių ir pareigų, pažeidžia lytinę moralę, pavyzdžiui, sąvadavimas,
prostitucijos organizavimas.

1.3. Tariamas sandoris

1.86 straipsnis reglamentuoja, kad tarimas sandoris negalioja, kadangi yra
sudaromas, neketinant sukurti teisinių padarinių.Toks sandoris gali
užtraukti jį sudariusierms asmenims atsakomybę.
Tariamas sandoris yra laikomas niekiniu sandoriu. Šalys negali panaudoti
tariamojo sandorio prieš sąžiningus trečiuosius asmenis, kurie, patikėję
esant sandorį, įgijo pagal jį tam tikras teises.[4]

1.4. Apsimestinis sandoris

CK 1.87 straipsnis reglamentuoja apsimestinio sandorio negaliojimą. Toks
sandoris yra laikomas niekiniu. Jis vertintinas pagal tikrąją jį sudariusių
asmenų valią. O tikrojo sandorio, kurį slepia apsimestinis, galiojimas
priklauso nuo jo pobūdžio ir sudarymo aplinkybių. Jis gali būti pripažintas
galiojančiu arba negaliojančiu pagal sandorių galiojimo nuostatas.
Apsimestinės gali būti konkrečios sandorio dalys. Toks sandoris sudaromas
ne su tikrąja sandorio šalimi, o su statytiniu. Teisių ir pareigų pagal
tokį sandorį įgyja tikroji sandorio šalis.
Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti turtą nuo galimo konfiskavimo buvo sudaryta
gyventojų lėšų panaudojimo butų statybai sutartis bei sudarytas ginčo buto
su garažu perdavimo-priėmimo aktas.. Šios sutarties pasekoje surašytas
perdavimo-priėmimo aktas tarp UAB “Vikenta” ir atsakovės yra tariamas
sandoris, sudarytas tik dėl akių. Ieškovė ir atsakovas, leisdami savo įgytą
turtą UAB “Vikenta” įforminti atsakovės vardu, sudarė apsimestinį sandorį,
todėl ginčo sutartis bei buto perdavimo-priėmimo aktas pagrįstai pripažinti
negaliojančiais. Byloje tariamu sandoriu buvo laikomas perdavimo priėmimo
aktas,
Sudarytu susitarimu yra pridengtas realus sandoris dėl pastatyto
nekilnojamojo turto perdavimo asmenims, panaudojusiems lėšas statybai.[5]
Tretieji asmenys gali pareikšti ieškinį dėl apsimestinio sandorio
pripažinimo negaliojančiu. Pavyzdžiui, fiktyvią santuoką pripažinti
negaliojančia pagal CK 3.39 str. gali reikalauti kitas sutuoktinis arba
prokuroras.
Straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad apsimestinio sandorio šalys negali
panaudoti apsimestinio sandorio sudarymo fakto prieš sąžiningus asmenis,
kurie įgijo teises apsimestinio sandorio pagrindu. Pavyzdžiui, sąžiningas
asmuo perka nekilnojamuosius daiktus iš asmens, kurio vardu, pagal fiktyvų
sandorį, šie yra registruoti. Sandorį pripažinus negaliojančiu, nekilnojamų
daiktų pirkimo -–pardavimo sutarties negalima pripažinti negaliojančia.

Sandoris sudarytas nesilaikant įstatymo reikalaujamos formos

Sandoris, sudarytas nesilaikant įstatymo nustatytos formos, negalioja tik
kai tokį padarinį nustato įstatymas. Dėl rašytinės formos nesilaikymo
sandoris negalioja jei tai yra nurodyta įstatyme. Pavyzdžiui, CK 6.79,
6.91, 6.99 straipsniuose nustatyta, kad rašytinės formos nesilaikymas
laidavimo, garantijos ir rankpinigių sandorius daro negaliojančius.
Sandoriai, kuriems įstatymas nustato privalomą notarinę formą ir kurie
sudaryti jos nesilaikant, negalioja. Notarinę formą nustato CK 2.138
straipsnis (įgaliojimo patvirtinimas), 3.103 straipsnis (vedybų sutartis).

2. Nuginčijami sandoriai

Nuginčijami sandoriai yra tokie, kurie sudarant sukuria, pakeičia arba
panaikina civilines teises ir pareigas, bet įstatyme numatytų asmenų
iniciatyva gali būti teismo pripažįstami negaliojančiais. Jų ypatumas yra
tas, kad tokie nuginčijami sandoriai turi teisinę galią nuo jų sudarymo
momento iki teismo sprendimo, pripažįstančio juos negaliojančiais. Iki šių
sandorių pripažinimo negaliojančiais atrodo, jog jie atitinka įstatymo
reikalavimus. Jų trūkumai yra neakivaizdūs ir juos reikia įrodyti.
Nuginčijamą sandorį pripažinti negaliojančiu gali tik teismas suinteresuoto
asmens reikalavimu. Jei toks reikalavimas nepareiškiamas, teismas savo
iniciatyva sandorio pripažinti negaliojančiu negali. Nuginčijami sandoriai
pažeidžia teises, kuriomis disponuoja atitinkami asmenys. Todėl šių
sandorių galiojimas priklauso nuo jų valios.
Nuginčijami sandoriai yra šie:
prieštaraujantys juridinio asmens teisnumui;
neveiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris;
fizinių asmenų, negalinčių suprasti savo veiksmų esmės;
nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų sudarytas sandoris;
fizinių asmenų, piktnaudžiaujančių alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis
medžiagomis;
dėl suklydimo sudarytas sandoris;
dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat
dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl
susidėjusių sunkių aplinkybių sudarytas sandoris.

2.1. Juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris

Kadangi tokie sandoriai yra laikomi nuginčijamais, tai reikalavimą
pripažinti juridinio asmens teisnumui prieštaraujantį sandorį negaliojančiu
gali pareikšti pats juridinis asmuo, juridinio asmens steigėjas (valstybės
ar savivaldybės institucija, individualios įmonės steigėjas), juridinio
asmens dalyvis ar dalyviai (akcininkai, ūkinės bendrijos, kooperatinės
bendrovės, žemės ūkio bendrovės nariai). Tokius ieškinius įstatymų
nustatytais atvejais gali pareikšti ir kiti asmenys (CK 1.82 str. 3 d.).
Juridinio asmens teisnumui prieštarauja sandoriai, kurie neatitinka jo
steigimo dokumentų nuostatų, . Tokių sandorių pripažinimas negaliojančiais
priklauso nuo juridinio asmens pobūdžio. Privačiųjų asmenų teisnumą galima
riboti tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. O pavienio juridinio
asmens teisnumą – tik teismo sprendimu (CK 2.75 str.) Privačiojo juridinio
asmens sudarytus sandorius, kurie prieštarauja jo steigimo dokumentams,
įstatams, galima pripažinti negaliojančiais, jeigu juridinio asmens
kontrahentas buvo nesąžiningas, tai yra žinojo, kad juridinis asmuo
neturėjo teisės sudaryti tokio sandorio.[6] Juridinio asmens kontrahento
nesąžiningumą turi įrodyti asmuo, kuris ginčija sudaryto sandorio
teisėtumą.
Viešiesiems juridiniams asmenims būdingas specialusis teisnumas. Jų
paskirtis, teisės ir pareigos veiklos tikslai yra visuotinai žinomi, todėl
jų sudaryti sandoriai, prieštaraujantys jų specialiajam teisnumui, gali
būti pripažinti negaliojančiais.

2.2. Neveiksnaus fizinio asmens sudarytas sandoris

CK 1.84 straipsnis reglamentuoja neveiksnių fizinių asmenų sudarytų
sandorių pripažinimą negaliojančiais. Tokie sandoriai yra laikomi
nuginčijamais. Kadangi reikalavimą juos pripažinti negaliojančiais gali
pareikšti tik neveiksnaus asmens atstovas pagal įstatymą arba prokuroras.
Neveiksnios sandorio šalies atstovas gali patvirtinti nepilnamečio iki 14
metų ar neveiksnaus asmens sudarytą sandorį.
Nepilnamečiai iki 14 metų laikomi neveiksniais, nes jie nėra pakankamai
subrendę ir negali priimti apgalvotų valinių sprendimų. Jie gali sudaryti
smulkius buitinius sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu
neatlygintinai, taip pat disponuoti tėvų, globėjų ar kitų asmenų jiems
asmeniškai perduotais pinigais, gautu už atliktą darbą atlyginimu. Visi
kiti sandoriai negalioja.
Taip pat negalioja sandoriai, sudaryti fizinių asmenų, kuriuos teismas
pripažino neveiksniais dėl ligos ar silpnaprotystės, nes jų valios išraiška
neturi teisinės reikšmės. Fizinių asmenų, kurie nėra pripažinti
neveiksniais, tačiau serga psichikos liga ar yra silpnapročiai, sudaryti
sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais, remintis CK 1.89
straipsniu. Kadangi jie negalėjo suvokti savo veiksmų padarinių.
Pagal CK 2.7 straipsnio 1 dalį, už nepilnamečius jų vardu sandorius sudaro
tėvai ar globėjai. O atsako nepilnamečio įstatyminiai atstovai.

2.3. Alkoholiniais gėrimais arba narkotinėmis medžiagomis
piktnaudžiaujančio fizinio asmens sudarytas sandoris

Fiziniai asmenys, kurių veiksnumas teismo apribotas dėl piktnaudžiavimo
alkoholiniais gėrimais ar narkotinėmis medžiagomis, turi teisę sudaryti tik
smulkius buitinius sandorius, pavyzdžiui, įsigyti maisto produktų, buitinio
vartojimo reikmenų ir pan.) Kitus sandorius jie sudaro rūpintojo suutikimu.
Sandorius, sudarytus be rūpintojo sutikimo, galima pripažinti
negaliojančiais (nuginčijamais). Reikalavimą pripažinti sandorį
negaliojančiu gali tik rūpintojas ar prokuroras.
Rūpintojas gali pritarti be jo sutikimo sudarytam sandoriui, jei jis
naudingas jį sudariusiam asmeniui. Dėl sandorio naudingumo jį sudariusiam
asmeniui sprendžia rūpintojas, pareikšdamas ieškinį dėl sandorio
pripažinimo negaliojančiu. Tačiau teismas gali palikti tokį sandorį
galioti, jei nusprendžia, kad jis naudingas asmeniui, kurio veiksnumas yra
apribotas teismo.
2.4. Nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų sudarytas sandoris

CK 1.88 straipsnis reglamentuoja ne visiškai veiksnių nepilnamečių sudarytų
sandorių pripažinimą negaliojančiais. Nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų
sudarytą sandorį galima pripažinti negaliojančiu pagal jo tėvų ar rūpintojo
pareikštą ieškinį. Jei nepareiškiama, sandoris lieka galioti.Tokie
sandoriai laikomi nuginčijamais.
Tokie asmenys smulkius buitinius sandorius, sandoriuis, susijusius su
gaunamomis pajamomis ir turtu, įgytu iš šių pajamų, jie sudaro be tėvų ar
rūpintojų valios. Kitus sandorius jie sudaro su rūpintojų ar tėvų
sutikimu.Nepilnamečius, kuriems sukako 16 metų, teismas gali emacipuoti (CK
2.9 str.), ir tda jie gali patys sudaryti visus sandorius. Visišką
veiksnumą nepilnametis taip pat įgyja sudarydamas santuoką.
Sandorį pripažinus negaliojančiu, šalys grąžinamos į buvusią iki sandorį
sudarant.

2.5. Savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens sudarytas
sandoris

Sandoris laikomas negaliojančiu, kai nustatoma, kad asmuo buvo tokios
būsenos, jog negalėjo visiškai suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti.
Tokia būsena galėjo atsirasti dėl ligos ar silpnaprotystės, girtumo ar
apsvaigimo.
Pavyzdžiui, byloje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, teigiamas, kad
asmuo sudaręs testamentą sunkiai sirgo. Surašant testamentą testatorė
negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei juos valdyti, ne sunkiai sirgo
todėl ieškovas prašė teismo pripažinti testamentą negaliojančiu. Tokiu būdu
testamentas pripažintinas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu.[7]
Lengvas girtumas ar apsvaigimas, nedidelis sveikatos sutrikimas, jeigu
sandorio sąlygos atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, nėra
pakankamas pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu. Sandorį pripažinus
negaliojančiu sandorio šalys grąžina viską, ką yra gavusios pagal sandorį.

2.6. Dėl suklydimo sudarytas sandoris

CK 1.90 straipsnis reglamentuoja dėl suklydimo sudaryto sandorio
pripažinimo negaliojančiu.
Suklydimo atveju neteisingai yra suvokiamas sandorio turinys arba
neteisingai išreiškiama valia sudaryti sandorį. Tokie sandoriai priskiriami
prie turinčių valios trūkumų. Sudariusio asmens valią lėmė neteisingai
suvoktos esminės sandorio aplinkybės arba netiksli valios išraiška.Toks
sandoris yra priskiriamas prie nuginčijamų. Jį galima pripažinti
negaliojančiu tik pagal sudariusio asmens ieškinį ir esant pagrindui.
Asmeniui nepareiškus ieškinio sandoris lieka galioti. Nenustačius suklydimo
fakto sandoris taip pat paliekamas galioti.Sklydimas dėl motyvų nėra
pagrindas sandorį pripažinti negaliojančiu.
Gali būti suklysta dėl sudaromo sandorio pobūdžio. Pavyzdžiui pagal sandorį
parduodamas daiktas. Viena sandorio šalis mano parduodanti dayktą, o kitai
atrodo, kad tas daiktas yra dovanojamas. Šiuo atveju sandoris laikomas
nesudarytu, kadangi nesuderinta šalių valia.[8]
Esminiu laikytinas suklydimas dėl sandorio dalyko tapatumo, vertės,
tinkamumo naudoti pagal paskirtį. Pavyzdžiui, asmuo mano įsigijęs auksinį
daiktą, o iš tikrjų įsigijo varinį.
2.7. Dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip
pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo au antrąja šalimi ar dėl
susidėjusių sunkių aplinkybių sudarytas sandoris

Tai yra aplinkybės dėl kurių sudarytą sandorį galima pripažinti
negaliojančiu. Tokie sandoriai laikomi nuginčijamais, turintys valios
trūkumų. Sandoris pripažįstamas negaliojančiu, kai grasinama atlikti
neteisėtus (sumušti, sunaikinti turta) arba teisėtus veiksmus (pranešti
teisėsaugos institucijoms apie padarytą sunkų nusikaltimą. Taip pat negali
galioti sandoris patiriant šantažą. Grasinimas taikyti ekonominio poveikio
priemones laikomas pagrindu sandorį pripažinti negaliojančiu, jei
nukentėjusioji šalis buvo ekonomiškai priklausoma nuo kitos sandorio šalies
ir jei tai galėjo sukelti kitai šaliai didelių ekonominių sunkumų.
Apgaulė tai sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sudaromo
sandorio aplinkybių. Asmuo pats neteisingai suvokia savo sudaromo sandorio
esmę, aplinkybes, o kita sandorio šalis, žinodama tai ir naudodamasi
suklydimu, sudaro sandorį. Smurtas – tai tiesioginis ar psichinis poveikis
asmeniui, sudarančiam sandorį. Tai gali būti laisvės suvaržymas,
kankinimas, mušimas, tiesioginis grasinimas atimti gyvybę.
Daugelis sandorių yra sudaromi per atstovą. Sandoris, kuris buvo atstovo
sudarytas piktavališkai susitarus su kita šalimi ir kenkiantis
atstovaujamojo interesams, gali būti pripažintas negaliojančiu pagal
atstovaujamojo ieškinį.

Išvados

Niekiniai sandoriai yra savaime negaliojantys sandoriai.
Nuginčijamus sandorius reikia pripažinti negaliojančiais.
Ieškinį dėl nuginčijamo sandorio gali pareikšti tik įstatymu numatyti
asmenys
Ieškinį niekinio sandorio gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo.
Šalys niekinio sandorio negali tvirtinti.
Niekinio sandorio negaliojimas nepriklauso nuo jį sudariusių asmenų valios.
Nuginčijamų sandorių galiojimas priklauso nuo jų valios.
Nuginčijami sandoriai turi teisinę galią nuo jų sudarymo momento iki teismo
sprendimo, pripažįstančio juos negaliojančiais.
Skiriasi niekinių ir nuginčijamų sandorių pagrindai.

Literatūros sąrašas:
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.Vilnius:Saulužė, 2001 08 03
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga, V.
Justitia, 2001
Lietuvos teismų praktika. Civilinė teisė ircivilinis procesas. V., 1991 –
1998.
Lietuvos teismų praktika. Civilinė teisė ircivilinis procesas. V., 1991 –
2000.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normų taikymas teismų praktikoje V.,
2000.
Civilinė teisė. Kaunas.1997.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis Internete http://www.lat.litlex.lt

———————–
[1] LAT CBS teisėjų kolegijjos 2000m. spalio 2d. nutartis c.b. UAB “Init”v.
UAB “Parabolė”, Nr. 3K-3-905/2000, kat.42.
[2] LAT CBS teisėjų kolegija 2001 spalio 10d nutartis Civilinė byla Nr.
3K-3-937/2001 m.

[3] LAT senato 2000m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr.28 // Teismų
praktika.2001, Nr.14, p.379 – 380, 412.
[4] LAT CBS teisėjų kolegijos 2000m. spalio 9d. nutartis c.b.
L.Liutkevičienė v. V. Liutkevičius, Nr. 3K-3-974/2000, kat. 42.
[5] LAT CBS 2001 sausio 22 d. Teismo nutartis c.b.Nr. 3K – 3-25/2001.
[6] LAT CBS teisėjų kolegijos 2000m. kovo 29d. nutartis c.b. Vilniaus
miesto valdyba v. UAB “Sangreta”, Nr. 3K-3-383/2000, kat. 45.
[7] LAT CBS 2000m spalio 3d. teismo nutartis c.b. Nr. 3K-3-894/2001 m.

[8] LAT CBS teisėjų kolegijos 1999m. gegužės 24 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-
157/1999, kat.42