LR istatymas del uzsienieciu padeties LR

14. Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje –
dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

15. Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – dokumentas,
suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje
neterminuotai.

Užsieniečiams išduodami šie leidimai gyventi:

1) leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau –
leidimas laikinai gyventi);

2) leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau –
leidimas nuolat gyventi).

Leidimo gyventi išdavimo ir keitimo sąlygos

1. Leidimas gyventi užsieniečiui gali būti išduodamas arba
keičiamas, jeigu užsienietis:

1) atitinka šio Įstatymo 7 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 punktuose
nustatytas sąlygas;

2) turi galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą
(leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo atveju);

3) turi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje;

4) Lietuvos RRespublikoje turi gyvenamąją patalpą nuosavybės
teise ar naudojasi gyvenamąja patalpa nuomos ar panaudos
pagrindais, jei atitinkama sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip
leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui ir yra nustatyta
tvarka įregistruota, arba pateikia įstatymų nustatyta tvarka
patvirtintą fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimą suteikti
jam gyvenamąją patalpą leidimo laikinai gyventi galiojimo
laikotarpiu;

5) prireikus pateikia išvykų ir gyvenimo užsienio valstybėse
sąrašą.

2. Šio straipsnio 1 dalies 2-5 punktuose ir šio Įstatymo 7
straipsnio 1, 2 punktuose nustatytos sąlygos gali būti netaikomos
užsieniečiui, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos
Respublikoje, papildoma apsauga arba laikina apsauga Lietuvos
Respublikoje, yra nustatyta globa (rūpyba) arba dėl valstybės
saugumo interesų.

Pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydį, kuris gali būti
laikomas pakankamu pragyventi Lietuvos Respublikoje,
užsieniečiui, prašančiam išduoti leidimą gyventi, nustato
socialinės apsaugos ir darbo ministras.

28 straipsnis. Leidimo gyventi išdavimas

1. Pirmą kartą išduodant užsieniečiui leidimą gyventi,
paprastai išduodamas leidimas laikinai gyventi, išskyrus šiame
Įstatyme nustatytus atvejus.

2. Užsienietis, kuris pirmą ka

artą kreipiasi dėl leidimo gyventi
išdavimo, prašymą išduoti leidimą gyventi turi pateikti Lietuvos
Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei įstaigai
užsienyje.

3. Vidaus reikalų ministras nustato atvejus, kada užsienietis
gali kreiptis dėl leidimo gyventi išdavimo būdamas Lietuvos
Respublikoje.

Užsieniečio prašymas išduoti leidimą gyventi turi būti
išnagrinėtas:

1) dėl leidimo gyventi išdavimo – ne vėliau kaip per 6 mėnesius
nuo prašymo gavimo vidaus reikalų ministro įgaliotoje
institucijoje dienos;

2) dėl leidimo gyventi pakeitimo – ne vėliau kaip per 2
mėnesius nuo prašymo gavimo vidaus reikalų ministro įgaliotoje
institucijoje dienos.

Sprendimo išduoti ar pakeisti užsieniečiui

leidimą gyventi galiojimas

1. Sprendimas išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai
gyventi galioja 3 mėnesius nuo sprendimo išduoti ar pakeisti
leidimą laikinai gyventi priėmimo, o sprendimas išduoti ar
pakeisti užsieniečiui leidimą nuolat gyventi – 6 mėnesius nuo
sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą nuolat gyventi priėmimo.

2. Sprendimo išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi
galiojimo laikotarpiu užsienietis gali kreiptis dėl leidimo
gyventi įforminimo.

3. Ligos atveju aar esant kitų svarbių nuo užsieniečio
nepriklausančių priežasčių, apie kurių buvimą užsienietis turi
raštu pranešti Migracijos departamentui, gali būti pratęstas
sprendimo, nurodyto šio straipsnio 1 dalyje, galiojimas, bet ne
ilgiau kaip iki 3 mėnesių.

1. Išduoti ar pakeisti leidimą gyventi užsieniečiui atsisakoma,
jeigu:

1) jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti valstybės
saugumui, viešajai tvarkai ar žmonių sveikatai;

2) duomenys, kuriuos jis pateikė norėdamas gauti leidimą
gyventi, neatitinka tikrovės;

3) jis yra įtrauktas į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti
į Lietuvos Respubliką, sąrašą;

4) yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka;

5) jis neturi pakankamai lėšų pragyventi Lietuvos Respublikoje;

6) jis neturi gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje
nuosavybės teise a

ar nesinaudoja gyvenamąja patalpa nuomos ar
panaudos pagrindais arba nepateikia įstatymų nustatyta tvarka
patvirtinto fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimo suteikti
jam gyvenamąją patalpą leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu;

7) jis neturi galiojančio sveikatos draudimą patvirtinančio
dokumento (leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo atveju);

8) yra rimtas pagrindas manyti, kad jis yra padaręs
nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimą arba vykdė genocidą,
kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos įstatymuose,
tarptautinėse sutartyse arba kituose tarptautinės teisės
šaltiniuose;

9) per nustatytą laiką pakartotinai neįvykdė šio Įstatymo 36
straipsnio 1 dalyje nurodytų įsipareigojimų.

2. Užsienietis, kuriam atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą
gyventi, gali pateikti prašymą išduoti leidimą gyventi praėjus ne
mažiau kaip vieneriems metams nuo sprendimo atsisakyti išduoti ar
pakeisti leidimą gyventi priėmimo ir išnykus priežastims, dėl
kurių buvo atsisakyta išduoti ar pakeisti leidimą gyventi.

Leave a Comment