Lietuvos Respublikos Vyriausybė jos reikšmė vykdomosios valdžios įgyvendinime

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos Vyriasybė sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Ministro Pirmininko Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos Prezidentas. Pradedami eiti savo pareigas, Ministras Pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato Vyriausybės įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė:
 tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybė, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką;
 vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus;
 koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą;
 rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą;
 rengia ir teikia seimui svarstyti įstatymų projektus;
 užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Lietuvos Respublikos 12-oji Vyriausybė įgyvendindama “Pagrindinius bendro darbo tikslus“ ir atsižvelgdama į Lietuvos socialdemokratų partijos ir Naujosios sąjungos (socialliberalų) rinkimų programų nuostatas:
• plėtos politinę, ekonominę, socialinę bei kultūrinę demokratiją, ryžtingai gins žmonių teises ir užtikrins jų gyvybės, sveikatos, turto saugumą bei socialines garantijas;
• sutelks dėmesį svarbiausioms gyventojams problemoms, tokioms kaip užimtumo didinimui ir skurdo mažinimui, spręsti;
• garantuos užsienio politikos tęstinumą, laikysis tarptautinių įsipareigojimų, toliau sieks Lietuvos integracijos į Europos sąjungą ir NATO bei gerų kaimyninių santykių su kitomis valstybėmis;
• skirs prioritetinį dėmesį investicijoms į žmogų, spartins informacinės ir žinių visuomenės kūrimą, mokslo ir technologijų plėtrą;
• vykdydama apgalvotas ir efektyvias ekonomines reformas, skatindama gamybą ir paslaugas, įgyvendins socialiai orientuotą rinkos ekonomiką;
• vykdys skaidrią ir racionalią privatizaciją, atitinkančią nacionalinius Lietuvos interesus, sieks išsaugoti valstybės įtaką strateginių ūkio objektų valdymui;
• sudarys palankias sąlygas užsienio ir vidaus investuotojams, skatins verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, plėtrą, šalins biurokratinius suvaržymus;
• pakeis neigiamą požiūrį į kaimo problemas ir sieks, kad Lietuvos žemės ūkis būtų efektyvus, konkurencingas Europos Sąjungoje;
• tobulins valstybės valdymą, reikalaus valstybės tarnautojų atsakomybės už pareigų vykdymą, sutvarkys jų darbo apmokėjimo sistemą;
• sieks kuo platesnio politinių jėgų sutarimo svarbiausiais Tautos gyvenimo klausimais, bendradarbiaus su socialiniais partneriais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo tvarką. Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės programa, kitais teisės aktais ir savo

veiklą derina su Valstybės ilgalaikės raidos strategija. Vyriausybės veikla grindžiama kolegialumo, demokratijos, teisėtumo ir viešumo principais. Vyriausybė solidariai atsako Lietuvos Respublikos Seimui už bendrą savo veiklą. Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.
Vyriausybė sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia Vyriausybės posėdžiuose. Nesutarimams, kylantiems derinant teisės aktų projektus, išspręsti arba svarbiausiems posėdžio darbotvarkės klausimams aptarti prieš Vyriausybės posėdžius, Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas gali sudaryti nuolatinius arba laikinuosius Vyriausybės
komitetus. Prireikus Vyriausybė gali sudaryti nuolatines ir laikinąsias komisijas atitinkamiems teisės aktams rengti, šalies masto renginiams organizuoti, kitiems aktualiems klausimams nagrinėti ir pasiūlymams rengti. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes įvairiems klausimams nagrinėti ir teisės aktų projektams rengti. Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas padeda atlikti Vyriausybės kanceliarija, kuriai vadovauja Vyriausybės kancleris. Ministras Pirmininkas, kaip Vyriausybės vadovui, suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti ir įgyvendinti sprendimus padeda Ministro Pirmininko politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kurių veiklą koordinuoja Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas.
Vyriausybės posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas, o jo nesant – einantis Ministro Pirmininko pareigas arba jį pavaduojantys ministras. Vyriausybės posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės rūmuose kartą per savaitę, trečiadieniais, Ministro Pirmininko paskirtu laiku. Jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės sprendimą, Vyriausybės posėdis rengiamas Ministro Pirmininko paskirtu laiku – tuomet nesilaikoma šio Reglamento IV skyriaus II ir III skirsnių reikalavimų.
Vyriausybės posėdžio metu Ministras Pirmininkas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų Ministras taip pat turi teisę pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti į posėdžio
darbotvarkę naujų klausimų, tačiau tik prieš pradedant svarstyti patvirtintos darbotvarkės klausimus, balsuojama šio Reglamento 87 – 89 punktuose nustatyta tvarka. Ministrui Pirmininkui pritarus ministro pasiūlymui įtraukti naują klausimą į darbotvarkę, šis klausimas įtraukiamas į darbotvarkę. Jeigu dėl klausimo įtraukimo teigiamas sprendimas nepriimamas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti Vyriausybės darbo Reglamento nustatymo tvarka. Ministras Pirmininkas atstovauja Vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. Ministrai pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus. Prireikus keli ministrai gali leisti bendrus įsakymus. Ministro įsakymus registruoja už ministerijos raštvedybą atsakingas ministerijos administracijos padalinys. Ministro įsakymui suteikiamos registravimo ei lės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos.
Vyriausybės kanceliarija yra Vyriausybės įsteigta biudžetinė įstaiga, padedanti vykdyti Vyriausybės ir Ministro Pirmininko funkcijas. Vyriausybės kanceliarijai vadovauja Vyriausybės kancleris. Vyriausybės kancleris atlieka funkcija, numatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat vykdo Ministro Pirmininko pavedimus. Vyriausybės kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojai yra pavaldas Vyriausybės kancleriui. Vyriausybės kanceliarijos struktūrą ir nuostatus tvirtina Vyriausybė. Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas, Ministro Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai ir kiti Ministro Pirmininko politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai – yra tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.
Vyriausybės programa – dokumentas atitinkamai Vyriausybės visą jos įgaliojimų laiką
privalomas veiklos planas, kuriame išdėstytos tam tikro laikotarpio Vyriausybės kryptys ir kuriam yra pritaręs Seimas. Vyriausybės programos rengimui vadovauja Ministras Pirmininkas.
Vyriausybės kanceliarija, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, apskričių viršininkai teikia Ministro Pirmininkams ir paskirtiems ministrams jų prašymų medžiagą, kurios reikia Vyriausybės programai parengti ir atitinkamai prisideda prie jos rengimo. Kai Seimas pritaria Vyriausybės programai, Vyriausybė per tris mėnesius parengia ir patvirtina konkrešias priemones šiai programai įgyvendinti, numatydama priemonių įvykdymo terminus ir už įvykdymą atsakingas ministerijas, Vyriausybės įstaigos, kitas valstybės valdymo institucijas. Vyriausybės programos įgyvendinima priemonių rengimui vadovauja Ministras Pirmininkas arba Vyriausybės kancleris Ministro Pirmininko pavedimu. Vyriausybė kasmet Seimo statute nustatytu terminu pateikia Seimui savo metinę veiklos
ataskaitą. Vyriausybės metinė veiklos ataskaita rengiama remiantis ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir apskričių viršininkų metines veiklos ataskaitas apibendrina ir vyriausybės metinės veiklos ataskaitos projektą parengia vyriausybės kanceliarija. Vyriausybės metinės veiklos ataskaitos projektas svarstomas ir aprobuojamas Vyriausybės posėdyje. Ministrai, Vyriausybės įstaigos ir apskričių viršininkai atitinkamas veiklos ataskaitas pateikia Vyriausybei jos nustatytais
terminais ir forma. Ministro Pirmininko patarėjai teikia Ministrui Pirmininkui išvadas apie tai, ar Vyriausybės posėdžiui teikiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programą.
Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę turi Ministras Pirmininkas ir ministrai. Įgyvendinami šią teisę, ministrai pagal jiems vadovauti pavestas valdymo sritis pasirašo parengtus ir Vyriausybei teikiamus įstatymų, Seimo ar Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus
ar pasiūlymus dėl jų leidybos. Ministras Pirmininkas, įgyvendindamas Vyriausybės teisės aktų leidybos iniciatyvos teisę, gali duoti pavedimą ministrui ar Vyriausybės kanceliarijai parengti teisės akto projektą. Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kancleris gali duoti pavedimą ministerijai ar Vyriausybės įstaigai parengti atitinkamą teisės akto projektą. Vyriausybės įstaigos, apskrišių viršininkai ir savivaldybių tarybos, pagal savo kompetenciją negalėdami išspręsti su jų valdymo sritimi susijusių klausimų, gali teikti atitinkamus projektus Vyriausybei, jeigu Vyriausybės įstaigos teikiamus projektus realizuoja Vyriausybės paskirtas ministras, o apskrities viršininkų ir savivaldybių tarybų teikiamus projektus – atitinkamos valdymo srities ministras. Prie Vyriausybės teikiamo teisės akto projekto pridedamas atitinkamos institucijos lydraštis – teikimas. Vyriausybės kanceliarijai papildomai pateikiama kompiuterinė laikmena su teisės akto projekto įrašu, arba teisės akto projektas, tai perduodamas elektroniniu paštu.
Vyriausybė per ministrus, Vyriausybės įstaigų vadovus koordinuoja, kaip ministerijose, Vyriausybės įstaigose įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai. Ministerijai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai pagal savo kompetenciją: Užtikrina, kad atitinkamai ministerijose, Vyriausybės įstaigose ir apskričių viršininkų
administracijose, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, apskrities viršininkams pavaldžiose institucijose, įstaigose ir organizacijose, ministerijų, Vyriausybės įstaigų, apskričių viršininkų reguliavimo sričiai priskirtose valstybės įmonėse būtų vykdomi įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, operatyviniai imasi atitinkamų priemonių, jeigu sužino apie šių teisės aktų pažeidimus arba nevykdymą, skiria atsakingus už atitinkamo teisės akto įgyvendinimą, bei šio darbo kontrolę, padalinius ir konkrečius valstybės tarnautojus.
Nustato atitinkamai viceministrų, ministerijų valstybės sekretorių, Vyriausybės įstaigų, vadovų pavaduotojų ir apskričių viršininkų pavaduotojų asmeninę atsakomybę už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą.
Kiekviena ministerijos administracijos, Vyriausybės įstaigos ir apskrities viršininko administracijos padalinyje turi būti koordinuojamų teisės aktų sąrašas ir konkreti informacija apie jų įgyvendinimo eigą. Keičiantis valstybės tarnautojams, atsakingiems už atitinkamo įstatymo, Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto įgyvendinimą, bei tokio įgyvendinimo koordinavimą, reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti nurodoma, kam pavedima toliau įgyvendinti atitinkamą Vyriausybės
nutarimą ar kitą teisės aktą ir koordinuoti jo įgyvendinimą.
Vyriausybė turi teisę panaikinti ministerijų, vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų vadovų priimtus teisės aktus, jeigu šie prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, kitiems Seimo priimtiems teisės aktams, Respublikos
Prezidento dekretams, Vyriausybės nutarimams ar Ministrų Pirmininkų potvarkiams. Pasiūlymus šiais klausimais Ministras Pirmininkas teikia Teisingumo ministerija, Ministro Pirmininko patarėjai ir Vyriausybės kanceliarija. Vyriausybė prižiūri savivaldybiū veiklą per Vyriausybės skiriamus atstovus.
Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai privalo užtikrinti, kad deramai laiku būtų vykdomi Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai. Neatsižvelgiant į tai, kuriame dokumente (Vyriausybės nutarime, Ministro Prirmininko potvarkyje, Ministro Pirmininko
pavedime… ) išdėstomi šie pavedimai, jie turi būti įvykdyti per dešimt darbo dienų nuo jų gavimo, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per tris mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Jeigu pavedimas duodamas keletui institucijų (valstybės tarnautojų) pagrindinė pavedimo vykdymo organizatore laikoma ta institucija, kuri pavedime nurodyta pirmoji. Kitos pavedimą vykdančios institucijos yra vienodai atsakingos už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku ir pagrindinės pavedimą vykdančios institucijos (valstybės tarnautojo) reikalavimu turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pavedimo gavimo institucijoje dienos. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. Jeigu pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama rengėjams tobulinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo gavimo Vyriausybės kanceliarijoje dienos, tačiau pavedimo įvykdymo terminas paprastai neprtęsiamas Vyriausybės pavedimų įvykdymo terminas negali būti pratęstas. Ministerija, Vyriausybės įstaiga ar apskrities viršininkas, negalintys laiku įvykdyti Vyriausybės pavedimo, privalo iš anksto teikti suderintą Vyriausybės nutarimo, kuriame duodamas neįvykdytasis pavedimas, pakeitimo projektų.
Kitų pavedimų įvygdymo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais atvejais argumentuotu ministro, Vyriausybės įstaigos vadovo, apskrities viršininko prašymu. Prašymai pratęsti kitų pavedimu įvygdymo terminą turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki įvygdymo termino pabaigos. Vyriausybės kanceliarija tvarko Vyriausybe, Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu Vyriausybės kanclerio duotų pavedimų apskaitą, apibendrina jų vygdymą. Iš apskaitos pavedimai išbraukiami ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po atitinkamo ministerijos, Vyriausybės įstaigos ar apskrities viršininko rašto gavimo Vyriausybės kanceliarijoje dienos.
Vyriausybės kanceliarijos padalinių vadovai ar jų pavedimu – patarėjai turi nuolat kontroliuoti, kaip ministerijose, Vyriausybės įstaigose, apskričių viršininkų administracijose vykdomi Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimai ir prireikus informuoti Vyriausybės kanclerį apie jų nevykdymą.

IŠVADOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nelabai laikosi šių įgyvendinimų. Lietuvoje yra dar nemažai vargstančių. Žmonėms atlyginimai nepakeliami, komunalinės paslaugos tik brangsta. Daug yra žmonių nepatenkintų Lietuvos Respublikos Vyriausybe.

ŠALTINIAI, IŠ KUR GAVAU INFORMACIJOS

Iš interneto, Google „Lietuvos Respublikos Vyriausybė“.