Lietuvos Respublikos viza

Turinys
Lietuvos Respublikos viza 1
Vizų rūšys 1
Diplomatinės ir tarnybinės vizos 1
Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos 3
Literatura 1Lietuvos Respublikos viza
Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau vadinama – užsieniečiai), atvykdami į Lietuvos Respubliką, privalo turėti Lietuvos Respublikos vizą (toliau vadinama – viza), jeigu tarptautinėje sutartyje arba Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nenumatyta kitaip.
Viza – tai dokumentas galiojančiame asmens kelionės dokumente, kurio turėjimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti kaip vieną iš būtinų sąlygų atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje, išvykti iš jos arba vykti per ją tranzitu.
Vizos išduodamos teritorinių po olicijos įstaigų migracijos skyriuose, poskyriuose, grupėse (toliau vadinama – migracijos tarnyba), Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, o išimties tvarka vizos užsieniečiams gali būti išduotos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pasienio kontrolės punktuose (toliau vadinama – vizų tarnybos);
Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje vizas paprastai išduoda valstybės, kurioje jos yra, piliečiams, nuolat toje valstybėje gyvenantiems trečiųjų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės.
Piliečiams (ir as smenims be pilietybės) tų valstybių, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, viza gali būti išduota visose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.
Viza gali būti išduota užsieniečiui, jeigu jo kelionės dokumentas (išskyrus asmens grįžimo pažymėjimą) galioja ne

e trumpiau kaip 3 mėnesius nuo išduodamos vizos galiojimo laiko pabaigos.
Vizų išdavimo tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija.
Vizų tarnybų, kuriose yra išduodamos vizos užsieniečiams, sąrašą sudaro Vidaus reikalų ministerija, suderinusi tai su Užsienio reikalų ministerija. Vizų tarnybų sąrašas skelbiamas „Valstybės žiniose“;Vizų rūšys
Vizos yra diplomatinės ir tarnybinės, paprastosios ir grupinės paprastosios, specialiosios, tranzitinės, grupinės tranzitinės ir oro uosto tranzitinės. Vizos yra vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės, išduodamos vienam asmeniui ar jų grupei.
DIPLOMATINĖS IR TARNYBINĖS VIZOS
Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos užsieniečiams, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir pripažintą tarptautinę praktiką naudojasi diplomatinėmis ir joms prilygintomis privilegijomis bei imunitetais ir atvyksta į Lietuvos Respubliką oficialiai arba vyksta per ją tranzitu iš trečiųjų valstybių.
Užsieniečiai, kurie pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. 4 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 5–82) patvirtintus Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei tarptautinių organizacijų atstovybių narių akreditavimo Lietuvos Respublikoje nuostatų reikalavimus yra akredituoti ir kuriems išduoti „A“ ar „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimai, visą akreditavimo laiką vyksta į Lietuvos Respublikos teritoriją, būna joje ar vyksta per ją tranzitu be vizų“.
Diplomatinės vizos išduodamos šiems užsieniečiams, turintiems diplomatinius pasus:
1. užsienio valstybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir
r jų vadovaujamų delegacijų nariams;
2. užsienio valstybių vyriausybių vadovams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;
3. užsienio valstybių parlamentų ir vyriausybių nariams;
4. užsienio valstybių užsienio reikalų ministrams bei juos lydintiems šeimos nariams ir jų vadovaujamų delegacijų nariams;
5. užsienio valstybių oficialių delegacijų (specialiųjų misijų) nariams ir juos lydintiems šeimos nariams;
6. užsienio valstybių diplomatiniams agentams bei konsuliniams pareigūnams ir juos lydintiems šeimos nariams.
Diplomatinio agento ar konsulinio pareigūno šeimos nariais pripažįstami: sutuoktinis, sūnus iki 18 metų, duktė iki santuokos sudarymo;
7. tarptautinių organizacijų atstovams ir jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Užsienio reikalų ministerija;
8. užsienio valstybių diplomatiniams ir konsuliniams kurjeriams;
9. užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojams, kuriems nustatytąja tvarka nesuteikta „A“ ar „B“ akreditacijos kategorija“;
10. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis.
Tarnybinės vizos išduodamos šiems užsieniečiams:
1. aptarnaujančiojo personalo darbuotojams, akredituotiems Lietuvos Respublikoje veikiančiose diplomatinėse atstovybėse bei konsulinėse įstaigose ar vykstantiems per Lietuvos Respublikos teritoriją į trečiąsias valstybes, bei juos lydintiems šeimos nariams.
Aptarnaujančiojo personalo darbuotojo šeimos nariais pripažįstami sutuoktinis, sūnus iki 18 metų, duktė iki santuokos sudarymo;
2. užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams, nustatytąja tvarka akredituotiems ir dirbantiems Lietuvos Respublikoje, bei juos lydintiems šeimos nariams;
3. užsienio valstybių parlamentinių ir vyriausybinių delegacijų nariams, neturintiems teisės gauti diplomatinių vizų;
4. užsienio valstybių prekybos atstovybių Lietuvos Respublikoje pe
ersonalo nariams, neturintiems teisės gauti diplomatinių vizų;
5. kitiems užsieniečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis;
6. tarptautinių organizacijų atstovams bei jų šeimos nariams, kai vizitas ir delegacijos sudėtis suderinti su Užsienio reikalų ministerija;
7. šiuose nuostatuose nenurodytais atvejais – gavus Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento leidimą.
Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įst.aigose užsienyje, taip pat Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente.
Diplomatinės ir tarnybinės vizos gali būti išduodamos pageidaujamam laikui, bet ne ilgiau kaip 1 metams.
Diplomatinės ir tarnybinės vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.
Diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos, jeigu diplomatiniu būdu gautas raštiškas atitinkamos valstybės Užsienio reikalų ministerijos arba jos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, taip pat tarptautinės organizacijos prašymas.
Užsienio valstybių diplomatinių ir prekybos atstovybių, konsulinių įstaigų, taip pat tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvos Respublikoje darbuotojams diplomatinės ir tarnybinės vizos išduodamos visam jų akreditavimo ar darbo Lietuvos Respublikoje laikui.
Tarnybinės vizos užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams ir jų šeimos nariams išduodamos visam jų darbo Lietuvos Respublikoje laikui.
Diplomatines ir tarnybines vizas registruoja ir jų apskaitą atlieka Užsienio reikalų ministerija.
Už diplomatinių ir tarnybinių vizų išdavimą konsulinis mokestis neimamas.
PAPRASTOSIOS IR GRUPINĖS PAPRASTOSIOS VIZOS
1. Paprastosios vizos išduodamos užsieniečiams, kai jiems negali būti išduodama diplomatinė ar tarnybinė viza arba kai jiems nereikia gauti specialiosios vizos.
Užsieniečių grupei (nuo 5 iki 30 asmenų), kuri vyksta į
Lietuvos Respubliką, gali būti išduota grupinė paprastoji viza, jeigu yra paskirtas grupės vadovas, grupę sieja vienas vykimo tikslas ir maršrutas, tas pats atvykimo, buvimo ir išvykimo laikas ir vieta.
Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.
Užsienietis, atvykęs į Lietuvos Respubliką su paprastąja ar grupine paprastąja viza, negali įsidarbinti, imtis kitokios veiklos, jeigu tam reikia turėti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
2. Paprastosios ir grupinės paprastosios, tranzitinės ir grupinės tranzitinės vizos pasienio kontrolės punktuose užsieniečiams gali būti išduotos šiais atvejais:
2.1. užsieniečiams, vykstantiems į Lietuvos Respubliką dalyvauti valstybės institucijų ir įstaigų oficialiuose susitikimuose, jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktas raštiškas Užsienio reikalų ministerijos prašymas;
2.2. užsieniečiams, kuriems būtina suteikti skubią medicinos pagalbą, jeigu Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos įstaigos raštiškas prašymas.
2.3. krovininio transporto, gabenančio krovinius į Lietuvos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį, vairuotojams bei asmenims, nurodytiems dokumentuose, patvirtinančiuose transporto vykimo maršrutą, ir vykstantiems ta pačia transporto priemone;
2.4. krovininio transporto vairuotojams bei asmenims, gabenantiems krovinius per Lietuvos Respubliką į Klaipėdos tarptautinę jūrų perkėlą arba iš jos, jeigu pateikiami dokumentai, patvirtinantys transporto vykimo maršrutą;
2.5. oro laivų įgulos nariams, nurodytiems įgulos sąraše;
2.6. užsienio laivų įgulos nariams, keičiantiems įgulą Klaipėdos jūrų uoste, jeigu pasienio kontrolės punktui yra pateiktas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos raštiškas prašymas.
Vizos pasienio kontrolės punktuose gali būti išduotos užsieniečiams ir šiame punkte nenurodytais atvejais, jeigu pasienio kontrolės punktui yra pateiktas Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos raštiškas prašymas.
Visas buvimo Lietuvos Respublikoje su paprastąja viza, išduota pasienio kontrolės punkte, laikas negali būti ilgesnis kaip 10 dienų.
3. Paprastosios vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente, Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, migracijos tarnybose ir pasienio kontrolės punktuose.
Grupinės paprastosios vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigos.e užsienyje.
4. Paprastosios ir grupinės paprastosios vizos galioja iki vienerių metų. Visas buvimo su paprastąja ar grupine paprastąja viza Lietuvos Respublikoje laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai per pusę metų nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.
Užsieniečio buvimo su paprastąja ar grupine paprastąja viza laiką gali pratęsti migracijos tarnyba, tačiau visas buvimo su ja laikas negali būti ilgesnis kaip 3 mėnesiai per pusę metų nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.
5. Paprastoji viza išduodama vieną kartą atvykti į Lietuvos Respubliką.
Užsienietis, turintis vienkartinę vizą, gali vieną kartą atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje nurodytą vizoje laiką ir išvykti iš jos.
Daugkartinė viza išduodama pateikus dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą;
Užsienietis, turintis daugkartinę vizą, gali vizos galiojimo laiką daug kartų atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ir išvykti iš jos.
6. Užsieniečiui pagal jo pateiktą prašymą paprastoji viza gali būti išduota, jeigu jis turi:
6.1. galiojantį kelionės dokumentą;
6.2. teisę sugrįžti į valstybę, kurioje gyvena kaip šios valstybės pilietis ar nuolatinis gyventojas, arba vykti į kitą valstybę;
6.3. migracijos tarnybos patvirtintą Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens kvietimą (toliau vadinama – kvietimas) atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje;
6.4. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą.
Valstybių, kurių piliečiams viza gali būti išduota pagal juridinio asmens kvietimą be migracijos tarnybos patvirtinimo, sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras, suderinęs jį su užsienio reikalų ministru“.
7. Kvietimo nereikalaujama, jeigu:
7.1. užsienietis yra Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktinis arba vaikas iki 18 metų ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje;
7.2. užsienietis yra įsigijęs Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos nustatytos formos turistinį kelialapį arba sanatorinio-kurortinio gydymo kelialapį;
7.3. užsienietis yra įsigijęs Vidaus reikalų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos pripažintą kelionės garantijų (turistinio karneto – „Carnet de tourist“) draudimą;
7.4. užsienietis turi vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją;
7.5. yra Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento raštiškas prašymas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai išduoti užsieniečiui vizą;
7.6. užsienietis pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienio valstybėje išduotą Užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymėjimą.
7.7. užsienietis yra Europos Sąjungos valstybės piliečio šeimos narys.
Valstybių, kurių piliečiams viza gali būti išduota be kvietimo, sąrašą tvirtina Vidaus reikalų ministerija, suderinusi tai su Užsienio reikalų ministerija.
7.8. užsienietis pateikia teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimą.
8. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kvietimą, kurį paprastajai vizai gauti turi pateikti užsienietis, norintis atvykti į Lietuvos Respubliką privačiai, migracijos tarnyba patvirtina, jeigu kviečiantysis asmuo:
22.1. prašyme nurodo kviečiamojo užsieniečio asmens duomenis, atvykimo tikslą, datą ir buvimo trukmę, taip pat atsako už užsieniečio išlaikymą jo buvimo Lietuvos Respublikoje metu;
22.2. įsipareigoja pasirūpinti, kad kviečiamasis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas (ne mažiau kaip po 5 kv.metrus asmeniui, įskaitant ir kviečiamus užsieniečius), garantuoja, kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į savo valstybę išlaidos.
23. Lietuvos Respublikos juridinio asmens kvietimą, kurį paprastajai vizai gauti turi pateikti užsienietis, norintis atvykti į Lietuvos Respubliką kitokiu tikslu, nei nurodyta 22 punkte, migracijos tarnyba patvirtina, jeigu kviečiantysis asmuo:
23.1. prašyme nurodo kviečiamojo užsieniečio asmens duomenis ir jo atstovaujamą įmonę, įstaigą ar organizaciją, atvykimo. tikslą, datą ir buvimo trukmę, taip pat atsako už užsieniečio išlaikymą jo buvimo Lietuvos Respublikoje metu ir garantuoja, kad prireikus bus padengtos užsieniečio grįžimo į savo valstybę išlaidos;
23.2. pateikia juridinio asmens registracijos dokumentus.
Prireikus migracijos tarnyba ne vėliau kaip kitą dieną po prašymo įteikimo kreipiasi į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, kuri turi ne vėliau kaip per 3 dienas išduoti šiai tarnybai pažymą, ar juridinis asmuo vykdo ūkinę–komercinę veiklą ir moka mokesčius;
24. Kvietimą gali įforminti Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų (Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje), arba Lietuvos Respublikos juridinis asmuo (įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas Lietuvos Respublikoje).
25. Kvietimą patvirtina kviečiančiojo asmens nuolatinės gyvenamosios vietos (juridinio asmens – registracijos) migracijos tarnyba.
26. Kvietimas užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje išduodamas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.
27. Migracijos tarnyba kvietimą turi patvirtinti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, o skubiais atvejais – ne vėliau kaip per 2 darbo dienas.
28. Kvietimas netvirtinamas, jeigu kviečiantysis:
28.1. fizinis asmuo:

28.1.3. neturi Lietuvos Respublikoje nuolatinės gyvenamosios vietos arba negali sudaryti užsieniečiui tinkamų gyvenimo sąlygų;
28.1.4. prašo patvirtinti kvietimą užsieniečiui, kuriam draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką;
28.1.5. tarpininkauja kitiems asmenims, norintiems įforminti kvietimą;
28.1.6. bando įforminti kvietimą apgaule;
28.2. juridinis asmuo:
28.2.1. įstatymo nustatyta tvarka neįregistruotas Lietuvos Respublikoje;
28.2.2. nevykdo Lietuvos Respublikoje ūkinės – komercinės ar kitokios veiklos, nurodytos juridinio asmens steigimo dokumentuose, ir nemoka įstatymų nustatytų mokesčių;
28.2.3. prašo patvirtinti kvietimą užsieniečiui, kuriam draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką;
28.2.4. tarpininkauja kitiems asmenims, norintiems įforminti kvietimą;
28.2.5. bando įforminti kvietimą apgaule;
28.2.6. vykdo kitokią, negu nurodyta įmonės registracijos dokumentuose, veiklą.
29. Jeigu migracijos tarnyba atsisako patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo gali pakartotinai kreiptis su prašymu patvirtinti kvietimą išnykus priežastims, dėl kurių buvo atsisakyta jį patvirtinti.
30. Už Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinimą imama valstybės rinkliava.
Kvietimo formą ir patvirtinimo tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija, suderinusi šį klausimą su Užsienio reikalų ministerija.
Specialiosios vizos
31. Specialiosios vizos išduodamos užsieniečiams, kurie turi teisę gauti leidimą laikinai apsigyventi arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
32. Specialiosios vizos yra vienkartinės ir daugkartinės.
Vienkartinė specialioji viza, priėmus sprendimą išduoti užsieniečiui leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, galioja 6 mėnesius, o priėmus sprendimą išduoti užsieniečiui leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje – 12 mėnesių.
Daugkartinė specialioji viza išduodama Europos Sąjungos valstybės piliečio, ieškančio darbo arba ketinančio verstis kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, šeimos nariui, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės pilietis, ir galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
Už daugkartinės specialiosios vizos išdavimą valstybės rinkliava neimama.
33. Vienkartines specialiąsias vizas išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje, suderinusios tai su Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. Daugkartines specialiąsias vizas išduoda migracijos tarnybos, suderinusios tai su Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.
34. Užsienietis, kuriam išduota vienkartin.ė specialioji viza, ne vėliau kaip per 7 dienas po atvykimo į Lietuvos Respubliką privalo apie atvykimą pranešti migracijos tarnybai.
Tranzitinės, grupinės tranzitinės ir oro uosto tranzitinės vizos
35. Užsieniečiui, turinčiam vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, gali būti išduota tranzitinė arba grupinė tranzitinė viza. Būti Lietuvoje su šiomis vizomis kiekvieną kartą galima ne ilgiau kaip 48 valandas.
Užsieniečiams, kuriems taikomas oro uosto tranzitinių vizų režimas ir kurie vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos tarptautinius oro uostus, gali būti išduotos oro uosto tranzitinės vizos. Su oro uosto tranzitinėmis vizomis užsieniečiams leidžiama būti Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų tranzito zonoje lėktuvo tarpinio nusileidimo ar persėdimo iš vieno lėktuvo į kitą metu ne ilgiau kaip 48 valandas. Oro uosto tranzitines vizas turintiems užsieniečiams neleidžiama įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją.
Valstybių, kurių piliečiams arba asmenims, nesantiems šių valstybių piliečiais, bet turintiems tų valstybių kompetentingų institucijų išduotus kelionės dokumentus, taikomas oro uosto tranzitinių vizų režimas, sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras, suderinęs jį su užsienio reikalų ministru.
36. Tranzitinės arba grupinės tranzitinės vizos išduodamos užsieniečiams, turintiems tos valstybės, į kurią jie vyksta per Lietuvos Respubliką, vizą arba turintiems teisę vykti į trečiąją valstybę be vizų. Tranzitinės arba grupinės tranzitinės vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose užsienyje ir pasienio kontrolės punktuose.
Oro uosto tranzitinės vizos išduodamos užsieniečiams, turintiems tos valstybės, į kurią jie vyksta per Lietuvos Respublikos tarptautinį oro uostą, vizą arba turintiems teisę vykti į trečiąją valstybę be vizų. Oro uosto tranzitinės vizos išduodamos Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje.
37. Tranzitinės ir grupinės tranzitinės vizos yra vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės. Oro uosto tranzitinės vizos yra vienkartinės ir dvikartinės.
Vienkartinė tranzitinė ir vienkartinė grupinė tranzitinė viza suteikia teisę užsieniečiui vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją vieną kartą (pirmyn).
Dvikartinė tranzitinė ir dvikartinė grupinė tranzitinė viza suteikia teisę užsieniečiui vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją du kartus (pirmyn ir atgal).
Daugkartinė tranzitinė ir daugkartinė grupinė tranzitinė viza suteikia teisę užsieniečiui vykti per Lietuvos Respublikos teritoriją daug kartų per visą vizos galiojimo laiką.
Vienkartinė oro uosto tranzitinė viza suteikia teisę užsieniečiui būti Lietuvos Respublikos tarptautinių oro uostų tranzito zonoje vieną kartą, o dvikartinė oro uosto tranzitinė viza – du kartus.
Dvikartinės ir daugkartinės tranzitinės arba grupinės tranzitinės, dvikartinės oro uosto tranzitinės vizos gali būti išduotos ne ilgiau kaip vieneriems metams.
Prašymų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas
39. Užsieniečių prašymai išduoti vizą nagrinėjami ir sprendimai priimami per 7 darbo dienas, o skubos tvarka – per 72 valandas, ypatingos skubos tvarka – per 24 valandas. Skubos ir ypatingos skubos tvarka netaikoma, kai vizos išdavimo klausimą būtina suderinti su Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.
Jeigu sprendimui priimti reikia Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos išvados, šis laikas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų, specialiosios vizos išdavimo atveju – iki 3 mėnesių nuo prašymo išduoti leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo dienos arba iki 6 mėnesių nuo prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pateikimo dienos.
40. Užsieniečiai, pateikiantys prašymą valstybėje, kurios piliečiai jie nėra, turi pateikti dokumentus, įrodančius jų teisėtą buvimą toje valstybėje.
Užsieniečiui, kuris yra neteisėtai valstybės teritorijoje, viza neišduodama.
41. Už vizos išdavimą, pratęsimą ir paslaugų, susiju.sių su jos išdavimu, suteikimą imami konsulinis mokestis arba valstybės rinkliava.
42. Esant būtinumui, Vidaus reikalų ministerija, suderinusi su Užsienio reikalų ministerija, gali sudaryti sąrašą valstybių, kurių piliečiams ir nuolatiniams gyventojams vizos gali būti išduotos tik gavus Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos leidimą.
43. Sprendimą išduoti vizą arba jos neišduoti priima įgaliotas valstybės tarnautojas.
Kilus neaiškumams ar abejonėms dėl vizų išdavimo (išskyrus diplomatines ir tarnybines vizas), sprendimą priima Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, o dėl diplomatinių ir tarnybinių vizų – Užsienio reikalų ministerijos Konsulinis departamentas.
44. Viza neišduodama, jeigu:
44.1. užsienietis pateikia Lietuvos Respublikoje negaliojantį kelionės dokumentą;
44.2. užsienietis įrašytas į asmenų, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą;
44.3. užsieniečio atvykimas į Lietuvos Respubliką kelia grėsmę Lietuvos valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ir dorovei;
44.4. užsienietis yra padaręs nusikaltimų žmonijai, yra karinis nusikaltėlis arba masinių represijų dalyvis;
44.5. valstybės tarnautojui pareikalavus, užsienietis negali pateikti dokumentų, patvirtinančių kelionės tikslą ir sąlygas, taip pat įrodančių, kad turi pakankamai lėšų būti Lietuvos Respublikoje, grįžti į savo valstybę arba vykti į kitą valstybę, į kurią išvykti turi teisę;
44.6. užsienietis, prašydamas vizos, pateikė klaidingus duomenis;
44.7. užsienietis pateikė kelionės dokumentą, kuriame yra klastojimo požymių;
44.8. užsienietis žodžiais ar elgesiu parodė nepagarbą Lietuvos Respublikai;
44.9. kitais Lietuvos Respublikos įstatymų ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytais atvejais.
45. Atsisakius išduoti vizą, užsieniečio pase dedama žyma “Viza neišduota”.
46. Viza užsieniečiui gali būti panaikinta, jeigu:
46.1. viza gauta apgaule;
46.2. užsienietis padaro nusikaltimą arba administracinį teisės pažeidimą;
46.3. paaiškėja 44 punkte nurodytos aplinkybės.
47. Sprendimą dėl vizos panaikinimo priima:
47.1. iki užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką – Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ir konsulinė įstaiga, kuri apie priimtą sprendimą informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos;
47.2. užsieniečiui esant pasienio kontrolės punkte – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, suderinusi šį klausimą su Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, arba šio departamento pavedimu.
47.3. užsieniečiui esant Lietuvos Respublikoje – Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
48. Sprendimą dėl diplomatinės ar tarnybinės vizos panaikinimo priima Užsienio reikalų ministerija.
49. Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos tvarko užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, sąrašą.
Draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką užsieniečiui gali būti nustatomas apibrėžtam arba neapibrėžtam laikui.
Vizų išdavimo apskaita
50. Vizų išdavimo apskaitą atlieka Vidaus reikalų ministerija kartu su Užsienio reikalų ministerija šių ministerijų nustatyta tvarka.
Tarptautinės sutartys
52. Jeigu tarptautinėse sutartyse nustatyta kitaip negu šiuose nuostatuose, taikomos tarptautinės sutarties taisyklės..Literatura
1. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo” papildymo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/2059/2002 12 20/Įsigaliojo nuo 2003 01 01/Valstybės žinios’2002 Nr.123-5616)
2. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/180/2002 02 06/Įsigaliojo nuo 2002 02 14/Valstybės žinios’2002 Nr.15-573)
3. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/186/2001 02 21/Įsigaliojo nuo 2001 03 01/Valstybės žinios’2001 Nr.18-548)
4. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/717/1999 06 02/Įsigaliojo nuo 1999 07 01/Valstybės žinios’1999 Nr.50-1621)
5. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/702/1998 06 10/Įsigaliojo nuo 1998 07 01/Valstybės žinios’1998 Nr.55-1530)
6. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 685 „Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo” dalinio pakeitimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/453/1998 04 14/Įsigaliojo nuo 1998 04 22/Valstybės žinios’1998 Nr.37-979)
7. Dėl Lietuvos Respublikos vizų išdavimo nuostatų patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/685/1997 06 26/Įsigaliojo nuo 1997 10 01/Valstybės žinios’1997 Nr.61-1458)

Leave a Comment