Kasmetinės atostogos

Lietuvos teisės universitetas

Valstybinio valdymo fakultetas

Darbo teisės ir socialinės saugos katedra

Dieninių studijų
532 grupės III kurso studentės
Aidos R.

Rašto darbas

Kasmetinės atostogos

dėst.

A.Janukevičius

Vilnius 2002

Turinys

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė 3

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką 4

Kasmetinių atostogų perkėlimas 5

Nepanaudotos kasmetinės atostogos 6

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas 7

Įšvados 8

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė

Atostogos pagal įstatymus gali būti dviejų rūšių tai kasmetinės ir
tikslinės.Šiame rašto darbe apibūdinsime kasmetines atostogas.

Kasmetinės atostogos − tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas
laikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,
paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.
Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos.

Pagal atostogų įstatymą išskiriamos tokios kasmetinių atostogų rūšys:

  “5 straipsnis. Kasmetinių atostogų rūšys

            Kasmetinės atostogos yra:

o minimalios;

o pailgintos.”

Tuo tarpu darbo kodekso projekte yra numatyta ir trečią. 165
straipsnyje, 2 dalyje nurodyta:

“Kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos.”

Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė − dvidešimt aštuonios
kalendorinės dienos, o kasmetinės trisdešimt penkių kalendorinių dienų
atostogos suteikiamos nustatytiems asmenims.Pagal darbo kodekso projektą
tokie asmenys yra:

1) darbuotojai iki aštuoniolikos metų;

2) darbuotojai, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arba
vaiką invalidą iki šešiolikos metų;

3) invalidai;

4) kiti įstatymų nustatyti asmenys.

Atostogų įstatyme nebuvo numatyta, kad 35 dienų atostogos suteikiamos
darbuotojui, vienam au uginančiam vaiką iki 14 metų.

Pagal darbo kodekso projekto 167 straipsnį ir atostogų įstatymo 7
straipsnį kasmetinės pailgintos atostogos iki penkiasdešimt aštuonių
kalendorinių dienų suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kurių
darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesine
rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra s

specifinės. Vyriausybė tvirtina
darbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato
jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Darbo kodekso projekte, kaip jau minėjau, yra numatyta ir trečia
kasmetinių atostogų rūšis; papildomos atostogos. Pagal 168 straipsnį:

“Kasmetinės papildomos atostogos gali būti suteikiamos:

1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbo
sąlygų;

2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje;

3) už ypatingą darbų pobūdį.

Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką
nustato Vyriausybė. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos
taisyklėse gali būti nustatytos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu šiame
straipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.”

Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais
pačiais darbo metais.

Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos
po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir
paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo
metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo t tvarka
nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma,
kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką

Pagal atostogų įstatymą nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo
mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos moterims
prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų. Darbo kodekso projekte
numatoma, kad galima atostogas suteikti kitais įstatymų arba kolektyvinių
sutarčių nustatytais atvejais (169 straipsnis 3 dalis 2 punktas).

Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių
nepertraukiamojo darbo įmonėje turi:

• asmenys iki aštuoniolikos metų;

• nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki

keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos m

metų.

Atostogų įstatyme nebuvo nustatyta, kad ši nuostata galioja ir

vyrams, ten buvo kreipiamas dėmeys tik į moteris.

• Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos

jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo,

diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų

laiko.

• Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir invalidus, taip pat

asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas

priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos

rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu

laiku.

• Darbuotojams, vykstantiems gydytis į sanatorijas, kitas

sveikatos įstaigas, taip pat į poilsio namus su šeimyniniais

kelialapiais, jų pageidavimu, atostogos suteikiamos kelialapyje

nurodytu laiku. Darbuotojai, pageidaujantys gauti atostogas

šeimyniniame kelialapyje nurodytu laiku, privalo apie tai

pranešti darbdaviui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų.

Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės
atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu,
nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje.

Šis straipsnis išliko nepakitęs išskyrus minėtą atvejį.

Kasmetinių atostogų perkėlimas

Pagal darbo kodekso projektą perkelti kasmetines atostogas leidžiama
tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat
perkeliamos, kai darbuotojas:

1) yra laikinai nedarbingas;

2) įgyja teisę į tikslines atostogas, tai yra nėštumo ir gimdymo,
atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; mokymosi,
kūrybinės, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti;

3) įgyja teisę į nemokamas atostogas;

4) darbuotojas dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų
pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams.

Kasmetinės atostogos gali būti perkeltos ir dėl kitų atsiradusių
priežasčių įstatymo nenumatytais atvejais. Tuomet reikia suderinti jų
perkėlimo tvarką su administracija.

Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos t

tais pačiais
darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių
atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų
kasmetinių atostogų.

Atostogų įstatyme buvo numatyta, kad kasmetinės atostogos perkeliamos
tik abiems šalims susitarus. Naujas darbo kodeksas suteikia liberalesnes
slygas atostogų laikui pakeisti. Taip pat darbo kodekso projekte numatyta
yra teisė išeiti nemokamų atostogų, administracijai pateikus prašymą.

Nepanaudotos kasmetinės atostogos

Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiamas
dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu
suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena
yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Šis
straipsnis išlieka nepakitės ir naujajame kodekse.

Pagal 176 straipsnį kasmetinių atostogų laiku darbuotojui
garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutinio
darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė.

Taip pat darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau
kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu
darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne
dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek
buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už
kasmetines atostogas.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas

Tiek darbo kodekso projektas, tiek atostogų įstatymas draudžia
kasmetines minimaliąsias atostogas pakeisti pinigine kompensacija. Taip
gali būti pažeidžiamos darbuotojo teisės. Bet darbuotojas turi teisę savo
noru paprašyti kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas arba
kompensacija išmokama tada, kai darbuotojui negali būti suteiktos
kasmetinės atostogos.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama
nutraukiant da

arbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos
dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo
laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos
nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija
išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip už
trejus metus, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

 

Įšvados

Darbo kodekse yra pakeisti 168, 169, 184 straipsniai, kurie yra
susiję su kasmetinėmis atostogomis. Nustatytos  naujų papildomų atostogų
lengvatų. Kasmetinės papildomos atostogos galės būti suteikiamos
Vyriausybės nustatytos trukmės ir tvarka už darbą sąlygomis,
neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų, už ilgalaikį nepertrauktąjį darbo
stažą toje darbovietėje, už ypatingą darbų pobūdį. Kolektyvinėje sutartyje
ar darbo tvarkos taisyklėse galės būti nustatytos didesnės trukmės ir dar
kitų rūšių kasmetinės papildomos atostogos. Už kiekvienus darbo metus
kasmetinės atostogos turės būti suteikiamos tais pačiais darbo metais. Taip
pat kodekse nustatyti atvejai kada suteikiamos nemokamos atostogos.

1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų – iki 14 kalendorinių

dienų;

2) darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų – iki 30

kalendorinių dienų;

3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam

sueis 3 metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo

atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, metu); šių atostogų

bendra trukmė negalės viršyti 3 mėnesių;

4) invalidui – iki 30 kalendorinių dienų per metus;

5) darbuotojui, vienam slaugančiam invalidą, kuriam invalidumą

nustatančios komisijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos

būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu

laiku;

6) darbuotojui, slaugančiam šeimos narį – tokiam laikui, kurį

rekomenduoja gydymo įstaiga;

7) santuokai sudaryti – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos;

8) mirusio šeimos nario laidotuvėms – ne mažiau kaip 3 kalendorinės

dienos.

Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių bus suteikiamos
kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.

 

Kodekse liko nepakeista tai, kad kasmetinės minimalios atostogos yra
28 kalendorinės dienos. 35 dienų atostogos  suteikiamos asmenims iki 18
metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba invalidą iki 16 metų,
invalidams. Ilgesnes atostogas nustato Vyriausybė arba kolektyvinė
sutartis. Kasmetines minimalias atostogas pakeisti pinigine kompensacija
neleidžiama. Darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų arba du
vaikus iki 12 metų suteikiama viena apmokama papildoma poilsio diena per
mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę, o
auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį arba
atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę.
Literatūra

1. Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Vilnius, 1989.

2. Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas // Valstybės žinios. 1992 Nr.

2-18; 1996, Nr. 41-986, Nr. 57-1328; 1997, Nr. 63-147, Nr. 67-1655.

3. Darbo kodekso projektas

4. http://www.darbininkas.lt/, 2002 12 01.

Leave a Comment