Kasmetinės atostogos

Lietuvos teisės universitetas Valstybinio valdymo fakultetas

Darbo teisės ir socialinės saugos katedra

Dieninių studijų532 grupės III kurso studentėsAidos R.

Rašto darbas

Kasmetinės atostogos

dėst.

A.Janukevičius

Vilnius 2002

Turinys

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė 3

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką 4

Kasmetinių atostogų perkėlimas 5

Nepanaudotos kasmetinės atostogos 6

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas 7

Įšvados 8

Kasmetinės atostogos: jų rūšys ir trukmė

Atostogos pagal įstatymus gali būti dviejų rūšių tai kasmetinės irtikslinės.Šiame rašto darbe apibūdinsime kasmetines atostogas. Kasmetinės atostogos − tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamaslaikotarpis, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti,paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį.Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos. Pagal atostogų įstatymą išskiriamos tokios kasmetinių atostogų rūšys:   “5 straipsnis. Kasmetinių atostogų rūšys             Kasmetinės atostogos yra: o minimalios; o pailgintos.” Tuo tarpu darbo kodekso projekte yra numatyta ir trečią. 165straipsnyje, 2 dalyje nurodyta: “Kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos.” Kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė − dvidešimt aštuonioskalendorinės dienos, o kasmetinės trisdešimt penkių kalendorinių dienųatostogos suteikiamos nustatytiems asmenims.Pagal darbo kodekso projektątokie asmenys yra: 1) darbuotojai iki aštuoniolikos metų; 2) darbuotojai, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arbavaiką invalidą iki šešiolikos metų; 3) invalidai; 4) kiti įstatymų nustatyti asmenys. Atostogų įstatyme nebuvo numatyta, kad 35 dienų atostogos suteikiamosdarbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki 14 metų. Pagal darbo kodekso projekto 167 straipsnį ir atostogų įstatymo 7straipsnį kasmetinės pailgintos atostogos iki penkiasdešimt aštuoniųkalendorinių dienų suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams, kuriųdarbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa bei profesinerizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. Vyriausybė tvirtinadarbuotojų, turinčių teisę į šias atostogas, kategorijų sąrašą ir nustato

jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai. Darbo kodekso projekte, kaip jau minėjau, yra numatyta ir trečiakasmetinių atostogų rūšis; papildomos atostogos. Pagal 168 straipsnį: “Kasmetinės papildomos atostogos gali būti suteikiamos: 1) darbuotojams už darbą sąlygomis, neatitinkančiomis normalių darbosąlygų; 2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje; 3) už ypatingą darbų pobūdį. Kasmetinių papildomų atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarkąnustato Vyriausybė. Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkostaisyklėse gali būti nustatytos didesnės trukmės ir kitų rūšių negu šiamestraipsnyje kasmetinės papildomos atostogos.” Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos taispačiais darbo metais. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamospo šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius irpaskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbometų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarkanustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma,kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.

Teisė pasirinkti kasmetinių atostogų laiką

Pagal atostogų įstatymą nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbomėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos moterimsprieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų. Darbo kodekso projektenumatoma, kad galima atostogas suteikti kitais įstatymų arba kolektyviniųsutarčių nustatytais atvejais (169 straipsnis 3 dalis 2 punktas). Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesiųnepertraukiamojo darbo įmonėje turi: • asmenys iki aštuoniolikos metų; • nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba vaiką invalidą iki šešiolikos metų. Atostogų įstatyme nebuvo nustatyta, kad ši nuostata galioja ir vyrams, ten buvo kreipiamas dėmeys tik į moteris. • Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų

laiko. • Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir invalidus, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku. • Darbuotojams, vykstantiems gydytis į sanatorijas, kitas sveikatos įstaigas, taip pat į poilsio namus su šeimyniniais kelialapiais, jų pageidavimu, atostogos suteikiamos kelialapyje nurodytu laiku. Darbuotojai, pageidaujantys gauti atostogas šeimyniniame kelialapyje nurodytu laiku, privalo apie tai pranešti darbdaviui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinėsatostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu,nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje. Šis straipsnis išliko nepakitęs išskyrus minėtą atvejį.

Kasmetinių atostogų perkėlimas

Pagal darbo kodekso projektą perkelti kasmetines atostogas leidžiamatik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip patperkeliamos, kai darbuotojas: 1) yra laikinai nedarbingas; 2) įgyja teisę į tikslines atostogas, tai yra nėštumo ir gimdymo,atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; mokymosi,kūrybinės, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti; 3) įgyja teisę į nemokamas atostogas; 4) darbuotojas dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijųpasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams. Kasmetinės atostogos gali būti perkeltos ir dėl kitų atsiradusiųpriežasčių įstatymo nenumatytais atvejais. Tuomet reikia suderinti jųperkėlimo tvarką su administracija. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiaisdarbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetiniųatostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metųkasmetinių atostogų. Atostogų įstatyme buvo numatyta, kad kasmetinės atostogos perkeliamostik abiems šalims susitarus. Naujas darbo kodeksas suteikia liberalesnesslygas atostogų laikui pakeisti. Taip pat darbo kodekso projekte numatytayra teisė išeiti nemokamų atostogų, administracijai pateikus prašymą.

Nepanaudotos kasmetinės atostogos

Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiamas

dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimusuteikiamos nukeliant atleidimo datą. Tokiu atveju atleidimo iš darbo dienayra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Šisstraipsnis išlieka nepakitės ir naujajame kodekse. Pagal 176 straipsnį kasmetinių atostogų laiku darbuotojuigarantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutiniodarbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. Taip pat darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliaukaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigudarbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas nedėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiekbuvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip užkasmetines atostogas.

Piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas

Tiek darbo kodekso projektas, tiek atostogų įstatymas draudžiakasmetines minimaliąsias atostogas pakeisti pinigine kompensacija. Taipgali būti pažeidžiamos darbuotojo teisės. Bet darbuotojas turi teisę savonoru paprašyti kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas arbakompensacija išmokama tada, kai darbuotojui negali būti suteiktoskasmetinės atostogos. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokamanutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijosdydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbolaikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogosnebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacijaišmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas, bet ne daugiau kaip užtrejus metus, jeigu įstatymai nenustato kitaip.  

Įšvados

Darbo kodekse yra pakeisti 168, 169, 184 straipsniai, kurie yrasusiję su kasmetinėmis atostogomis. Nustatytos  naujų papildomų atostogųlengvatų. Kasmetinės papildomos atostogos galės būti suteikiamosVyriausybės nustatytos trukmės ir tvarka už darbą sąlygomis,neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų, už ilgalaikį nepertrauktąjį darbostažą toje darbovietėje, už ypatingą darbų pobūdį. Kolektyvinėje sutartyje

ar darbo tvarkos taisyklėse galės būti nustatytos didesnės trukmės ir darkitų rūšių kasmetinės papildomos atostogos. Už kiekvienus darbo metuskasmetinės atostogos turės būti suteikiamos tais pačiais darbo metais. Taippat kodekse nustatyti atvejai kada suteikiamos nemokamos atostogos. 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų – iki 14 kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų – iki 30 kalendorinių dienų; 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis 3 metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai – tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negalės viršyti 3 mėnesių; 4) invalidui – iki 30 kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam invalidą, kuriam invalidumą nustatančios komisijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; 6) darbuotojui, slaugančiam šeimos narį – tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms – ne mažiau kaip 3 kalendorinės dienos. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių bus suteikiamoskolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka.   Kodekse liko nepakeista tai, kad kasmetinės minimalios atostogos yra28 kalendorinės dienos. 35 dienų atostogos  suteikiamos asmenims iki 18metų, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų arba invalidą iki 16 metų,invalidams. Ilgesnes atostogas nustato Vyriausybė arba kolektyvinėsutartis. Kasmetines minimalias atostogas pakeisti pinigine kompensacijaneleidžiama. Darbuotojams, auginantiems vaiką invalidą iki 16 metų arba duvaikus iki 12 metų suteikiama viena apmokama papildoma poilsio diena permėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę, oauginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį arbaatitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę.Literatūra 1. Lietuvos Respublikos darbo įstatymų kodeksas. Vilnius, 1989. 2. Lietuvos Respublikos atostogų įstatymas // Valstybės žinios. 1992 Nr. 2-18; 1996, Nr. 41-986, Nr. 57-1328; 1997, Nr. 63-147, Nr. 67-1655.
3. Darbo kodekso projektas 4. http://www.darbininkas.lt/, 2002 12 01.