Kapitalas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

V. TARYBOS ĮGALIOJIMAI
24.30. įstatymų nustatyta tvarka tvirtina teritorijų planavimo dokumentus, išskyrus supaprastinta tvarka parengtus detaliuosius planus. Šiuos planus apsvarsčius Tarybos Miesto plėtros ir ekologijos komitetui, tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius;
VII. KOLEGIJA
42. Kolegijos posėdžių parengimą ir dokumentų įforminimą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius
43.Sprendimų projektus Kolegijos posėdžiuose svarstytinais klausimais teikia Savivaldybės administracijos direktorius.
45. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Kolegijos posėdžio Savivaldybės administracijos direktorius teikia merui pasiūlymus (reikiamą medžiagą) dėl Kolegijos sprendimų projektų svarstymo Kolegijos posėdyje. Suderinęs su meru posėdyje svarstytinus kllausimus, Tarybos sekretorius rengia darbotvarkę, nurodydamas pranešėjus bei kviečiamus į posėdį pareigūnus, ir teikia ją pasirašyti merui. Papildomi klausimai šiam posėdžiui gali būti pateikti tik išimtiniais atvejais mero sutikimu arba siūlymu.
50. Kolegijos posėdžiai yra atviri. Juose, be Kolegijos narių ir posėdį aptarnaujančių Savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvauja Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, Teisės skyriaus specialistas, Ryšių su visuomene skyriaus atstovas, taip pat Tarybos sekretorius, mero patarėjai, akredituoti žiniasklaidos atstovai, į Kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašyti, taip pat kviesti asmenys.
IX. KOMISIJOS
93. Tarybos naarius įtraukti į Komisijas gali siūlyti frakcijos, meras, valstybės tarnautojus – frakcijos, meras, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės kontrolierius ir Komisijos sudarymo iniciatoriai. Bendruomenės atstovai į Komisijas teikiami Tarybos nustatyta tvarka.
XI. SVARSTYTINŲ KLAUSIMŲ IR SPRENDIMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO TARYBAI TVARKA
105. Tarybai svarstyti klausimus kartu su sprendimų pr

rojektais gali pateikti Komitetai, Komisijos, Tarybos nariai, frakcijos, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius. Jeigu teikiamas sprendimo projektas dėl galiojančio dokumento pakeitimo, prie sprendimo projekto pridedamas to dokumento lyginamasis variantas.
Sprendimo projektai pateikiami kartu su aiškinamaisiais raštais. Sprendimo projektą vizuoja jo rengėjas (jeigu rengėjas yra Savivaldybės administracijos padalinys, jo vadovas, atitinkamo departamento direktorius ir Savivaldybės administracijos direktorius), kalbininkas ir teisininkas.
XII. TARYBOS POSĖDŽIAI
122. Tarybos posėdžiai yra atviri. Juose, be Tarybos narių ir pasėdį aptarnaujančių Savivaldybės administracijos darbuotojų, dalyvauja Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojai, departamentų direktoriai, Teisės skyriaus specialistas, Ryšių su visuomene skyriaus atstovas, taip pat Tarybos sekretorius, mero patarėjai, akredituoti žiniasklaidos atstovai, į Tarybos posėdžio darbotvarkę įrašyti, taip pat kviesti asmenys.
Atitinkamų Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės įmonių vadovai privalo daalyvauti Tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, prie kurių rengimo jie prisidėjo, arba klausimai, susiję su jų vadovaujamų subjektų veikla.
Tarybos posėdyje gali dalyvauti visuomeninių organizacijų, profesinių sąjungų, politinių partijų atstovai, gyventojai, prieš posėdį užsiregistravę Tarybos posėdžio sekretoriate. Norintys pasisakyti asmenys užsiregistruodami privalo nurodyti, dėl kurio darbotvarkės klausimo ir kiek laiko pageidauja kalbėti.
123. Vyriausybės atstovas Kauno apskrityje, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės administracijos direktorius, jo pavaduotojai, departamentų direktoriai, Teisės skyriaus specialistas, taip pat Tarybos sekretorius posėdžio metu turi teisę pasisakyti savo kompetencijos klausimais.
XIV. TARYBOS NARIŲ PA
AKLAUSIMAI
169. Meras ir Savivaldybės administracijos direktorius ne rečiau kaip kartą per metų ketvirtį informuoja Tarybą apie sprendimų, priimtų pagal paklausimus, vykdymą.
XIX. MERO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
202. Mero potvarkio projektą rengia Savivaldybės administracijos padalinio tarnautojai. Prie potvarkio projekto pridedamame aiškinamajame rašte turi būti aiškiai ir argumentuotai išdėstyta problemos esmė, prireikus pridėti skaičiavimai, išlaidų sąmata ir prognozuojami potvarkio įgyvendinimo rezultatai. Potvarkio projektą turi vizuoti Savivaldybės administracijos padalinių, su kuriais susijęs sprendžiamasis klausimas, vadovai, teisininkas, kalbininkas, Savivaldybės administracijos direktorius. Jei kuris nors iš vizuojančių tarnautojų nesutinka su potvarkio projektu arba kai kurių jo punktų nuostatomis, turi raštu motyvuotai išdėstyti savo pastabas.
XX. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVIRTINIMAS
209. Biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:
209.5. Po to, kai Biudžeto projektas yra apsvarstytas visuose Komitetuose bei įvyko viešas Biudžeto svarstymas, Savivaldybės administracijos direktorius teikia Biudžeto projektą svarstyti Tarybai.
XXI. ATASKAITŲ PATEIKIMAS TARYBAI
214. Meras, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Tarybai už savo veiklą praėjusiais metais.
215. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos ataskaita turi būti pateikta iki vasario 15 dienos, Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita iki kovo 10 dienos, Reglamento 198 punkte nurodytos mero ataskaitos iki kovo 31 dienos. Kitų laikotarpių arba konkrečios veiklos ataskaitas meras, Savivaldybės administracijos direktorius ir Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba privalo pateikti, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių. Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos tokio pobūdžio at
taskaitos pateikimo iniciatoriumi gali būti tik Kontrolės komitetas.
Vietos savivaldos įstatymas
29 straipsnis. Savivaldybės administracija, savivaldybės administracijos direktorius
1. Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato šis ir Valstybės tarnybos įstatymai.

2. Savivaldybės administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) (jeigu ši (-ios) pareigybė (-ės) steigiama (-os) į pareigas mero siūlymu skiriamas (-i) savivaldybės tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Tarnybines nuobaudas savivaldybės administracijos direktoriui (direktoriaus pavaduotojui (-ams) už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus (direktoriaus pavaduotojo (-ų) tarnybinius nusižengimus.

3. Dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (-ų) pareigybės
(-ių) steigimo ar administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia savivaldybės taryba.

4. Pasibaigus savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo (jeigu ši pareigybė įsteigta) kadencijai, jei jie į šias pareigas nepaskiriami naujai kadencijai, turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki paskyrimo į administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju eitas pareigas, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas to paties lygio ir kategorijos pareigas, jeigu eitos pareigos pagal teisės aktus priskiriamos karjeros valstybės tarnautojų pareigoms arba jie ėjo savivaldybės ar va

alstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje kitas pareigas. Jeigu šie asmenys iki paskyrimo administracijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju tokių pareigų nėjo, jiemsišmokamos atitinkamai 2 mėnesių savivaldybės administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos.

5. Savivaldybės administracijos direktorius:

1) tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

2) tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

3) organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;

4) administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;

5) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

6) įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas (išskyrus įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų bei nuobaudų jiems skyrimą);

7) organizuoja savivaldybės tarybos narių ir valstybėstarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

8) savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas tarybai ir merui.

6. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.
29(1) straipsnis. Savivaldybės administracija
1. Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai, struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (filialai) ir į struktūrinius padalinius neįeinantys viešojo administravimo valstybės tarnautojai. Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių mero teikimu tvirtina arba keičia savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos įgaliojimai nesusiję su savivaldybės tarybos įgaliojimų pabaiga. Savivaldybės administracija turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu. Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos paprastai turi sąskaitų bankuose.

2. Savivaldybės administracija:

1) savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

2) įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų;

3) įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

4) administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

5) rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

6) atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą.

3. Valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai atskaitingi savivaldybės administracijos direktoriui.

4. Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai negali būti savivaldybės, kurioje jie dirba, tarybos nariais

Dėl savivaldybės administratoriaus pareigybės panaikinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės įsteigimo
Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 punktu, savivaldybės taryba mero teikimu tvirtina savivaldybės administracijos struktūrą, todėl taryba turėtų priimti sprendimą keisti struktūrą, tai yra panaikinti savivaldybės administratoriaus (pavaduotojo) pareigybę bei steigti naują savivaldybės administracijos direktoriaus ir pavaduotojo pareigybes, kaip asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes.
Savivaldybės taryba turėtų įpareigoti merą įteikti įspėjimo lapelius savivaldybės administratoriui apie jų atleidimą iš savivaldybės administratoriaus pareigų. Valstybės tarnybos įstatyme nėra pasisakyta kaip yra įspėjamas įstaigos vadovas, kai naikinama jo pareigybė, todėl reikėtų taikyti Darbo kodekso 130 straipsnį, kuris nustato įspėjimo (įspėjamas raštu nurodant atleidimo priežastis ir aplinkybes, atleidimo datą, atsiskaitymo su atleidžiamuoju tvarką) procedūrą ir terminus.
Kadangi pareigybė panaikinta (vasario 25 d. paskutinė darbo diena), tai administratoriai atleidžiami iš pareigų perkeliant jų atleidimo datą (DK 130 str.8 d. “Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas”.
Atleidžiant savivaldybės administratorių dėl pareigybės panaikinimo (VTĮ 44 str. 1 d. 9 p.), reikės mokėti išeitinę išmoką (VTĮ 41 str. 2 d.), kurios dydis priklausys nuo jo, kaip valstybės tarnautojo tarnybos stažo savivaldybės administracijoje (iki penkerių metų – 2 mėn., iki dešimties metų – 3 mėn., iki dvidešimties – 4 mėn. jo gauto vidutinio darbo užmokesčio). Išmoka pradedama mokėti praėjus mėnesiui nuo atleidimo dienos (šiuo atveju po perkeltos atleidimo dienos) lygiomis dalimis (VTĮ 41 str. 4 d.) ir jeigu toks asmuo pradės eiti valstybės tarnautojo pareigas išmokos mokėjimas nuo tos dienos turi būti nutraukiamas.
Savivaldybės taryba turėtų įpareigoti merą parengti savivaldybės administracijos direktoriaus (pavaduotojo) pareigybės aprašymą ir jį patvirtinti. Pareigybės aprašymas (iki patvirtinimo) turėtų būti apsvarstytas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikoje nustatyta tvarka Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijoje, kuri parengia Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo pažymą ir siūlo suteikti savivaldybės administracijos direktoriaus (pavaduotojo) pareigybei atatinkamą kategoriją.
Jeigu savivaldybės taryba įstatymų nustatyta tvarka paskirs esamą savivaldybės administratorių (jam sutikus) savivaldybės administracijos direktoriumi (asmeninio (politinio) pasitikėjimo įstaigos vadovu savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui), tai toks administratorius turėtų rašyti prašymą savivaldybės tarybai ir prašyti atleisti jį iš administratoriaus pareigų (nes įspėjimas dėl jo atleidimo nurodo kitą atleidimo terminą nei vyksta paskyrimas į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas). Savivaldybės taryba atleidžia savivaldybės administratorių iš savivaldybės administratoriaus pareigų savo noru (VTĮ 44 str.1 d. 1 p.). Šiuo atveju išeitinės išmokos nemokamos nes Valstybės tarnybos įstatymas to nenustato. Toks sprendimų priėmimas dėl paskyrimo į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas ir atleidimo iš pareigų galėtų įvykti tą pačią dieną savivaldybės tarybos posėdyje (kad įstaiga neliktų be vadovo 2003-02-25 atleidžiami iš administratoriaus pareigų, o nuo 2003-02-26 paskiriami į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas).
Chronologinių veiksmų grafikas

Dėl savivaldybės administratoriaus pareigybės panaikinimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus (pavaduotojo) pareigybės įsteigimo

Valstybės tarnybos departamento

specialistų nuomonė
[ http://www.vrm.lt/nuorodos/vtd/publ2.htm 2004 04 21]

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Savivaldybės administracijos direktorius yra savivaldybės įstaigos vadovas, į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės tarybos sprendimu tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.
II. TIKSLAS
4. Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybė reikalinga savivaldybės administracijos darbui organizuoti ir jai vadovauti, užtikrinti savivaldybės administracijos funkcijų vykdymą.
III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
5. Turėti aukštąjį universitetinį (magistro arba jam prilygintą) išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovo darbo patirtį.

6. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą.

7. Turėti vadovavimo ir organizacinių gebėjimų, mokėti planuoti savo bei savivaldybės administracijos veiklą.

8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.
9. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
10. Mokėti bent vieną užsienio kalbą.
11. Būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti.
IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
12. Savivaldybės administracijos direktorius:
12.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;
12.2. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, atsako už vidaus administravimą savivaldybės administracijoje;
12.3. administruoja asignavimus, savivaldybės tarybos skirtus savivaldybės administracijai;
12.4. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;
12.5. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir kitus savivaldybės administracijos darbuotojus. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
12.6. organizuoja savivaldybės viešojo administravimo įstaigų tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
12.7. įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leidžia įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams;
12.8. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas tarybai ir merui;
12.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose apibrėžtas funkcijas.
[ http://www.ams.lt 2004 04 21]

Leave a Comment