Kada ir kaip atsirado Vakarų Europoje pagrindinės feudalinės nuosavybės žemėj formos: alodas, beneficija, feodas? Koks kiekvienas jų turinys?

Apie 9-11a. daugumoje Vakarų Europos šalių susiformavo feodalizmas,kurio procesas davė gilių visuomeninių permainų .Ypatingai feodalizmas plėtojosi 7-9a. su savo ypatingais bruožais:stambiąja dvarininkų žemėvalda ir smulkiuoju valstiečių žemės naudojimu,neekonomine prievarta,kur labiausiai reiškėsi priverstiniu baudžiaviniu darbu-lažu,natūraliniu ūkiu su žema žemės ūkio ir amatų technika,kurią sąlygoja smulkus valstiečių ūkis.
Nuo 6a. antrosios pusės frankų visuomenėje prasidėjo griežti pasikeitimai.Žemė virto laisvai perleidžiama privatine nuosavybe-alodu ,kuri buvo parduodama,keičiama,perkama,dovanojama,paliekama testamentu savininko noru. Alodas 10-11a. jau buvo retas reiškinys.Priešingai valstiečių smulkiosios žemėvaldos sunykimui ir nusmukimui augo stambioji pasaulinų ir bažnytinė žemėvalda.Chlodvigo įpėdiniai(8a.) plačiai dalijo karaliaus žemes vadinamosios beneficijos(išvertus”labdarybės”) pavidalu savo kariauninkams ir žemvaldžiams.Beneficija buvo feodalinės nuosavybės forma,kai žemė suteikiama laikinai sąlygiškai naudoti.Gautos beneficijos negalima perleisti trečiajam asmeniui,o po beneficijos turėtojo mirties beneficiją sudarančios vertybės griždavo jos davėjui.Toks beneficijos statusas išliko neilgai:jausdami savo reikšmę,beneficijos turėtojai labai greitai pasiekė,kad po jų mirties beneficijos būtų teikiamos jų įpėdiniams,o jau 9a. kartu su tarnybos įsipareigojimais pradėtas perduoti paveldėjimo būdu.Kartu laikinas sąlyginis valdymas virto tik sąlyginiu,bet neterminuotu.Nauja feodalinės žemės nuosavybės forma imta vadinti feodu.Savaime išnykus alodui-žemės nuosavybei,nesusijusiai su kokias nors feodaliniais ribojimais,netrukus feodas tapo pagrindine ir vienintele feodalinės žemės nuosavybės forma.Feodalo žemės valda-feodas,arba lenas,galėjo būti dvaras,dvarų grupė,ištisa kunigaikštystė,net karalystė.Kiekvienam feodui buvo būdinga tai:1)feodas-tai kilmingojo valda(bajoro),skirtinga nuo valstiečių valdos 2)feodas susijęs su tam tikros,pirmiausia karinės tarnybos atlikimu 3)feodas-priklausoma valda,esanti vasalinėje priklausomybėje 4)feodas-paveldimoji valda(tuo ji skyrėsi nuo ankstesnės beneficijos).

Kaip pakito nuosavybės teisinis reglamentavimas didžiosios Prancūzijos revoliucijos metais?

Prancūzijos revoliucijos ičvakarėse galiojusi teisės sistema trukdė esminėms socialinėms ir politinėms permainoms ir, skirtingai nuo Anglijos,labai mažai teatitiko buržuazijos poreikius.Absoliutinė monarchija ir visa,kas buvo susiję su karaliumi,bajorija,dvasininkija,taipat senasis administracinis teritorinis suskirstymas,feodalinė žemės teisė,teismų sistema,mokesčių sistema-visi šio senojo režimo institutai per trumpą laiką buvo likviduoti.Šie revoliucijos laikotarpio įstatymai ne tik įtvirtino laisvą nuosavybę,prekybos bei verslo laisvę ir t.t., bet ir gerokai suvienodino teisę.Revoliucijos laikotarpiu buvo siekiama pertvarkyti feodalinę nuosavybę.1789m. žmogaus ir piliečio teisių deklaracijoje,buvo aiškiai suformuluotas naujas požiūris į nuosavybės teisę.Deklaracijos 17 straipsnis(”17.Kadangi nuosavybės teisė yra neliečiama ir šventa,ji iš nieko negali būti atimta kitaip tik įstatymo numatytu atveju,t.y. visuomenės naudai,su sąlyga,kad bus teisingai ir išanksto atlyginta.” ) ne tik skelbė nuosavybe įgimta ir neatimama žmogaus teise,bet ir labai tiksliai suformulavo išimtines aplinkybes,kurioms esant leidžiama tą nuosavybę nusavinti:a)jei to reikalauja įstatymo nustatytas visuomeninis būtinumas b)tik už išankstinį ir teisinį atlyginimą.Ši nuostata nepasikeitė iki mūsų dienų.
Revoliucija atmetė feodalinius nuosavybės teisės ribojimus,nuosavybės skirstymą į įvairias rūšis.Steigiamasis susirinkimas ėmė naikinti feodalines prievoles.”16.Nuosavybės teisė susideda iš kiekvienam piliečiui priklausančios galimybės naudotis ir savo nuožiūra disponuoti <…>.”
“Dekrete dėl bendruomenių žemių” buvo pasakyta,kad bendruomeninės žemės naudmenos,kadaise užgrobtos dvarininkų,turi būti sugrąžintos bendruomenėms,o bent trečdalio bendruomenės narių pageidavimu-jiems išdalytos.Šalia stambiosios žemėvaldos atsiranda daugybė laisvųjų smulkiųjų žemės savininkų.”19.Iš nieko negali būti atimta net mažiausia jo nuosavybės dalis be jo sutikimo,išskyrus atvejus,kai to reikalauja įstatymai<…>.”Revoliucijos metais buvo pasiekta nuosavybės teisės suvienodinimas ir principinė nuosavybės laisvė nuo feodalinių prievolių ir ribojimų.

Kokie bendro pobūdžio požymiai jungia ir kokie skiria Anglijos ir JAV teisės sistemas?

JAV turi nemažai teisės sistemos bendrumų su Anglija,nes perėmė iš Anglijos ne tik teisės normų ir institutų turinį,bet ir patį teisinio reguliavimo metodą,panašią dualistinę teisės sistemą:precedentinė teisė,sąveikaujanti su įstatymais besiremiančia teise.JAV kiekvienoje valstijoje(susiformavo specifinis precedentų kompleksas),federacijos precedentinė teisė,besiremianti tomis pačiomis teisinėmis sąvokomis ir iš principo ta pačia struktūra kaip anglų bendroji teisė,tapo visiškai savarankiška,panašiai kaip Anglijoje,pasižyminti painumu,kazuistiškumu,prieštaringumu ir sudėtingumu.Tačiau pagal JAV Aukščiausiojo Teismo 1938 m. išaiškinimą,bendrąja teise laikoma tik valstijose susiformavusi teisė.
Jungtinėse Amerikos Valstijose 1926 m. buvo sudarytas federacijos Įstatymų sąvadas,kuriame skelbiami peržiūrėti ir pagal atskiras teisės šakas sutvarkyti įstatymai,dalis galiojančių įstatymų yra sisteminama inkorporavimo būdu,kita dalis-kodifikavimo būdu.Tačiau anglų teisė,palyginti su kontinentine teise,liko nekodifikuota.Skirtingai nuo anglų statutinės teisės,daugumoje JAV valstijų atskirtos teisės šakos yra palyginti kodifikuotos.JAV teisės šaltiniu tapo įstatymai,ir jų čia ypač naujaisiais laikais,apskritai yra gerokai daugiau nei Anglijoje.Jav teisinė sistema kiekvienos valstijos teritorijoje galioja dvi-tik savo valstijos ir visoms valstijoms bendra federacijos.O Anglijoje ,tai kas priimta vadinti anglų teise,galioja tik Anglijoje ir Velse,Škotijoje galioja savo teisė.Tuo tarpu Airijai,(kuri sudaro su D.Britanija Jungtinę Karalystę)savo valią gali reikšti Anglijos parlamentas,bet ji tai pat turi savo teisę.
Tolydžio JAV teisė vis labiau tolsta nuo anglų pavyzdžio,nes,Amerikos kolonijoms atsiskyrus nuo metropolijos,Amerikos teismų praktika rutuliojasi nebepriklausomai nuo Anglijos teismų veiklos,gerokai didesnį nei Anglijoje poveikį bendrai Amerikos tesės raidai daro įstatymai,tai pat skirtingai besiplėtojanti federacijos ir valstijų teisė.