Darbo sutartis

TURINYS

Įžanga .............................. 3 psl.
Sutarties samprata .............................. 4 psl
Darbo sutarties nutraukimo atvejai ..................... 5 psl.
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai ................... 8 psl.
Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus ...... 8 psl.
Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams ........... 9 psl.
Garntijos darbuotojų atstovams ......................... 9 psl.
Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius ... 10 psl.
Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo .................. 10 psl.
Išeitinė išmoka ............................. 11 psl.
Išvados .............................. 12 psl.
Naudota literatūra .............................. 13 psl.

Įžanga
Teisė yra sistema, valstybės nustatytu ar sankcionuotų visiems privalomų, formaliai apibrėžtų normų (bendrų elgesio taisyklių), skirtų reguliuoti visuomeninius santykius ir prireikus garantuoti valstybės prievartą.
O darbas yra socialinė ekonominė sąvoka, apibūdinama kaip tam tikru laaikotarpiu reikalinga tinkama ir tikslinga žmogaus veikla, t.y. fiziologinių žmogaus gebėjimų panaudojimas, biologinių žmogaus gebėjimų panaudojimas ir intelektinė veikla.
Iš prieš tai minėtų sąvokų išeina, kad darbo teisė yra valstybės nustatytu ir taikomų teisės normų, reguliuojančių darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojo darbo sutarties pagrindų visuma.
Tai reiškia, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti daarbuotojui sulygtą darbo užmokestį.

Sutarties samprata
Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nu-traukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Atskirų rūšių sutarčių sp

pecialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose.
Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį.
Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei.
Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susi-tarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija.
Sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma.
Sutartys gali būti dvišalės ir vienašalės; atlygintinės ir neatlygintinės; koonsensualinės ir realinės; vienkartinio įvykdymo sutartys ir tęstinio įvykdymo sutartys; vartojimo sutartys ir kitos.
Pagal sudarymo būdą sutartys skirstomos į abipusėmis derybomis sudaromas sutartis ir prisijungiant sudaromas sutartis.
Pagal gaunamos naudos apibrėžtinumą sutartys skirstomos į rizikos sutartis – tai konkrečiai nenustatytas naudos gavimas ir šalių pareigos dydis arba tai priklauso nuo tam tikro įvykio buvimo ar nebuvimo, ir ekvivalentines sutartis – jose sudarymo metu konkrečiai nurodoma gaunama nauda ir jos dydis ar šalių pareigų dydis.
Viešąja sutartimi laikoma sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo, teikiantis paslaugas ar parduodantis pr
rekes visiems, kas tik kreipiasi.

Darbo sutarties nutraukimo atvejai
Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. Darbo sutartis baigia-si:
 Ją nutraukus Civilinio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;
 Likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;
 Darbuotojui mirus.
Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo su-tartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per 7 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutariusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos, pvz. kompensacijos, nepanaudotų atostogų suteikimas.
Jei antroji šalis per nustatytą laiką nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas.
Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nu-traukti darbo sutartį. Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.
Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.
Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą da

arbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 dienas, jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar invalidumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitokiomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 3 dienas, jeigu jis jau yra įgijęs teisę į visą senatvės pensiją arba ją gauna. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.
Darbo sutartyje gali būti sulygtą: jeigu sutartis nutraukiama darbuotojo pa-reiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms ir t.t.
Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo padavimo dienos.
Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuota darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių, taip pat jeigu jam daugiau kaip 2 mėnesius iš
š eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis.
Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip 3 dienos nuo prašymo padavimo dienos.
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra dar-buotojo kaltės. Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį. Atleisti darbuotoją iš darbo kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą.
Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių.
Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti:
 Narystės profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje
ne darbo metu, o darbdavio sutikimu ir darbo metu;
 Darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje;
 Dalyvavimas byloje prieš darbdavį, kaltinimą įstatymų, kitų norminių teisės
aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimas, taip pat kreipimasis į administracinius organus;
 Lytis, seksualinė orientacija, rasė, tautybė, kalba, kilmė, pilietybė ir socialinė
padėtis, tikėjimas, santuokinė ir šeimyninė padėtis, įsitikinimai ir pažiūros, priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms;
 Amžius, išskyrus atvejus, kai darbuotojas jau yra įgijęs teisę į visą senatvės
pensiją arba ją gauna;
 Nebuvimas darbe, kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines
ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles.
Darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, asmenims iki 18 metų, invalidas, darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, laikydamasis nuostatų, tik ypatingais atvejais, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą, arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį.
Darbo sutarties nutraukimo apribojimai. Draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo:
 Darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu, taip pat jo atostogų metu;
 Darbuotoją, pašauktą atlikti tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos Respublikos piliečio pareigas;
 Kitais įstatymų nustatytais atvejais.
Jeigu darbuotojas, pasibaigus nustatytiems laikotarpiams, neatvyksta į darbą, darbo sutartis su juo gali būti nutraukiama nustatytais darbo sutarties nutraukimo pagrindais.
Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo. Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais:
 įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis, pagal
kurį darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios jis negali tęsti darbo;
 kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam
tiktą darbą;
 įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu;
 kai darbutoojas pagal medicinos ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą
negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo;
 likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo.
Darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti, taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo.
Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo:
 kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo
drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;
 kai darbuotojas vieną kartą šiukščiai pažeidžia darbo pareigas.
Darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį privalo laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių.
Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju. Praėjus darbdavio bankroto procedūrą, darbo sutartys gali būti nutraukiamos laikantis bankroto įstatymų nuostatų. Šio skirsnio nuostatos tokiais atvejais taikomos tada, kai atitinkamų klausimų nereglamentuoja bankroto įstatymai.

Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus
Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gindymo atostogoms, išskyrus nustatytus atvejus.
Su darbuotojais auginančiais vaiką ar vaikus iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nbėra darbuotojo kaltės.
Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams
Darbuotojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, darbo vieta ir pereigos paliekamos, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas invalidumas. Su darbuotoju, kuriam nustatytas invalidumas, darbo sutartis gali būti nutraukiama laikantis nustatytų nuostatų.
Darbuotojams, tapusiems laikinai nedarbingiems ne dėl anksčiau išvardintų priežasčių, darbo vieta ir pareigos paliekamos, jeigu jie dėl laikinojo nedarbingumo neatvyksta į darbą ne daugiau kaip šimtą dvidešimt dienų iš eilės arba ne daugiau kaip šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvyliką mėnesių, jei įstatymai ir kiti norminiai aktai nenustato, kad tam tikros ligos atveju darbo vieta ir pareigos paliekamos ilgesnį laiką.
Į prieš tai minėtus laikotarpius neįskaitomas laikas, per kurį darbuotojas gavo valstybinio socialinio draudimo pašalpą šeimos nariui slaugyti arba pašalpą epideminių situacijų atvejais.

Garantijos darbuotojų atstovams
Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus, laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo be išankstinio to organo sutikimo.
Ar patenkinti darbdavio pareiškimą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą, atstovaujamasis organas privalo nuspręsti per keturiolika dienų nuo pareiškimo gavimo. Darbuotojams atstovaujantis organas sutikimą ar nesutikimą atleisti darbuotoją iš darbo turi pateikti raštu. Jeigu per šį laikotarpį darbuotojams atstovaujantis organas darbdaviui atsakymo neduoda, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį.
Darbdavys turi teisę teismo tvarka ginčyti darbuotojams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą. Teismas gali panaikinti tokį
sprendimą, jei darbdavys įrodo, kad šis sprendimas iš esmės pažeidžia jo interesus.
Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta, kad garantija taikoma ir kitiems darbuotojams. Įstatymuose ar kolektyvinėse sutartyse nustatytais atvejais darbuotojai ne-gali būti atleidžiami iš darbo negavus ir kitų organų sutikimo.
Darbuotojams atstovaujančio organo sutikimas galioja, kol pasibaigia nustatyti įspėjimai apie darbo sutarties nutraukimą terminai. Darbuotojas, atleistas iš darbo pažeidžiant nustatytus reikalavimus, darbo ginčus nagrinėjančio organo sprendimu turi būti grąžintas į ankstesnį darbą.

Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius
Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybė būti palikti dirbti turi darbuotojai:
 Kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgti profesine liga;
 Kurie vieni augina vaikus iki 16 metų arba prižiūri kitus šeimos narius, pripa-
žintus 1 ar 2 grupės invalidais;
 Kurie turi ne mažiau kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje, išskyrus darbuotojus, įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius;
 Kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip 3 metai;
 kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje;
 kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus.

Išeitinė išmoka
Nutraukus darbo sutartį atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje:
 iki 12 mėnesių – 1 mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
 nuo 12 iki 36 mėnesių – 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
 nuo 36 iki 60 mėnesių – 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
 nuo 60 iki 120 mėnesių – 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
 nuo 120 iki 240 mėnesių – 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
 daugiau kaip 240 mėnesių – 6 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio.
Nutraukus darbo sutartį kitais nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, jam išmokama jo 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip.
Išvados
Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Atskirų rūšių sutarčių specialiosios normos gali būti nustatytos ir kituose įstatymuose.
Darbo sutarties nutraukimo atvejai:
 Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu t.y. viena darbo sutarties šalis ga-
li raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu;
 Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu, t.y. darbuotojas turi teisę
nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį;
 Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių,
t.y. darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuota darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui;
 Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės,
t.y. darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs darbdavį;
 Darbo sutarties nutraukimo apribojimai;
 Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo;
 Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju, t.y. praėjus darbdavio
bankroto procedūrą, darbo sutartys gali būti nutraukiamos laikantis bankroto įstatymų nuostatų.

Naudota literatūra

 LR Civilinis kodeksas;
 V. Makutėnas, D. Makutėnienė. Ekonomika. Kaunas. 2003.

Leave a Comment