Banko sąskaitos sutartis

BANKO SĄSKAITOS SUTARTIS

Banko sąskaitos sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja priimti, saugoti pinigines lėšas, vykdyti sąskaitos turėtojo pavedimus dėl sąskaitoje turimų lėšų, kitas bankines operacijas pagal banko sąskaitos sutartį, o klientas įsipareigoja sumokėti bankui už suteiktas paslaugas ir atliktas operacijas (žr. Civilinio kodekso 6.913, 6.914 ir 6.915 straipsnius). Bankas gali disponuoti kliento sąskaitoje esančiomis lėšomis su sąlyga, kad bus užtikrinta kliento teisė netrukdomai disponuoti to-mis lėšomis. Jis neturi teisės nustatyti ir kontroliuoti kliento pinigų naudojimą ar nustatyti kitokius Įstatymo ar banko sąskaitos sutarties nenumatytus kliento teisės disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis savo nuožiūra apribojimus.Banko sąskaitos sutarties sudarymas ir vykdymas apibūdinami Civilinio kodekso 6.914, 6.915, 6.916, 6.918, 6.921, 6.926 ir kituose straipsniuose:• sudarius banko sąskaitos sutartį, klientui ar jo nurodytam asmeniui banke atidaroma sąskaita sutartyje nustatytomis sąlygomis;• bankas privalo sudaryti banko sąskaitos sutartį su klientu, kuris kreipėsi su prašymu atidaryti sąskaitą, pagal banko paskelbtas tam tikros sąskaitos rūšies atidarymo sąlygas, turinčias atitikti įstatymų ir bankų veiklą nustatančių teisės aktų reikalavimus;• bankas neturi teisės atsisakyti atidaryti sąskaitą, jeigu jos atidarymo galimybė yra nustatyta įstatyme, banko veiklos dokumentuose arba bankui išduotoje licencijoje, išskyrus atvejus, kai tokį atsisakymą leidžia įstatymai;• asmenų, turinčių teisę kliento vardu disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, teisės patvirtinamos įstatyme ar kitame teisės akte ir banko sąskaitos sutartyje numatytais dokumentais, kurie nustatyta tvarka turi būti pateikti bankui;• klientas turi teisę nurodyti bankui nurašyti iš sąskaitos lėšas pagal trečiųjų asmenų reikalavimą. Tokius nurodymus bankas priima, jeigu klientas raštu nurodo būtinus duomenis, leidžiančius identifikuoti asmenį, turintį teisę nurašyti iš sąskaitos lėšas;

• banko sąskaitos sutartyje gali būti numatyta, kad teisė disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis patvirtinama elektroninėmis mokėjimo priemonėmis panaudojant elektroninį ar asmens parašą, kodą, slaptažodį ar kitus duomenis, patvirtinančius, kad nurodymą davė šią teisę turintis asmuo;• bankas privalo klientui atlikti operacijas, kurias atitinkamos rūšies sąskaitoms nustato įstatymas, kiti bankų veiklos teisės aktai bei bankininkystės papročiai jeigu banko sąskaitos sutartis nenumato ko kita;• Jeigu bankas pagal banko sąskaitos sutartį išmoka pinigus iš kliento sąskaitos, neatsižvelgdamas į tai, ar joje yra pinigų (sąskaitos kreditavimas), pripažįstama, kad bankas suteikia klientui atitinkamos sumos kreditą nuo pinigų išmokėjimo dienos;• banko ir kliento piniginiai reikalavimai, susiję su sąskaitos kreditavimu, banko paslaugų apmokėjimu, palūkanų mokėjimu, baigiasi Įskaitymo būdu jeigu banko sąskaitos sutartis nenustato ko kita;• draudžiama apriboti kliento galimybę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, išskyrus atvejus, kai sąskaitoje esančios lėšos areštuojamos arba banko atliekamos operacijos sustabdomos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.Lėšų iš banko sąskaitos nurašymo tvarka ir eiliškumas apibūdinti Civilinio kodekso 6.922 r 6.923 straipsniuose:• lėšos iš sąskaitos nurašomos kliento nurodymu;• be kliento nurodymo lėšos gali būti nurašomos teismo sprendimu, taip pat kitais įstatymo ar banko sąskaitos sutarties numatytais atvejais;• jeigu sąskaitoje yra pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, lėšos nurašomos pagal kliento nurodymų ir kitų dokumentų gavimo eilę (kalendorinis eiliškumas), jeigu įstatymai nenustato ko kita;• jeigu visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti lėšų sąskaitoje nepakanka, skolininkas privalo nurodyti lėšas nurašyti iš sąskaitos šia eile: pirmąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo;
 antrąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, kylančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile nurašomos lėšos pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės ar socialinio draudimo); ketvirtąja eile nurašomos lėšos pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile nurašomos lėšos pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka;• lėšos pagal reikalavimus, priklausančius tai pačiai eilei, nurašomos mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka;• lėšų nurašymo eilę vykdymo proceso, bankroto ir kitais įstatymų numatytais atvejais nustato kiti įstatymai.Operacijų atlikimo terminai apibūdinami Civilinio kodekso 6.917 straipsnyje:• bankas privalo įskaityti į kliento sąskaitą gautas lėšas ne vėliau kaip kitą dieną po dienos, kurią gavo atitinkamą mokėjimo dokumentą jeigu banko sąskaitos sutartis nenustato kitokio termino;• bankas privalo išmokėti arba pervesti lėšas kliento nurodymu ne vėliau kaip kitą dieną po dienos, kurią gavo atitinkamą mokėjimo dokumentą jeigu banko sąskaitos sutartis nenustato ko kita;• lėšų likutis sąskaitoje išduodamas klientui arba jo nurodymu pervedamas į kitą sąskaitą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo atitinkamo rašytinio kliento pareiškimo gavimo dienos. Jeigu klientas nedavė nurodymo pervesti lėšas į kitą sąskaitą, bankas, kai uždaroma sąskaita, lėšas perveda į banko vidines sąskaitas.

Banko paslaugų ir operacijų atlyginimo bei palūkanų už indėlį mokėjimo tvarką nustato banko sąskaitos sutartis ir Civilinio kodekso 6.919, 6.920 ir 6.924 straipsnių nuostatos:• bankas turi teisę nurašyti iš kliento sąskaitos kas ketvirtį sumas, priklausančias bankui už jo suteiktas klientui paslaugas jeigu banko sąskaitos sutartis nenustato ko kita;• bankas moka klientui sutartyje nustatytas palūkanas už naudojimąsi sąskaitoje esančiomis lėšomis. jeigu banko sąskaitos sutartis nenustato ko kita. Palūkanos pervedamos į kliento sąskaitą sutartyje nustatytais terminais, o jeigu šie terminai nenustatyti, – pasibaigus kiekvienam ketvirčiui;

• jeigu bankas ne laiku įskaito gautas lėšas į kliento sąskaitą arba jas nepagrįstai nurašo iš sąskaitos, taip pat jei nevykdo kliento nurodymų dėl lėšų pervedimo ar išmokėjimo iš sąskaitos, jis privalo mokėti klientui banko sąskaitos sutartyje nustatytas palūkanas, o jeigu jos nenustatytos, – Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas.Bankas ar kita kredito įstaiga privalo garantuoti sąskaitos slaptumą, neturi teisės be turėtojo sutikimo teikti informacijos apie sąskaitoje esančias pinigines lėšas ir turėtojo pavedimu atliekamas operacijas (išskyrus įstatymų numatytus atvejus).Finansinių įstaigų atsisakymas atidaryti sąskaitą įstatymo ar šių įstaigų nenumatytais atvejais gali būti ginčijamas teismine tvarka.Banko sąskaitos sutarties nutraukimo tvarka ir galimybės apibūdintos Civilinio kodekso 6.927 straipsnyje:• kliento pareiškimu banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta bet kada;• banko reikalavimu banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta jeigu: lėšų, esančių klientų sąskaitoje, suma sumažėja tiek, kad nesiekia sutartyje nustatytos minimalios sumos, ir per vieną mėnesį nuo banko išsiųsto pranešimo dienos klientas jos nepadidina; jeigu daugiau kaip metus su kliento sąskaita nebuvo atliekamos jokios operacijos ir jeigu banko sutartis nenustato ko kita.Banko sąskaitos sutarties nutraukimas yra pagrindas uždaryti sąskaitą. Banko sąskaitos sutartis galioja iki sąskaitos uždarymo.

Naudota literatūra:Vytautas Sūdžius „Sutartys: principai ir praktika“ 2001 m.