Administracinės teisės procesas

Administracinės teisės procesas

36. Teisės aktai reglamentuojantys administracinius teisės pažeidimus.ATPK, BK, konstitucija, viešojo administravimo įstatymas, administracinių ginčų įstatymas, administracinio bylų teisenos įstatymas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymas.37. Administracinio atsakomybės sąvoka ir uždaviniai. Tai savarankiška teisinės atsakomybės rūšis, taikoma kaltiems asmenims, padariusiems admin. Teisės pažeidimą, skiriant jiems ir realizuojant įstatymo numatytas administracines nuobaudas, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinant teisėtumą ir teisėtvarką. Bruožai 1. atsakomybės atsiradimo pagrindas, 2. atsakomybės pobūdis,3. atsakomybės subjektai, 4. subjektai traukiantys kaltus asmenis atsakomybėn, 5. procesinė traukimo atsakomybėn tvarka.Principai – 1) tik už elgesį o ne už mintis, 2) atsakomybė tik už priešinga teisei veiką ir tik esant kaltei, 3) atsakomybės teisėtumas, 4) atsakomybės teisingumas, 5) atsakomybės tikslingumas, 6) atsakomybės neišvengiamumas, 7) atsakomybės viešumas. 38. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka.Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę.Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.39. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis ir būtini elementai.Administracinio teisės pažeidimo objektas, objektyvioji pusė,subjektas, subjektyvioji pusė.Objektas – teisės normų saugomi ir reguliuojami visuomeniniai santykiai į kuriuos kėsinamasi teisės priešingu veiksmu arba neveikimu. Objektai gali būti – bendri – tai visuomeninio santykių visuma. Rūšiniai – tai atskirų vienarūšių visuomeninių santykių visuma. Tiesioginis – tai konkretus visuomeninis santykis į kurį kėsinasi teisės pažeidėjas Objektyvioji pusė – visuma teisės normų įvertintų požymių kurie apibendrina išorinį veiklos pasireiškimą.Požymiai objektyviosios pusės: Veika- gali būti aktyvus veiksmai kuriais pažeidžiamos nustatytos taisyklės, Veiksmai – tai kūno judėjimas samoningai nukreiptas į tam tikrą tikslą, taip pat gestai Subjektas – tai fizinis pakaltinamas sulaukęs numatyto amžiaus kuris padaro adm. Teisės pažeidimą ir gali būti patrauktas admin. Atsakomybėn. Subjektyvioji pusė – tai asmens psichinis santykis su jo daromu pavojinga visuomenei priešinga teisei veikla ir jos pasekmėmis. Subjektyviosios pusės 1 kaltė, 2. motyvai, 3. tikslai. Formos yra Tyčia ir neatsargumas.

Administraciniam teisės pažeidimui būdingi požymiai a)pavojingumas, žalingumas visuomenei b)priešingumas teisei, c) kaltumas d) baudžiamumas.40. Administracinės atsakomybės pagrindai.Bruožai ir principai yra 37 klausime. 41. Įrodymų gavimo ir įvertinimo tvarka.Įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.Šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais.Įrodymus renka, prireikus ekspertą ar specialistą skiria pareigūnai, turintys teisę surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas). Organas (pareigūnas) įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone.42. Įrodymų gavimo teisėtumas. 43. Administracinės nuobaudos sąvoka ir tikslai.Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.Už administracinių teisės pažeidimų padarymą gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos:1) įspėjimas;2) bauda;3) daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;
4) suteiktos asmeniui specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba žvejoti, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimas;5) administracinis areštas;6) nušalinimas nuo darbo (pareigų).44. Administracinių nuobaudų sistema Lietuvos Respublikoje ATPK.45. Administracinių nuobaudų kyrimo tvarka.Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų.Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių sąrašą nustato šio kodekso 31 ir 32 straipsniai.Kai vienas asmuo padaro du arba daugiau administracinių teisės pažeidimų, administracinė nuobauda skiriama už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai. Jeigu asmuo padarė kelis administracinius teisės pažeidimus, kurių bylas kartu nagrinėja tas pats organas (pareigūnas), galutinai šiam asmeniui skiriama nuobauda parenkama sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų administracinių teisės pažeidimų, ribose. Šiuo atveju prie pagrindinės nuobaudos gali būti prijungiama viena iš papildomųjų nuobaudų, kurias numato straipsniai dėl atsakomybės už bet kurį padarytą teisės pažeidimą.46. Administracinės nuobaudos teisinės pasekmės.47. Lietuvos Respublikos ATPK ypatingosios dalies sąvoka ir reikšmė.48. Administracinio teisės pažeidimo kvalifikacija pagal konkrečius LR ATPK straipsnius.49. Administracinės teisės veiklos sąvoka, tikslai, uždavinai.50. Administracinio veikos bendri principai.51. Valstybės valdymo organų struktūra, nagrinėjant admin. Teisės pažeidimų bylas.
52. ATP pažeidimo dalyviai.Administracinės bylos proceso šalys yra: pareiškėjas, (skunda, prašymą padavęs subjektą; teismas, priėmęs nutartį) atsakovas (institucija, įstaiga, tarnyba, tarnautojas, kurių aktai ar veiksmai skundžiami); tretieji suinteresuoti asmenys(kurių interesams bylos išsprendimas gali turėti įtakos). 2. Administracinės bylos proceso dalyviais laikomi dalyvaujantys byloje liudytojas, ekspertai, specialistai, vertėjai, o įstatymo numatytais atvejais – valstybės ar savivaldybių institucijų pareigūnai (atstovai)53. Administracinių bylų žinibingumas.Administracines bylas pagal savo kompetencija nagrinėja: administracinė komisija, Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai, rajonų apylinkių teismai, policija, valstybės kontrolė,valstybinės priešgaistrinės priežiūros organai, geležinkelio transporto organai, jūrų transporto organai, vidaus vandenų transporto organai it t.t.

54. ATPK protokolasAdministracinio teisės pažeidimo protokole nurodoma: jo surašymo data ir vieta, protokolą surašiusio asmens pareigybė, pavardė, vardas; žinios apie administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį; administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, laikas ir esmė; šio kodekso straipsnis, straipsnio dalis ar kitas numatantis atsakomybę už šį pažeidimą teisės aktas, kurio reikalavimus pažeidė asmuo; liudytojų ir nukentėjusiųjų, jeigu jų yra, pavardės, adresai; administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pasiaiškinimas; kitokios žinios, būtinos bylai išspręsti. Protokolą pasirašo jį surašęs asmuo ir administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo; jeigu yra liudytojų ir nukentėjusiųjų, protokolą gali pasirašyti taip pat ir šie asmenys. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo atsisako suteikti žinias apie save arba pasirašyti protokolą, tai įrašoma protokole. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę pateikti prie protokolo pridedamus paaiškinimus ir pastabas dėl protokolo turinio, taip pat išdėstyti savo atsisakymo jį pasirašyti motyvus.Surašant protokolą, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui išaiškinamos jo teisės ir pareigos, numatytos šio kodekso 272 straipsnyje, ir tai pražymima protokole.

Protokolas ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo momento pasiunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatytas kitoks protokolo pasiuntimo terminas.Atsisakius kelti arba nutraukus baudžiamąją bylą, jei atsakomybėn traukiamo asmens veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, medžiaga per tris dienas nuo sprendimo priėmimo pasiunčiama organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo b55. ATP nagrinėjimo tvarka.Byla nagrinėti pradedama paskelbiant kolegialaus organo sudėtį ar pristatant tą bylą nagrinėjantį pareigūną.Kolegialaus organo posėdžio pirmininkas arba bylą nagrinėjantis pareigūnas paskelbia, kokia byla bus nagrinėjama, kas traukiamas administracinėn atsakomybėn, išaiškina dalyvaujantiems nagrinėjant bylą asmenims jų teises ir pareigas. Po to paskelbiamas administracinio teisės pažeidimo protokolas. Posėdyje išsprendžiami prašymai, išklausomi dalyvaujantys nagrinėjant bylą asmenys ir ištiriami įrodymai.56. Administracinės nuobaudos apskundimo tvarka.Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje, priimtas šio kodekso 216 straipsnio 1, 2 ir 5 punktuose nurodytų institucijų (pareigūnų), gali būti apskųstas apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą priėmusios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą.Rajono (miesto) apylinkės teismo (teisėjo) nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.Skundas paduodamas atitinkamam administraciniam teismui arba siunčiamas jam per instituciją (pareigūną), apylinkės teismą, kuris priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Ši institucija (pareigūnas), teismas, jeigu įstatymai nenumato kitokio termino, per tris dienas skundą kartu su byla nusiunčia atitinkamam administraciniam teismui.Ar priimti skundą, sprendžia atitinkamas administracinis teismas.Skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas.
57. Administracinio nuobaudos vykdymo tvarka, sąvoka ir tikslai.Nutarimą skirti administracinę nuobaudą privalo vykdyti valstybiniai ir visuomeniniai organai, įmonės, įstaigos organizacijos, pareigūnai ir piliečiai. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą turi būti vykdomas nuo jo priėmimo momento, jeigu kitaip nenustato šis kodeksas ir kitokie Lietuvos Respublikos įstatymai.Apskundus nutarimą skirti administracinę nuobaudą, šis nutarimas turi būti vykdomas po to, kai skundas lieka nepatenkintas, išskyrus nutarimus skirti įspėjimą ir administracinį areštą, taip pat tais atvejais, kai administracinio teisės pažeidimo padarymo vietoje skiriama ir imama bauda.Nutarimas skirti baudą turi būti priverstinai įvykdomas pasibaigus šio kodekso 313 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytam terminui jį geruoju įvykdyti.Nutarimą skirti administracinę nuobaudą vykdyti nukreipia nutarimą priėmęs organas (pareigūnas).Negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, jeigu jis nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo dienos. Jeigu nutarimo vykdymas sustabdytas sutinkamai su šio kodekso 295 straipsniu, senaties termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Sutinkamai su šio kodekso 306 straipsniu atidėjus nutarimo vykdymą, senaties termino eiga sustabdoma iki termino atidėjimo pabaigos.Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymo senatis – vieneri metai.Lietuvos Respublikos įstatymai gali nustatyti kitokius, ilgesnius nutarimų atskirų administracinių teisės pažeidimų rūšių bylose vykdymo terminus.58. Valst.valdymo organų veiksmai vykdant adm. Nuobaudos vykdymą.59. Policijos kaip administracinio teisės santykio dalyvio veiksmų teisiniai pagrindai.60. Lietuvos policijos struktūra vykdant ATPK.61. Traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens konstitucinė teisė.Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1948 žodžiai iš 6461 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?