ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS, JŲ SKYRIMO TVARKA

TURINYS
ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………………………..3
I. ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ 4
1.1. Administracinės atsakomybės samprata ir bruožai 4
1.2. Administracinės nuobaudų esmė 6
1.3. Administracinių nuobaudų rūšys 7
1.3.1. Įspėjimas 8
1.3.2. Bauda 9
1.3.3. Daikto ir pajamų konfiskavimas 9
1.3.4. Specialiosios teisės atėmimas ………………………………………………………………………………….10
1.3.5. Administracinis areštas……………………………………………………………………………………………11
1.3.6. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)………………………………………………………………………………12
II.ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO TEISĖS PAŽEIDĖJAMS PROCESINĖ TVARKA 12
IŠVADOS 17
LITERATŪROS SĄRAŠAS 19

ĮVADAS

Asmeniui padarius administracinį teisės pažeidimą, tam įgalioti kompetentingi valstybiniai organai (pareigūnai) paskiria atitinkamą administracinę nuobaudą. Nuo to laiko iškyla administracinė atsakomybė, kuriai būdingi bendrieji teisinės atsakomybės požymiai: tai priemonė kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinti teisėtvarką. Teisinės atsakomybės pagrindas yra teisės pažeidimas, jo subjektu pripažįstamas kaltas teisės pažeidimo padarymu asmuo. Todėl teisinė atsakomybė siejama su pažeidėjo elgesio pasmerkimu ir tam tikrų sankcijų jam taikymu. Šios sankcijos priverčia pažeidėją patirti tam tikrų neigiamų, nepalankių moralinių, materialinių, fizinių ir kitokio pobūdžio padarinių.
Vadinasi, administracinė atsakomybė siejama su daromu poveikiu, pasireiškiančiu antivisuomeninio poelgio pasmerkimu ir teisinių sankcijų taikymu. Susidaro tam tikras teisinis santykis tarp valstybės ir teisės pažeidimą padariusio asmens: valstybė, atstovaujama savo organų ir pareigūnų, smerkia teisės pažeidėjo elgesį ir taiko jam sankcijas, o kaltas asmuo privalo jas įvykdyti.
Teisinei atsakomybei atsirasti reikia juridinio fakto- padaryto teisės pažeidimo. Tada organai ir pareigūnai turi aktyviai reaguoti į teisės pažeidimus ir imtis įstatymo nustatytų sankcijų. Jei teisinė atsakomybė atsiranda nuo juridinio fakto atsiradimo momento, tai nuo šio momento teisės pažeidimą padariusiam asmeniui atsiranda pareiga atsakyti už padarytą teisės pažeidimą. Administracinė atsakomybė turi savitų bruožų: administraciniai teisės pažeidimai yra nustatytų ir privalomų elgesio taisyklių pažeidimai, kurie pagal savo pobūdį ir pavojingumo laipsnį nesudaro baudžiamojo nusikaltimo sudėties, tačiau jie užtraukia administracinę atsakomybę. Administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja ir administracines nuobaudas skiria atitinkami valstybiniai organai. Įstatymas numato administracines nuobaudas, kurios yra specifinio pobūdžio, švelnesnės už kriminalines bausmes, jų taikymas neužtraukia teisės pažeidėjui teistumo. Administracinės atsakomybės priemonės teisės pažeidėjams taikomos pažeidimo padarymo vietoje. Tuo pasireiškia administracinės atsakomybės, administracinių nuobaudų taikymo operatyvumas bei efektyvumas, veiksmingumas kovojant su administracinės teisės pažeidimais. Tuo būdu administracinės nuobaudos buvo sugriežtintos. Griežtesnės nuobaudos efektyvesnės, veiksmingesnės.
Šio rašto darbo tikslas – atskleisti administracinės nuobaudos sąvoką bei nuobaudų rūšis, išanalizuoti administracinių nuobaudų skyrimo tvarką.
Darbo uždaviniai:
• Atskleisti administracinės atsakomybės sampratą ir išanalizuoti jos bruožus
• Apibūdinti administracinių nuobaudų esmę ir rūšis
• Išanalizuoti administracinių nuobaudų skyrimo procesinę tvarką.
I. ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

1.1. ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA IR BRUOŽAI

Administracinė atsakomybė – yra savarankiška ir ypatinga teisinės atsakomybės rūšis, kuri pasireiškia administracinių nuobaudų kaltam asmeniui už padarytą administracinį nusižengimą skyrimu ir realizavimu, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką.
Administracinis nusižengimas yra administracinės atsakomybės pagrindas už kurį taikomos nuobaudos ir jos nustatomos įstatymais ir poįstatyminiais aktais. Nuobaudas taiko įvairūs specialūs valstybinio valdymo organai ir pareigūnai, teismai, visuomeniniai organai.
Administracinės nuobaudos yra savarankiška administracinės prievartos priemonių rūšis, tikslu kovoti su teisės pažeidimais. Asmenims padariusiems teisės pažeidimą yra skiriama administracinė nuobauda, kuria pirmiausiai siekiama nubausti teisės pažeidėją, sudrausminti jį, pataisyti, perauklėti, įspėti bei tuom įspėti ir kitus asmenis, kad šie nedarytų teisės pažeidimų. Visa tai atsispinti administracinės nuobaudos apibrėžime, kuriame nusakoma, jog administracinė nuobauda – yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad ir kiti asmenys laikytųsi įstatymų, nepadarytų naujų teisės pažeidimų.
Kaip ir būtina teisinės atsakomybės rūšims, administracinei atsakomybei taip pat būdingi visi teisinės atsakomybės požymiai. Tačiau administracinė teisės atsakomybė turi tik jai būdingų specifinių bruožų.
Vienas iš šių bruožų yra tai, kad administracinės atsakomybės pagrindas yra teisės normų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau ATPK), pažeidimas. Administracinėn atsakomybėn asmuo traukiamas tik už tas veikas, kurias numato Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas. Tai reiškia, kad žmogus bus traukiamas administracinėn atsakomybėn tik tuo atveju, jei veika, kurią jis padarė, yra aprašyta ATPK. Kitu atveju, jei jo padaryta veika nėra aprašyta kodekse, jis nebus traukiamas administracinėn atsakomybėn. Šiuo atveju jis gali būti iš vis netraukiamas jokion administracinėn atsakomybėn, arba traukiamas remiantis kitos rūšies turima atsakomybe. Patraukus asmenį administracinėn atsakomybėn jam dažniausiai taikomos administracinės nuobaudos.
Pažymėtina jog, administracinės nuobaudos skiriamos asmeniui traukiamam administracinėn atsakomybėn, ir jų taikymas teisės pažeidėjui neužtraukia teistumo.
Sekantis iš specialiųjų administracinės atsakomybės bruožų yra administracinės teisės pažeidimo subjektas. Juo gali būti tik fizinis asmuo turintis 16 metų ir kuris yra pakaltinamas. Administracinės teisės pažeidimų subjektais nelaikomi juridiniai asmenys, o dėl padarytų juose administracinių pažeidimų, kaltais laikomi ir atsakomybėn traukiami ten dirbantys pareigūnai.
Kitas administracinės atsakomybės bruožas, pasireiškia tuo, kad administracinės teisės pažeidimų bylas nagrinėja ir administracines nuobaudas pažeidėjams skiria ne įstaigų, organizacijų ar įmonių vadovai, bet tam tikros valstybinės institucijos – teismai, savivaldybių policija, valstybinės inspekcijos bei kitos, kurios yra numatytos administracinių teisės pažeidimų kodekse.
Dar vienas iš administracinės atsakomybės bruožų yra tai, kad administracinė atsakomybė yra taikoma procesine tvarka, kurią numato ATPK normos. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo procesinė tvarka, palyginus su baudžiamąja ir civiline teise, yra daug paprastesnė. Tačiau taip pat vyksta išsamus, objektyvus bylos nagrinėjimas, kuris remiasi teisėtumo, teisingumo, tikslingumo, viešumo, teisės į gynybą ir kitais principais. Be to, užtikrina asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, nukentėjusiojo ir kitų dalyvių teisių apsaugą.
Administraciniai teisės pažeidimai yra teisės nustatytų ir visuotinai privalomų elgesio taisyklių, numatytų ATPK, (priešgaisrinės apsaugos, sanitarijos ir higienos, saugaus eismo, prekybos, transporto ir kt.) pažeidimai. Šie administraciniai pažeidimai pagal pavojingumo visuomenei laipsnį bei savo pobūdį nesudaro baudžiamojo nusikaltimo sudėties, todėl jie baudžiami įvairiomis administracinėmis nuobaudomis.
Administracinei atsakomybei yra būdingas operatyvumas. Tai reiškia, kad į padarytą administracinės teisės pažeidimą kompetentingos instancijos bei pareigūnai reaguoja tuojau pat. Administracinės atsakomybės priemonės teisės pažeidėjui yra taikomos jau teisės pažeidimo vietoje arba kitais trumpais terminais. Administracinės atsakomybės operatyvumas didina veiksmingumą bei efektyvumą kovojant su teisės pažeidimais.
Be abejo administracinė atsakomybė padeda užkirsti kelią ne tik administracinės teisės pažeidimams, bet ir kriminaliniams nusikaltimams. Ji taikoma kovojant su viešosios tvarkos, kelių eismo, nuosavybės apsaugos bei kitais pažeidimais. Padeda kovai su piktybiniu chuliganizmu, tyčiniais kūno sužalojimais, turto vagystėmis ir kitais pavojingais baudžiamaisiais nusikaltimais.
Remiantis šiais pagrindiniais administracinės atsakomybės bruožais, galimas šis apibrėžimas, kad “administracinė atsakomybė yra savarankiška atsakomybės rūšis, taikoma kaltiems asmenims, padariusiems administracinės teisės pažeidimus, skiriant jiems ir realizuojant įstatymų nustatytas administracines nuobaudas, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką.”

1.2. ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ ESMĖ

Kaip jau minėjau, administracinės atsakomybės realizavimas (pareigos atsakyti faktinis vykdymas) prasideda nuo to laiko, kai įstatymo nustatyta tvarka pažeidėjas yra pripažįstamas kaltas, jam skiriamos sankcijos, nuobaudos ir imamasi priemonių jas vykdyti.
Šiame skyriuje pabandysiu trumpai apžvelgti, kas gi yra ta administracinė nuobauda, o kitose dalyse aptarsiu administracinės nuobaudos skyrimą ir išnagrinėsiu, kokie organai (pareigūnai) yra įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas.
Taigi, administracinės nuobaudos yra savarankiška administracinės prievartos priemonių rūšis. Jų paskirtis – kovoti su teisės pažeidimais. Administracinėmis nuobaudomis saugoma teisėtvarka, užtikrinamas teisėtumas, ginami valstybės ir visuomenės interesai, viešoji ir valdymo tvarka, nuosavybė, piliečių teisės ir laisvės.
Tiesioginę administracinių nuobaudų paskirtį ir tikslus nustato LR ATPK, kur sakoma sakoma:
“ Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų ”.
Administracinės nuobaudos skiriamos kaltiems asmenims paprastai už administracinius teisės pažeidimus (taip pat jos įstatymais numatytais atvejais gali būti skiriamos ir už mažiau pavojingus kriminalinius nusikaltimus). Jos, panašiai kaip ir kriminalinės baismės, yra regresinio pobūdžio. Tai pirmiausia reiškia, kad jomis siekiama teisės pažeidėją nubausti. Kaltas asmuo, kuriam skirta administracinė nuobauda, priverstas patirti tam tirkus neigiamus padarinius, būtent, jis turi netekti tam tikrų teisių ar laisvės, arba materialinių vertybių, patirti kitokius suvaržymus, teisių apribojimus ir pan. Tačiau, be represinio pobūdžio elementų, administracinių nuobaudų funkcija turi ir kitokių tikslų. Jomis siekima ne tik pažeidėją sudrausminti, pataisyti, perauklėti ir įspėti, bet ir kitus asmenis perspėti, kad šie nedarytų teisės pažeidimų.
Taigi administracinių nuobaudų paskirtis yra:
a) nubausti kaltą asmenį už administracinio teisės pažeidimo padarymą;
b) pataisyti, perauklėti ir įspėti nubaustąjį, kad jis daugiau nepadarytų teisės pažeidimų;
c) įspėti ir kitus asmenis, kad jie nedarytų teisės pažeidimų.

Čia taip pat pravartu pasakyti, kad administracinės nuobaudos skiriamos kovai su administraciniais teisės pažeidimais, kartu yra veiksmingos priemonės kovoti ir su baudžiamaisiais nusikaltimais.
Administracinių nuobaudų taikymas už tokius pažeidimus, kaip kelių eismo taisyklių, nedidelį chuliganizmą, smulkiąją vagystę, šaunamojo ginklo ir šaudmenų laikymą arba gabenimo taisyklių, prekybos taisyklių ir kitus pažeidimus,- tai kartu yra kovos priemonės su autoavarijomis, atnešančiomis sunkius padarinius, piktybiniu chuliganizmu, stambiais turto grobstymais ir kt. pavojingais baudžiamaisiais nusikaltimais. Operatyviai, ryžtingai ir teisingai skiriamos administracinės nuobaudos už administracinius teisės pažeidimus efektyviai padeda užkirsti kelią nusikaltimams.
Taigi, turint galvoje tai, kas pasakyta, galima daryti išvadą, kad administracinės nuobaudos yra tokios įstatymų nustatytos administracinio teisinio pobūdžio poveikio priemonės, kurias taiko kompetentingi valstybiniai organai (pareigūnai) kaltiems pažeidimo padarymu asmenims, siekdami juos už tai nubausti, pataisyti, taip pat įspėti kitus asmenis, kad jie nedarytų teisės pažeidimų.

1.3. ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ RŪŠYS

Pagal padaryto administracinio teisės pažeidimo sunkumo laipsnį, pavojingumo visuomenei pobūdį ir analogiškus kriterijus yra skiriamos pažeidėjui atitinkamos administracinės nuobaudos, kadangi administracinės nuobaudos skiriasi savo pobūdžiu, griežtumo laipsniu. Jei pažeidimas yra priskiriamas prie sunkių, tai asmeniui įvykdžiusiam tokį administracinį teisės pažeidimą skiriama griežtesnė nuobauda, t.y. nuobauda atitinkanti pažeidimo sunkumo laipsnį. Ir toks nuobaudų įvairumas leidžia kompetentingiems organams bei pareigūnams kiekvienu konkrečiu atveju parinkti pažeidėjams tinkamiausią, efektyviausią poveikio priemonę, atsižvelgiant į padaryto nusižengimo pavojingumą, pažeidėjo charakteristiką, į kaltę švelninančias ir sunkinančias aplinkybes. Atsižvelgiant į tai administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato administracines nuobaudas, kurios gali būti skiriamos pažeidėjams , o būtent :
1) įspėjimas;
2) bauda;
3) daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas;
4) specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas;
5) administracinis areštas;
6) nušalinimas nuo darbo (pareigų).
Administracinių teisės pažeidimų kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno), nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už dvidešimt litų baudos. Šiuo atveju organas (pareigūnas) nustato terminą, per kurį asmuo privalo atlikti jam paskirtus nemokamus viešuosius darbus.
Visos šios administracinės nuobaudos yra taikomos visiems administracinio teisės pažeidimo subjektams išskyrus administracinis areštas, kuris yra netaikomas nepilnamečiams teisės pažeidėjams.
Kadangi administracinės nuobaudos yra išskirtos į pagrindines ir papildomas tai pažeidėjams už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta viena pagrindinė arba viena pagrindinė ir viena papildoma nuobauda. Kaip papildomos ir pagrindinės nuobaudos gali būti paskirtos šios: daikto konfiskavimas, specialiosios teisės atėmimas ir nušalinimas nuo darbo (pareigų) gali būti skiriamas kaip pagrindinės ir kaip papildomosios administracinės nuobaudos; o kitos administracinės nuobaudos gali būti skiriamos tik kaip pagrindinės. Už vieną administracinį teisės pažeidimą gali būti paskirta pagrindinė arba pagrindinė ir papildomoji nuobauda.
1.3.1. Įspėjimas

P.A.Čiočys įspėjimą apibūdina kaip pačią švelniausią administracinę nuobaudą, skiriamą už nekeliančius didesnio pavojaus administracinės teisės pažeidimus, kaip antai už rūkymą vietose, kuriose draudžiama tai daryti – ATPK 1851 str.; kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimą – ATPK 1621 str.; Lietuvos valstybės vėliavos neiškėlimas – ATPK 91 str. ir t.t.. Taip pat įspėjimas yra taikomas asmenims, padariusiems pažeidimą dėl neapdairumo arba nepakankamos informacijos apie administracinės teisės normų veikimą, pvz.: už maudimąsi draudžiamosiose vietose – ATPK 185 str., lankymosi miške taisyklių pažeidimą – ATPK 70 str., ir kt.
Įspėjimas, kaip administracinė nuobauda, pareiškiamas raštu. Įstatymų numatytais atvejais įspėjimas gali būti įforminamas kitokiu nustatytu būdu.
Pasak Čiočį įspėjimo tikslas – išaiškinti pažeidėjui, kad jis ateityje būtinai laikytųsi nustatytų taisyklių.
1.3.2. Bauda

Už administracinius teisės pažeidimus piliečiams skiriama bauda negali būti mažesnė kaip dešimt litų ir didesnė kaip vienas tūkstantis litų, o pareigūnams – ne mažesnė kaip dvidešimt litų ir ne didesnė kaip du tūkstančiai litų. Už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus įstatymo gali būti nustatyta didesnė bauda, negu numatyta ATPK 24 straipsnyje. Už administracinius teisės pažeidimus nepilnamečiui gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė baudos, numatytos ATPK.
Bauda – tai plačiausiai taikoma vienkartinė piniginė nuobauda, skiriama ATPK nustatyto konkretaus dydžio ir numatyta beveik už visų administracinės teisės pažeidimų padarymą.
Baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo įgaliotos institucijos (pareigūno) nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos.
ATPK numatytais atvejais apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais viešaisiais darbais.
1.3.3. Daikto ir pajamų konfiskavimas

Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas tai – priverstinis neatlygintinas šio daikto ir pajamų pavertimas valstybės nuosavybe.
Įstatymas numato, kad konfiskuotas gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu. Tačiau ATPK numato ir tam tikras išimtis. Šaunamojo ginklo, kitų medžioklės įrankių ir šaudmenų konfiskavimas negali būti skiriamas asmenims, kuriems medžioklė yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis.
Konfiskavimo taikymo tvarką nustato ATPK, o nekonfiskuotinų daiktų sąrašą – kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
Specialiosios teisės atėmimas

Specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas skiriamas iki penkerių metų už šiurkštų arba sistemingą naudojimosi šia teise tvarkos pažeidimą. Tokios teisės atėmimo laikas negali būti trumpesnis kaip vienas mėnuo, jeigu kitaip nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai. P.A.Čiočys atkreipia dėmesį, kad čia yra kalbama apie atėmimą ne konstitucinių arba kokių nors kitų teisių, kurias piliečiams yra įteisinęs įstatymas, bet apie tokias teises, kurios kompetentingų institucijų yra suteiktos konkrečiam asmeniui personaliai.
Specialios teisės, kurios gali būti atimtos už asmenų padarytus konkrečius administracinės teisės pažeidimus, išsamiai nurodomos ATPK 21 straipsnyje. ATPK daugiausiai atvejų, susijusių su specialios teisės atėmimu, yra siejama su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu. Be šios teisės atėmimo išskirtinas ir kitų specialių teisių atėmimas:
 teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžiu vadovu;
 teisė medžioti;
 teisė užsiimti žvejybą;
 teisė vairuoti mažuosius laivus;
 teisė eiti tam tikras pareigas jūrų laive.
1.3.5. Administracinis areštas
Tai yra griežčiausia administracinės nuobaudos rūšis. Administracinis areštas nustatomas ir skiriamas tik išimtiniais atvejais už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus iki 30 parų. Administracinį areštą gali skirti apylinkės teisėjas. Administracinis areštas skiriamas už šiuos administracinės teisės pažeidimus:
 neteisėtą psichotropinių ar narkotinių medžiagų įgijimą ar laikymą nedideliais kiekiais be tikslo parduoti ar kitaip platinti arba šių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo (ATPK 44 str.);
 nedidelį chuliganizmą (ATPK 174 str.);
 alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose po to, kai asmeniui už tokius veiksmus du kartus per vienerius metus buvo paskirta administracinė nuobauda (ATPK 178 str. III d.);
 lindynių laikymą asmeniui, anksčiau baustam už tokį pažeidimą pinigine bauda (ATPK 182 str. II d.);
 vertimąsi prostitucija ar atlygintinį naudojimąsi prostitucijos paslaugomis asmeniui, baustam administracine nuobauda už tokį pažeidimą (ATPK 1821 str. II d.);
 žinomai melagingus specialiųjų tarnybų iškvietimus (ATPK 186 str.);
 antstolio garbės ir orumo įžeidimą (ATPK 1862 str.);
 pasipriešinimą policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bei Valstybės saugumo departamento pareigūnų teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymą, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimą (ATPK 187 str.);
 Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme (2001 m. redakcija) numatytos prevencinės poveikio priemonės pažeidimą (ATPK 1874 str.);
 susirinkimų ir kitų masinių reginių tvarkos pažeidimą (ATPK 1887 str.);
 neteisėtų mitingo, demonstracijos, protesto bei kitų akcijų branduolinės energetikos objekto teritorijoje ir sanitarinėje apsaugos zonoje rengimą (ATPK 18811 str.).
Administracinis areštas negali būti skiriamas nėščioms moterims, moterims, turinčioms vaikų iki 12 metų amžiaus, asmenims, kuriems nesukako 18 metų, I ir II grupės invalidams.
Administracinis areštas gali būti skiriamas Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Konstitucinio Teismo teisėjams, teisėjams tik gavus išankstinį Seimo sutikimą suvaržyti šių asmenų laisvę, o tarp Seimo sesijų – Respublikos Prezidento išankstinį sutikimą suvaržyti Ministro Pirmininko, ministrų, Konstitucinio Teismo teisėjų, teisėjų laisvę.

1.3.6. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)

Pasak P.A.Čiočį ir P.Petkevičių nušalinimas nuo darbo (pareigų) skiriamas už atskirų rūšių administracinius teisės pažeidimus, padarytus darbuotojui atliekant tarnybines pareigas. Nušalinimą nuo darbo (pareigų) skiria apylinkės teismas. Apylinkės teismas nutarimą dėl nušalinimo nuo darbo (pareigų) per tris dienas nuo jo priėmimo išsiunčia vykdyti asmens darbovietės administracijai, kuri ne vėliau kaip kitą dieną po nutarimo gavimo privalo nušalintąjį darbuotoją atleisti iš darbo (pareigų) įstatymo nustatyta tvarka.
II. ADMINISTRACINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO TEISĖS PAŽEIDĖJAMS PROCESINĖ TVARKA
Nagrinėjant administracinių nuobaudų rūšIs, pastebėjome, kad ATPK numatyta atsakomybė už administracinės teisės pažeidimus, kurių sąrašas gana didelis. Pasak Čiočį ir Petkevičių administracinių teisės pažeidimų padaroma daug įvairiose valdymo srityse. Todėl administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja ir nuobaudas kaltiems asmenims taiko labai daug valstybės institucijų ir pareigūnų.
Išskiriami šie administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjantys organai:
1. administracinės komisijos prie savivaldybių tarybų;
2. savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai;
3. rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai);
4. policija, valstybinės inspekcijos ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymų tam įgalioti organai (pareigūnai).
Administracinės nuobaudos kaltiems asmenims skiriamos bei realizuojamos nustatyta procesine administracinės teisės normų tvarka, o būtent jos nustato, kaip turi būti keliamos ir nagrinėjamos administracinių nusižengimų bylos, skiriamos pažeidėjams administracinės nuobaudos ir kaip jos vykdomos.
Administracinių nuobaudų teisės pažeidėjams skyrimo bei jų realizavimo procesinė tvarka susideda iš atitinkamų stadijų, o būtent :
1. Administracinio nusižengimo aplinkybių aiškinimas ir bylos iškėlimas. Tam, kad būtų iškelta administracinio teisės pažeidimo byla turi būti vados ir pagrindai tokiai bylai iškelti. Vadomis bylai iškelti gali būti įvairūs žodiniai ir rašytiniai pareiškimai, skundai, pažeidimų faktų pastebėjimai ir panašiai. Pareigūnas išaiškinęs padaryto nusižengimo aplinkybes, nustatęs pažeidėją, jo veikos juridinę kvalifikaciją, surinkęs reikiamus įrodymus, iškelia administracinę bylą, surašydamas administracinio teisės pažeidimo protokolą dėl administracinio teisės pažeidimo. Protokolas surašomas kiekvienu atveju kai nustatomas administracinis nusižengimas išskyrus tuos atvejus kai bauda paimama nusižengimo vietoje.
Protokolas ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo surašymo momento pasiunčiamas organui (pareigūnui), įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą. Ir administracinė nuobauda paskiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius, nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam pažeidimui nuo jo paaiškėjimo dienos. Atsisakius iškelti baudžiamąją bylą arba nutraukus baudžiamąją bylą, jei pažeidėjo veiksmuose yra administracinio teisės pažeidimo požymių, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą arba ją nutraukti priėmimo dienos.
2. Bylos nagrinėjimas. Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos per penkiolika dienų nuo tos dienos, kai turintis teisę nagrinėti bylą organas gauna administracinio teisės pažeidimo protokolą ir kitą bylos medžiagą, išskirtinais atvejais per vieną parą arba per tris dienas, per penkias dienas, per septynias dienas, o byla nagrinėjama pagal pažeidimo padarymo vietą arba pagal transporto priemonių įskaitos vietą arba pagal pažeidėjo gyvenamą vietą.
Išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą , organas priima vieną iš nutarimų :
1. Skirti administracinę nuobaudą;
2. Nutraukti bylą;
3.Motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui.
3. Nutarimo dėl skirtos administracinės nuobaudos vykdymas. Nutarimą skirti administracinę nuobaudą privalo vykdyti valstybiniai ir visuomeniniai organai, įmonės, įstaigos, organizacijos, pareigūnai ir piliečiai, laiku, teisingai ir realiai. Nes tik laiku, teisingai ir realiai įvykdyta administracinė nuobauda yra veiksminga. Ir nutarimas skirti administracinę nuobaudą yra vykdomas nuo jo priėmimo momento. Tuo atveju jei neįmanoma nedelsiant įvykdyti nutarimą skirti administracinį areštą, baudą, tai nutarimą priėmęs organas pagal asmens, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, pareiškimą gali atidėti nutarimo vykdymą iki vieno mėnesio. Tačiau reikia nepamiršti, kad ne visada nutarimai skirti administracinę nuobaudą yra vykdomi, o būtent tais atvejais kai asmuo padaręs priešingą teisei veikimą ar neveikimą yra nepakaltinamas, kai priimamas amnestijos aktas, kuris panaikina administracinės nuobaudos skyrimą, kai panaikinamas administracinę atsakomybę nustatantis aktas ir kai miršta asmuo, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, organas priėmęs nutarimą skirti administracinę nuobaudą, nutraukia jo vykdymo procesą. O nutrauktas vykdymo procesas nebegali būti pradėtas iš naujo. Negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą ir tais atvejais jei toks nutarimas nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo jo priėmimo dienos. Tam, kad būtų laiku ir tiksliai vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, organas priėmęs šį nutarimą kontroliuoja nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo procesą.
4. Nutarimo dėl skirtos nuobaudos apskundimas. Šią stadiją galėtume pavadinti viena iš svarbiausių teisėtumo ir piliečių teisių apsaugos garantijų, traukiant juos administracinėn atsakomybėn, kadangi šioje stadijoje gali būti pašalinti tie įstatymų pažeidimai, kurie buvo padaryti nagrinėjant bylą.
Nutarimą dėl skirtos administracinės nuobaudos gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu buvo priimtas toks nutarimas, taip pat organas, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, bei nukentėjusysis. Ir turintis teisę apskųsti nutarimą dėl skirtos administracinės nuobaudos pilietis ar organas skundą paduoda atitinkamam administraciniam teismui arba siunčia jam per instituciją (pareigūną), apylinkės teismą, kuris priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje. Ir jei skundas paduodamas nustatytu laiku, t.y. per dvidešimt dienų nuo nutarimo (nutartie) paskelbimo dienos, tai yra sustabdomas nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymas iki kol byra išnagrinėtas skundas, išskyrus nutarimus dėl įspėjimo, administracinio arešto ir baudos, kai ji paimama teisės pažeidimo padarymo vietoje.
Išnagrinėjęs bylą dėl apeliacinio skundo dėl apylinkės teismo nutarimo (nutarties) administracinio teisės pažeidimo byloje, apygardos teismas priima vieną iš šių sprendimų:
1)palikti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti;
2) panaikinti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti;
3) panaikinti apylinkės teismo nutarimą (nutartį) ir grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą iš naujo tirti įgaliotai institucijai;
4) panaikinti nutarimą (nutartį) ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme;
5) panaikinti apylinkės teismo nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje;
6) pakeisti apylinkės teismo nutarimą (nutartį).
Administracines nuobaudas, numatytas Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse, skiria įstatymų numatyti, tam įgalioti administraciniai organai ir pareigūnai atsižvelgdami į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
Organas nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylas, atsižvelgdamas į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes bei vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą negu numatyta sankcijoje už atitinkamą padarytą administracinį teisės pažeidimą arba paskirti net švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje arba visiškai neskirti administracinės nuobaudos.
Kaip pavyzdį norėčiau plačiau atskleisti vienos dažniausiai skiriamos nuobaudos – baudos skyrimo procesą. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Tuo atveju jei yra ir atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių tai bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Apie tai, kad yra mažinamas ar didinamas baudos dydis turi būti akcentuojama nutarime dėl administracinio teisės pažeidimo, detaliai išdėstant visas pažeidėjo atsakomybę už padarytą administracinį teisės pažeidimą, sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes, kuriomis būtent remiantis organas ( pareigūnas) ir priėmė atitinkamą nutarimą paskirdamas atitinkamo dydžio baudą.
Tačiau, kad administracinė nuobauda būtų tinkamai įvykdyta pirmiausiai ji turi būti laiku paskirta, t.y. ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos, išskirtinais atvejais ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nusižengimo nustatymo dienos, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos iki jo nustatymo dienos nėra praėję daugiau kaip vieneri metai. Analogiškai skiriamos administracinės nuobaudos pažeidėjams, kurie neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, yra ilgam išvykę ar gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, administracinės nuobaudos skyrimo terminai pratęsiami, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams, terminą pradedant skaičiuoti nuo teisės pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos arba nuo sprendimo atsisakyti kelti baudžiamąją bylą ar ją nutraukti priėmimo dienos.
Tuo atveju, kai asmeniui padariusiam administracinį teisės pažeidimą buvo paskirta už tą teisės pažeidimą numatyta sankcijoje nuobauda, tačiau tas asmuo per vienerius metus laiko nuo tos dienos, kai pasibaigia nuobaudos vykdymas, nepadarė naujo administracinio teisės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta administracinė nuobauda. Tačiau jei asmuo padarė du ir daugiau administracinius teisės pažeidimus, tai jis atsako už kiekvieną teisės pažeidimą atskirai ir už kiekvieną padarytą teisės pažeidimą pažeidėjui yra paskiriama atitinkama administracinė nuobauda. O kai asmuo padarė du ir daugiau teisės pažeidimų vienu metu ir bylas dėl jo pažeidimų nagrinėja tas pats organas, tai pažeidėjui gali būti paskirta viena administracinė nuobauda, kuri yra griežčiausia už padarytus administracinius teisės pažeidimus, o taip pat gali būti paskirta dar prie pagrindinės nuobaudos ir papildoma nuobauda, kuri numatyta sankcijoje už padarytą administracinį teisės pažeidimą.
Dažną kartą administraciniu teisės pažeidimu pažeidėjas padaro nuostolius piliečiams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, todėl kompetentingi skirti nuobaudą už padarytą teisės pažeidimą organai (pareigūnai) turi ne tik šią teisę, bet ir išspręsti klausimą, kad kaltininkas atlygintų turtinius nuostolius. Jei nepilnametis padaręs administracinį teisės pažeidimą juo padarė nuostolius įmonėms, įstaigoms, organizacijos ar piliečiams, tai organai (pareigūnai) turintys teisę paskirti nepilnamečiui administracinę nuobaudą privalo išspręsti klausimą dėl to, kad nepilnametis, turintis savarankiškas pajamas, atlygintų turinį nuostolį.

IŠVADOS

Administracinė atsakomybė – yra savarankiška ir ypatinga teisinės atsakomybės rūšis, kuri pasireiškia administracinių nuobaudų kaltam asmeniui už padarytą administracinį nusižengimą skyrimu ir realizavimu, turint tikslą kovoti su teisės pažeidimais, užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką.
Administracinės nuobaudos yra tokios įstatymų nustatytos administracinio teisinio pobūdžio poveikio priemonės, kurias taiko kompetentingi valstybiniai organai (pareigūnai) kaltiems pažeidimo padarymu asmenims, siekdami juos už tai nubausti, pataisyti, taip pat įspėti kitus asmenis, kad jie nedarytų teisės pažeidimų.
Administracines nuobaudas: įspėjimas, bauda, daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas, specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisės medžioti arba užsiimti žvejyba, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės valdyti geležinkelių riedmenis, teisės naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo, radijo ryšio slopinimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla, teisės eiti tam tikras pareigas jūrų laive, teisės projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę) atėmimas, administracinis areštas, nušalinimas nuo darbo (pareigų).
Visi administraciniai teisės pažeidimai yra išvardyti Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekse bei nurodyti kovos su jų subjektais būdai. Ir už kiekvieną padarytą administracinį teisės pažeidimą pažeidėjas privalo atsakyti įstatymų nustatyta tvarka, būtent už kiekvieną konkretų teisės pažeidimą yra numatytos sankcijos, kurios atitinka padaryto administracinio teisės pažeidimo pavojingumo ir sunkumo laipsnį. Nors sankcijos už padarytus administracinius teisės pažeidimus yra pakankamai griežtos, tačiau jos nesulaiko pažeidėjų nuo neteisėtų veiksmų vykdymo t.y. pažeidimų darymo. Gal tai dalinai įtakoja jog administracinės nuobaudos už padarytus administracinius teisės pažeidimus yra specifinės teisinio poveikio priemonės nesukeliančios rimtų juridinių padarinių, būtent neužtraukia teistumo. Be to, kovai su pažeidėjais patelkiamos įvairios institucijos ir visuomenė.
Administracinių nuobaudų paskirtis – kovoti su teisės pažeidimais. Administracinės nuobaudos yra teisinės atsakomybės priemonės, kuriomis vykdoma bendroji ir specialioji teisės pažeidimų prevencija.
Administracinių nuobaudų efektyvumą lemia tai, kad kiekvienu atveju jos turi būti taikomos atsižvelgiant į konkrečias teisės pažeidimo padarymo aplinkybes, pavojingumo laipsnį, kalto asmens savybes, lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
Administracinės nuobaudos efektyvios, veiksmingos ir pasiekia savo tikslą tada, kai jos yra tinkamai parinktos, atitinka pagrindinius teisinės atsakomybės principus.
Administracinės nuobaudos yra efektyvios ir veiksmingos priemonės kovoti ir su baudžiamaisiais nusikaltimais. Operatyvus, ryžtingas ir teisingas administracinės nuobaudos paskyrimas padeda efektyviai užkirsti kelią ne tik teisės pažeidimui, bet ir nusikaltimui.
Nors administracinės nuobaudos nesukelia rimtų juridinių pasekmių ir pačios nuobaudos yra švelnesnės, negu baudžiamosios, tačiau administracinių teisės pažeidimų bylų teisena yra gana sudėtinga, numatyta įstatymų ir reikalaujanti tiek pastangų, tiek pajėgų ir specialių žinių, profesionalumo. Tad neatsižvelgiant į administracinio teisės pažeidimo dydį ir laipsnį yra atliekamas visas įstatymų nustatytas administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo procesas. Pirmiausia nustatomas administracinio teisės pažeidimo faktas, po ko būtina įrodyti patį pažeidimą. Tai yra, kad konkretūs padaryti asmens veiksmai yra neteisėti ir užtraukiantys atsakomybė tuos veiksmus įvykdžiusiam asmeniui, reikalinga tuos veiksmus įvertinti teisiniu aspektu, išanalizuoti ar juose yra administracinio teisės pažeidimo sudėtį sudarantys elementai, jei bent vieno ir šių elementų nėra ar nenustatyta, vadinasi nėra ir administracinio teisės pažeidimo sudėties, todėl asmuo netraukiamas administracinės atsakomybėn, nes nei vienas asmuo negali būti nubaustas už tai ko jis nėra padaręs, o kaltininkas privalo atsakyti už padarytus nusižengimus.
Nustačius administracinio teisės pažeidimo faktą ir sudėtį būtina nustatyti ir kitas administracinį teisės pažeidimą įvykdžiusį asmenį įtakojančias aplinkybes, kurios gali turėti lemiamos reikšmės administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu ir skiriant bausmę už atitinkamą teisės pažeidimą.
Visą administracinio teisės pažeidimo procesą nagrinėja ir vykdo kompetentingi asmenys, kuriems įstatymo suteikta teisė nustatyti administracinį teisės pažeidimą, jį užfiksuoti, iškelti ir nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą, skirti bausmes ir kontroliuoti jų vykdymą. Tai sakyčiau yra patys pagrindiniai veiksmai administracinių teisės pažeidimų srityje bei kovojant su administracinių teisės pažeidimų subjektais.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija // Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm; prisijungimo laikas 2012-05-14.
2. Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymas // Valstybės žinios. 1999, Nr. 13-308.
3. Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas // valstybės žinios. 1985, Nr. 1-1. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=423512; prisijungimo laikas 2012-05-14.
4. Andruškevičius A. Administracinė teisė: kai kurie metodologiniai aspektai // Teisė. 2001, t. 40.
5. Andruškevičius A. Administracinės teisės principai ir normų ribos. Vilnius: VĮ Teisinės informacijos centras, 2004.
6. Baltrūnienė V. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Antra papildyta ir pataisyta laida. Vilnius, 2005.
7. Čiočys P. Teisės pagrindai. Vilnius: VVK leidykla, 2000.
8. Čiočys P.A. Teisės pagrindai. Ketvirtasis leidimas. Vilnius. 2008.
9. Damrauskienė G., Marcijonas A., Monkevičius E. ir kt. Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius. 2004. P. 576.
10. Deviatnikovaitė Ieva. Administracinė teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys. Vilnius: Justitia, 2009.
11. Lapinskas K., Petkevičius P. Administracinė teisė. Vilnius. Mintis, 1980.
12. Liutvinskas A. Įstatymas yra įstatymas. Kaunas. Šviesa, 1987.
13. Masandukaitė A. Teisė. Mokomoji knyga. Vilnius. 2004.
14. Petkevičius P. Administracinė atsakomybė. Vilnius. Justicija, 1996.