organizavimas

Įstatai perregistruoti Trakų rajono savivaldybėje1999 m._________________ d.įmonės kodas______________Rejestro Nr. _____Rejestro tvarkytojas

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “ENIRAS”ĮSTATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė “Eniras” (toliau – Bendrovė) yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė, kurios kapitalas padalintas į dalis – akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais. 1.2. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą. Bendrovė turi antspaudą, kuriame įrašyta: Lietuvos Respublika, Trakų rajonas, Uždaroji akcinė bendrovė “Eniras”. 1.3. Bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas. 1.4. Bendrovės buveinės adresas: Kęstučio 1, Lentvaris 4200 Trakų rajonas , Lietuvos Respublika. 1.5. Bendrovės ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. ŪKINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR RŪŠYS

2.1. Ūkinės veiklos tikslas – pelno siekimas iš gamybos bei prekybos. 2.2. Pagrindinės veiklos rūšys: Gėlių auginimas (0111) Daržovių auginimas, daigų auginimas (0112) Gatavo betono gamyba (2663) Statybinių skiedinių gamyba (2664) Metalo konstrukcijų ir konstrukcijų dalių gamyba (2811) Centrinio šildymo boilerių gamyba (2822) Buitinio centrinio šildymo vandens katilų gamyba (2875) Krosnių gamyba (2921) Elektros paskirstymas (4010) Garų ir karšto vandens tiekimas (4030) Vandens ėmimas ir paskirstymas (4100) Žemės darbai (4511)Elektros instaliacija ir kitų įtaisų įrengimas (4531)Vamzdynų įrengimas (4533)Automobilių priežiūra ir remontas (5020)Automobilių atsarginių dalių ir reikmenų pardavimas (5030)Didmeninė prekyba už atlyginimą pagal sutartį (5110)Statybinių medžiagų pardavimo įgaliotinių (agentų) veikla (5113)Kitų buitinių prekių didmeninė prekyba (5115)Elektros buitinių prietaisų didmeninė prekyba (5143)Vaisių ir daržovių mažmeninė prekyba (5221)Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse (5212) Buitinių elektros prietaisų taisymas (5272) Krovinių vežimas keliai (6024) Laikymas ir sandėliavimas (6312) Ryšiai (6420) Nuosavo turto išnuomojimas (7020) Katilų techninis tyrimas ir analizė (7430) Kontrolės matavimo prietaisų remontas (9305)

3. BENDROVĖS TEISĖS

Bendrovė turi teisę:

3.1. Turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotuose bankuose; 3.2. Verstis nedraudžiama ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų; 3.3. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti; 3.4. Pirkti ar kitokiais būdais įgyti ir turėti nuosavybės teise, taip pat išleisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius, jei to nedraudžia Įstatymai; 3.5. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigus bankams ir skolintis iš bankų, taip pat iš kitų ūkio subjektų sudarant sutartis ar išleidžiant kredito vertybinius popierius, skolinti ir skolintis pinigus už palūkanas iš savo akcininkų sutinkamai su LR Akcinių bendrovių įstatymu 13 str. 3.6. Nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus; 3.7. Atsiskaityti su tiekėjais ir klientais už prekes ir paslaugas bet kuria sutarta forma; 3.8. Nustatyti savo vidaus struktūrą, steigti filialus Lietuvoje ir kitose valstybėse, apibrėžti jų statusą ir veiklą; 3.9. Reorganizuotis, būti kitos bendrovės steigėja ir akcininke; 3.10. Jungtis į asociacijas, koncernus ar konsorciumus, jeigu tai neprieštarauja Konkurencijos įstatymui; 3.11. Parengti ir įgyvendinti pensinių priedų ir pašalpų mokėjimo, premijų ir privilegijų sistemas; 3.12. Skirti lėšų labdarai, sveikatos apsaugai, kultūrai, mokslui, švietimui, sportui, taip pat stichinių nelaimių ir ypatingos padėties padariniams likviduoti; 3.13. Priimti, keisti ir papildyti savo įstatus, reglamentus ir vidaus taisykles. 3.14. Savarankiškai nustatyti ir išmokėti dividendus akcininkams. Bendrovė taip pat gali turėti ir kitokias, šiuose įstatuose nenustatytas, civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams.

4. KAPITALAS IR REZERVŲ FONDAI

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas 100000 (vienas šimtas tūkstančių) litų. Jis padalintas į 1000 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 100 litų. 4.2. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas formuojamas iš akcijų emisijos kainos ir iš bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susiformuoja, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšas.

4.3. Nuosavą bendrovės kapitalą sudaro:– įstatinis kapitalas– akcijos priedai (nominalios vertės perviršijimas)– perkainojimo rezervas– privalomasis rezervas– kiti rezervai– nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)– dotacijos ir negrąžintos subsidijos– atidėtosios išlaidos4.4. Nuosavas bendrovės kapitalas negali būti mažesnis kaip ¾ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo, jei jis tapo mažesniu administracijos vadovas privalo imtis priemonių tokią būklę ištaisyti arba per 4 mėnesius nuo metinės ataskaitos sudarymo sukviesti neeilinį akcininkų susirinkimą ir veikti sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 4.5. Privalomasis rezervas sudaromas iš Bendrovės pelno kiekvienais metais atskaitant 5 procentus, kol kapitalo rezervo ir privalomojo pelno atsargos fondų suma sudarys 10 procentų įstatinio kapitalo. 4.6. Pelno rezervo fonde kaupiama pelno dalis, neišmokėta dividendais ar kitaip nepanaudota. 4.7. Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti padidintas ar sumažintas visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu, priimtu ¾ balsų dauguma, kartu atitinkamai pakeičiant įstatus. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik jį užregistravus Įmonių rejestre. 4.8. Padidinti įstatinį kapitalą papildomais piniginiais ir turtiniais įnašais galima tik išleidžiant naujas akcijas.Šių akcijų už emisijos kainą lygią akcijos nominaliai vertei bendrovė gali siūlyti įsigyti valstybei,savivaldybei ar socialiniam draudimui už bendrovės skolas šių institucijų biudžetams, sutinkamai su Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 4.9. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš pelno rezervo ir kapitalo rezervo fondų išleidžiant naujas akcijas, kurios nemokamai perduodamos akcininkams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes. 4.10. Padidinti įstatinį kapitalą iš Bendrovės nepaskirstyto pelno galima padengus finansinėje apskaitomybėje apskaitytus Bendrovės nuostolius. 4.11. Įregistravus įstatinio kapitalo padidinimą iš akcininkų įnašų, direktorius praneša asmeniškai kiekvienam akcininkui apie naujų akcijų įsigijimo tvarką. Jeigu per 6 mėnesius nuo pranešimo dienos akcininkas nepareikalauja naujų akcijų, tai jas gali įsigyti bet kuris kitas akcininkas. 4.12. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas siekiant išmokėti akcininkams laisvas Bendrovės lėšas arba išlyginti nuosavų aktyvų ir įstatinio kapitalo dydžių skirtumą, susidariusį dėl nuostolių.
4.13. Bendrovė, mažindama įstatinį kapitalą, pirmiausia turi anuliuoti atitinkamą dalį turimų akcijų. 4.14. Nutarimas sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą turi būti praneštas kiekvienam akcininkui ir kreditoriui registruotu laišku, arba pagal parašą. 4.15. Įstatinis kapitalas laikomas sumažintas tik įregistravus įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos įmonių rejestre. 4.16.Bendrovei draudžiama supirkti savo akcijas.

5. AKCIJOS, JŲ SUTEIKIAMOS TEISĖS IR PERDAVIMO KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN TVARKA.

5.1.Bendrovė išleidžia nematerialias vardines paprastąsias akcijas 100 litų nominalios vertės. Akcijų nuosavybės teisės įrodymu yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose, kurias tvarko Bendrovė. Akcininkui išduodamas išrašas iš jo vertybinių popierių sąskaitos. 5.2. Bendrovės akcijų savininkai gali laisvai (nevaržomai) parduoti ar kitaip perleisti savo akcijas ar jų dalį kitų fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn. Akcijų perleidimo sandorį šalys turi pateikti asmenims, tvarkantiems vertybinių popierių sąskaitas. Akcijų perleidimas žymimas debetiniu įrašu perleidėjo ir kreditiniu įrašu įgijėjo vertybinių popierių sąskaitose. 5.3. Akcininkų turtinės teisės: 5.3.1. Gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą). 5.3.2. Gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį. 5.3.3. Nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės nepaskirstyto pelno ar rezervo fondo. 5.3.4.Pirmumo teise įsigyti naujų Bendrovės išleidžiamų akcijų; 5.3.5. Palikti testamentu visas arba dalį akcijų vienam arba keliems asmenims; 5.3.6. Parduoti ar kitokiu būdu perduoti visas arba dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn. 5.3. Akcininkai neturi teisės reikalauti iš Bendrovės grąžinti jų įnašus, išskyrus tuos atvejus, kai buvo pažeistos akcijų išleidimo sąlygos. 5.5. Akcininkų neturtinės teisės: 5.5.1. Dalyvauti akcininkų susirinkimuose, kuriuose kiekviena paprastoji akcija suteikia vieną sprendžiamąjį balsą. 5.5.2. Gauti informaciją apie Bendrovės ūkinę veiklą, jeigu tai nėra komercinė paslaptis, kurios atskleidimas gali padaryti Bendrovei žalos. Atsisakyti pateikti informaciją dėl kitų priežasčių negalima. Atsisakymas turi būti įformintas raštu, jeigu akcininkas to reikalauja. Ginčai dėl akcininko teisės į informaciją sprendžiami teisme.

5.5.3. Įgalioti kitą fizinį asmenį už jį balsuoti visuotiniame susirinkime ar atlikti kitą teisinį veiksmą. Fizinių asmenų įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, o juridinių asmenų – įmonės (organizacijos) vadovo. 5.5.4. Apskųsti teismui akcininkų susirinkimo nutarimus jei akcininkas susirinkime nedalyvavo arba balsavo “prieš” tokį sprendimą. 5.6. Akcininkai, turintys ne mažiau kaip 1/10 visų akcijų, gali skirti ekspertus Bendrovės veiklai ir apskaitos dokumentams patikrinti. Tokio patikrinimo išlaidas apmoka ekspertus skyrę akcininkai. Jei ekspertai patvirtino akcininkų pareiškime nurodytus faktus, Bendrovė privalo akcininkams grąžinti tikrinimo išlaidas.

6. AKCIJŲ PASIRAŠYMAS IR APMOKĖJIMAS

6.1. Akcijos pasirašomos sudarant sutartį tarp Bendrovės ir fizinio ar juridinio asmens. Bendrovė įsipareigoja pateikti tam tikrą akcijų skaičių, o asmuo – apmokėti visą pasirašytų akcijų emisijos kainą nustatytu laiku. Akcijų pasirašymo sutarties projektą rengia, skelbia ir už duomenų teisingumą atsako Bendrovės direktorius 6.2. Pasirašęs akcijas asmuo negali atsisakyti savo mokestinių įsipareigojimų Bendrovei, o ši negali pasirašymą paskelbti negaliojančiu po to, kai įstatinio kapitalo padidinimas buvo įregistruotas. 6.3. Akcininko pirmumo teisė įsigyti naujas Bendrovės akcijas yra proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Terminas, per kurį akcininkai gali įgyvendinti šią teisę, negali būti trumpesnis kaip 30 dienų. 6.4. Asmuo, pasirašydamas akcijas, privalo įmokėti pradinį įnašą ne mažiau kaip 1/4 akcijų emisijos kainos. Nesumokėjęs šio įnašo asmuo laikomas nesudaręs akcijų pasirašymo sutarties. Akcijos turi būti visiškai apmokėtos per jų pasirašymo sutartyje nustatytą laiką, kuris negali būti ilgesnis kaip vieneri metai. 6.5. Akcininkui laiku nesumokėjus įnašų, Bendrovė gali: 6.5.1. Praėjus 30 dienų po apmokėjimo termino pabaigos, realizuoti įsiskolinusio asmens pasirašytas akcijas iš varžytinių, arba parduoti už realią kainą (kursą). 6.6. Turtiniais įnašais padengiama pasirašomų akcijų kaina turi būti padengta iš karto per pradinių įnašų mokėjimo terminą. Turtiniai įnašai gali būti daromi dalimis, bet jie įskaitomi tik po to, kai nustatyta tvarka patvirtintas paskutinis įnašas.

Turtinius įnašus įvertina Bendrovės revizorius arba paskirtas ekspertas. Įvertinimą tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas.

7. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas,valdyba ir administracijos vadovas.

8. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

8.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti visi akcininkai, nesvarbu, kiek ir kokios klasės akcijų jie turi. Su patariamojo balso teise susirinkime gali dalyvauti valdymo organų nariai, revizorius ir administracijos vadovai, jeigu jie ir nėra Bendrovės akcininkai. 8.2. Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę: 8.2.1. Keisti ir papildyti Bendrovės įstatus;8.2.2. Rinkti valdybos narius, revizorių (auditorių), bei juos atšaukti;8.2.3. Nustatyti metinius išmokėjimus (tantjemas) valdybos nariams, taip pat revizoriaus . (auditoriaus) apmokėjimo sąlygas ; 8.2.4. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę bei jos paskirstymą; 8.2.5. Padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą; 8.2.6. Keisti (konvertuoti) vienos rūšies akcijas į kitos rūšies akcijas, nustatyti jų keitimo tvarką;8.2.7.Skirti ekspertus Bendrovės reikalų tvarkymui patikrinti;8.2.8. Tvirtinti nepiniginių (turtinių) įnašų įvertinimą;8.2.9.Reorganizuoti arba likviduoti Bendrovę;8.2.10. Tvirtinti sandorius dėl didesnės kaip 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto pardavimo, nuomos, įkeitimo ar kitokio perleidimo, taip pat laidavimo ar garantų;8.2.11.Priimti nutarimą dėl dalies Bendrovės turto perdavimo už įsiskolinimą valstybės, savivaldybės ar socialinio draudimo biudžetams; 8.2.12.Spręsti valdybai pavestus klausimus, jeigu ji to prašo; 8.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami pasirašytinai. Registravimo sąraše turi būti nurodytas kiekvieno dalyvio turimų balsų skaičius. Sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 8.4. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir nors vienas susirinkimo įgaliotas akcininkas. Prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių registravimo sąrašas ir iš anksto raštu balsavusių akcininkų biuleteniai. 8.5. Visuotinį akcininkų susirinkimą organizuoja direktorius. Iniciatyvos teisę turi akcininkai, kurių akcijų nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo. Akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai pateikia direktoriui paraišką, kurioje turi nurodyti susirinkimo priežastis, darbotvarkės projektą, siūlomą susirinkimo laiką ir vietą. Jeigu direktorius nesusitaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti siūlomų klausimų kitais būdais, jis privalo per 10 dienų nuo paraiškos gavimo paskelbti apie susirinkimo sušaukimą.

8.6. Eilinį susirinkimą valdyba privalo sušaukti kiekvienais metais per 4 mėnesius nuo ūkinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu: 8.6.1. Bendrovės nuosavi aktyvai sumažėjo iki 3/4 įstatinio kapitalo; 8.6.2. Bendrovė paskelbiama nesugebančia vykdyti finansinių įsipareigojimų; 8.6.3. Bendrovę numatoma reorganizuoti ; 8.6.4. To reikalauja iniciatyvos teisę turintys akcininkai. 8.7. Apie šaukiamą akcininkų susirinkimą Bendrovės valdyba ne vėliau kaip prieš 30 dienų praneša kiekvienam akcininkui raštu. Visuotinis susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šių terminų, jeigu visi akcininkai, turintys balsavimo teisę, arba jų atstovai su tuo sutinka arba jeigu sprendžiami Stebėtojų Tarybos kompetencijos klausimai. Jeigu šaukiamas pakartotinas susirinkimas, akcininkai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų. 8.8. Ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki susirinkimo pradžios akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su susirinkimo darbotvarkės dokumentais. 8.9. Akcininkų susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja akcininkai turintys daugiau kaip 1/2 balsų. Jei nėra kvorumo, tai per 15 dienų turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal darbotvarkę,` nepriklausomai nuo dalyvaujančių skaičiaus. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkė. Susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi akcininkai, turintys balsavimo teisę. 8.10. Balsavimas akcininkų susirinkime yra atviras. Dėl tų klausimų, dėl kurių nors vienas akcininkas pageidauja slapto balsavimo, ir jeigu tam pritaria ne mažiau kaip dar 1/20 akcininkų balsų, slaptas balsavimas yra privalomas. 8.11. Akcininkas, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su susirinkimo darbotvarke bei nutarimo projektu, gali raštu pranešti savo valią “už” ar “prieš” dėl pavienių nutarimų. Šie pranešimai yra įskaitomi į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus tik raštu balsuotam klausimui. 8.12. Visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų (akcijų) dauguma, išskyrus Bendrovės reorganizavimo ar likvidavimo, įstatų keitimo ar papildymo, įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, pelno naudojimo darbuotojų premijoms bei kitiems tikslams, tvirtinant nepiniginius (turtinius) įvertinimus, kuriems priimti reikia 3/4 balsų daugumos.
8.13. Pranešime apie akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta: -Bendrovės pavadinimas ar adresas; -susirinkimo data, laikas ir vieta; -susirinkimo darbotvarkės projektas. 8.14. Akcininkų susirinkimo nutarimai gali būti pripažinti negaliojančiais teismine tvarka, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 23 straipsnyje. 8.15. Akcininkų susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo susirinkimo dienos arba kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą. Reika? 8.16. Bet kurios rūšies (klasės) akcijų savininkų susirinkimui galioja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo ir kvorumo reikalavimai.

9. VALDYBA

9.1. Bendrovės valdyba sudaroma iš 5 narių 4 metams. Valdybos pirmininką ir narius renka visuotinis susirinkimas. 9.2. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Kiekvienas kandidatas į valdybos narius privalo informuoti akcininkus, kur ir kokias pareigas jis užima. 9.3. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos narys gali atsistatydinti, apie tai raštu įspėjęs valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų. 9.4. Už darbą valdyboje jos nariams visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu gali būti atlyginama (mokamos tantjemos) tik iš Bendrovės likutinio pelno. Pareiginį atlyginimą gauna tik tie valdybos nariai, kurie yra sudarę su Bendrove darbo sutartį. 9.5. Valdyba yra kolegialus organas, kurios darbui vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos darbo tvarką ir jos narių įgaliojimus nustato priimtas valdybos reglamentas. 9.6. Valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais ir savo darbo reglamentu, vadovauja Bendrovės veiklai, atstovauja Bendrovę teisme, arbitraže bei kitose institucijose, organizuoja akcininkų susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia akcininkų susirinkimui metinę Bendrovės atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, savo darbo ataskaitą ir kitą informaciją. 9.7. Valdyba: 9.7.1. Tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir pareigybes; 9.7.2.Skiria administracijos vadovą–direktorių, vyr.buhalterį ir nustato jiems atlyginimus; 9.7.3. Svarsto gamybos ir valdymo organizavimo klausimus; 9.7.4. Analizuoja ir aprobuoja ketvirčių ir metų veiklos rezultatus, Bendrovės fizinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo projektus, inventorizacijos ir revizijų bei kitokių patikrinimų rezultatus;

9.7.5. Analizuoja finansinių išteklių šaltinius ir jų naudojimo būdus; 9.7.6. Analizuoja Bendrovės komercinius sandorius ir tvirtina tuos, kurie viršija10 tūkstančių litų, išskyrus nuosavos produkcijos realizavimo sutartis. 9.8. Valdybos nutarimas dėl didesnės kaip 1/20 Bendrovės kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo ar nuomos reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sutikimas. 9.9. Valdyba privalo kviesti į kiekvieną savo posėdį Bendrovės administracijos vadovą, jeigu jis nėra valdybos narys, ir sudaryti jam sąlygas susipažinti su informacija darbotvarkės klausimais. 9.10. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Iniciatyvos teisę turi valdybos narys, jeigu jam pritaria daugiau kaip pusė valdybos narių. 9.11. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Priimti nutarimai yra teisėti, kai už juos balsavo ne mažiau kaip pusė visų valdybos narių. Valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. 9.12. Valdybos nariai ir pirmininkas privalo solidariai atlyginti Bendrovei nuostolius, padarytus dėl nutarimų, priimtų pažeidžiant Bendrovės įstatus ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami valdybos nariai, balsavę prieš tokį nutarimą arba nedalyvavę posėdyje jį priimant, jei per 7 dienas po to, kai sužinojo apie tokį nutarimą, įteikė pirmininkui rašytinį protestą.

10. ADMINISTRACIJOS VADOVAS

10.1. Bendrovės reikalus tvarko, veiklą organizuoja ir vykdo Bendrovės administracija, kurios vadovas yra direktorius. Administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Bendrovės įstatais, savo reglamentu, visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimais. 10.2. Administracijos vadovą skiria ir jo darbo užmokestį nustato Bendrovės valdyba. Jo darbo užmokestis susideda iš pastovaus pareiginio atlyginimo ir premijų, mokamų už Bendrovės veiklos rezultatus. Jeigu administracijos vadovas išrinktas Valdybos nariu, tai jo užmokestį nustato akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su administracijos vadovu pasirašo valdybos pirmininkas. 10.3. Su administracijos vadovu darbo sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo nustatyta tvarka, o iki jos nutraukimo gali būti apriboti jo įgaliojimai.

10.4. Administracijos vadovas negali būti kitos įmonės vadovu bei revizoriumi. Administracijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų. 10.5. Administracijos vadovas, vadovaudamasis Bendrovės įstatais, valdybos nutarimais ir administracijos darbo reglamentu, gali sudaryti sandorius. Administracijos reglamente nustatyta tvarka sudaryti Bendrovės sandorius gali administracijos vadovo pavaduotojai ir kiti asmenys. 10.6. Administracijos vadovo ir darbuotojų sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 10.7. Bendrovės vyriausiąjį finansininką (buhalterį) skiria, nustato jo pareiginį atlyginimą ir sudaro darbo sutartį Bendrovės valdyba. Kitus administracinius darbuotojus priima į darbą ir sudaro su jais darbo sutartį administracijos vadovas.11. REVIZORIUS (AUDITORIUS)

11.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas 4 metams renka revizorių (auditorių). Juo gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacinį diplomą, arba audito teises. Juo negali būti Bendrovės atsakingas darbuotojas, taip pat akcininkas, turintis daugiau kaip 10 procentų Bendrovės akcijų. 11.2. Revizoriaus (auditoriaus) darbo tvarką nustato jo darbo reglamentas, kurį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, darbo sutartį pasirašo susirinkimo įgaliotas asmuo. 11.3. Revizorius (auditorius) privalo tikrinti Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, buhalterinius finansinius dokumentus, atlikti patikrinimus visuotinio akcininkų susirinkimo pavedimu. Apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus jis turi nedelsdamas informuoti artimiausią visuotinę akcininkų susirinkimą. 11.4. Bendrovės administracija privalo pateikti revizoriui (auditoriui) visus jo reikalaujamus Bendrovės buhalterinius finansinius dokumentus. 11.5. Revizoriaus (auditoriaus) atlyginimo formas ir dydį nustato visuotinis akcininkų susirinkimas. 11.6. Bendrovės revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą Bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų nuslėpimą. 11.7. Neišrinkus revizoriaus, auditoriaus visuotiniame susirinkime direktorius privalo pateikti dokumentus revizijai 1 karta per metus samdytam auditui. 11.8. Bendrovės revizorius (auditorius) gali atsistatydinti padavęs pareiškimą akcininkų susirinkimui.

12. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS

12.1. Bendrovės finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių šaltinių, kuriais yra amortizaciniai atskaitymai ir pelnas, bei išorinių, kuriais yra įnašai už Bendrovės akcijas ir skolintos lėšos.

12.2.Bendrovės pelnas skirstomas tokia tvarka ir eiliškumu: 12.2.1. Sumokami nustatyti mokesčiai;12.2.2.Atliekami kiti privalomi mokėjimai iš pelno;12.2.3.Atsiskaitoma pelno dalis privalomajam rezervo fondui papildyti (pagal šių įstatų 4.5. punktą);12.2.4.Skiriama pelno dalis dividendams;12.2.5.Skiriama pelno dalis darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams; 12.2.6.Lieka pelno likutis.12.3. Metinėms darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams negali būti skirta daugiau kaip 20% grynojo pelno. 12.4. Premijos darbuotojams gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis ūkinės veiklos rezultatais numanoma gauti pakankamai pelno.

13. DIVIDENDAI

13.1. Dividendas yra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jo turimų akcijų nominaliai vertei. Jei akcija yra nepilnai apmokėta, tai dividendas mažinamas proporcingai neapmokėtos akcijos daliai. Akcijoms, už kurias baigta mokėti tais ūkiniais metais, dividendas mažinamas proporcingai laikui, kurį ta akcija buvo nevisiškai apmokėta. 13.2. Dividendą gauna tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dieną buvo Bendrovės akcininkais. 13.3. Dividendas, kurį patvirtino visuotinis akcininkų susirinkimas, yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams ir gali būti išieškotas kaip kreditorinis įsiskolinimas. Bendrovė privalo dividendą išmokėti per 3 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos. 13.4. Dividendai išmokami pinigais, tačiau akcininkui sutikus, jie gali būti išmokėti Bendrovės akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais.

14. BENDROVĖS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

14.1. Sprendimą reorganizuoti Bendrovę gali priimti visuotinis akcininkų susirinkimas ne mažiau kaip 3/4 akcijų balsų dauguma, kartu patvirtindamas Bendrovės reorganizavimo projektą. 14.2. Bendrovės reorganizavimo projektą ruošia direktorius arba akcininkai, turintys nemažiau 20% visų akcijų balsų. Reorganizavimo projekte turi būti nurodyta:-kaip reorganizuojama bendrovė (jungiant , skaidant ar keičiant rūšį bei statusą.)-naujos bendrovės ar naujų bendrovių pavadinimai, buveinė, veiklos rūšis, turto įvertinimo aktai. -prievolių sumos ir jų paskirstymas, perėmimo terminai. -akcininkų ir jų akcijų paskirstymas, jų keitimas į naujas taisyklės ir tvarka, naujų akcijų išdavimo tvarka.

-turtinės ir neturtinės akcininkų teisės po bendrovės reorganizavimo.-kitos taisyklės numatytos LR Akcinių bendrovių įstatymo 10 str. 14.3. Apie Bendrovės numatomą reorganizavimą turi būti pranešta raštu kiekvienam akcininkui ir kreditoriui ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 14.4. Reorganizuojant Bendrovę laikomasi tvarkos, kuri nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 10 straipsnyje.14.5. Likviduoti Bendrovę gali visuotinis akcininkų susirinkimas priimdamas sprendimą 3/4 balsų dauguma,teismas ir kreditorių susirinkimas, laikantis tvarkos, nustatytos LR akcinių bendrovių, įmonių bankroto,Civiliniame kodekse bei kituose LR įstatyminiuose aktuose. 14.6. Institucija, nutarusi likviduoti Bendrovę, skiria likvidatorių (administratorių), kuris perima visus Bendrovės valdymo įgaliojimus. Likvidatorius įgyja teises ir atsakomybę, nustatytą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 12 straipsnyje. 14.7. Akcininkai, turintys akcijų, kurių nominali vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo, turi teisę kreiptis į teismą dėl likvidatoriaus (administratoriaus) pakeitimo.

UAB “Eniras”

Direktorius Č. Žukauskas