AB SEB BANKO STATISTINIAI DUOMENIS

TURINYS

ĮVADAS 3

1.ĮMONĖS PRISTATYMAS 4

2.PASISKIRTYMO EILUTĖ 5

3.GRAFINIS DUOMENŲ VAIZDAVIMAS 6

4.VIDUTINĖS REIKŠMĖS 7

4.1. SKLAIDOS RODIKLIAI 9

IŠVADOS (1) 11

4.2. KORELIACIJOS RYŠIO STIPRŪMAS 11

IŠVADOS (2) 16

4.3. DINAMIKOS EILUTĖ 16

4.4. Vidutiniai kitimo rodykliai 18

IŠVADOS (3) 19

5.LITERATŪROS SĄRAŠAS 20

ĮVADAS

Statistinis stebėjimas – planingas, sistemingas, moksliškai pagrįstas masinių duomenų apie socialinius ekonomikos reiškinius ir procesus rinkimas, registruojant jų esminius požymius pagal iš anksto sudarytą programą konkrečiam laiko momentui arba tam tikram laiko tarpui.

Stebėjimo forma: statistinė atskaitomybė;

Stebėjimo rūšis: dokumentali;

Stebėjimo būdas: dokumentinis;

Statistinė visuma: įmonės darbuotojai;

Imties sudarymo būdas: lizdinis.

Rašant šį darbą bus remiamasi oficialiais Sodros duomenimis.

Uždaviniai:

ĮMONĖS PRISTATYMAS

1856 metais Andre Oscaras Wallenbergas įkurė pirmąjį Stokholmo privatų banką „Stockholms Enskilda Bank“ (SEB), kuris 1864 metais tampa pirmuoju moteris įdarbinusiu banku pasaulyje.

AB SEB bankas įkurtas Lietuvoje 1990 metais ir yra pirmaujanti Šiaurės šalių finansinių paslaugų grupė. SEB, kaip ilgalaikių ryšių su klientais bankas, Švedijoje ir Baltijos šalyse konsultuoja klientus finansų klausimais ir teikia jiems universalias finansines paslaugas. SEB grupei priklausančių bankų Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir Vokietijoje pagrindinės veiklos sritys yra verslo ir investicinės bankininkystės paslaugos verslo klientams ir institucijoms.

„Skandinaviska Enskilda Banken“ valdo 100 proc. AB SEB banko Lietuvoje akcijų ir aptarnauja daugiau kaip milijoną klientų.

Banko užduotis – būti šalia savo klientų tuomet, kai jie įgyvendina savo siekius: sudaryti jiems galimybę pasinaudoti banko žiniomis, būti jų patikimu partneriu ir gerais, ir blogais laikais, kasdien suteikti gerų patarimų, o kartu numatyti jų būsimus poreikius.

Veiklos rūšis pagal EVRK red. 2: 641900 – piniginis tarpininkavimas.

PASISKIRTYMO EILUTĖ

1 lentelė

2017 m. AB SEB banko darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

Vdu, Eur (xi) 1550-1590 1590-1615 1615-1640 1640-1770 1770-2750 Iš viso
Darbuotojų sk., proc. (fi) 24,7 24,9 24,9 16,8 8,7 100,0
Xi centrai 1570,0 1602,5 1627,5 1705,0 2260,0 X
Sukauptas dažnis (S fi) 24,7 49,6 74,5 91,3 100,0 X
Tankis (hi) 0,62 0,99 0,99 0,13 0,009 X
Intervalo plotis (di) 40 25 25 130 980 X

Variacinė pasiskirstymo eilutė, tolydi, nelygių intervalų, uždara.

2 lentelė

Pasiskirtymo eilutės duomenų skaičiavimas

Xi centrai Sukauptas dažnis (Sfi) Tankis (fi/di) Intervalo plotis
= 1570,0 24,7 1590-1550 = 40
= 1602,5 24,7+24,9 = 49,6 1615-1590 = 25
= 1627,5 49,6+24,9 = 74,5 1640-1615 = 25
= 1705,0 74,5+16,8 = 91,3 1770-1640 = 130
= 2260,0 91,3+8,7 = 100 2750-1770 = 980

GRAFINIS DUOMENŲ VAIZDAVIMAS

1 pav. AB „SEB“ banko darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

VIDUTINĖS REIKŠMĖS

Vidutinio darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas pagal šią formulę. Kadangi požymio reikšmės kartojasi yra taikomas svertinis aritmetinis vidurkis.

, (1)

= = 1675,12 Eur

Vidurkio kvadratas skaičiuojamas tuo pačiu principu tik xi centrai keliami kvadratu.

= = 2840545,56

Tai kaip mūsų atviejų yra dvi reikšmės, kurios pasirodo dažniau nei kitos, o jų tankiai vienodi, t.y. dvi modos, sakoma, kad modos nėra.

Vidutinio darbo užmokesčio mediana skaičiuojamas pagal formulę:

, (2)

Me = 1615+25* = 1615,40 Eur

Pirmas kvartilis apskaičiuojamas pagal formulę:

, (3)

Apatinio kvartilio intervalas yra 1590-1615, nes , t.y. patenka į šio intervalo sukauptus dažnius.

Q1 = 1590+25* = 1590, 30 Eur

Trečiasis kvartilis apskaičiuojamas pagal formulę:

, (4)

Aukštutinio kvartilio intervalas yra 1640-1770, nes = 75, t.y. patenka į šio intervalo sukauptus dažnius.

Q3 = 1640+130* = 1643,87 Eur

Pirmoji decilė apskaičiuojama pagal formulę:

=, (5)

Žemutinės decilės D1 intervalas yra 1550-1590, nes =10 t.y. patenka į šio intervalo sukauptus dažnius.

D1 = 1550+40* = 1566,19 Eur

Devinta decilė apskaičiuojama pagal formulę:

= , (6)

Aukštutinės decilės D9 intervalas yra 1640-1470, nes =90 t.y. patenka į šio intervalo sukauptus dažnius.

D9 = 1640+130* = 1759,94 Eur

SKLAIDOS RODIKLIAI

Vidutinis dydis duoda apibendrinančią charakteristiką visai tiriamai visumai. Tai kaip yra galimi atvejai, kai to paties požymio pasiskirstymo eilučių kiekyje aritmetiniai vidurkiai sutampa, tačiau jos skiriasi sklaidos laipsniu. Todėl svarbus statistikos uždavinys – išmatuoti individualių požymio reikšmių sklaidą.

Sklaidos plotis apskaičiuojama pagal formulę:

, (7)

R = 2750-1550 = 1200 Eur

Dispersija – tai individualių požymio reikšmių nuokrypių nuo aritmetinio vidurkio kvadratų vidurkis.

Dispersija skaičiuojama pagal formulę:

, (8)

= 34518,55

Vidutinis standartinis nuokrypis, tai kvadratinė šaknis iš dispersijos, kuris parodo, kiek vidutiniškai požymio reikšmės nutolusios nuo vidurkio.

Vidutinis standartinis nuokrypis apskaičiuojamas pagal formulę:

, (9)

= = 185,79 Eur

Sklaidos koeficientas – tai standartinio nuokrypio ir aritmetinio nuokrypio santykis.

Sklaidos koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

, (10)

V = 100 = 11,09 %

Osciliacijos koeficientas parodo sklaidos pločio ir aritmetinio vidurkio santykį.

Osciliacijos koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

, (11)

= *100 = 71,64 %

Asimetrijos koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

, (12)

= = 0,3214

IŠVADOS (1)

Atlikus 2017 metų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kitimo rezultatų analizę daromos išvados:

AB „SEB“ banko darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio vidurkis yra 1675,12 Eur.

Dažniausiai pasokartojančios reikšmės nustatyti negalime, nes mūsų atviejų yra dvi reikšmės, kurios pasirodo dažniau nei kitos, o jų tankiai vienodi, t.y. dvi modos, sakoma, kad modos nėra.

Pusės (50 proc.) darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio vidurkis yra iki 1615,40 Eur, o likusiujų buvo didesnis nei 1615,40 Eur; 10 proc. darbuotojų kurių vdu vidurkis buvo iki 1566,19 Eur; Ketvirtadalis darbuotojų vdu vidurkis buvo iki 1590,30 Eur; 75 proc. darbuotojų vdu vidurkis buvo iki 1643,87 Eur; 90 proc. darbuotojų kurių vdu vidurkis buvo iki 1759,94 Eur; o likusieji 10 proc. vdu vidurkis buvo didesnis nei 1759,94 Eur.

Sklaida vidutinė, visų darbuotojų vdu vidurkis vidutiniškai nuo vidurkio nutolė 185,79 Eur.

Asimetrija yra teigiama t.y. daugiau yra darbuotojų kurių vdu vidurkis yra mažesnis nei vidurkis.

Tačiau darbuotojų vdu vidurkiai nera vienarūšiai.

KORELIACIJOS RYŠIO STIPRŪMAS

3 lentelė

AB SEB banko darbuotojų skaičiaus ir vidutinio darbo užmokesčio kitimas 2017 metais

Mėn. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Darbuo-tojų sk., žm. (xi) 1407 1503 1424 1423 1431 1444 1427 1439 1431 1436 1445 1428
Vdu, Eur (yi) 1554 2749 1566 1617 1585 1648 1624 1598 1599 1615 1720 1611
xi*yi 2186478 4131747 2229984 2300991 2268135 2379712 2317448 2299522 2288169 2319140 2485400 2300508
Iš viso
Darbuotojų sk, žm. (xi) 17238
Vdu, Eur (yi) 20486
xi*yi 29507234

2 pav. Banko darbuotojų ir vidutinio darbo užmokesčio kitimas 2017 metais

Reiškinių tarpusavyje analizė

, (13)

= = 1436,50 žm.

, (14)

= = 1707,17 Eur

, (15)

= = 2458936,17

, (16)

= = 2064031,33

, (17)

= 2064031,11- = 499,08

, (18)

22,34 žm.

, (19)

= = 3014734,83

, (20)

= 3014734,83- = 100316,81

, (20)

= 316,73 Eur

Koreliacijos koeficientas

, (21)

ryx = = 0,93

r2 = ryx2, (22)

r2 = 0,8665

Teorinės regresijos lygtis

a1 = rxy * , (23)

a1 = 0,93 * = 13,19

a0 = – a1 * , (24)

a0 = 1707,17- (13,19*1436,90) = -17264,28

x= a1 * x + a0, (25)

x = 13,19x + ( -17264,28)

Elastingumo koeficientas

E = a1 * , (26)

E = 13,19* = 11,10

IŠVADOS (2)

Darbuotojų vidutiniškai kas mėnesį per metus buvo 1436,50 o jų vdu vidurkis 1707,17 Eur.

Sklaida maža, visų metų darbuotojų skaičių kitimas nuo vidurkio vidutiniškai nutolė 22,34 žmonių, o jų vdu vidurkis vidutiniškai nutolė 316,73 Eur. ir sklaida yra vidutinė.

Korelacijos koeficientas parodo, kad ryšys tarp x ir y reikšmių yra teigiamas ir stiprus.

Teorinė regresinė lygtis parodė, jeigu vidutinis darbo užmokestis padidėtų 1 Eur, tai darbuotojų skaičius padidėtų 13,19 žmonėmis.

DINAMIKOS EILUTĖ

4 lentelė

SEB darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kitimo analitiniai rodikliai

Mėn. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vdu, Eur 1554 2749 1566 1617 1585 1648 1624 1598 1599 1615 1720 1611
Baz. 1195 12 63 31 94 70 44 45 61 166 57
Grand. 1195 -1183 51 -32 63 -24 -26 1 16 105 -109
Td, proc. Baz. 100,0 176,7 100,8 104,1 102,0 106,1 104,5 102,8 102,9 103,9 110,7 103,7
Grand. 176,7 57,0 103,3 98,0 104,0 98,5 98,4 100,1 101,0 106,5 93,7
Tp(s), proc. Baz. 76,7 0,8 4,1 2,0 6,1 4,5 2,8 2,9 3,9 10,7 3,7
Grand. 76,7 -43,0 3,3 -2,0 4,0 -1,5 -1,6 0,1 1,0 6,5 -6,3
Baz. 15,6 15 15,4 15,5 15,4 15,6 15,7 15,5 15,6 15,5 15,4
Grand. 15,58 27,50 15,45 16,00 15,75 16,00 16,25 10,00 16,00 16,15 17,30
K pareičio 0,32 1,81 0,95 1,06 0,94 0,99 1,02 1,00 1,05 0,88

Momentinė dinamikos eilutė,vidutinio dydžio, lygiais laiko intervalais

3 pav. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas 2017 metais

Vidutiniai kitimo rodykliai

Tai kaip duota momentinė dinamikos eilutė su vienodais laiko tarpais, vidutinis lygis apskaičiuojamas pagal formulę:

= , (27)

= = = 1718,5 Eur

Vidutinis absoliutus padidėjimas apskaičiuojamas pagal formulę:

= , (28)

= = = 15,18 Eur

Vidutinis didėjimo (mažėjimo) tempas apskaičiuojamas pagal formulę:

= * 100%, (29)

= * 100% = 100,33 proc.

Vidutinis padidėjimo (sumažėjimo) tempas apskaičiuojamas pagal formulę:

= – 100%, (30)

= 100,33-100,00 = 0,33 proc.

IŠVADOS (3)

Išanalizavę 2017 metų darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio kitimą daromos išvados:

Palyginus vasarį su sausiu, vidutinis darbo užmokestis užaugo 57 Eur arba 3,7 proc.

Ryškiausias vidutinio darbo užmokesčio augimas pastebimas vasario mėnesį. Palyginus vasarį su sausiu, vidutinis darbo užmokestis užaugo 1195 Eur arba 76,7 proc.

Neretai galima pastebėti vidutinio darbo užmokesčio sumažėjimą. Palyginus kovą su vasarių vidutinis darbo užmokestis sumažėjo 1183 Eur arba 43 proc., gegužės mėnesį palyginus su balandžiu, sumažėjo 32 Eur arba 2 proc.

Vidutinis darbo užmokestis 2017 metais siekia 1718,5 Eur

Vidutiniškai kas mėnesį vidutinis darbo užmokestis padidėja 15,18 Eur arba 0,33 proc.

Atlikę prognozę galime tikėtis, kad 2020 metais vidutinis darbo užmokestis SEB banke sieks 1975,32 Eur

LITERATŪROS SĄRAŠAS

SEB [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2018 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: https://www.seb.lt/

VIKO MOODLE [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2018 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://moodle.viko.lt/file.php/705/3_tema/3_Statistinis_stebejimass.htm

VIKO MOODLE [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2018 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą:http://moodle.viko.lt/file.php/705/3_tema/3_1_Statistinio%20stebejimo%20etapai%20rusys%20pavyzdziai.htm

VIKO MOODLE [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2018 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://moodle.viko.lt/file.php/705/5_tema/5_STATISTINIAI%20RODIKLIAI.htm

VIKO MOODLE [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2018 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://moodle.viko.lt/file.php/705/5_tema/5_3_Vidutiniai_dydzia1i.htm

VIKO MOODLE [interaktyvus]. Vilnius, [žiūrėta 2018 balandžio 20 d.]. Prieiga per internetą: http://moodle.viko.lt/file.php/705/5_tema/5_4_Skaidos%20rodikliai.htm

Projektas baigtas 2018 m. gegužės 2 d.

Tomaš Vincel

Karina Mamedova

0