Sveikatos paslaugu programa (valstybines ligonines)

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Socialinio darbo institutas

SOCIALINĖ RŪPYBA C grupės dalykas (Namų darbo užduotis)

Sveikatos paslaugų programa

Darbą atliko: Marius Blaževičius Socialinio darbo institutas I kursas Vadovas: D.Snieškienė

2004, Kaunas Turinys

Turinys………………………………………………………………………………………………………………..2 Įvadas…………………………………………………………………. ……………………………………………..3Sruktūriniaikomponentai………………………………………………………..………………………….4-5Alternatyvios programoscharakteristikos…………………………………………………………….5-8Programosvertinimas………………………………………………………………………………………..8-9 Įvadas

Visų pirma derėtų informuoti, kad tai pirmas toks mano darbas, kaireikia apklausti ir išanalizuoti įstaigą, aptarti jos tikslus, uždavinius,pasiteirauti tų paslaugų teikėjų bei gavėjų nuomonės. Darbą labaipalengvina planas, kurį gavau kartu su užduotimi. Jis struktūralizuojadarbą, nurodo gaires. Pradžioje pateikiau analizės turinį, toliau dėstymas,išvados ir naudota literatūra (ji taip pat pateikta). Ypač padėjo duotaliteratūra. Perskaičius ją dingo baimė nuo ko pradėti, kaip išplėtotigaires, į ką įsigilinti labiau. Aš pasirinkau sveikatos programą(valstybines ligonines), kuri apima tiek pirmąją medicininę pagalbą, tiekstacionarinį gydymą, jo finansavimą, pasiskirstymą teritorijoje, individųtinkamumą ir kt.I. Srtuktūriniai komponentai. Programos forma. Sveikatos programa „gamina sveikatą“. Kitaip sakant,ji duoda galimybes suteikti zmogui medicininę pagalbą bet kokiu atveju, kaizmogus suserga arba yra traumuotas. Taip pat atliekami tyrimai, skiriamasgydymas. Kam teikiama programa. Skubi neatidėliotina pagalba (3 dienos)teikiama netsižvelgiant i žmogaus gyvenamą vietą, pilietybę. PagalSveikatos apsaugos ministerijos (toliau tekste – SAM) įsakymus ji teikiamatris paras. Ji yra kompensuojama, neatsižvelgiant, ar yra socialinisdraudimas, socialinės garantijos. Ligoniai aptarnaujami pagal ligoniųteritorines kasas. Lietuvoje jų yra penkios. Pacientas privalo kreiptis įsavo šeimos gydytoją. Jei jis negali padėti, parašo siuntimą (Forma Nr.27/a). Pacientas kreipiasi į ligoninę į priėmimo skyrių. Bet pagal SAMreformą pacientas stacionarą gali pasirinkti tokį, koks jam patinkanekreipiant dėmesio į gyvenamąją vietą. Nors realiai kiti stacionarai dėlpinigų kvotos, kurias nustato teritorinės ligonių kasos planinių pacientų

nenori stacionarizuoti (t.y. guldyti į ligoninę pacientų, kurie nepriklausotai teritorinių liginių kasai), nes „pinigai paskui pacientą neina“, kaipturėtų būti. Finansavimas. Pagrindinis šios programos finansavimas – iš teritoriniųligonių kasų. Pasirašant sutartis, nustatomos kvotos, pagal prėjusių metųpanaudotas lėšas (tačiau kiekvienais metais kvotos mažėja maždaug 200 000litų). Kadangi stacionarų steigėjai – savivaldybės, tai lėšos gaunamos iriš jų rašant įvairias programas. Pacientai, norintys geresnių sąlygų (vienutė, atskiras dušas,šaldytuvas, arbatinukas, televizorius), primoka 11lt už parą, kurie įeina įįstaigos pajamas, kurios panaudojamos ligoninės stovio gerinimui,medicininiam inventoriui. Įstaiga turi reabilitacijos skyrių, kur atvažiuoja pacientai beteritorinių ligonių kasų siuntimo. Jie mokasi patys už gydyną ir gyvenimą.Tame tarpe daug užsienio piliečių. Lietuvos pilietis moka 44lt/parą,užsieniečiai – 68lt/parą. Dar vienas pajamų šaltinis – sutartys su sanatorijom, iš kuriųatvežami pacientai su pablogėjusia sveikata. Laboratorinius tyrimus apmokasanatorija. Taip pat, jei pacientas nori pasitirinti sveikatą be šeimos gydytojosiuntimo (echoskopija, rentgenas, laboratoriniai tyrimai…) tada mokasipatys už save. Vizitas II lygio stacionare (pas gydytoją) – lietuvospiliečiui 28lt, užsieniečiams – 34lt. Visi įkainiai patvirtinti SAM. Administravimo lygmuo. Administravimas – valstybinis, kadangi įstaigavalstybinė. Įstaigos vadovas dažniausiai skiriamas konkurso būdu. Taip patpavaduotojas slaugai, vyr. buhalteris, ekonomistai. Konkursas gali būtivykdomas respublikos, miesto mąstu arba vietinis (t.y. ligoninės mąstu).Įstaiga vientisa, t.y. „ligoninė“, kuri turi tam tikrus savo „filialus“,išsiskirsčiusius visoje respublikoje, turinčius savo vadovus. Ligoninių„filialai“ yra labai įvairūs: klinikos, kraujo centrai, pirminės sveikatospriežiūros centrai, poliklinikos, medicinos punktai, ambulatorijos, fizinėmedicina ir reabilitacija. II.Alternatyvios programos charakteristikos. Programos vaidmenį derėtų išanalizuoti truputį plačiau. Labiausiaiįžvelgiamas yra turbūt vystymosi vaidmuo. Ši programa kuria gerovę, t.y.
stengiasi, kad žmogus geriausiai panaudotų savo galimybes bet kuriame savogyvenimo amžiuje. Juk sergantis žmogus, nesvarbu kiek jam metų, koks joišsilavinimas, socialinė padėtis, negali pilnavertiškai išnaudoti savogalimybių. Pavyzdžiui: Sakykime, žmogus savo gyvenimą sieja su futbolu. Jisketina iš jo pragyventi, futbolas jam suteikia džiaugsmą, pasitenkinimą.Susilaužęs koją, žmogus negali žaisti toliau, t.y. dingsta jo pajamųšaltinis, išsivysto depresija, nerimas. Išsigydęs traumą, futbolininkas vėlgali toliau testi savo kerjerą, ir išnaudot save ten ,kur jam geriausiaisekasi. Taip pat glima įžvelgti ir institucinės gerovės vaidmenį. Juk sukurtospenkios teritorinės ligonių kasos, žmonių patogumui, kad nereiktų jiemstoli keliauti ištikus problemai. Stengiamasi modernizuoti medicininįinventorių, kad pacientams gydymas nesukeltų papildomų nepatogumų.Kiekvienas žmogus yra nusipelnes gauti šias paslaugas. Svarbus klausimas, kokiu laipsniu programa yra visuotinė ar atrankinė.Čia ir vėl išskiriami du keliai – skubi neatidėliotina pagalba irstacionarinis gydymas. Skubią neatidėliotiną pagalbą galėtume priskirtiprie visuotinės programos, nes ji nereikalauja socialinių garantijų,teikiama visada be išimčių. Stacionarinį gydymą priskirsime prie atrankinėsprogramos, nes ji reikalauja tam tikrų finansinių išteklių, socialiniodraudimo. Tam, kad pacientui būtų teikiamas stacionarinis gydymas, jis turibūti apmokėtas. O lėšos tam imamos iš pacientų įmokų teritorinėms ligoniųkasoms. Galima būtų teigti, kad atrankinė programa nėra jau taip blogai. Visųpirma, pinigai juk negaunami iš niekur, jie yra kaupiami renkant tam tikrusmokesčius. Visų antra, universalia programa dažniau naudosis turtingesni,lengviau prieinantys, turintys daugiau informacijos žmonės. Taip gali būtinaudojama kitų sąskaita. Kalbant apie skubią neatidėliotiną pagalbą, ji negali šiuo atvejubūti išnaudojama, nes ji suteikiama tik tada, kai žmogui gresia rimtisveikatos sutrikimai, invalidumas ar net mirtis. Taip pat skubi
neatidėliotina pagalba turi teigiamą savybę šiuo atveju – ji neanalizuojapajamų. Taip nešskiriami socialiniai sluoksniai, kaip dažnai atsitinkabandant pasinaudoti įvairiomis socialinėmis visuomenės paslaugomis. Visuomenėje susiklostė tendencija, jog nemokamos palaugos(universalios programos) nera tokio lygio, kokio turėtų būti, t.y. jomsneskiriama tiek lėšų, kad jos būtų pilnavertės, kaip tos, kurios turi aiškųir pakankamą finansavimą. Parama, patarnavimai. Daugelis vargingai gyvenančių žmonių, nevertinapsichologinės pagalbos „ji juk nelemia geresnio gyvenimo“. Vargšai nustojętikėti kalbomis, jiems svarbiau materialūs dalykai, kurie padedapragyventi. Visos ligoninės ieško partnerių užsienyje, kurios atliekaparamos akcijas. Labdaros būdu iš užsienio gaunamos slaugos priemonės,medikamentai, medicininis inventorius, kurie padeda sutaupyti ir kartupagelbėti susirgusiems. Valstybinės ligoninės – viešos, ne pelno siekiančios organizacijos,siekiančios kokybiškai ir kuo tiksliau atlikti savo darbą. Tai ypačhumaniška programa, kurios istorija siekia kelis tūkstančius metų(įskaitant ir raganavimus, siekiant išgelbėti žmonėms gyvybes).norsvalstybinės ligoninės konkuruoja su privačiomis (modernumas, medicininisinventorius), tačiau jos visuomet užtikrina savo stabilumą ir egzistavimą,nes turi pastovų ir užtikrintą finansavima. Tuo tarpu privačios yra tarsipriklausomos nuo pacientų skaičiaus, nors ir yra sudariusios sutartis suteritorinėm ligonių kasom. Ši programa iš esmės valstybinė centrinė, nes jos finansavimą iradministraciją apsprendžia vyriausybė. Tačiau ji taip pat labai puikiaiprisitaiko prie vietinių gyventojų poreikių, nes turi šiokią tokiąautonomiją. Pavyzdžiui, atlikus pacientų ligų tyrimus, paaiškėja, kuriosevietovėse ir kokiomis ligomis sergama dažniau, taip labiau sutelkiantdėmesį į tų problemų sprendimus. Beje, kiekviena ligoninė sudaro sutartissu užsienio programomis individualiai, taip nuspręsdama, kokios problemosjoms yra aktualios ir kaip jas spręsti.
Tačiau galima įžvelgti ir neigiamų savybių. Kuo daugiau valdymoišsisluoksniavimo, tuo didesnė sabotažo tikimybė bei korupcija. Todėl visipareigūnai ir darbininkai turi būti humaniški bei sąžiningi. Šioje programoje privalo dirbti tik profesionalai. Medicina reikalaujavisiško savo darbo išmanymo. Tam skiriama daug lėšų, tad ir pasirengimasturi būti pats aukščiausias. Medikai visą laiką siunčiami savokvalifikacijos kėlimui, žinių tobulinimui. Negalima teigti, jog programa apima visapusišką socialinės problemossprendimą. Juk ji reikalauja mokesčių tam tikrose situacijose. Tačiau jiteikia nemokamą skubią pagalbą, kuri neabejotinai reikalinga. Kiekvienądieną įvyksta begalė nelaimingų atsitikimų, ir tolimesnis žmoniųegzistavimas neįmanomas be šios programos. Kad ir kiek ji pareikalautųišteklių ir lėšų, jos nebūtų galima pašalinti iš visuomenės. Žinoma šiprograma nemažina problemos egzistavimo mąsto, tačiau stengiamasi kaipįmanoma labiau ir visapusiškai ją išspręsti (nors ji nuolat atsinaujina). III. Programos vertinimas Ši programa programa pasiekia žmones net jos „nekviečiant“. Ištikusnelaimei greitoji pagalba telkia visas pajėgas suspėti ir padėti nelaimėjepapuolusį žmogų. Tačiau kalbant apie stacionarinį gydymą,galima rasti irneigiamų savybių. Nors programa ir pasiekia žmones čia truputį sudėtingiau.Pacientas turi sutvarkyti daug dokumentų. Tačiau nepaisant to, ji nukreiptair vykdoma kryptingai. Suteikiama daug informacijos apie gydytojų priėmimą,apie ligoninės vietą, gydytojų darbo laiką. Tačiau yra didelė problema –žmonių sąrašas be galo ilgas. Kiekvieną dieną žmonės ateina ir laukia savoeilės, kada jie bus priimti ir aptarnauti. Tad ši programa horizontaliainėra advekati, nes pasinaudoti šia socialine paslauga reikia daug stovėtididelėse eilėse. Vertikaliai programa adekvati, nes kiekvienas klientasgavęs progą pasinaudoti paslaugą, gauna būtent tai, ko jam ir reikia. Taigi
asmeniškai ši programa patenkina žmogų. Pagrindinis Finansavimas skiriamas iš teritorinių ligonių kasų.Teritorinės ligonių kasos pajamas gauna iš valstybės, t.y. iš surinktųmokesčių, kuriuos moka kiekvienas dirbantysis. Mokesčių paskirstymas yrasąžiningas, tačiau didelė problema nedirbančiajam. Jam kreipiantis įstacionarą, reiktų mokėti ir už praleistą laiką ligoninėje, ir už vaistuoskuriuos jis vartojo, kai tuo tarpu jis niekur nedirba ar net neturi už kąnusipirkti maisto. O dirbantysis, turintis socialines garantijas, tai gaunanemokamai, t.y. faktiškai jis už medikamentus sumoka nmokesčiaisteritorinėms ligonių kasoms. Be šios programos, kaip jau minėjau, žmonijai nebūtų įmanomaegzistuoti. Tad išlaidos iš tikrųjų vertos šios programos. Ji yragyvybiškai svarbi. Administracinės išlaidos nėra didelės, pagrindinės lėšosskiriamos programos vykdymui. Sąryšis su kitomis socialinėmis programomis yra labai didelis.Bendraujama su sanatorijomis, vaikų globos namais, senelių globos namais,mokslo ir mokymo įstaigomis, sveikatos ir gyvybės draudimu ir daugeliukitų. Tai yra tartum suaugę tarpusavy. Mes negalime išsivaizduotisocialinio draudimo, sanatorijų, mokslo įstaigų kartu nefunkcionuojančių.Mano nuomone, tai neįmanoma. Taigi, apibendrinant visa tai, derėtų pasakyti, kiekviena socialiniogerbūvio programa kuriama tam, kad padėtų populiacijai, tačiau visadaatsiranda ir neigiamų savybių, dėl kurių kuriamos naujos socialinėsprogramos. Apžvelgiant sveikatos programos analizę derėtų pasakyti, kad taitikrai humaniška ir gyvybiškai svarbi programa, sukurianti labai daug darbovietų, padedanti žmonėms ištikus nelaimei. Programos paslaugų kokybė aukštair stengiamasi dar labiau modernizuoti medicininį inventorių. Ši programanelinkusi išnykti ar sumenkti, nes be jos egzistavimas nesuvokiamas.Naudota medžiaga: Literatūra: D.Snieškienė „Socialinės gerovės institucija“, konspektas L.Žalimienė „Socialinės paslaugos“ Internetiniai puslapiai: www.medicina.lt
www.5ci.lt