SVAIGALŲ PREVENCIJA VIDURINĖJE MOKYKLOJE

TURINYS

ĮVADAS 1
1 PROJEKTAS „SVAIGALŲ PREVENCIJA VIDURINĖJE MOKYKLOJE“ 2
1.1 PROJEKTO TIKSLAS 2
1.2 PROJEKTO UŽDAVINIAI 2
1.3 DALYVIAI 3
1.4 NUMATOMI REZULTATAI 3
1.5 RESURSAI 4
1.6 PROJEKTO VADOVAI IR VYKDYTOJAI 4
1.7 PROJEKTO TRUKMĖ IR VYKDYMO ETAPAI 4
2 PROJEKTO PRAKTINĖ VEIKLA 5
2.1 PIRMINIS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS SVAIGALŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 5
2.2 GILESNIS IR DETALESNIS PEDAGOGŲ IR TĖVŲ MOKYMAS. PEDAGOGINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 6
2.3 PRAKTINIS ĮGYTŲ ŽINIŲ PANAUDOJIMAS 8
2.4 PROJEKTO APIBENDRINIMAS IR ĮVERTINIMAS 9
LITERATŪRA 10ĮVADAS
Alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų vartojimas tarp moksleivių tampa vis ryškesne socialine ir sveikatos problema. 1994 – 2002 metais Lietuvoje vykdyto tyrimo metu paaiškėjo, kad ši problema auga. Svaigalų vartojimas intensyvėja. Nustatyta, kad trys dažniausios paauglių mirties priežastys – nelaimingi atsitikimai, žmogžudystės ir savižudybės yra susijusios suu alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų vartojimu. Net devynios iš dešimties paauglių atliktų autoįvykių buvo dėl alkoholio vartojimo. Nors alkoholis gali atlikti tam tikro mediatoriaus vaidmenį, palengvindamas jaunų žmonių bendravimą kritinėse situacijose, tačiau svaiginančios ir narkotinės jo savybės daro jį pavojingu tiek paauglystėje, tiek studijuojant, taip pat siekiant karjeros.
Tyrimai parodė, kad alkoholinius gėrimus dažniau vartojo berniukai negu mergaitės. Reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus moksleivių procentas 1994–2002 metais padidėjo nuo 9,4 iki 13,6 proc. tarp berniukų ir nuo 4,2 iki 6,5 – tarp mergaičių. [Šumskas L. 2004. – P. 117]
Pastaruoju metu sttipriai ėmė daugėti moksleivių išmėginusių vieną ar kelis narkotikus, o ne kurie iš jų vartoja narkotikus sistemingai. Narkotikų paplitimas pastarųjų metų laikotarpyje yra šuoliškas ir tiesiogiai proporcingas moksleivių rūkymui bei alkoholio vartojimui: dažniau nelegalius narkotikus vartoja tie moksleiviai, kurie rūko ir

r vartoja alkoholinius gėrimus. [Davidavičienė A. G. 1999.]1 PROJEKTAS „SVAIGALŲ PREVENCIJA VIDURINĖJE MOKYKLOJE“
1.1 PROJEKTO TIKSLAS
Projekto tikslas: Supažindinti vidurinės mokyklos mokytojus ir moksleivius su svaigalų vartojimo prevencija mokykloje, įvairiais būdais siekti mažinti svaigalų paplitimą tarp moksleivių, aiškinantis socialinę ir ekonominę žalą sveikatai, paskatinti nepradėti vartoti svaigalų ir mesti vartojančius.
Svaigalais toliau vadinama: tabako gaminiai, alkoholis ir narkotinės medžiagos.1.2 PROJEKTO UŽDAVINIAI
Projekto uždaviniai:

1. Supažindinti pedagogus su svaigalų vartojimo prevencijos vykdymo vidurinėje mokykloje kryptimis, metodais ir būdais.
2. Apmokyti mokyklos bendruomenės (mokinius, mokytojus ir tėvus) kolektyvinio darbo pagrindų dalyvaujant prevencijos programoje.
3. Moksleivių neigiamų nuostatų į svaigalus vartojimą ugdymas.
4. Suteikti vidurinės mokyklos darbuotojams psichologinių ir pedagoginių žinių apie problemiškų vaikų, atsidūrusių sudėtingose ir kritinėse situacijose elgesį bei išmokyti spręsti jas atsižvelgiant į vaikų poreikius.
5. Organizuoti įvairiaplanę veiklą ugdant vaikų socialinius, pažintinius, sveikatos stiprinimo, prrevencinius, darbinius ir kitus įgūdžius.
6. Suteikti mokytojams ir moksleiviams žinių apie komandinio darbo vykdant prevencinį darbą bendruomenėje ypatumus, apie svaigalų žalą, jų vartojimo pasekmes ir poveikį sveikatai, artinti mokytojų ir moksleivių pozicijas sprendžiant prevencinio darbo aktualijas.
7. Kelti mokytojų kompetenciją skatinant juos priklausomybių prevencijoje naudoti aktyvius mokymo metodus ir būdus, į šį darbą įtraukti tėvus.
8. Ieškoti socialinių partnerių.1.3 DALYVIAI
Projekto dalyviai: projekte dalyvauja visa mokyklos bendruomenė. Tai visų dalykų mokytojai, mokyklos administracija, darbuotojai, moksleiviai ir jų tėvai.1.4 NUMATOMI REZULTATAI
Realizavus šį projektą, padidės pedagogų profesinė kompetencija ir ge

ebėjimas spręsti aktualias svaigalų prevencijos problemas mokyklose, pagerės vaikų, tėvų ir pedagogų santykiai ir bendradarbiavo lygis, bendruomenė mokės rengti prevencines programas ir jas efektyviai įgyvendinti praktikoje. Suaktyvės integracijos procesai į mokymo dalykus, labiau bus taikomi aktyvūs mokymo metodai, pagerės popamokinė veikla, moksleivių užimtumas, keisis santykiai mokykloje ir šeimoje, sumažės vaikų, pradedančių vartoti svaigalus.
Dalyviai įgis žinių, mokėjimų ir įgūdžių, kaip apsaugoti vaikus nuo žalingų įpročių, gerins klasės mikroklimatą ir skatins jaunimą sveikai gyventi.
Mokytojai įgis didesnės kompetencijos ir gebėjimų skatinant jaunimą nepradėti vartoti svaigalų ir suteikti pagalbą norintiems mesti, patys asmeniniu pavyzdžiu skatins nevartoti.
Pagerės mokyklos darbuotojų kompetencija ir gebėjimas bendrauti su vaikais, turinčiais elgesio problemų ir patekusiais į sudėtingas situacijas, jie įgis psichologinių žinių prevencinei veiklai vykdyti, gerės mikroklimatas tarp vaikų ir mokyklos darbuotojų, augs pasitikėjimas vieni kitais, mažės moksleivių agresija.
Bus įdomesnė vaikų veikla, plėsis vaikų akiratis. Mokytojai ir moksleiviai įgis daugiau žinių, mokėjimų ir įgūdžių svaigalų vartojimo prevencijos ir ankstyvosios intervencijos mokyklos bendruomenėje, perpras komandinio darbo privalumus: kaip sužinoti poreikius, kaip parengti prevencines programas, kaip gerinti mokinių, mokytojų ir tėvų sąlyčio taškus.1.5 RESURSAI
Projekte naudojami mokykloje esantys materialiniai resursai. Taip pat gauta parama iš švietimo skyriaus ir socialinių partnerių.1.6 PROJEKTO VADOVAI IR VYKDYTOJAI
Projektui vadovauja atsakingas pedagogas. Vykdytojai – vidurinės mokyklos klasių auklėtojai ir ad
dministracija.1.7 PROJEKTO TRUKMĖ IR VYKDYMO ETAPAI
Projekto trukmė 2005 – 2010 m.
Projekto vykdymo etapai:
2005 m. – pirminis mokyklos pedagogų švietimas svaigalų vartojimo prevencijos klausimais.
2006 m. – gilesnis ir detalesnis pedagogų mokymas, pasitelkiant profesionalus konsultantus iš specialių organizacijų. Pedagoginės veiklos organizavimas. Socialinių partnerių ieškojimas. Uždavinių iškėlimas. Teorinis pasirengimas. Tėvų bendruomenės švietimas duotais klausimais.
2007 – 2009 m. – įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių taikymas praktikoje, patirties sklaida. Praktinių įgūdžių panaudojimas įgyvendinant užsibrėžtus uždavinius mokyklos bendruomenėje.
2010 m. – projekto apibendrinimas ir įvertinimas.2 PROJEKTO PRAKTINĖ VEIKLA
2.1 PIRMINIS MOKYKLOS PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS SVAIGALŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS KLAUSIMAIS
Mokyklos pedagogai supažindami su Valstybiniais dokumentais (įstatymai, nutarimai, poįstatyminiai aktai ir kt.) reglamentuojančiais alkoholio ir kitų svaigalų vartojimą ir platinimą, Vyriausybės įstatymine baze šiais klausimais.
Taip supažindinama su atliktais tyrimais ir jų rezultatais bei moksliniais darbais tokiomis temomis:
– svaigalų vartojimo paplitimas Lietuvoje ir tarp mokyklinio amžiaus vaikų,
– svaigalų vartojimo priežastys, poveikis sveikatai,
– svaigalų vartojimo prevencijos ypatumai,
– prevencinio darbo politika ir strategija,
– darbo su vaikais turinys, darbo formos, metodai ir būdai,
– socialinių įgūdžių ugdymas,
– mikroklimato gerinimas,
– užimtumo didinimas.

Pedagogams suteikiama pedagoginė ir psichologinė informacija tokiomis temomis:
– darbo su šeima stiliai, technologijos,
– šeimos tradicijos ir naujų tradicijų kūrimas,
– ryšių tarp tėvų ir vaikų glaudinimas.

Organizacinė mokomoji medžiaga temomis:
– prevencinių programų kūrimas,
– bendruomenės telkimas darbui.

Naudojama mokymo(si) metodika:
– Paskaitos,
– pratybos,
– darbas grupėse,
– darbas porose,
– diskusijos,
– debatai,
– vaidybiniai žaidimai ir kt.

Reziumuojant metinį pedagogų pasiruošimą, pedagogai yra pa

asirengę diskutuoti apie savo vadovaujamos klasės ar visos mokyklos moksleivių svaigalų vartojimo situaciją ir problemas. Ir pradeda kurti programas prevenciniam darbui mokykloje vykdyti.2.2 GILESNIS IR DETALESNIS PEDAGOGŲ IR TĖVŲ MOKYMAS. PEDAGOGINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Mokyklos pedagogai supažindami su kitais Europos Sąjungos svaigalų kontrolės įstatymais bei su teisės aktais Lietuvoje. Į veiklą įtraukiami ir mokyklos mokinių tėvų bendruomenė.
Teikiama informacija klausimais:
– svaigalų vartojimo prevencija mokykloje, jos technologijos, pagrindiniai principai.
– Gyvenimo įgūdžių ugdymas – svarbiausia sąlyga, kad jaunimas nepradėtų vartoti svaiginamųjų preparatų.
– Metodika, kaip mažai rūkantiems mesti rūkyti.
– Aktyvūs mokymo metodai prevencijoje.
– Tarpžinybinis bendradarbiavimas vykdant svaigalų vartojimo prevenciją.
– Šeimos įtaka svaigalų vartojimo paplitimui, socialinės priežastys.
– Papročiai, reklamos įtaka rūkymo plitimui.
– Vaikų ir paauglių amžiaus tarpsnių ypatumai.
– Psichologinė raida, vystymosi ypatybės, savojo „aš” identifikavimas ir aktualizacija.
– Problemiškas vaikas.
– Vaikų krizės ir situacijos.
– Efektyvaus bendravimo su problemiškais vaikais technologijos: kontakto užmezgimas, pokalbio pobūdis ir jo valdymas, išklausymas, įtikinimas, palaikymas, patarimas ir kt.
– Vaikų, turinčių elgesio problemų, valdymas, koregavimas.
– Bausmės ir jų alternatyvos.
– Mokytojų, dirbančių su problemiškais vaikais, darbo stilius, rezultatai.
– Valstybinių ir visuomeninių organizacijų ir žinybų bendradarbiavimas, vieningų ir suderintų tikslų vykdymas dirbant su rizikos vaikais.

Mokyklos mokytojai kelia uždavinius ir rengia programas prevencijos klausimais:
– Sveikos ir švarios aplinkos kūrimas.
– Mokyklos taisyklės, sutartys, konkursai.
– Rūkančių ir nerūkančių teisės.
– Naujos iniciatyvos – svaigalų nevartojančios klasės.
Mokytojai renka informaciją apie mokykloje besimokančius problemiškus vaikus, domisi jų gyvenimo sąlygomis, analizuoja elgesį ir ieško problemoms galimų sprendimo būdų.
Naudojama mokymo(si) metodika:
– Paskaitos,
– „minčių lietus”,
– diskusija,
– grupinis ir darbas porose,
– situacijų sprendimas,
– situacijų analizė
– žaidimai,
– vaizdinės medžiagos peržiūra ir analizė,
– aprašų pristatymas,
– vaidmeniniai žaidimai,
– istorijos ir kt.,

Etapo pabaigoje mokytojai visos mokyklos mastu pristato geriausiai pavykusią programą: renginį, konkursą ar kita.2.3 PRAKTINIS ĮGYTŲ ŽINIŲ PANAUDOJIMAS
Šiame etape aktyviai veikia visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai ir mokinių tėvai.
Vykdoma veikla:
– Bendros žinios apie komandinį darbą vykdant prevencinę veiklą mokyklos bendruomenėje.
– Darbas grupėje, kūrybinių darbinių grupių veikla ir jų privalumai.
– Informacija apie svaigiąsias medžiagas (tabaką, alkoholį, narkotikus) ir jų vartojimą, jos radimosi priežastis, sukeltas problemas.
– Svaigiųjų medžiagų vartojimo poveikis organizmui.
– Požymiai, nurodantys, kad asmuo vartoja svaigalus.
– Narkotinių medžiagų vartojimo prevencija ir ankstyvoji intervencija bendruomenėje.
– Komandos formavimo pagrindai ir jos veiklos rūšys.
– Šeimos, pedagogų ir visuomenės bendradarbiavimo ryšiai įgyvendinant prevencines programas.
– Prevencinių programų kūrimas, jų įtraukimo į ugdymo procesą, modeliai.
– Aktyvių mokymo metodų ir formų panaudojimas priklausomybių prevencijoje.
– Metodinės medžiagos įvairovė ir tikslingos aplinkos kūrimas.
– Valstybės politika ir strategija, valstybinių ir visuomeninių organizacijų narkotikų vartojimo prevencinė veikla.

Naudojami mokymo(si) metodai:
– Paskaitos,
– diskusijos, debatai,
– žaidimai,
– vaizdo medžiagos peržiūra,
– psichologinės technikos ir kt.

Etapo pabaigoje – bendras mokyklos svaigalų vartojimo prevencinės programos parengimas ir pristatymas (renginys, koncertas, vaidinimas ar panašiai).2.4 PROJEKTO APIBENDRINIMAS IR ĮVERTINIMAS
Projekto pabaigoje (po prevencinės programos parengimo ir pristatymo) mokyklos komitetas susirenka aptarti projekto rezultatų. Aptariami pasiekimai, buvę trūkumai. Įvertinamas projekto pasisekimas. Padėkojama, kurie prisijungė prie projekto organizavimo ir vykdymo. Sprendžiama, ar toliau bus tęsiama pradėta veikla ir kaip.LITERATŪRA
1. Davidavičienė A. G. Moksleivių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas. Tyrimų medžiaga. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
Pedagogikos Institutas. 1999. // http://www.zingsnis.lt/drugs/2statistika/statistika2.html
2. Šumskas L., Zaborskis A. Lietuvos moksleivių alkoholinių gėrimų vartojimas (1994 – 2002b) // Medicina. T. 40 (11). Kaunas. 2004.

Leave a Comment