Statistikos organizavimas Lietuvoje

Statistikos organizavimas Lietuvoje

Kiekvienoje pasaulio šalyje statistikos organizavimą reglamentuoja statistikos įstatymas. Šiuo metu yra parengtas Lietuvos Respublikos įstatymas, priimtas 1993 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo ir 1999 m. gruodžio 22 d. priimtas LR statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas. Pagal šį įstatymą statistiką Lietuvoje tvarko Respublikos statistikos departamentas bei administracinių vienetų statistiniai skyriai. Statistikos departamentas organizuoja ir tvarko valstybinę statistiką, rengia masines statistikos darbų programas, jas įgyvendina, sprendžia bendruosius metodinius klausimus, teikia valstybės valdžios ir valdymo institucijoms numatytos apimties statistikos informaciją, atstovauja šalį tarptautinėse statistikos organizacijose. Prie Statistikos departamento nuo 1994 m. veikia Statistikos Taryba. Ji nagrinėja svarbiausius statistikos organizavimo ir metodologijos klausimus, svarsto surašymą, statistinių registrų svarbiausių tyrimų metodologijos principus, teikia siūlymus statistikos departamentui. Į Statistikos Tarybą įeina mokslo, suinteresuotų ministerijų, kitų institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai. Jos nuostatus ir sudėtį tvirtina LRV. Lietuvoje kaip ir kiekvienoje valstybėje masinius statistinius duomenis renka ir apibendrina tam tikras skaičius žmonių, dirbančių valstybinėse, žinybinėse ir privačiose struktūrose. Statistikos įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos statistikos bendruosius pricipus, juridinių ir fizinių asmenų pareigas teikti statistikos duomenis, teises jais naudotis bei atsakomybę už statistikos duomenų patikimumą ir jų apsaugą. Statistika yra nacionalinės informacinės infrastruktūros dalis. Šio įstatymo privalo laikytis:1. valstybinės valdžios ir valdymo organai, visos įmonės, ūkinės bendrijos, įstaigos bei organizacijos, teisėsaugos organai, Lietuvos Respublikos asmenys, esantys ne jos teritorijoje;2. visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės;3. valstybinės statistikos tarnybos, visuomeniniai judėjimai ir kitos įstaigos bei organizacijos, užsiimančios statistika.Lietuvoje pirmieji statistikos darbai buvo vykdomi jau Vytauto Didžiojo laikais.Pirmas gyventojų surašymas Lietuvoje vyko 1528 m. jo metu buvo surašyti ne tik gyventojai apskritai, bet ir visi šeimos gyvuliai, žemės ūkio padargai, pasėlių dydis, jų pasiskirstymas pagal atskiras kultūras. Tai gana plati statistikos darbų programa.

1897 m. atliktas pirmasis gyventojų surašymas pagal lyties, tikybos, verslo, amžiaus ir kitus požymius.1922 m. Steigiamasis Seimas priėmė Visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo įstatymą, o 1923 m. buvo atliktas pirmasis Visuotinis Lietuvos gyventojų surašymas.1927 m. pirmą kartą sudarytas Lietuvos mokėjimų balansas.1930 m. birželio 24 d. Ministrų kabinetas priėmė Valstybės statistikos įstatymą.1940 m. prasidėjus sovietinei okupacijai, Lietuvos statistika tapo sovietinės statistikos sistemos dalimi.Statistikos departamentas aktyviai dalyvauja tarptautinėje statistikos veikloje. Bendradarbiavimas su EUROSTAT`u ir Europos Sąjungos šalimis pagrįstas bendru pareiškimu, kurį 1995 m. Pasirašė Europos Bendriųjų ir Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – statistikos tarnybos.Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas – integruoti Lietuvos statistiką į Europos šalių statistikos sistemą.Statistika Lietuvoje buvo pradėta dėstyti XIX a. Vilniaus universitete.Prieškarinio laikotarpio ryškiausias statistikas buvo Albinas Rimka (1881-1944m). Žymesnieji veikalai „Socialekonominė statistika“(1993m), „Statistika“(1939m).