sociologijos metodika

Sociologinių tyrimų metodika

Daugelį domina įvairūs socialiniai reiškiniai, iškyla begalė klausimų ir problemų, į kuriuos norima rasti tinkamus, reikšmingus atsakymus. Atsakymą į iškilusį klausimą galime gauti naudojant įvairius sociologinius tyrimų metodus.Metodo, o tuo pačiu – ir procedūros realizavimas visumoje, vadinamas metodika. Ji reiškia vieno arba kelių metodų kombinacijos bei atitinkamų procedūrų priskyrimą tyrimui, jo konceptualiam aparatui, metodinio instrumentarijaus (metodų visumos) parinkimą arba parengimą, metodinės strategijos ( metodų ir atitinkamų procedūrų) panaudojimo nuoseklumą. Metodika įvairių autorių yra apibrėžiama skirtingai. J. Leonavičiaus “Sociologijos žodyne” ši sąvoka apibrėžiama dvejopai: 1) metodika – tai pedagogikos mokslo šaka, tirianti įvairių dalykų dėstymą; 2) tai būdų, taisyklių visuma kuriam nors darbui gerai atlikti.Metodika apima ir techniką. Technika – tai metodo realizavimas paprasčiausių operacijų, kurios pasiekusios aukščiausią savo kokybę, lygmenyje. Metodinis instrumentarijus arba tiesiog metodika gali būti originalūs, naudojami tiktai viename tyrime arba standartiniai (tipiniai), naudojami daugelyje tyrimų. Įvairiuose tyrimuose vienas ir tas pats metodas reiškiasi specifiškai, priklausomai nuo jo vaidmens tyrime, nuo jo ryšių su kitais metodais.Buvo vykdomas sociologinis tyrimas apie nusikaltusių paauglių vertybines orientacijas, kurio tikslas buvo nustatyti nusikaltusių paauglių vertybių orientacijų ypatumus. Šiam tyrimui iš anglų kalbos buvo išverstas ir sudarytas 60 bendrųjų vertybių sąrašas. Tai apibendrinantis svarbiausių vertybių aprašas, pateikiamas respondentams pasirinkti vertybes, su kuriomis jie tapatina save asmeniškai. 56 iš jų paimtos iš tarptautinio tyrimo, kaip pasikartojančios įvairiose kultūrose, keturios – dorovė, blaivybė, tautiškumas, profesinis tobulumas buvo įtrauktos papildomai. Aštuonios šio sąrašo vertybės buvo stilistiškai suredaguotos, kad aititiktų vertybes, tyrinėtas pagal adaptuotą Rokeach metodą. Kiekvieną šių 60 vertybių apklausos lape buvo paprašyta įvertinti penkiais balais pagal sudarytą vertybių svarbumo skalę. Vertybėms suteiktas balas reiškė stipresnį asmens tapatinimą su duotają vertybe. Šis tyrimas atliktas 1996 m. Kauno nepilnamečių auklėjimo darbų kolonijoje. Gauti duomenys buvo palyginti su anksčiau apklaustų moksleivių berniukų to paties amžiaus duomenimis. Duomenų apdorojimui taikytas Stjudento kriterijus ir faktorinė analizė.

Taigi svarbiausių bendrųjų vertybių sąrašas( atitinkamas jų parinkimas), vertybių vertinimo skalės nustatymas, pirminių duomenų gavimas, gautų duomenų palyginimas bei apdorojimas taikant įvairias priemones ir buvo šio sociologinio tyrimo metodika.Interviu yra vienas svarbiausių duomenų rinkimo priemonių kokybiniame tyrime. Tai pakankamai lankstus duomenų rinkimo įrankis, kuris gali būti taikomas įvairiose tyrimo situacijose. Interviu tipų yra labai daug, o priimtiniausią savo atveju pasirenkame priklausomai nuo tyrimo tikslų ir klausimų. Trumpai aptarsiu focus grupės metodiką. Focus grupių metodika remiasi interviu, kuris pravedamas ne su vienu žmogum, o vienu metu – su grupe žmonių, kurių tam tikros socialinės charakteristikos panašios. Ši metodika suvedama į pravedimą interviu, pagal iš anksto paruoštą scenarijų ( klausimyną, planą ) svarstant klausimus, kuriuos nedidelei grupei žmonių pateikia specialiai tam pasirengęs žmogus. Pagrindinis metodinis reikalavimas, sudarant focus grupę, yra jos vienalytiškumas, kurio esmė ta, kad grupės nariai neturi kaip nors veikti kitų narių. Paprastai grupės sudaromos iš vienas kito nepažįstančių žmonių, artimo amžiaus, tos pačios pajamų grupės ir pagal kitus kriterijus, kurie priklauso nuo tyrimo dalyko. Tarkim, svarstant sveikatos draudimo problemas tikslinga išskirti grupes žmonių, kurie naudojasi tik apylinkės poliklinikomis, tiktai mokamas paslaugas teikiančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis ir t.t. Tyrimo metu sudaromas focus grupės scenarijus, kuris turi apimti 10 pagrindinių klausimų ir tam tikra serija antrinių klausimų. Šių klausimų svarstymas gocus grupėje gali trukti kelias valandas. Focus grupėje svarstytų klausimų pavyzdys: kokios, jūsų manymu, šiuo metu svarbiausios socialinės problemos Lietuvoje?Pagrindiniai focus grupės panaudojimo atvejai:• focus grupė yra efektyvi pagalbinė metodinė priemonė, konstruojant ir aprobuojant standartizuoto interviu klausimynus.• naudojama tiriant visuomenės informavimo priemonių įtaką atskiroms grupėms• svarbus vaidmuo focus grupei tenka vertinant naujas programas Pagrindiniai focus grupės metodikos privalumai:• padeda sukurti natūralesnę aplinką, kurioje žmogus priima sprendimus, formuoja savo nuomonę;
• įtraukia daugiau žmonių nei individualūs interviu;• skirtingai nei standartizuoto interviu atveju, focus grupės moderatorius gali patikslinti ir siekti suprasti bet kurio respondento atsakymus;• rezultatai akivaizdūs ir informacijos vartotojų lengvai suvokiami• tyrimo rezultatai gali būti gaunami pakankamai greitai;• grupės kaštai santykinai žemiTaigi apibendrinant galima teigti, kad metodika – tai sąvoka, kuri charakterizuoja techninių priemonių, susietų su duotu metodu, visumą, įskaitant operacijas, jų nuoseklumą ir tarpusavio ryšį.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Luobikienė I.( 2002). Sociologinių tyrimų metodika. Kaunas: Technologija.2. Leonavičius J. (1993). Sociologijos žodynas. Vilnius: Academia.3. Sociologija: praeitis ir dabartis (Tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga) 2 knyga. (1997). Kaunas: Technologija. P 15-16 ( Nusikaltusių paauglių vertybinės orientacijos)