Seksualinis vaikų išnaudojimas

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS

SOCIALINĖ PEDAGOGIKA

[pic]

Darbą tikrino:Živilė Barkauskaitė-Lukšienė

Darbą atliko: Laura Kukauskaitė

Vilnius

2004

ĮVADAS

Prievarta kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją, ją aprašo įvairūs
autoriai nuo pačių ankstyviausių rašytinių šaltinių- Biblijos, Egipto ar
Babilono raštijos paminklų, Homero poemų ligi šių dienų. Prievarta
vaizduojama labai įvairiais pavidalais- nuo didvyriškumo iki nusikaltimo.
Tą atspindi posakis: ”Kai žūsta vienas žmogus- tai tragedija, kai žūva
tūkstančiai- tai politika”.
Smurtas plačiąja prasme reiškia fizinę, psichologinę, seksualinę prievartą,
nepriežiūrą. Fizinis smurtas siaurąja prasme- tai prievarta prieš asmenį:
stumdymas, mušimas, sužeidimas, nužudymas.

KAS YRA SEKSUALINĖ PRIEVARTA

Seksualinė prievarta – tai prievartos rūūšis, kai vaikas verčiamas tenkinti
suaugusio žmogaus seksualinius poreikius. Suaugęs pasinaudoja vaiko meile,
priklausomybe ir pasitikėjimu. Taip jis įgyvendina savo galios, valdžios
poreikį, norą, kad jam būtų paklūstama. Tai kelia grėsmę vaiko gyvenimo ir
vystymosi pagrindams, žaloja jo sielą.
Dažniausiai seksualinės prievartos aukos yra mergaitės, tačiau ją patiria
ir berniukai. Neretai vaikai išnaudojami ankstyvoje vaikystėje ar net
kūdikystėje. Berniukai ir mergaitės verčiami žiūrėti gašlius vaizdus ir
klausytis tokio pobūdžio kalbų, bučiuotis, rodytis nuogi, leisti save
liesti, stebėti nuogą prievartautoją ir jį liesti, žiūrėti pornografinius
žurnalus, nuotraukas, filmus ar pan., fotografuotis poornografinėms
nuotraukoms, patenkinti suaugusįjį, santykiaujant su juo oraliniu,
vaginaliniu ar analiniu būdu.
Lytinis (seksualinis) smurtas suprantamas keliomis prasmėmis. Tai
seksualinis priekabiavimas. Tai, kaip jau minėjau, aukos privertimas
stebėti lytinį aktą; prievarta liesti kito lytinius organus; pasinaudojant
aukos baime, fiziniu bejėgiškumu, psichikos sutrikimais, liesti aukos
lytinius organus, auką gl

lamonėti.
Finkelhor ir Korbin apibrėžimas:”Vaikų seksualinė prievarta (VSP) – tai bet
koks seksualinis kontaktas tarp suaugusiojo ir seksualiai nesubrendusio
vaiko, suaugusiam siekiant seksualinio pasitenkinimo; ar bet koks
seksualinis kontaktas su vaiku, naudojant jėgą, grasinimus, meluojant, jog
vaiko dalyvavimas tame kontakte yra nekenksmingas vaikui; seksualinis
kontaktas su vaiku, kuriam vaikas negali duoti informuoto sutikimo dėl
amžiaus, jėgos skirtumo ar santykių su suaugusiuoju pobūdžio”.
Kartais pasitaiko ir kraujomaišos smurtas – tai tėvo, brolio, giminaičio
lytinis smurtas dukters, sūnaus, sesers, brolio atžvilgiu.

PRIEVARTOS RŪŠYS

Yra daug vaiko prievartos rūšių. Jos visos skaudžios ir žeidžia tiek
vaikus, tiek ir jų tėvus. Prievarta gali būti:
Fizinė:

✓ Mušimas ranka

✓ Smogimas, stumdymas,..

✓ Kūno sužalojimo grėsmė

✓ Mušimas įvairiais daiktais, bet koks skausmo sukėlimas
Seksualinė:

✓ Leidimas ar skatinimas žiūrėti pornografinius filmus, žurnalus

✓ Išprievartavimas ar mėginimas išprievartauti

✓ Atviras kalbėjimas apie seksą, norint šokiruoti ar sukelti jo

susidomėjimą

✓ Lytinių organų demonstravimas

✓ Vaiko panaudojimas pornografijai
Emocinė:

✓ Vertimas jaustis kaltam

✓ Parodymas, kad essi nepageidaujamas ar nemylimas

✓ Žodinė egresija

✓ Pasityčiojimas

✓ Žeminimas

✓ Gąsdinimas

✓ Nuolatinis blogos savijautos sukėliimas
Nesirūpinimas ir apleidimas:

✓ Biologinių ar psichologinių vaiko poreikių netenkinimas(maitinimas,

rengimas,.)

✓ Išvijimas iš namų

Seksualinio išnaudojimo procese galima išskirti kelis etapus:

*Suaugusiojo noras likti dviese su vaiku atskirai nuo kitų, intymumo,
artumo siekimas.
*Suaugusysis pradeda naudoti savo galią, kontrolę, pvz., kaip tėvo,
mokytojo ar pan., nuo kurio vaikas vienaip ar kitaip priklauso.
*Vaikas skatinamas, įtraukiamas į tam tikrus seksualinius veiksmus.
Pratinama gali būti įvairiai: tam tikri žaidimai, koks nors lytinis
“pamokymas”, atpildas ir papirkinėjimas. Vaikai, kuriems nuolat stigo
meilės, šilumos, švelnumo – ypač pažeidžiamos aukos, nes jiems toks
asmeniškas su

uaugusiojo dėmesys ir artumas labai reikšmingas. Berniukai
dažniausiai suviliojami pinigais, dovanomis ar kokiais malonumais,
mergaitės – pasinaudojus jų pasitikėjimu, nuolankumu.
*Pereinama prie lytinės sąveikos: nu(si)renginėjimo, seksualinių glamonių,
lytinių organų lietimo ir lytinio akto.
* “Nuslopinimo” stadijoje vaikas įkalbinėjamas niekam ne-prasitarti apie
tai, kas įvyko: ‘Tegul tai būna mudviejų paslaptis.” Gali būti apeliuojama
į a) vaiko meilę ir prielankumą: ‘Tu juk mane myli. Jei tu papasakosi, aš
labai susirgsiu (nuliūsiu) ar pan., mane pasodins į kalėjimą..”; b) vaiko
santykį su kitu jam artimu žmogumi: “Jei tu papasakosi, tėtis daugiau tavęs
nemylės, .. .mama mirs iš sielvarto,. tu pakliūsi į globos namus.”; c)
vaiko kaltės jausmus: ‘Juk tu pats kaltas., tu pats to norėjai.”; d) jo
gėdos jausmą: “Jei tu papasakosi visi juoksis iš tavęs., blogai galvos
apie tave., niekas tavim nepatikės.”; e) vaiko baimės jausmą,
pasinaudojant gąsdinimais, grasinimais: “Jei tu papasakosi, aš tave
primušiu (užmušiu), užmušiu tavo šuniuką.”.

Daugelis mano, jog seksualinė prievarta prievartautojui yra vienkartinis
paklydimas. Iš tiesų prievartautojai tik labai retai elgiasi spontaniškai.
Dažniausiai jie ilgai planuoja ir apsvarsto visas aplinkybes, kaip
prisivilioti vaiką. Kai kada prievartautojai net specialiai ieško, pvz.
auklėtojo darbo ar kokios nors laisvalaikio praleidimo su vaikais formos,
kad galėtų priartėti prie potencialios aukos.

Naudojamo prieš vaikus smurto priežastys

Labai dažnai Lietuvoje žmonės gyvena varge ir skurde, o tai daugelį
palaužia, nes jie nesugeba tinkamai atlikti tėvo ar motinos pareigų. Tai
gali pasireikšti vaiko nepriežiūra, šeimyninės šilumos st

toka, o kartais net
ir itin blogu tėvų elgiasiu, sukeliančių vaiko fizinei ir psichinei būklei
nestabilumą. Suaugusieji imasi prievartos dėl įvairių priežasčių:

• Alkoholizmas

• Narkomanija

• Nedarbas

• Prostitucija

• Gyvenamos vietos neturėjimas

• Norėjimas išlieti pyktį, neviltį ir bejėgiškumą.

• Apskritai nerasdamas kitų priemonių artumui pasiekti

• Nemokėjimas komunikuoti kitaip kaip tik išreiškiant agrresiją

• Ir beabejo SKURDAS, nes jis skatina pyktį, agresyvumą, neviltį.
Vaikų seksualinė prievarta ne tik pažeidžia mūsų tabu ir įstatymus, bet ir
palieka ilgalaikius pėdsakus vaiko gyvenime, sutrikdo jo jausmus ir elgesį,
paveikia mokymąsi ir bendravimą. Seksualinė prievarta prieš vaiką – tai bet
koks vaiko išnaudojimas suaugusiojo seksualiniams poreikiams tenkinti,
nesvarbu, ar panaudojama fizinė jėga ir grąsinimai, ar ne. Apytikriai 1 iš
4 mergaičių ir 1 iš 6 berniukų yra bent vieną kartą patyrę kokios nors
rūšies seksualinę prievartą iki 18 metų.

KAIP SEKSUALINĖ PRIEVARTA PAKENKIA VAIKUI
1. Patirta išdavystė sukelia nepasitikėjimą žmonėmis, paveikia vaiko
sugebėjimą užmegzti ir palaikyti santykius, prisirišti. Ateityje jis gali
vengti artimų ryšių arba vis pakliūti į tokius santykius, kur bus kaip nors
išnaudojamas.

2. Prievartos situacijoje patirtas bejėgiškumo ir kontrolės praradimo
jausmas gali sąlygoti depresiją arba agresyvumą.

3. Prievarta deformuoja vaiko seksualinį vystymąsi; ilgalaikės to pasekmės
gali būti pasibjaurėjimas seksualiniais dalykais arba jų pervertinimas,
seksualinės orientacijos problemos.

4. Vaikas išgyvena gėdos ir kaltės jausmus; jaučiasi blogas, “kitoks”;
ilgam išlieka žemas savęs vertinimas.

Skriaudžiami vaikai vystosi tokiomis sąlygomis, kurios neskatina moralės,
sąžinės, pilietiškumo vystymosi, neskatina gebėjimo laisvai galvoti,
galvoti be baimės, neskatina gebėjimo mylėti.

Taigi turime atminti ir dar kitiems pasakyti,kad: „VAIKAI- TAI VISŲ PI

IRMA
MŪSŲ VALSTYBĖ IR ATEITIS“. Ir kaip kažkas pasakė:“ŽALODAMI IR
PRIEVARTAUDAMI SAVO VAIKUS, MES PAVAGIAME IŠ JŲ GYVENIMĄ!!!“.
Ir šiame savo darbe norėčiau pacituoti Popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius
:“Nerimą keliantis prekybos žmonėmis suintensyvėjimas yra viena
aktualiausių politinių, socialinių ir ekonominių problemų, susijusių su
globalizacijos procesu; ji kelia rimtą grėsmę atskirų tautų saugumui ir yra
tarptautinio teisingumo klausimas, kurio negalima atidėlioti. (.) Kas
gali paneigti, kad šio nusikaltimo aukos visuomet yra skurdžiausi ir
labiausiai apgynimo reikalingi žmonių giminės atstovai, „mažiausi“ mūsų
broliai ir seserys? Moterų ir vaikų seksualinis išnaudojimas yra ypač
bjaurus tokios prekybos aspektas ir privalo būti pripažintas kaip esminis
žmogiškojo orumo ir teisių pažeidimas“.

LITERATŪRA:
1. Vaikų fizinė ir seksualinė prievarta: 1995 m. lapkričio 24 d. vykusios

mokslinės- praktinės konferencijos pranešimai ir metodinės rekomendacijos

specialistams. Vilnius, 1996.
2. Vaikų seksualinė prievarta : atmintinė tėvams.Vilnius, 1996.
3. Kagan V. E. Auklėtojui apie seksologiją. Maskva: leidykla “Pedagogika”,

1991.
4. Arlauskaitė Ž. “Tikra knygelė apie skriaudą”. 1 dalis

Suaugusiems.Vilnius,1998. 24 p.
5. Kurienė, R. V. Pivorienė “Būkime atidūs – vaiką ištiko bėda”. Vilnius,

2000
6. http://www.vaikunamas.lt
7. http://www.socmin.lt
8. http://www.psichika.lt
9. http://dainiaus.vakaras.lt/dugnas/pornografija.htm
10. http://www.saugus-vaikas.lt/skaitykla.html

Leave a Comment