Šeimos galva

Įvadas

Šeima – visuomet buvo ir tebėra nors ir smulkiausia, bet pati svarbiausia visuomenės dalelė. DLKŽ (Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne) šeima apibrėžiama, kaip žmonių grupė, susidedanti iš tėvų, vaikų (kartais ir artimų giminaičių), gyvenančių kartu. Dar pirmykščiais laikais žmonės toje grupėje, kurioje gyveno, būdavo pasiskirstę vaidmenimis – vyrai atsakingi už maisto prasimanymą, moterys – už šeimos židinio kurstymą, vaikų auginimą ir t.t. Šiais laikais vyrauja stereotipai, jog vyras turėtų būti šeimos galva, moteris – sutikti iš darbo grįžtantį vyrą su pietumis. Tačiau kaip yra iš tiesų? Šiuo tyrimu kaip tik ir bus bandoma išsiaiškinti, ar tai tik stereotipai, ar tiesa.

Tikslas

Atskleisti vaidmenų pasiskirstymo tendencijas Lietuvos šeimose, už ką atsakingi vyrai, už ką – moterys. Išsiaiškinti, ar vyrų vadovavimas šeimai – stereotipas ar tiesa.
Uždaviniai

• Atskleisti vaidmenų pasiskirstymo tendencijas;
• Išsiaiškinti, už kokias gyvenimo sritis atsakingi vyrai, už kokias – moterys;
• Ištirti, ar gaunamos pajamos daro įtaką aukštesnei padėčiai šeimoje;
• Nustatyti, ar šeimos galva ir buities darbai – nesuderinami dalykai;
• Išsiaiškinti, ar amžius turi įtakos vaidmenų šeimoje pasiskirstymui.

Hipotezės

• Tikėtina, kad Lietuvos šeimose daugiau vyrų atsakingi už šeimos galvos „vaidmenį“;
• Tikėtina, kad dauguma moterų atsakingos už buities darbus;
• Tikėtina, kad aukštesnė padėtis šeimoje priklauso nuo pajamų;
• Tikėtina, kad šeimos galva – vyresnis asmuo;
• Tikėtina, kad maisto produktų pirkimas – žemesnę padėtį šeimoje užimančio nario atsakomybė;
• Tikėtina, kad ginčų metų nusileidžiama šeimos galvai;

Atranka

Tyrimui pasirinkau šeimas, kurias sudaro mažiausiai 2 asmenys ( 18 – 75 metų) – vyras ir moteris – susituokę arba tiesiog gyvenantys kartu. Į atranką įtraukiau ir pastaruosius, nes pagal 2001 metų gyventojų surašymą, net 110 400 vyrų ir moterų gyvena nesusituokę, o tiesiog – kaip sugyventiniai. Na, o žmonių, gyvenančių santuokoje užregistruota 1 564 093. Tyrimo metu buvo apklausti 1000 šalies gyventojų. Iš šeimos apklausiau tik vieną sutuoktinį. Apklaustųjų sudėtis atitinka šalies gyventojų pasiskirstymą pagal lytį ir amžių. Taigi, buvo atlikta daugiapakopė kvotinė atranka su tokiomis kvotomis: Vyrų pagal lytį – 44 % , moterų pagal lytį– 56 % ;
Vyrai pagal amžių:
15-29 m. – 12 % ,
30-39 m. – 9,8 % ,
40-49 m. – 8,5 % ,
50-59 m. – 6 % ,
60 ir daugiau – 7,7 % .

Moterys pagal amžių:
15-29 m. – 13,1 % ,
30-39 m. – 10,6 % ,
40-49 m. – 10,5 % ,
50-59 m. – 8,3 % ,
60 ir daugiau – 13,5% .

Apklausa buvo atliekama standartizuoto interviu metodu.

Mieli respondentai, Vilniaus Universiteto sociologijos specialybės studentai vykdo tyrimą „Šeimos galva: vaidmenų pasiskirstymas“. Prašome Jus pasidalinti savo šeimyninio gyvenimo patirtimi ir nuoširdžiais atsakymais prisidėti prie tyrimo. Tai padės nustatyti vaidmenų pasiskirstymo Lietuvos šeimose tendencijas. Iš anksto dėkojame!

Anketa
(Apibraukite Jums tinkančio atsakymo numerį)

1. Sakykite, ar Jūsų šeimai būdingas darbų (pareigų) pasidalijimas?

a) Taip
b) Ne
c) Sunku pasakyti

2. Ar Jūs galėtumėte įvardinti, kas Jūsų šeimoje yra šeimos galva?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Abu sutuoktiniai/gyvenimo draugai
d) Negaliu įvardinti

3. Ar Jūs nusileidžiate savo gyvenimo draugui/-ei ginčų metu?

a) Visada
b) Gana dažnai
c) Retokai
d) Niekada
e) Mes nesiginčijame

4. Kuris asmuo atsakingas už buities darbus ( valgio ruošimas, indų plovimas, skalbimas, tvarkymasis ir pan.) ?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Abu po lygiai dalinamės
d) Kitas asmuo
e) Sunku pasakyti

5. Kas iš Jūsų šeimos narių moka komunalinius ir kitus mokesčius?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Kartais vienas, kartais kitas
d) Kitas asmuo
e) Iš viso nemokame
f) Sunku pasakyti

6. Kuris Jūsų šeimos narys dažniausiai apsipirkinėja maisto prekių parduotuvėje?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Abu vienodai dažnai
d) Kitas asmuo
e) Negaliu pasakyti

7. Kas Jūsų šeimoje atsakingas už svarbių sprendimų priėmimą?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Sprendžiam abu kartu
d) Kitas asmuo
e) Sunku pasakyti

8. Sakykite, kuris šeimos narys gauna daugiau pajamų?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Abu po lygiai
d) Nenoriu sakyti

9. Ar uždarbio dydis turi įtakos priimant sprendimus Jūsų šeimoje?

a) Taip
b) Ne
c) Sunku pasakyti

10. Ar turite vaikų?

a) Taip
b) Ne (pereikite prie 12 klausimo)

11. Kas Jūsų šeimoje sprendžia/sprendė/spręs, į kurią mokyklą vaiką leisti, kokius būrelius jam lankyti?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Visi kartu
d) Pats vaikas
e) Sunku pasakyti

11. Ar turite naminių gyvūnų?

a) Taip
b) Ne (pereikite prie 13 klausimo)

12. Kuris šeimos narys atsakingas už jų priežiūrą?

a) Vyras/gyvenimo draugas
b) Žmona/gyvenimo draugė
c) Abu kartu po lygiai
d) Kitas asmuo
e) Nežinau

13. Kaip pasidalinate televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu?

a) Jis nuolatos vyro/gyvenimo draugo rankose
b) Jis nuolat laiko žmona/gyvenimo draugė
c) Pasidaliname be barnių
d) Nežiūrime televizoriaus
e) Nežinau

Demografinė dalis

14. Jūsų lytis

a) Vyras
b) Moteris

15. Kiek Jums metų?

………………………………. (prašome įrašyti)

16. Kiek metų Jūsų gyvenimo draugui/-ei ?

………………………………. (prašome įrašyti)

17. Jūsų šeimyninė padėtis:

a) Gyvenu santuokoje
b) Gyvenu nesusituokęs/-usi

18. Jūsų darbo pobūdis:

a) Valdininkas
b) Tarnautojas
c) Darbininkas
d) Esu bedarbis/-ė

19. Jūsų gyvenimo draugo/-ės darbo pobūdis:

a) Valdininkas
b) Tarnautojas
c) Darbininkas
d) Bedarbis/-ė

Dėkojame už atsakymus!

Lentelė 1

Lentelė 1 parodo vaidmenų šeimoje pasiskirstymo tendencijas. Beveik 46% visų apklaustų šeimų vadovauja vyrai. Tik 7,3% žmonų šeimoje užima vadovaujančią padėtį. Stebėtinai daug šeimų, net 34,3%, kurios laikosi lygiavertės partnerystės principų.

Šeimos lyderio pasiskirstymas žvelgiant iš gyvenimo partnerių darbo pobūdžio pozicijos:

Šeimos galva
Šeimos
pobūdis Vyras Žmona Abu sutuoktiniai Nežino/Neatsakė
Valdininkų 34,7 32,3 27,5 5,5
Tarnautojų 49,3 19,2 18,7 12,8
Darbininkų 48,5 12,8 24,7 14
Bedarbių 33,7 19,6 27,4 19,3
Mišrios 47,2 10,9 30,6 11,3
Lentelė 2

Lentelė 2 siekia atskleisti vaidmenų šeimoje pasiskirstymą pagal šeimos pobūdį. Šeimos buvo suskirstytos pagal darbo pobūdį (abu partneriai dirba to paties pobūdžio darbą bei išskirtas mišrios šeimos tipas, kai partneriai dirba skirtingo pobūdžio darbą). Kiekvienoje grupėje galima nustatyti vyraujančias tendencijas. Valdininkų šeimose apylygiai lyderiauja tiek vyras, tiek moteris. Palyginus su kitomis grupėmis, moteris čia vadovauja stebėtinai daug šeimų – net 32,3%. Tai galima sieti su vadovavimu darbe: moters vadovavimo sugebėjimai nėra nuvertinami ir šeimoje. Gana nemažai šeimų, kurios vertina lygiavertę partnerystę. Tarnautojų šeimos kur kas labiau atspindi Lietuvos padėtį: beveik 50% šeimų vadovauja vyrai, tik penktadalis moterų vadovauja tarnautojų šeimai, panašiai tiek pat teigia, kad jų šeimoje abu partneriai vadovauja. Darbininkų šeimoje panašus procentas vyrų užima šeimos galvos padėtį, moterų – kiek mažiau nei tarnautojų šeimose. Tačiau stebėtinai daug – net ketvirtadalis – sako, abu kartu vadovaują šeimai. Bedarbių šeimoje vyrų, užimančių šeimos galvos padėtį, yra žymiai mažiau, lyginant su kitomis grupėmis, – 33,7%, moterų, vadovaujančių bedarbių šeimai išties daug – 19,6%. Na, o šeimos, kurias sudaro partneriai, dirbantys skirtingo pobūdžio darbą, panašiai kaip ir tarnautojų šeimos, atspindi visos Lietuvos tendencijas: 47,2% vyrų, 10,9% moterų ir 30,6% abiejų partnerių vadovaujamų šeimų.

Išvados

1. Mano iškeltą hipotezę, kad Lietuvos šeimoms daugiausia vadovauja vyrai, galime priimti. Tai rodo apklausos duomenys: net 45,9% Lietuvos šeimų vadovauja vyrai, kai moterys – tik 7,3%.
2. Lietuvos šeimose vis dar už buities darbus atsakingos moterys – jų net 78%. Šis skaičius rodo, kad stereotipai dėl moters padėties šeimoje ne tik neišnyko, bet pavirto tradicijomis. 15% šeimų, kuriose buities darbus dalinasi vyras ir moteris, sako apie modernų požiūrį į darbų pasiskirstymą šeimoje.
3. Galima teigti, kad aukštesnė padėtis šeimoje ir lemiamas žodis, priimant sprendimus, nepriklauso nuo gaunamų pajamų: į klausimą „Ar uždarbio dydis turi įtakos priimant sprendimus Jūsų šeimoje?“ beveik 43% atsakė neigiamai. Teigiamai atsakė 35%.
4. Šeimos galvos „vaidmuo“ nepriklauso nuo partnerių amžiaus. Tai daugiau lemia darbo pobūdis.
5. Maisto produktų pirkimas bei mokesčių mokėjimas yra žemesnę padėtį šeimoje užimančio nario pareiga, nes šie darbai yra antraeiliai, nesusiję su svarbiais sprendimais, kuriuos sprendžiant lemiamą žodį dažniausiai turi šeimos galva. Dėl tos pačios priežasties ginčų metu dažniausiai yra nusileidžiama viršesniam asmeniui.
6. Galima drąsiai teigti, kad vaidmenų pasiskirstymas šeimoje iš tiesų egzistuoja. Nuo seno atsiradę stereotipai gyvi dar ligi šiol – vis dar įprasta situacija, kad vyrai vadovauja šeimai, o moterys tėra atsakingos už namų ruošą ar mažesnės reikšmės darbus. Kadangi ši padėtis Lietuvos šeimose nekinta jau gana seniai, galima daryti prielaidą, kad šis stereotipinis požiūris pamažu virto į tradiciją, kurios egzistavimą patvirtina ir šis tyrimas.