Moters įvaizdis moterims skirtuose žurnaluose

Moters įvaizdis moterims skirtuose žurnaluose

Tyrimo problema: Šio tyrimų problema – moters ir vyro įvaizdis, matomumas žiniasklaidoje.
Žiniasklaidos padėtis suteikia jai galimybę daryti įtakos ir formuoti viešąją nuomonę bei nuostatas. Taip yra dėlioja įvykiai, faktai, nuomonės. Žiniasklaida kaip viena iš komunikacijos priemonių gali sėkmingai skleisti, palaikyti ir įtvirtinti nuostatas bei nuomones.
Todėl yra iškeliama tokia problema

 ištirti koks moters įvaizdis yra pateikiamas įvairiuose moterims skirtuose žurnaluose
 ištirti kaip pateikiamas įvaizdis formuoja jaunesnės ir vyresnės kartos požiūrį į šiuolaikinę moterį
 ištirti kokios vertybės kalbant apie moterį yra pa

a
ateikiamos ir kurios iš jų yra akcentuojamos

Tyrimo tikslas:
 ištirti moters įvaizdį moterims skirtuose žurnaluose, atskleidžiant koks yra pateikiamas moters įvaizdis .
Tyrimas apėmė:
 įvairius spaudos leidinius – moterims skirtus žurnalus “Ieva”, “Laima”, “Laura”, “Malonumas”, Moteris”, “Moters laisvalaikis”, “Vyras ir moteris”, „Panelė“, „Ekstra Panelė“, „Ji“
 buvo tirti leidiniai, išėję nuo 2004 m. sausio mėn. iki 2006 m. sausio mėn.

Leidinių numeriai buvo atrinkti remiantis tokių imčių sudarymu:
 Žurnalams, leidžiamiems kartą į mėnesį, atrinkti sudaryta 12 numerių imtis iš skirtingų kiekvienų metų mėnesių (atrankos žingsnis – kas antras numeris).
 Žurnalams, leidžiamiems daugiau nei ka

a
artą į mėnesį, atrinkti sudaryta tokia imtis: po 12 numerių iš kiekvienų metų skirtingų mėnesių ir savaičių.

Tekstų atranka. Kiekybinės žurnaluose spausdinamų tekstų turinio atrankos vienetu iš visų spausdinamų straipsnių pasirinkti tekstai, susiję su moters įvaizdžiais. teminiai straipsniai, rubrikos apie šeimą, santuoką, sa

a
antykius, interviu su moterimis bei straipsniai apie atskiras asmenybes (numerio veidai, portretai) ir pan.

Tyrime buvo atliekamas kiekybinis tyrimo metodas:
 Kiekybinei analizei atlikti naudojamas kontent analizės metodas. Šis metodas leidžia atskleisti pagrindinę užrašytos informacijos turinio struktūrą ir vartojamos retorikos principus. Užrašytos informacijos turinys yra klasifikuojamas pagal iš anksto apibrėžtas kategorijas – analizės vienetus. Tokiu vienetu gali būti simboliai, žodžiai, žodžių grupės, sakiniai ir atskiri straipsniai (tekstai). Kiekybinės leidiniuose spausdinamų tekstų turinio atrankos vienetu iš turimų leidinių tekstų pasirinkami tekstai, atspindintys moterų įvaizdžius.
Buvo skaičiuojami ir lyginami tekstuose vartojami žodžiai, žodžių deriniai, jų pasikartojimo dažnumai ir susigrupavimai.

Šeima

Žodžiai: šeima , vaikai , sūnus , dukra , anūkai , seneliai , brolis .
2. Buitis

Žodžiai: buitis , darbai , ruoša , tvarkymas , gaminimas , šeimininkavimas , rūpesčiai , namai , maistas .
3. Išvaizda

Žodžiai: graži, grožis, lieknumas, elegancija, patrauklumas, simpatiška, žavi, ko

o
osmetika ,aukšta
4. Seksualumas

Žodžiai: seksas , erotika, erekcija, intymumas , lytiniai, geismas, aistra, bučiavimasis, orgazmas.
5. Karjera

Žodžiai: karjera, darbas, verslas, firma, profesionalumas, kolegos, atlyginimas, bendradarbiai, vadovai, uždirbti , biuras , direktoriai , dirbti .

Analizei pasirinkti įvairių leidinių tekstai, kuriuose kalbama apie moters įvaizdžius,. Kadangi tekstai yra skiriami moterims ir apie moteris, tai lemia žurnalų pobūdis – skirti “moterims ir jų gerbėjams”. Todėl galima kalbėti apie tam tikrą diskursą, tarsi formuojantį supratimus, įsivaizdavimus ir reikalavimus moteriai. Taigi straipsniai apie moterį apima straipsnius apie meilę, intymumą, seksualumą, šeimą, darbą, teminius straipsnius ap

p
pie įvairias asmenybes.
Tekstai pasižymi aukštais žodžių “moteris” pasikartojimais , tad galima teigti, kad ši tematika pakankamai plačiai plėtojama ir apžvelgiama.
Štai kaip yra pateikiamas moters įvaizdis:
rūpinasi buitimi, gamina maistą, rūpinasi šeimos , atsakinga už gerą emocinę šeimos būklę, nuolaidi, atsargi, kuria ir palaiko grožio, gerumo iliuziją; nesavarankiška, vyro karjerai teikia pirmenybę; savo išvaizdai skiria santykinai daugiau dėmesio, sugeba pasirūpinti kitais už šeimos ribų; optimistė; mažakalbė; nepuola į paniką, šaltakraujė, moka valdyti savo emocijas; nesureikšmina buities darbų, turi savo tvirtai vaikšto žeme, vertindama situaciją nesivadovauja emocijomis, nebijo technikos

Žurnalų tekstuose daug dėmesio skiriama dviejų sričių – karjeros (darbo) ir šeimos -derinimui. Tekstuose labai dažnai suggretinamos dvi kategorijos: moteris ir žmona. Rašant apie moterį dažnai taikoma žmonos kategorija, nebent ji neturi vaikų. Pokalbiuose, interviu ar kituose tekstuose šalia darbo, karjeros klausimų būtinai paliečiami šeimos, namų klausimai, aptariamos buitinės problemos. Karjeros moteris dažnai mistifikuojama – arba ji darboholikė, dirbanti ir paaukojusi visą savo laisvalaikį, šeimą ir pan., arba – super moteris, viską spėjanti, itin sėkmingai besitvarkanti darbe ir namuose. Taip pat galima pastebėti, kad pabrėžiamas moterų jaunatviškumas. Išaukštinama moters vertė – jos jaunatviškumas; kaip tam tikras tikslas propaguojama jaunatviška išvaizda . Vienas iš aspektų kalbant apie moterį – grožis ir išorės aspektai. Galima teigti, kad žurnaluose dominuojantis įvaizdis – graži ir seksuali moteris Kita svarbi charakteristika, moterims – tai jų šeimyninė padėtis: ištekėjusi, išsiskyrusi, vieniša ar našlė. Vieniša moteris apibrėžiama kaip tam tikra socialinė nesėkmė. Dominuojančios žurnalų herojės – tai iniciatyvios, veiklios, socialiai orientuotos ir aktyvios moterys, daugiausia verslininkės, vadybininkės, pramogų atstovės, aktorės, dainininkės ir pan., rečiau politikės. Tekstų, kuriuose dominuotų tradiciškai moteriškų profesijų atstovės (mokytojos, slaugės, sekretorės ar namų šeimininkės), nėra, jų gyvenimas, patirtis bei įspūdžiai nėra įdomūs

Išvados

 Kalbant apie moteris vyrauja išorinis aspektas, pabrėžiantis moters fizinį grožį ir seksualumą.

 Moters įvaizdis grindžiamas dvejomis opozicinėmis kategorijomis: šeima ir karjera. Karjeros moteris – tai supermoteris – ypač idealus moters modelis.

 Spaudos leidinių herojėms taikomas amžiaus cenzas, pabrėžiamas jaunatviškumas

 Spaudos leidinių herojės– populiarios veiklos atstovės.

Kalbant apie vertybes, siekiamybe tampa gražios, seksualios, jaunos, turinčios pakankamai aukštą statusą, dirbančios gerai apmokamą darbą ir sukūrusios gražią šeimą moterys .

Naudota literatūra

V.Pruskus Sociologija, Vilnius 2003

Sociologijos įvadas, studijų paketas, 2001, Kaunas

Liuobikienė I,Guščinskienė J.Palidauskaitė J.,Vaitkienė R. Sociologijos pagrindai. Kaunas. 1997

Liuobikienė I. Sociologija: bendrieji pagrindai ir tyrimų metodika. Kaunas, 2000

“Dominuojantys lyčių modeliai šiuolaikinėje Lietuvos žiniasklaidoje” Vilnius, 2003