Klausimyno sudarymas

SOCIOLOGINIS TYRIMASTeorija ir praktika.

Užsiėmimų turinys:
Kiekybinio tyrimo pavyzdys. Bedarbių moterų profesinio konkurencingumo tyrimas.
Kiekybinio tyrimo duomenų kompiuterinė statistinė analizė
Studentų tyrimo projektų ir tyrimo instrumentų pristatymas ir analizė
Kiekybinio tyrimo duomenų rezultatų pristatymas
Individualios konsultacijos

Klausimymų sudarymas:

Sociologinio tyrimo tipai ir duomenų rinkimo procedūros:

Tyrimo tipai tyrimo metodologijos požiūriu:
Kokybiniai ir kiekybiniai
Eksperimentiniai ir neeksperimentiniai

Duomenų rinkimo procedūros:
Antrinių duomenų rinkimas
Pirminių duomenų rinkimas

Sociodemografinės, socioekonominės charakteristikos

Psichografinės charakteristikos /veikla, interesai, nuomonės/

Veiklos motyvacija ir ketinimai
Duomenų analizės procedūros

Apklausa

Pirminių duomenų rinkimo procedūros

Apklausa /komunikacija/

Stebėjimas
Apklausos metodai:

Interviu /asmeniniai pokalbiai/

Apklausa telefonu

Anketinė apklausa

Apklausa paštu

Apklausos struktūra /standartizacijos laipsnis/

Standartizuotos apklausos /atsakymai apibrėžti iš

š
š anksto/

Nestandartizuotos apklausos/atsakymai nėra iš anksto apibrėžti/

Klausimynų konstravimas:
Matavimo sąvoka
Operacionalizacija
Skalės. Skalių (kintamųjų) tipai
Klausimyno kūrimo etapai
Klausimų tipai
Bendri reikalavimai klausimų formulavimui
Klausimų išdėstymas klausimyne
Klausimyno fizinė išvaizda
Klausimyno testavimas

Klausimyno konstravimo etapai:
Remiantis tyrimo tikslais, apibrėžiama informacija, kurią reikia surinkti tyrimo metu. Išskiriami informaciniai blokai.

Nusprendžiama, kokiu metodu bus renkami duomenys: anketavimu, interviu, pašto apklausa, diskusinių grupių metu ir kt.

Sudaromas klausimyno eskizas, pagrindinių dalių planas.

Apibrėžiamas atskirų klausimų turinys ir forma.

Formuluojami klausimai (ir atsakymų variantai uždariems klausimams).

Nustatoma klausimų pateikimo tvarka

Klausimynas pateikiamas paša1iniams asmenims, kurie įvertina, kiek jis yr

ra su
uprantamas.

Atliekamas bandomasis tyrimas (testuojama 10-30 žmonių pasirinktinai).

Padaromos reikalingos pataisos ir sudaromas galutinis variantas.

Matavimo sąvoka
Pažinimo objektą apibūdina jo požymiai.
Požymius galima išmatuoti. Požymiai kiekybiniuose tyrimuose dažnai vadinami kintamaisiais.
Matavimas yra procedūra, kai, laikantis tam tiktų taisyklių, objektams priskiriamos skaitinės reikšmės.
Sutvarkyta skaičių sistema, naudojama po

ožymiui ma
atuoti, vadinama skale.
Klausimynas – vienas iš matavimo instrumentų

Operacionalizacija: Sąvokų suvedimas į operacijas, veiksmus, reikalingus toms sąvokoms (požymiams) pamatuoti.
Operacionalizacija priklauso nuo tyrimo tikslų

Klausimų tipai:
Fakto klausimai, klausimai išreiškiantys nuostatas, vertybes, normas ir pan.

Atviri, uždari, pusiau uždari klausimai.

Tiesioginiai ir netiesioginiai klausimai

Atviri klausimai I
Atviri klausimai neturi galimų atsakymo variantų, leidžia respondentui laisvai atsakyti ir išreikšti bet kokią mintį, kuri, jo nuomone, yra tinkama klausimui. Atsakymai gali skirtis savo apimtimi ir detalumu, nelygu klausimo pobūdis ir respondento susidomėjimas.

Atviro klausimo pavyzdys

Kokiais būdais siekiate skatinti savo darbuotojus? Įvertinkite skatinimo būdų efektyvumą.

Privalumai

Lengviausias būdas tyrėjui suformuluoti k1ausimą.

Mažiau tikėtina, kad respondentas pasirinks atsakymą kuris neatspindi tikros nuomones apie klausimo subjektą.

Galima gauti daug išsamios, naujos informacijos.

Trūkumai

Gautus atsakymus sudėtinga užrašyti, kategorizuoti bei koduoti.

Galimas informacijos iškreipimas interpretuojant atsakymus.

Klausimams koduoti reikia daug la

aiko są
ąnaudų.

Analizę turi atlikti labai patyręs tyrėjas, kad būtų sumažinta interpretavimo klaidos galimybė.

Respondento nenoras atsakinėti į klausimus.

Uždaras klausimas sudarytas iš dviejų komponentų:

paskatinančios dalies (klausimo),

suformuluotų atsakymo alternatyvų.

Uždaro klausimo pavyzdys (klausimas pedagogams)

Ar Jūs susipažinęs(-usi) su “Vaikų teisių apsaugos konvencija”?

taip, gerai susipažinęs(-usi);

susipažinęs(-usi);

šiek tiek susipažinęs(-usi)

nesu susipažinęs(-usi)

Dažniausiai pateikiama nuo 3 iki 10 alternatyvų.

Privalumai

Galima lengvai užrašyti ir analizuoti duomenis.

Lengviau išvengti skirtingų klausimo interpretacijų.

Patogūs ir paprasti respondentui.

Trūkumai

Sudėtinga numatyti visus galimus atsakymų, variantus.

Apribojimas pasirenkant alternatyvas / keletas alternatyvų gali būti vienodai vertinamos/.

Respondentas turi galimybę iš pradžių pamatyti arba išgirsti al

lternatyvas, ta
ada pasirinkti tą alternatyvą, apie kurią gavęs atvirą, klausimą nebūtų susimąstęs.

Reikia daug pastangų siekiant, kad klausimas būtų reikiamai suprastas, o galimi atsakymai aiškiai suformuluoti.

Pusiau uždaruose klausimuose yra pateikiamas tam tikras skaičius atsakymo variantų bei paliekama eilutė, kurioje galima įrašyti savo atsakymo variantą tuo atveju, jei nė vienas iš pateiktųjų netinka.

Klausimai ir atsakymai turi būti suformuluoti aiškiai.
Atsižvelgiama į respondentų išsilavinimą, socialinį statusą
Vartojami paprasti, aiškūs žodžiai
Naudojamos nesudėtingos klausimų formos

Klausimai turi būti pateikiami reikiamam adresatui

Reikia vengti atsakymų supaprastinimo pateikiant vien dichotominius atsakymus,

Pateikti klausimai turi būti skirti tik tyrimo temai/problemai išsiaiškinti.

Klausimai ir atsakymų variantai turėtų būti kuo trumpesni, atsakymų variantai – vienodo ilgio.

Patartina keisti klausimų tipą ar atsakymų alternatyvas /inercijos efektas/

Nerašyti klausimų su skirtingais atsakymų variantais vienoje lentelėje.

Negalima teikti dvigubų klausimų

Vengti dvigubo neigimo situacijos

Septyni netinkamų klausimų pavyzdžiai
1.   Daugialypiai klausimai
Ar jūs pritariate lošimo namų ir prostitucijos legalizavimui?
 2.  Tendencingi klausimai
Ar Jūs pritariate, kad negimę vaikai būtų žudomi atliekant abortą?
 3.  Sudėtingi klausimai
Yra žinoma, kad būna atvejų, kai leidžiama suprasti, jog už tam tikrų, naudingų besikreipiančiam ar kitam asmeniui veiksmų atlikimą, ar neatlikimą (nesvarbu ar šie veiksmai įstatymu draudžiami ar leidžiami) reikalinga už tai suteikti tam tikras paslaugas ar įteikti įstatymu nenumatytą atlygį. Ar Jums žinomas toks atvejis?
4. Netaktiški klausimai
Ar dažnai Jūs geriate alkoholį darbo metu?
 5. Sunkaus pasirinkimo klausimai.
Kas Jums svarbiau: šeimos gerovė ar pragyvenimo šaltinio teisėtumas?
6. Klausimai, apie kuriuos respondentai gali neturėti nuomonės
Klausimas bendrojo lavinimo mokyklos moksleivių tėvams. Ką Jūs manote apie vykstančią profesinių technikos mokyklų reformą?
7. Nežinomi žodžiai, sąvokos.
Įvertinkite kandidatų į prezidentus programose nurodytų veiklas
..Ekonomikos liberalizacija
..Nedeficitinis biudžeto formavimas .

Klausimų išdėstymas klausimyne. Rekomendacijos.
Klausimyno pradžioje pateikti trumpą pristatymą, kuris suteikia informaciją respondentui, kas atlieka tyrimą ir kokiu tikslu. Taip pat pateikiama instrukcija, kaip pildyti klausimyną. Jeigu klausimyne yra jautrių klausimų, tuomet užtikrinamas respondento anonimiškumas ir surinktos informacijos konfidencialumas.
• Pirmuosius klausimus pateikti paprastus, bendrus ir įdomius, net jei jie nėra tiesiogiai susiję su tyrimo tikslais.
• Visus klausimus susieti taip, kad respondentas kurį laiką sugebėtų išlaikyti dėmesį ties tam tikra tema.
• Domintis kokia nors tema pirma užduoti bendrus klausimus, o paskui pereiti prie specifinių.
• Jautrius ir sunkius klausimus perkelti į klausimyno pabaigą.
• Demografinius klausimus (amžius, lytis, išsilavinimas, tautybė, pajamos, pajamų šaltinis, gyvenamoji vieta, užsiėmimas, šeimyninė padėtis ir pan.) pateikti klausimyno pradžioje arba pabaigoje.
• Jei klausimų daugiau, jie sugrupuojami, išskiriant prasminius blokus.
• Nepamiršti padėkoti respondentui už jo bendradarbiavimą.

Klausimyno fizinė išvaizda:
Kiek įmanoma mažinti klausimyno apimtį.

Pirmas anketos puslapis turi būti santykinai neperkrautas.

Klausimų išdėstymas turi padėti respondentui “keliauti per klausimyną”.

Visas klausimas, atsakymų variantai turėtų tilpti viename puslapyje.

Klausimyno kopija turi būti švari ir padaryta ant kokybiško popieriaus.

Išankstinis klausimyno testavimas:
Testavimas reikalingas norint išvengti klausimų pateikimo, išdėstymo, supratimo ir kitų klaidų. Patartina sukurtą juodraštinį klausimyno variantą testuoti artimomis tikram tyrimui sąlygomis, apklausti žmones, kurie yra numatomas tyrimo objektas. Po testavimo nustatyti reikalingi žodžių, klausimų sekos pakeitimai, informacijos reikalavimai ir kiti kintamieji turi būti pakoreguoti. Paskui reikalingas dar vienas testavimas, kuris gali būti atliktas interviu metodu, tuomet tyrėjas gali detaliau išsiaiškinti respondentui nesuprantamus dalykus.