JAUNIMO MOKYKLOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMO

JAUNIMO MOKYKLOS KONCEPCIJOS ĮGYVENDINIMO PATIKRINIMO

PLANAS | |

Tikrinimo tikslas: vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2004 m.sausio 12 d. įsakymu Nr.ISAK-14 „Dėl valstybinės švietimo politikosįgyvendinimo 2004 metų priežiūros temų ir vykdymo terminų tvirtinimo“įvertinti, kaip šalies jaunimo mokyklos įgyvendina Kultūros ir švietimoministerijos 1993 m. gegužės 25 d. kolegijos nutarimu Nr. 26 patvirtintosJaunimo mokyklos koncepcijos nuostatas. Tikrinimo objektas ir apimtis: visos apskrities jaunimo mokyklos. Tikrinimo šaltiniai: Jaunimo mokyklos koncepcija (Kultūros ir švietimoministerijos 1993 m. gegužės 25 d. kolegijos nutarimas Nr. 26); Jaunimomokyklos bendrieji nuostatai (Žin., 2000, Nr.66-2006); jaunimo mokyklųdokumentai. Metodai: pokalbiai, dokumentų analizė. Patikrinimo terminas: 2004 m. kovo–balandžio mėnesiai.

Tikrinimo metu įvertinti:

1. Jaunimo mokyklos mokinių skaičius pagal amžių (iki 12 metų, 12-14 metų, 15-16 metų, 17-18 metų, vyresni), mokinių kaitos mokykloje 2002/2003, 2003/2004 m.m. apimtys ir priežastys. Specialiųjų poreikių mokinių dalis nuo bendro skaičiaus. 2. Mokinių priėmimo į jaunimo mokyklą organizavimas (priėmimo tvarka, stojimo į mokyklą priežastys, mokymosi sutartys). 3. Jaunimo mokyklos pedagogai: išsilavinimas, kvalifikacija. Psichologinės, specialiosios pagalbos specialistų pasirengimas, etatų skaičius. Pedagogų kaita per paskutiniuosius trejus metus (procentais). Kvalifikacijos tobulinimo temų atitikimas mokyklos specifikai. 4. Kiek jaunimo mokykla į bendrąjį lavinimą orientuota per įvairią praktinę veiklą, pradinių darbo, profesinių žinių, mokėjimų teikimą? 5. Kaip mokiniams sudarytos sąlygos optimaliai saviaktualizacijai, produktyviai bei socialiai prasmingai saviraiškai? 6. Ugdymo proceso organizavimas: ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas; dažniausiai taikomi ugdymo metodai. Mokinių mokymosi poreikių ir gebėjimų tyrimai mokykloje. 7. Individualių psichopedagoginių ir didaktinių konsultacijų mokiniams, jų šeimoms, pedagogams teikimo sistema mokykloje. 8. Jaunimo mokyklos vadovų, mokytojų, klasės auklėtojų, kitų darbuotojų bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).9. Jaunimo mokyklos savivalda.10. Mokymo materialinės bazė (reikiama įranga, mokymo priemonės, biblioteka, skaitykla, sporto salė ir kt.) 11. Vidutiniška mokinio mokymosi trukmė jaunimo mokykloje? Kokia dalis sugrįžta į pagrindines, vidurines mokyklas ar gimnazijas tęsti

mokymąsi iš jaunimo mokyklos?12. Jaunimo mokyklos ryšiai su kitomis mokyklomis, leidžiantys mokiniams grįžti, pereiti ar stoti į kitą jų norimą išsilavinimą teikiančią mokyklą mokytis pagal atitinkamą programą. 13. Išvados ir siūlymai.