Antovilas pensionatas- organizacijos vizijos ir misijos kūrimas.

TURYNIS

ĮVADAS
1. Vizijos ir misijos samprata.
2. Organizacijos istorija.
2.1. Organizacijos misija.
2.2. Organizacijos vizija.
2.3. Uždaviniai ir tikslai.
3. Antoviliu pensionato veiklos strateginis planas.
Išvadas
Naudota literatūra

Įvadas

Tik gimęs žmogus iš karto patenka į organizaciją – šeima. Tliau visas žmogaus gyvenimas – kelionė per įvairiausias organizacijos: vaikų darželius, mokykla, darbovieti ir t.t.
Organizacijos sukuria visiškai naujo pobūdžio darbą – visi nariai turi siekti bendro tikslo. Taigi žmogaus elgesys nukreipiamas tokia kryptimi, kurios savarankiškai, savo valia organizacijos narys nesirinktų. Šis darbas vadinamas vadyba. Kadangi kiekvienas žmogus per visą gyvenimą didžiają laiko dalį praliedžia organizacijoje, jam tiesiog būtina suvokti tiek organizacijų gyyvavimo pagrindinius rieškinius, teik vadybos darbo esminius bruožus. Tik tada žmogus galės gauti didžiausią naudą iš tos organizacijos.
Vadybos mokslas atsirado tik XX am. pradžioje. Todėl tiek įvairiausios organizacijos – nuo šeimos, verslo įmonės iki valstybės, – tiek pavieniai asmenys negali rezultatyviai ir prasmingai veikti.
Vadyba – veikla, kuria organizuotai siekiama užsibrieštų tikslų.

Nauduota literatura:

1. F.S. Butkus

Organizacijos ir vadyba; Vilnius 1996
2. Algimantas Sakalas

Personalo vadyba; V-1998

1. Vizijos ir misijos samprata.

Organizacijos misija – tai dabartinės organizacijos paskirtis apibūdinimas. Misijoje turėtų atspindieti organizacijos pobūdis, veiklos specifika, kuo ji skiriasi nuo kitus panašus tiipo rganizacijų. Misija – tai taip pat ir įstaigos vizitine kortelė, skirta kitiems asmenims ir organizacijoms.
Misija – išreiškia strateginius organizacijos ketinimus ir kryptį, prieš ja formuluojant būtinas aukščiaussio lygio vadovų pritarimas.
Organizacijos vizija – tai pageidaujama organizacijos ateitis. Vizijoje turi būti numatyta kokia, es

sant palankiomis aplinkybėms, organizacija galetu tapti po 5 ar 10 metų.
Vizija – tai idealas, kurio organizacija, kurio organizacijos nariai įsipareigoja bendrai siekti. Dažniausiai organizacijos viziją numato aukščiausio lygmens vadovai, tačiau tam, kad vizija būtu veiksmingą, ja turi apsvarstyti ir pritarti visi organizacijos nariai.

2. Organizacijos istorija

Antovilis pensionatas įkurtas 1949 m. Vilniaus rajone. Ši socialinės globos įstaiga, pradžoje vadinta Antovilių internotų, vėliau – pensionatu buvo bendro profilio, skirta gyventi pensinio amžiaus žmonėms ir invalidoms. Tokia ji išliko ir ii šių dienų.
Šio metu Anovilis pensionate teikiama globa bei priežiūra žmonėms reikalaujantiems intensiva slauga.
Antovilių pensionatas stacionari globos įstaiga, kur pastoviai gyvena seneliai ir iš dalięs invalidai ( iki 250 globotinių ). Jiems užtikrinama globa, esant reikalui – slauga, palaikomasis gydymas ir reabilitacija. Gyventoju tarpe – 92 invalidai I ir II grupes, 26 – ne pensinio amžiaus. Pensionate dirba 1118 darbuotoju, iš ju 52,8 % dirba tiesiogiai su gyventojais. Pensionatas yra valstybinė biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Pensionatas pavaldus Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Pensionato veikla grindžiama LR Konstitucija, LR įstatymais, Vyriausybes nutarimais bei Vilnaius apskrities viršininko įsakymais ir pensionato nuostatais.
2.1. Organizacijos misija

ių dienu Antoviliu pensionato, kaip valstybinės biudžetinės socialinės globos įstaigos, misija – yra globos bei slaugos teikiamos pensinio amžiaus žmonėms bei I ir II gr. invalidams nuo 18 m. amžiaus, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, o jų vaikai ar

r kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų priežiureti. Pensionate teikiamos būsto, maitinimo, informavimo ir konsultavimo, socialinio darbo, sveikatos priežiūros bei slaugos organizavimo, buotinės, asmens higienos, laisvalaikio ir užimtūmo organizavimo paslaugos bei sudarytos paslaugos medicinei ir socialinei reabilitacijai.
Išanalizavę savo veikla, aplinkos analizeje nurodytą veiksnių įtaką. Antoviliu pensionatas savo artimiausių pagrindinių strateginiu uždavinių laiko savo kaip valstybinės socialinės paslaugų įstaigos statuso pakeitima, t.y. reorganizavima iš biudžetinės į viešiają įstaigą. Viešoji įstaiga būtu biudžetinės įstaigos Antovilis pensionato teisiu ir pareigu perėmėja. Jos pagrindinių uždavinių ir toliau išliktų socialinių paslaugos teikimas Viešioji įstaiga Antoviliu pensionatas ir toliau liktu ne pelno siekianti organizacija, kurios veiklą reglamentuotu Socialinių paslaugų teikimo bei Viešiosios įstaigos įstatymai, kiti paįstatyminiai aktai bei viešiosios įstaigos Antoviliu pensionato įstatai.
2.2. Organizacijos vizija

Organizacijos vizija – tai bet kurios samoningos, nukreiptos į ilgalaikė perspektyva veiklos pradžia ir atskirties taškas. Kokibiškai vizijai būdingas nuoseklumas ir aiškumas.
Pakeitus statusą, viešiosios įstaigos Antoviliu pensionato vizija – globos bei slaugos teikimas pensinio amžiaus žmonėms, kurie dėl senatvės ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, o jų vaikai ar kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų priežiūreti, papildoma socialinė bei ūkinė veikla, nukreipta pensionato pajamu didinimui ir teikiamu paslaugų gevinimui.
Organizacijos vizija kaip realus, tikėtinas ir patrauklus jos ateities vaizdas, jos būklė daugeliu svarbių aspektu pranokstanti da

abartinę būklę.

2.3. Antoviliu pensionato soc. paramos programa

Pagrindinės pensionato uždavinys teikti globotiniams sacialinės, psichologines, kultūrines, avasines, buitines – materialines paslaugas ir sudaryti tinkamas salygas socialinei reabilitacijai.

Socialinio darbo paslaugos teikiantys darbuotojai siekia tikslu:
• padėti kiekvienam globotiniui patenkiti asmens gyvybinius poreikius;
• palaikyti emocinę pusiausvira, tenkiti dvasinius poreikius;
• padėti savo gyventojams prisitaikyti prie ligos, negalios bei gydymo sukeliamo poveikio;
• padėti globotiniams priprasti ir prisitaikyti prie naujos globos namu aplinkos;
• atkurti ir pagerinti, ryšius su bendromene, padedant globotiniui integruotis į vesuomenę skatinti pelnavertiškesnį žmogaus socialinį funkcionavimą.

Socialiniai darbuotojai atlieka specifines funkcujas:
 Pirmiausia – įvertina globotinio psichologinę ir fizinę būseną, apmąsto, kokia pobūdžio reikalinga globa.
 Padeda įveikti adaptacinio periodo sunkumus, t.y. padeda globotiniui kuo greičiau prisitaikyti prie naujos pasikeitusios aplinkos ir sumažinti to pasikeitimo sukeliama negiamą poveikį.
 Atskirais atvejais pasirenkami perspektyvūs globotiniai, sudaroma komanda ir vykdoma aktyvi reabilitacijos pagalba detalus planą, kontruoliajant gydytojui.
 Tarpininkauja, atstovauja globotiniams už pensionato ribu, spredžiant dokumentinius, fenansinius klausimus.

Pensionate globotiniaims teikiamos darbo terapijos paslaugos.
Antoviliu pensionato įstaiga teikia kultūrines paslaugos, organizuoja savo gyventojų laisvalaikį.

3. Antoviliu pensionato veiklos strateginis planas.

Socialinės paramos programojė aktyviai dalyvauja ir soc. darbuotoju padejejos – globos darbuotojas. Jos padeda globotiniui ne tik suprasti savo poreikius ir pageidavimus, bet ir tenkina juos.
Pensionatas suteikia gyventojams centrolizuotas buitines paslaugas.
Socialiniai darbuotojai dalyvauja pensionato politikos planavime ir vystyme bendradarbiaujant su kitais personalo nariais, nustatant socialinius, psichologinius bei kultūrinius veiksmus, kurie gerina pe

ensionato terapinę ir fizinę aplinką.
Aptarnaujantis personalas ( med. darbuotojai, soc. darbuotojai, globos darbuotojai ) daugumoje yra paruoštas dirbti su senais žmonėmis. Sėkmingesnį pensionato darbą lemtų jo specializacija tik senų pensinio amžiaus žmonių globai bei slaugai. Organizacijoje įprasta išskirti tokias darbuotoju grupės:
 darbo grupė, teisiogiai darbo objektą verčianti darbo produktus;
 vidurinioji valdymo ir aptarnavimo grupe: sudaranti sąlygas našiai dirbti darbo grupei;
 organizacijos strateginio vystymo grupe: vadovaujanti visai organizacijos veiklai ir lemianti pagrindinius jos gyvenimo reiškinius.
Vadovo veiklos motyvai – noras ir gebėjimas vadovauti kitiems žmonėms, siekti užtikrinti, kad savo veiklą nuolat atnaujintų, sekmingai veiktų bei savo darbuotojams darbą garantuotų jo organizacija.
Pavaldinio veiklos motyvai – dirbti darba, kuriam atlikti turi žinių bei įgudžiu, ir susidaryti materialines sąlygas poreikiams tenkiti.

Išvadas

Vadybos tikslas – sudaryti organizacijoje sąlygas, kad, siekiant organizacijos užsibrežtus tikslų, kiekvienas darbuotojas ar atskiras ju grupės norėtu ir galėtu atskleisti bei visiškai panaudotu savo potencialą, ugdytu ir plėtotu ju.
Laiko reikalavimas atitinkantys darbuotojai tampa realybe organizacijose, kuriu vadovai, pasitelkdami ateites vizija, geba nutiesti visiems organizacijos nariams svarbų tiltą iš dabarties į ateitį.
Šis ateites vaizdas tūri būti visiems prieitinas ir svarbus, nes tada individai patys, niekieno neverčiami, numato sau vaidmenis būsimojoje organizacijoje ir įsipareigoja sunkiai dirbti, keistis norėdami ir toliau būti naudingi organizacijai ir visuomenei.
Vadyba – apima įvairius administravimo lyderavimo ir vadovavimo aspektus. Vadybininko funkcijos platesnės negu vadovo. Jis ne tik įgyvendina aukštesnių instancijų nurodymus, motyvuoja pavaldinius bei telkia juos siekti bendro tikslo, bet ir formuoja organizacijos politika, kuria jos ateities vizija, kelia strateginius tikslus, atlieka situacijos analizę, vykdo rinkodaros tyrimus ir atlieka daugelius kitų funkciju. Organizacijos strategija – tai esminis organizacijos plėtros kryptys. Jų pagrindu toliau organizuojama kasdieninė veikla.

Literatūra

1. Algimantas Sakalas.
Personalo vadyba.
Vilnius – 1998

2. Birutė Leonienė.
Darbuotoju vadyba.

Kaunas „Švesa“

3. P. Jucevičienė
Organizacijos elgsena.

KTU 1996

4. F.S. Butkus
Organizacijos ir vadyba

Vilnius 1996

5. Atšviesti lapai.

Leave a Comment