Anketa „Jaunimo migracija“

Anketa „Jaunimo migracija“ ir giluminis interviu apie universitetinį išsilavinimą

Problema – vis daugiau jaunų lietuvių emigruoja į užsienio valstybes.
Kaip rodo atlikti statistiniai tyrimai, 2004 metais daugiausia emigrantų buvo 25 – 29 metų amžiaus grupėje, t.y. 20,9 % visų emigravusiųjų. Didžioji dalis išvyksta tik užsidirbti ar baigti mokslų ir norėtų sugrįžti į gimtinę. Jei jiems čia būtų sudarytos palankesnės sąlygos mokytis, dirbti, geresnės socialinės garantijos, migracija sulėtėtų. Jaunimo migracija laikoma šalies problema, todėl, kad ji sekina darbo jėgos išteklius. Jau dabar trūksta kvalifikuotos ir ilgainiui šis procesas tik spartės.
Tikslas – šiuo tyrimu si

i
iekiama išsiaiškinti kokios yra jaunimo migracijos priežastys.
Tyrimo objektas – jaunimo migracija.
Tyrimo uždaviniai :
 Išanalizuoti literatūrą nagrinėjančią jaunimo migracijos priežastis.
 Išsiaiškinti kaip jauni žmonės vertina savo galimybes Lietuvoje.
 Nustatyti ko jaunimas tikisi išvykdamas į užsienio valstybes.
 Išsiaiškinti kas paskatintų emigrantus pasilikti gimtojoje šalyje.
 Nustatyti koks yra jaunų žmonių patriotizmo lygis.
 Išsiaiškinti ar jaunimas iš gyvenimo svetur gauna dar kokios naudos išskyrus materialinę.
Tyrimo hipotezės:
o Jauni žmonės emigruoja į užsienį, nes jie nemato geros ateities Lietuvoje.
o Jaunimas išvyksta, nes tikisi užsidirbti studijoms ir pragyvenimui.
o Jaunimas vyksta į kitas valstybes, nes nori susipažinti su kitų šalių kultūra, pa
a
atobulinti kalbos įgūdžius, įgyti patirties.
o Jauni žmonės palieka gimtąją šalį, nes mato, kad jų darbas kitose šalyse yra geriau vertinamas ir apmokamas.
o Migracijos mastai padidėjo, nes lietuviai tapo ES nariais ir aktyviau ėmė vykdyti kosmopolitinę politiką.
o Jauni žmonės emigruoja, nes jiems nėra svarbi Li
i
ietuva ir jie nesijaučia jai įsipareigoję.

Sąvokų operacionalizacija:
Jaunimas – visuomenės narių grupė, apimanti asmenybės formavimosi bei perėjimo prie savarankiško gyvenimo visuomenėje laikotarpį išgyvenančius asmenis, nuo 14 iki 29 metų.
Emigracija – žmonių persikėlimas iš tėvynės į kitą šalį.
Trumpas laikotarpis – tai laiko tarpas nuo kelių dienų ar savaičių iki vieno mėnesio.
Ilgas laikotarpis – tai laiko tarpas nuo mėnesio iki kelių metų.
Patriotizmas – tėvynės meilė, atsidavimas ir ištikimybė savo tautai.
„Protų nutekėjimas“ – tai jaunų, protingų, kvalifikuotų žmonių išvykimas į užsienį.
Atsidavimas tėvynei – siekti naudos tėvynei, negailint savo laiko ir jėgų.
Ištikimybė tėvynei – dirbti, mokytis, siekti naudos būtent gimtajai šaliai. Taip pat būdingas stiprus troškimas gyventi būtent šioje šalyje.
Studentams siūlomos darbo užsienyje programos – tai programos, pagal kurias studentai turi galimybę išvykti legaliai dirbti į įvairias užsienio šalis ir susigrąžinti dalį mokesčių.
Mainų programos – tai programos, kai už

ž
žsienio universitetai tarpusavyje trumpam apsikeičia savo studentais.
Geras pragyvenimas – tai toks pragyvenimas, kai nesijaučia labai didelio pinigų, gali sau leisti daugiau pramogų ir geresnės kokybės kasdieninės būtinybės daiktus ar maistą.
Socialinės garantijos – tai valstybės garantuojamas nemokamas išsilavinimas, gydymas, minimalus pragyvenimas.
Lūkesčiai – tai, ko tikiesi, nori, kad įvyktų.
Palankesnės sąlygos jaunimui įsidarbinti – darbdaviai turėtų noriau įdarbinti jaunus, ką tik mokslus baigusius žmones, stengtis, kad jie turėtų kur įgyti patirties, tobulėti ir užsidirbti.
Palankesnės paskolų gavimo sąlygos – jauniems žmonėms imant paskolas, galėtų būti sudaromos sąlygos jas ga
a
auti lengviau, su mažesnėm palūkanom, ilgesniu gražinimo terminu.

Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas, nes hipotezės yra suformuluotos prieš tyrimą ir bus tikrinamos klausimyno (anketos) pagalba. Šis metodas prasideda nuo indukcinio mąstymo (nuo teorijos iki faktų). Duomenų rinkimas struktūrizuotas, suplanuotas. Rezultatai išreiškiami skaičiais. Tyrime visai jaunimo populiacijai atstovauja atsitiktinai parinkta jaunų žmonių grupė.

JAUNIMO EMIGRACIJA
Gerbiamieji ir gerbiamosios,
Kviečiame Jus dalyvauti tyrime, kurį atlieka .... Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti kokios yra vis didėjančios jaunimo migracijos priežastys.
Anketa yra anoniminė, savo vardo ir pavardės Jums nurodyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti.
Prašome Jūsų būti dėmesingais ir nuoširdžiais tyrimo dalyviais. Nepraleiskite klausimų ir sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose. Jei neaušku, kreipkitės į Jums anketą pateikusį asmenį.

1. Ar galėtumėte pasakyti, kad Jums svarbi yra gimtoji šalis?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Taip
b) Ne
c) Nežinau
2. Ar noretumėte gyventi kokioje nors kitoje šalyje?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Taip
b) Ne
c) Nežinau
• Kaip vertinate savo patriotizmą?

(PAŽYMĖKITE (+) JUMS TINKAMĄ VARIANTĄ)

Labai didelė Didelė Nežinau Maža Labai maža
3. Manau, kad mano atsidavimas ir ištikimybė Lietuvai yra:

4. Ar esate buvęs/-usi kokioje nors užsienio šalyje?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip, keliavau ar atostogavau (toliau žr. 4 klausimą)
b. Taip, dirbau ar mokiausi (toliau žr. 5 klausimą)
c. Ne (toliau žr. 4 klausimą)
5. Ar norėtumėte išvykti į užsienį ilgesniam laikotarpiui?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip
b. Ne
6. Kodėl Jus vilioja užsienio šalys?

(GALITE PAŽYMĖTI KELIS JUMS TINKAMUS ATSAKYMUS)
a. Smagu pakeliauti ir pasigrožėti kitais kraštais
b. Noriu susirasti naujų draugų
c. Noriu patobulinti tos šalies kalbos žinias
d. Noriu užsidirbti, nes ten didesni atlyginimai
e. Noriu studijuoti užsienio universitetuose
f. Savo ateitį matau tik užsienyje
g. Kita________________________________
7. Į kurią užsienio šalį labiausiai norėtumėte nuvykti? Kodėl?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Kuri šalis Jums atrodo mažiausiai patraukli? Kodėl?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Šią anketos dalį pildo žmonės, buvę užsienyje ilgesnį laiką, o nebuvę toliau atsakinėja į 25 – 32 klausimus)

9. Šalyje, kurioje buvote, Jūs:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Dirbote
b. Mokėtės
c. Gyvenote su šeima
d. Kita__________________________________
10. Į tą šalį Jūs vykote:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Ten gyvenančių ir dirbančių žmonių kviečiamas
b. Pagal vieną iš studentams siūlomų darbo užsienyje programą
c. Kartu su kitais draugais, dar neturėdamas nei konkretaus darbo ir gyvenamosios vietos pasiūlymo
d. Pagal studentų mainų programą
11. Ar Jums patiko laikas praleistas toje šalyje?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip
b. Ne
• Kas Jums paliko geriausia įspūdį?

(KIEKVIENOJE EILITĖJE PAŽYMĖKITE (+) JUMS TINKAMĄ VARIANTĄ)

Labai patiko Patiko Neteko su tuo susidurti Nepatiko Labai nepatiko
12. Tos šalies kultūra
13. Geras pragyvenimas
14. Draugiški žmonės
15. Geras užmokestis už darbą
16. Labai gera studijų sistema
17.Geros socialinės garantijos

18. Ar patartumėte savo draugams vykti į tą pačią, kurioje Jūs buvote?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip
b. Ne
c. Nežinau
19. Ar skatintumėte draugus vykti į bet kurią kitą šalį?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip
b. Ne
c. Nežinau
20. Ar šios kelionės metu pavyko įgyvendinti visus savo lūkesčius?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Gavau netgi daugiau negu tikėjaus
b. Taip, visiškai pavyko
c. Pavyko, bet ne visus
d. Nepavyko
21. Šalį, kurioje buvote palikti buvo:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Lengva
b. Sunku
c. Nebuvo jokių emocijų
22. Ar norėtumėte dar kartą išvykti?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip
b. Ne
c. Nežinau
23. Norėtumėte išvykti:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Tik atostogauti atostogauti ar pakeliauti
b. Tokiam pat laikotarpiui
c. Ilgesniam laikotarpiui
d. Gyventi nuolat
24. Kas paskatintų Jus pasilikti Lietuvoje?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
e. Problemos šeimoje
f. Pablogėjusi sveikata
g. Geresnis atlyginimas už darbą
h. Palankesnės sąlygos siekiant išsilavinimo
i. Geresnės galimybės jaunimui įsidarbinant
j. Kita______________________________
25. Kaip Jūs manote, kokį atspalvį – teigiama ar neigiamą – turi „laisvas žmonių judėjimas“ tarp valstybių?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Teigiamą
b. Neigiamą
c. Nežinau
26. Ar Lietuvoje pastebite tokį reiškinį kaip „protų nutekėjimas“?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a. Taip
b. Ne
c. Nežinau
27. Ar tai blogas reiškinys?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Taip
b) Ne, jei vėliau išvykusieji sugrįžta
c) Ne
d) Neturiu nuomonės apie tai
28. Kaip Jūsų manymu valstybė galėtų kontroliuoti ir sumažinti šį reiškinį?

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Uždrausdama jaunimui išvykti
b) Suteikdama geresnes socialines garantijas
c) Pasiūlydama daugiau darbo vietų
d) Sudarydama palankesnes sąlygas jaunimui įsidarbinant
e) Pakeldama atlyginimus
f) Sudarydama sąlygas didesnei daliai jaunimo siekti išsilavinimo
g) Garantuodama nemokamą išsilavinimą
h) Sudarydama palankesnes paskolų gavimo sąlygas
i) Kita___________________________________

29. Jūsų lytis:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Vyras
b) Moteris

30. Jūsų amžius:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) ≤16
b) 16 – 20
c) 20 – 25
d) ≥25
31. Jūsų šeimyninė padėtis:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Vedęs/-usi
b) Nevedęs/-usi
c) Išsiskyręs/-usi
32. Jūsų išsilavinimas:

(PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
a) Pradinis
b) Pagrindinis
c) Vidurinis
d) Profesinis
e) Aukštesnysis
f) Aukštasis