egzamino testas

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrassocialinių paslaugų skyriussocialinių paslaugų verslo organizatoriaus specialybėEgzamino testasNEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA

Mokinio vardas, pavardė, grupė _Gintare Rudzenskaite___________________________________________________________1. Pažymėkite tiksliausią nevyriausybinių organizacijų (NVO) apibrėžimą:a) NVO – tai organizacijos kurių steigėja nėra vyriausybė+b) NVO – tai laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labu, nesiekia pelno ir tiesioginio jos dalyvavimo valdant valstybęc) NVO –juridinį statusą turinti vietiniame lygmenyje dirbanti organizacija, nesiekianti pelno ir teikianti socialines paslaugas gyventojams2. Nevyriausybinės organizacijoms būdinga:a) socialinių paslaugų teikimas, demokratiškas sprendimų priėmimas, nesiekimas pelno ir vienvaldis valdymasb) tarnavimas visuomenės labui, savitarpio pagalbos organizavimas, interesų atstovavimas vykdant aktyvią politinę veiklą+c) nepriklausomybė nuo valdžios, nesiekimas pelno, savivalda ir demokratiškas sprendimų priėmimas, savanoriškumas ir tarnavimas visuomenės labui3. Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos:a) asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, konfederacijos ir individualios įmonės+b) asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir profesinės sąjungosc) asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, kurių steigėjai nėra valstybės ar savivaldybių institucijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos4. Nevyriausybinių organizacijų tipai:a) socialinės, jaunimo, kultūrinės, sporto ir aplinkosauginės+b) socialinės, jaunimo, savanoriškos, aplinkosauginės ir švietimoc) socialinės, jaunimo, švietimo ir sveikatos apsaugos5. Asociaciją įsteigti gali:+a) ne mažiau kaip trys pilnamečiai veiksnūs fiziniai asmenys arba juridiniai asmenysb) ne mažiau kaip penki pilnamečiai veiksnūs fiziniai asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pilietybęc) ne mažiau kaip 10 fizinių asmenų6. Aukščiausias asociacijos valdymo organas yra:+a) visuotinis narių susirinkimasb) visuotinė asamblėjac) tarybos narių susirinkimas 7. Asociacijoms draudžiama:+a) vykdyti ūkinę komercinę veiklą

b) suteikti paskolas, įkeisto asociacijos turtąc) teikti specialiąsias socialines paslaugas8. Asociacija lėšas, gautas kaip paramą:a) naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams+b) naudoja steigėjų atlyginimas mokėtic) naudoja darbuotojų atlyginimams mokėti9. Asociacijos yra registruojamos:a) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijojeb) savivaldybių Rejestro skyriuose+c) Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro skyriuose10. Labdaros ir paramos fondų steigėjais gali būti:a) fiziniai asmenys, įnešę dalį į formuojamą įstatinį kapitalą+b) juridiniai ar fiziniai asmenys, įnešę dalį į formuojamą įstatinį kapitaląc) jurdiniai asmenys, įnešę dalį į formuojamą įstatinį kapitalą11. Aukščiausias labdaros ir paramos fondo valdymo organas yra:a) visuotinis narių susirinkimas+b) visuotinis dalininkų susirinkimasc) visuotinė konferencija12. Labdaros ir paramos fondams draudžiama:a) skirstyti gautą labdarą ir paramą+b) teikti viešąsias paslaugasc) dalyvauti politinėje veikloje, teikti paramą politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms13. Viešąją įstaigą įsteigti gali:+a) valstybės ar savivaldybės institucijos ar kiti asmenysb) ne mažiau kaip trys fiziniai asmenys ir vienas juridinis asmuoc) tik viešieji juridiniai asmenys14. Viešoji įstaiga:a) neturi teisės gauti pelno+b) gautą pelną gali naudoti tik įstatuose numatytiems tikslams siektic) išmoka viešosios įstaigos dalininkams15. Viešoji įstaiga laikoma nevyriausybine organizacija:+a) kai jos steigėjai nėra valstybės ar savivaldybių institucijos ir jos negauna tiesioginio jų finansavimob) visais atvejaisc) kai yra įsteigta fizinių asmenų ir jos veiklos tikslas yra politinės valios įtakojimas16. Religinės bendruomenės ir bendrijos yra registruojamos:+a) Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijojeb) savivaldybių Rejestro skyriuosec) Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro skyriuose17. Religinė bendruomenė gali būti įregistruota jei:a) ji remiasi tradicine Lietuvoje egzistuojančia religija ir vienija ne mažiau kaip 100 asmenųc) ją steigia ne mažiau kaip trys pilnamečiai fiziniai asmenys
+d) ją vienija ne mažiau kaip 15 pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių18. Religinės bendruomenės ir bendrijos:a) neturi teisės užsiimti ūkine-komercine veikla+b) gali užsiimti leidybos, gamybine-ūkine veikla, steigti visuomenės informavimo priemones, labdaros fondus ir kitokias organizacijasc) gali užsiimti visomis veiklos rūšimis numatytomis ekonominės veiklos rūšies klasifikatoriuje19. Nevyriausybinės organizacijos socialinėje politikoje:a) administruoja ir teikia socialines paslaugas+b) teikia socialines paslaugas, organizuoja savitarpio paramą, telkia bendruomenę bei jai atstovauja, vykdo kitas, Lietuvos Respublikos įstatymams neprieštaraujančias, funkcijasc) vykdo savivaldybės joms pavestas funkcijas 20. Nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti:a) Savivaldybė gali skirti lėšų konkurso tvarka+b) skiriamos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžetoa) renkamas specialus mokestis iš visų tos savivaldybės gyventojų 21. Savanoris, tai asmuo kuris:a) savo noru atlieka karinę tarnybą+b) yra motyvuotas atlikti neatlygintinai darbą jam svarbioje visuomenės veiklos srityjec) neprašomas atlieka įvairius darbus22. Asmenys, norintys paremti kokią nors nevyriausybinę organizaciją:a) gali pervesti 2 procentus asmens pajamų mokesčio arba paaukoti savo asmenines lėšasb) turi tapti tos NVO nariu ir tuomet gali ją remti mokėdamas nario mokestį+c) lėšas turi pervesti tik pavedimu, kad būtų galima sumokėti pelno mokestį23. Nevyriausybinės organizacijos:a) negali dirbti su žiniasklaida, nes tokiu atveju bus pažeistas viešasis interesas b) turi samdyti žurnalistus, kad reklamuotų savo rėmėjus+c) yra suinteresuotos dirbti su žiniasklaida, kad keltų savo įvaizdį visuomenėje24. Nevyriausybinės organizacijos, siekdamas bendrų tikslų:+a) gali jungtis į sąjungas ir veikti su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis kaip viena jėgab) negali jungtis į sąjungas, nes to nenumato LR įstatymaic) turi kreiptis į vietos savivaldybę, kuri galėtų įsteigti jų sąjungą