Viešbučio “Baltparkt” strateginis planas

TURINYS

ĮVADAS
1.STRATEGINIO RINKODAROS PLANO TEORINĖ ANALIZĖ................4
1.1 Įmonės misija, tikslai, rinkodaros tikslas............................4
1.2 Perspektyvų tyrimo samprata..............................5
1.3 Bendrųjų rinkodaros strategijų teorinė analizė.........................6
1.4 Rinkodaros komplekso elementų charakteristika.......................7
1.5 Rinkodaros komplekso elementų funkcinių strategijų teorinė analizė.............8
1.6 Rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas ir kontrolė.............11
2. „BALTPARK“ VIEŠBUČIO RINKODAROS PLANAS..................12
2.1 „BALTPARK“ viešbučio misija, tikslai, rinkodaros tikslas................12
2.2 „BALTPARK“ viešbučio perspektyvų tyrimas........................12
2.3 „BALTPARK“ viešbučio bendrosios rinkodaros strategijos.................14
2.4 „BALTPARK“ viešbučio rinkodaros komplekso elementų analizė.............15
2.5 „BALTPARK“ viešbučio rinkodaros komplekso elementų funkcinės strategijos.....17
2.6. „BALTPARK“ viešbučio rinkodaros strategijų įgyvendinimas, veiksmų planas

ir kontrolė..............................18
IŠVADOS
LITERATŪRA

ĮVADAS

Naujai besisteigdamos įmonės siekia vartotojams suteikti paslaugas, o iš įsigytų lėšų stiprinti savo įmonės įvaizdį ir stabilią poziciją riinkoje. Norėdamos kuo stipriau įsitvirtinti rinkoje, jos privalo sukurti rinkodaros planus, kuriais pasiektų savo užsibrėžtų tikslų.

Savo darbe: „ „BALTPARK“ viešbučio rinkodaros planas“ pristatysiu šio viešbučio strateginį rinkodaros planą atsakydama į iškeltą darbo tikslą – parengti rinkodaros planą. Viešbutis įkurtas Vilniuje Ukmergės g. 363. Darbo tikslui įgyvendinti yra iškelti 6 uždaviniai:
1. Įvardinti įmonės misiją, tikslus, rinkodaros tikslą.
2. Paaiškinti perspektyvų sampratą.
3. Išanalizuoti bendrąsias rinkodaros strategijas.
4. Charakterizuoti rinkodaros komplekso elementus.
5. Išanalizuoti rinkodaros komplekso elementų funkcines strategijas.
6. Pasiūlyti rinkodaros strategijų įgyvendinimą, veiksmų planą ir kontrolę.
„BALTPARK“ viešbučiui atliekamas rinkodaros planas yra aktualus, nes galima išsiaiškinti, kookią poziciją rinkoje užima šis viešbutis. Temos naujumas taip pat aktualus, nes nebuvo atliktas toks viešbučio rinkodaros planas analizuojantis strateginius planus.
Rašydama darbą pagrindiniais šaltiniais rėmiausi iš: Kotler P. ir kt., (2003) Rinkodaros principai rašydama teorinę dalį, o praktinėje dalyje naudojau duomenis iš

š „BALTPARK“ viešbučio internetinio puslapio: www.baltpark.lt.

1.STRATEGINIO RINKODAROS PLANO TEORINĖ ANALIZĖ
1.1 ĮMONĖS MISIJA, TIKSLAI, RINKODAROS TIKSLAS

Pradedant sudaryti įmonės strateginį planą reikia išsiaiškinti jo sudedamąsias dalis. Remiantis P. Kotleriu sudedamosios dalys yra: misija, strateginiai tikslai, strateginis auditas, SWOT analizė (bendrovės stipriųjų ir silpnųjų pusių įvertinimas, galimybių ir grėsmių nustatymas), verslo portfelio analizė, tikslai ir strategija. Strateginį planą sustiprina ir palaiko rinkodaros planai.
Vienas iš pagrindinių įmonės išskirtinumo bruožų iš kitų yra jos misija, kuri apibrėžiama tokiu apibrėžimu: „Misijos apibrėžimas yra pareiškiamas apie organizacijos tikslą – ką ji nori pasiekti plačiąja prasme. Aiškus misijos apibrėžimas yra tarsi „nematomoji ranka“, kuri nukreipia organizacijos žmones taip, kad jie galėtų nepriklausomai, tačiau tuo pat metu vieningai siekti bendrųjų organizacijos tikslų.“ ( Kotler P. ir kt. 2003, p.98). Misijos apibrėžimas turi būūti orientuotas į rinką ir privalo atsakyti į šiuos klausimus: „Kokiu verslu mes užsiimame?“, – orientuotame į rinką misijos apibrėžime verslas apibūdinamas pagrindinių kliento poreikių patenkinimo prasme. „Kas yra mūsų klientai?“, „ Kodėl mes užsiimame šiuo verslu?“ ir klausimas – „Kokia mes esame bendrovė?”. Bendrovės vadovai turėtų stengtis, kad misijos apibrėžimas būtų nei per siauras, nei per platus. Gerai suformuluota misija turi būti:
 Reali,
 Konkreti,
 Grindžiama išskirtine kompetencija,
 Skatinanti.
„Vizijos nurodo kryptis geriausioms misijoms. Vizija yra uždeganti svajonė, plačiai paskelbtas pareiškimas arba šūkis, kuriame atsispindi laiko poreikiai.“ ( Kotler P. ir kt. 20

003, p.100)
„Bendrovės misija turi būti paversta strateginiais tikslais, kurias remsis vadovai savo veikloje. Kiekvienas bendrovės vadybininkas privalo žinoti savo uždavinius ir būti atsakingas už jų įgyvendinimą.Didinti pelną tampa dar vienu svarbiausiu verslo tikslų. Apyvartą galima padidinti žengiant į naujas šalies rinkas arba į užsienio naujas rinkas, o geriausia daryti ir viena ir kita.“ ( Kotler P. ir kt. 2003, p.101)
Įmonės tikslai – tai išmatuojamais kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais nusakytos užduotys, kurias numatoma įvykdyti per tam tikrą laiką. Tikslai būna: siekti pelno ir strateginiai – gerinant paslaugos kokybę, išsilaikyti rinkoje, teigiamo įvaizdžio formavimas.
Rinkodaros tikslas numatyti strateginius planus ir juos įgyvendinant pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. Suprasti svarbiausius vartotojų ir gamybos reikalavimus, pritaikyti šiuolaikinius kokybės gerinimo metodus ir juos suprasti.
Skirtingai nuo įmonės veiklos tikslų, rinkodaros tikslai apima tik rinkodaros sritį. Jie numato, ką įmonė turi pasiekti rinkodaros priemonėmis per planuojamą laikotarpį naudodama atitinkamas strategijas. Užsibrėžiant strateginius tikslus, reikia atsakyti į tokius klausimus: Kokiais kiekybiniais kriterijais bus nusakomi rinkodaros tikslai ir vertinamas jų pasiekimas – pagal pardavimo apimtį, rinkos dalį, investicijas; Kaip sekėsi tokiu būdu suformuluotus tikslus pasiekti praeityje.
IŠVADA: įmonės misijoje, tiksluose ir rinkodaros tiksle pagrindinis dėmesys skiriamas įmonės pateikimui plačiajai visuomenei. Misija siekiama įgyvendinti įmonės užsibrėžtus tikslus. Įmonės tikslais laikoma: išmatuojamais kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais nusakytos užduotys, kurias numatoma įvykdyti per tam ti
ikrą laiką. Rinkodaros tikslai apima tik rinkodaros sritį.

1.2 PERSPEKTYVŲ TYRIMO SAMPRATA

Atliekant rinkodaros plano vieną iš sudedamųjų dalių SWOT analizę parodomos pastebėtos stipriosios ir silpnosios bendrovės pusės, galimybės ir grėsmės (strenghs weaknesses, opportnities, threats – SWOT). Pateikiu SWOT analizuojamąją lentelę pagal P. Kotlerį.

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Ekonominis klimatas
Demografiniai pokyčiai
Rinka
Technologija ir kt. Konkurentų veikla
Su prekių paskirstymo grandine susiję sunkumai
Demografiniai pokyčiai
Politika ir kt.
STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Dominavimas rinkoje
Novatoriškumas
Paslaugų kokybė
Aptarnavimo kokybė
Reputacija
Vadybos patirtis ir kt. Konservatoriškumas
Prastas aptarnavimas
Prasta paslaugų kokybė ir kt.

1 pav. SWOT sudedamosios dalys

Perspektyvų tyrimas – tai įmonės savybių ir susiklosčiusių aplinkybių tyrimas, norint nustatyti, kurios yra palankios ar nepalankios numatytam tikslui pasiekti. Ši procedūra labai plačiai taikoma prieš pradedant bet kokius planavimo veiksmus. Jos esmė – peržiūrėti žinomus įmonės veiklos ar aplinkos faktus, vertinant juos tam tikrų tikslų atžvilgiu. Gali būti išoriniai ir vidiniai veiklos ir aplinkos faktoriai, kurių pagalba yra stebima įmonės situacija rinkoje ir konkurentų tarpe. Vidiniais veiklos faktoriais laikomi darbuotojų elgesys su klientais ir jų tarpusavio bendravimas. Kartais tai būna trūkumai, o kartais privalumai.
IŠVADA: SWOT analizė atliekama norint išskirti: stipriąsias ir silpnąsias bendrovės pusės, galimybės ir grėsmės, norint nustatyti, kurios yra palankios ar nepalankios numatytam tikslui pasiekti.

1.3 BENDRŲJŲ RINKODAROS STRATEGIJŲ TEORINĖ ANALIZĖ

„Rinkodaros strategija pagrindinį dėmesį skiria tiksliniams klientams. Bendrovė pasirenka rinką, padalija ją į segmentus, atrenka iš jų pačius perspektyviausius ir sutelkia savo jėgas į šių segmentų aptarnavimą. Be

endrovė sukuria rinkodaros kompleksą, naudodama savo žinioje turimas priemones: produktą, kainą, paskirstymą ir pardavimų rėmimą. Kad sukurtų patį geriausią rinkodaros kompleksą ir galėtų imtis atitinkamų veiksmų, bendrovė atlieka rinkodaros analizę, sudaro rinkodaros planus ir juos vykdo. Ji vykdo šią veiklą, stebėdama rinkodaros aplinką ir prie jos prisitaikydama“. ( Kotler P. ir kt., 2003, p.115)
Rinkodaros veiksnių strategiją sudaro šie veiksniai:
 Tiksliniai vartotojai – bendrovė veiks pelningai, kai bus orientuota į klientą ir stengsis jam pateikti geresnes sąlygas negu konkurentai. Rinkodaros planai privalo padėti suprasti ir išanalizuoti tikslinių vartotojų elgseną. Šiam veiksniui P. Kotleris išskiria 5 etapus:
1. Paklausos įvertinimas ir kontrolė,
2. Rinkos segmentavimas,
3. Tikslinių rinkų atranka,
4. Prekės ar paslaugos pozicionavimas,
5. Konkurencinių pasiūlymų pozicionavimo analizė.
 Konkurencinė aplinka – bendrovės aplinką veikia daug veiksnių: politinė, ekonominė, socialinė ir technologinė, visos jos daro didelę įtaką.
 Paklausos įvertinimas ir prognozė – bendrovė turi ištirti rinkos aplinką, kaip joje elgtis, ar ji pakankamai gera konkurentų atžvilgiu, kaip joje elgtis, kad plėtros perspektyvos būtų geros. Plėtra susijusi su vartotojų požiūriu į prekę ir aplinkiniais veiksniais
1. Kaip ekonominės sąlygos,
2. Nusikalstamumas,
3. Gyvenimo būdo pokyčiai.
Bendrovės specialistai turi panaudoti sudėtingus metodus, kad įvertintų ir prognozuotų produkto ar paslaugos paklausą.
 Rinkos segmentavimas – jei paklausos prognozė palanki bendrovė turi nuspręsti kaip įeiti į rinką. Rinką sudaro:
1. Įvairūs vartotojai,
2. Produktai ir paslaugos,
3. Poreikiai.
Vartotojai segmentuojami pagal įvairius požymius: demografinį, geografinį, psichografinį, ir elgsenos veiksnius. Vartotojų naudojami produktai ar įsigyjamos paslaugos taip nėra vienodos taip pat skiriasi ir vartotojų poreikiai.
 Tikslinių rinkų atranka – rinkos segmentų patrauklumo įvertinimas ir pasirinkimas, kurį jų aptarnauti. Bendrovė turėtų pasirinkti tuos segmentus, kuriems turėtų didesnę dalį nei konkurentai ir galėtų sukurti geresnę naudą. Didelė bendrovė gali pasiūlyti savo asortimentą visiems rinkos segmentams, siekdama patenkinti kiekvieno vartotojo konkrečius poreikius.
 Pozicionavimas – bendrovė turi nuspręsti kokią poziciją nori užimti vartotojų segmentuose. Prekės pozicionavimas rinkoje – aiškaus, išsiskiriančio iš konkurentų ir pageidaujamo produkto įvaizdžio kūrimas tikslinių vartotojų sąmonėje.
IŠVADA: rinkodaros strategiją pagal P. Kotlerį sudaro: tiksliniai vartotojai, konkurencinė aplinka, paklausos įvertinimas ir prognozė, rinkos segmentavimas, tikslinių rinkų atranka ir pozicionavimas.

1.4 RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ CHARAKTERISTIKA

„Rinkodaros kompleksas – tai visi veiksmai, kurių imasi bendrovė, siekdama paveikti savo produkto paklausą.“ ( Kotler P.ir kt., 2003, p.119) Priimta pagrindiniais elementais laikyti „4 P“, bet yra sukurtų ir daugiau „P“.
Rinkodaros komplekso sudedamosios dalys:
 PRODUKTAS:
1. Įvairovė,
2. Kokybė,
3. Savybės,
4. Prekės pavadinimas,
5. Įpakavimas ir kt.
 RĖMIMAS:
1. Reklama,
2. Rėmimo renginiai,
3. Asmeninis pardavimas,
4. Reklaminė medžiaga ir kt.
 KAINA:
1. Paskelbta kaina,
2. Nuolaidos,
3. Tikslinės priemonės,
4. Kreditas ir kt.
 PATEIKIMAS:
1. Paskirstymo grandinės,
2. Veikimo zona,
3. Asortimentas,
4. Pardavimo vietos,
5. Atsargos ir kt.
Remdamasi pagrindiniu teorinės darbo medžiagos šaltiniu P. Kotleriu plačiau supažindinsiu su rinkodaros komplekso elementais.
PRODUKTAS: – tai visuma prekių ir paslaugų, kurias bendrovė siūlo tikslinei rinkai. Arba, tai bet kas, kas gali būti pasiūlyta rinkai atkreipti dėmesiui, įsigyti, naudoti ar vartoti ir norui ar poreikiui tenkinti. Tai gali būti materialūs daiktai, paslaugos, idėjos.
RĖMIMAS: – tai veikla, kurios metu vartotojas yra įtikinamas įsigyti jam siūlomą produktą. Rinkodarininkai turi sugalvoti vis naujų būdų, kad galėtų vartotojus įtikinti, kad jie pirktų būtent jų siūlomą produktą. Naudoja specialias rėmimo priemones (išpardavimus, nuolaidas atsiskaitant iš karto, mažas kredito palūkanas ir kt.)
KAINA: – yra tai ką sumoka vartotojas įsigydamas produktą. Arba – pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą, arba vertybių suma, kurią vartotojai išmaino į naudą, gaunamą turint arba vartojant gaminį ar paslaugą. „Kaina reiškia paslaugos vertę, kokybę ir kartais unikalumą, todėl ji labai svarbi ir paslaugų vartotojams. Kaina dažnai nulemia santykius tarp įmonės prekių rinkos.“ ( Svetikienė I., 2002, p.102)
PATEIKIMAS: – visa bendrovės veikla, kuria siekiama bendrovės gaminį ar paslaugą pateikti tiksliniams vartotojams, kad jie ją įsigytų ir naudotų.

IŠVADA: rinkodaros kompleksą sudaro: produktas – visuma prekių ir paslaugų, kurias bendrovė siūlo tikslinei rinkai. Rėmimas – veikla, kurios metu vartotojas įtikinamas įsigyti siūlomą produktą. Kaina – pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą. Pateikimas – paslaugos ar prekės pateikimas tiksliniams vartotojams.

1.5 RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ FUNKCINIŲ STRATEGIJŲ
TEORINĖ ANALIZĖ

Susipažinus su rinkodaros komplekso dalimis, galima išanalizuoti jų strategijas. Anot V. Pranulio PREKĖS GYVAVIMO CIKLO STADIJOSE naudojamos rinkodaros strategijos šios:
 Įvedimo stadija : greito nugriebimo stadija, kai numato didelę kainą ir dideles rėmimo išlaidas; lėto nugriebimo stadija, kai numato didelę prekės kainą ir mažas rėmimo išlaidas; greito įsiskverbimo strategija numato mažą prekės kainą ir dideles rėmimo išlaidas; lėto įsiskverbimo strategija numato nedidelę kainą ir mažas rėmimo išlaidas.
 Augimo stadija: naujų paskirstymo kanalų radimas, reklamos intensyvumas, kainos mažinimas, prekės modifikavimas. „Įmonė atlikusi rinkos tyrimus ir išanalizavus vartotojų elgseną bei jų poreikius, gali nuspręsti modifikuoti prekę. Viena iš prekės modifikavimo priemonių – kokybės gerinimas. Tai daroma tuo atveju, kai vartotojai tiki kokybės pagerinimo nauda ir nori aukštesnės kokybės prekių. Kita prekės modifikavimo priemonė – jos vartojamųjų savybių gerinimas. Galima keisti prekės svorį, dydį, priedų skaičių ir pan. Trečia priemonė – jos dizaino, pakuotės tobulinimas. Modifikuodama prekę įmonė dažnai keičia ir jos kainą.“ (Pranulis V.ir kt.,1998 p., 181-182)
 Brandos stadija: rinkos modifikavimas – bandymas pritraukti naujų savo prekės vartotojų ieškant naujų rinkų arba rinkos segmentų; prekės modifikavimas – prekės pardavimų didinimas gerinant jos kokybę; marketingo priemonių modifikavimas – pardavimų stabilizavimas, taikymas nuolaidų, intensyvinimas reklamų.
 Smukimo stadijoje: įmonė rimtų rinkodaros priemonių dažniausiai nesiima. (Pranulis V.ir kt., 1998 p. 182)
RĖMIMO STRATEGIJOS:
 Stūmimo,
 Traukimo.

„Stūmimas – tai tokia rėmimo strategija, kai kiekvienas paskirstymo kanalo dalyvis rėmimo veiksmus nukreipia į artimiausią paskirstymo kanalo grandį. Traukimas – tai tokia rėmimo strategija, kai pastangos ir veiksmai yra nukreipiami į galutinį vartotoją, kad sužadintų prekės poreikio grįžtamąjį signalą.“ (Pranulis V.ir kt., 1998, p. 291)
Pasak specialisto, traukimo strategija gali atsipirkti per ilgą laiką, nes vartotojai turi susidomėti preke, kad pradėtų ją pirkti. Vienas iš naudojamų būdų yra reklama, kuri efektyviausiai pasiekia dideles auditorijas ir sukelia pageidautiną pirkėjų reakciją. Traukimo strategiją tikslinga vykdyti tik tuomet, kai įmonė gali skirti tiek lėšų, kad vartotojai įsimintų ir pradėtų pirkti siūlomą prekę. Nagrinėjant stūmimo strategiją, netgi trumpalaikė nuolaida gali būti pakankamas strategijos veiksmas. Ši strategija pasyvesnė, tačiau nereikalauja tiek daug pradinių investicijų. Ją įgyvendinant svarbiausias rėmimo bruožas yra asmeniškas siūlymas, kuris leidžia tiesiogiai bendrauti su potencialiais pirkėjais. Abi strategijas galima derinti, bet ne visada yra efektyvu, nes padidėja kaštai. Rėmimo strategijas nuolat veikia naujos mūsų gyvenimo realijos. Pasireiškia 2 tendencijos: rinkų skaidymasis į mažesnius segmentus ir didžiulius pokyčius informacinių technologijų srityje. To rezultatas – lankstesnių rėmimo strategijų naudojimas. (Pranulis V.ir kt., 1998, p.291-292).
KAINŲ STRATEGIJA: turi būti susieta su kitais rinkodaros komplekso elementais. Kainų strategiją reikia turėti, šiais atvejais: kai įmonė nustato kainą pirmą kartą, kai aplinkybių verčiama įmonė peržiūri esamas kainas, kai kainas keičia konkurentai. Skiriamos šios kainų strategijos:
 Nugriebimo,
 Skverbimosi,
 Kainos ir kokybės,
 Orientuotos į konkurentus.
„Turėti kainų strategiją ypač aktualu šiais atvejais:
 Kai įmonė nustato kainą pirmą kartą, t.y. kai į rinką pateikiama nauja prekė arba kai esama prekė parduodama naujoje rinkoje;
 Kai aplinkybių verčiama įmonė peržiūri esamas kainas, t.y. kai pradedama abejoti, ar anksčiau nustatyta kaina teisinga atsižvelgiant į einamojo laikotarpio paklausą ir kaštus, kai pasirodo, kad siekiant padidinti pardavimo apimtį ar pritraukti naujų vartotojų naudinga nustatyti kitas kainas;
 Kai keičia kainas konkurentai, t.y. kai įmonė turi nuspręsti, ar jai taip pat reikėtų keisti savo prekės kainą. (Pranulis V. ir kt., 1998, p.223)
Rinkoje egzistuojančių prekių kainų variantai, kurie padeda išsilaikyti įmonei konkurencinėje kovoje:
 Žemyn slenkanti kaina – parenkama atsižvelgiant į paklausos ir pasiūlos santykį, o pripildžius rinką prekėmis ar paslaugomis palengva mažinama. Taip kaina nustatoma masinio naudojimo prekėms ar paslaugoms, kurios skirtos didelėms vartotojų grupėms. Konkurencijos sąlygas šiuo atveju apibūdina didelis paklausos elastingumas. Kainų sumažinimas – pagrindinis būdas patraukti vartotojų dėmesį.
 Ilgalaikė kaina – nustatoma masinės paklausos prekėms ar paslaugoms ir paprastai lieka nepakitusi ilgą laiką.
 Rinkos segmento kaina – prekė įvairiuose rinkos segmentuose parduodama skirtingomis kainomis. Vartotojai kurių pajamos didelės, daugiau dėmesio skiria ne prekės kainai, o jos kokybei, aptarnavimui, prekės ženklui, jie gali mokėti daugiau, nei tie kurie uždirba vidutiniškai. Prekės kaina gali kisti priklausomai nuo to kam ji skirta. Skirtingų rinkos segmentų vartotojai, kuriems skirta ši prekė ar paslauga neturi konkuruoti tarpusavyje t.y. jie turi būti geografine ir socialine prasme izoliuoti.
 Lanksti kaina – priklauso nuo rinkos konjunktūros sąlygų konkrečiu laiko momentu. Lanksti kaina taikoma tuo atveju, kai galimi stiprūs paklausos ar pasiūlos svyravimai per trumpą laiko tarpą.
 Kaina, nustatoma naudojantis savo pranašumu – ji padeda įmonei išlaikyti santykių pranašumą rinkoje jau esančių ir ypač naujų konkurentų atžvilgiu. Šiuo atveju dominuojanti rinkoje įmonė gali sumažinti savo prekės kainą. Pagrindinis įmonės tikslas – sutrukdyti naujiems konkurentams įeiti į rinką ir taip išlaikyti didesnę rinkos dalį. (Pranulis V. ir kt., 1998, p.222)
Į KONKURENTUS ORIENTUOTA STRATEGIJA: – „kai kuris įmonės savo prekės kainą nustato mažesnę negu artimiausio konkurento. Joms atrodo, kad mažesnė kaina pritrauks daugiau vartotojų, tačiau dažnai atsitinka taip, kad vartotojai tokių prekių nevertina kaip konkuruojančių analogų. Vis dėlto įmonė, taikydama į konkurentus orientuotą strategiją, turi numatyti visus galimus konkurentų atsakomuosius veiksmus. Vienas paprasčiausių būdų nuspėti galimą konkurentų reakciją – parengti paprastą scenarijų, t.y. apgalvoti tuos veiksmus, kurių imtųsi įmonės vadovas, jeigu būtų konkuruojančios įmonės vadovas. Tokiam scenarijui reikėtų:
 Numatyti pagrindinius kainos politikos tikslus,
 Nustatyti prekės įsiskverbimo į rinką galimybę,
 Įvertinti prekės privalumus ir trūkumus,
 Įvertinti vidinius įmonės veiklos veiksmus.“ (Pranulis V. ir kt., 1998, p.225)
IŠVADA: rinkodaros kompleksų elementų strateginiai planai: prekės gyvavimo, rėmimo, kainų, į konkurentus orientuotos strategijos padeda geriau įsiskverbti į rinką, nes taikoma daug strateginių įvairių planų.

1.6 RINKODAROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKSMŲ

PLANAS IR KONTROLĖ

Kad rinkodaros planas būtų įgyvendintas P. Kotleris išskiria šiuo 4 reikalingus etapus: analizę, planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę.
 ANALIZĖ – planavimas pradedamas nuo bendrovės išsamios padėties rinkoje analizės. Bendrovė privalo išanalizuoti aplinką, kurioje veikia, ir surasti patrauklias galimybes bei išvengti šios aplinkos keliamos grėsmės. Bendrovė turi taip pat išanalizuoti savo privalumus ir trūkumus bei dabartinius ir galimus rinkodaros veiksmus, kad nuspręstų, kuriomis galimybėmis jai geriausia pasinaudoti. Analizės metu gauta informacija – naudojama kituose planavimo etapuose.
 PLANAVIMAS – sudarydama strateginį planą bendrovė nusprendžia, kokių tikslų kiekvienas verslo padalinys privalo pasiekti. Sudarant rinkodaros planą yra parenkama strategija, kurios dėka bendrovė įgyvendins savo bendruosius strateginius tikslus.
 ĮGYVENDINIMAS – strateginiai planai juos įgyvendinant, paverčiami veiksmais, kurie padeda bendrovei pasiekti savo tikslus. Organizacijos darbuotojai, dirbdami su kitais padaliniais bendrovės viduje ir partneriais už jos ribų, įgyvendina rinkos planus.
 KONTROLĖ – planų ir veiklos rezultatų analizė, įvertinimas bei koreguojantys veiksmai, kurie padeda pasiekti bendrovės tikslus. Atliekant analizę yra gaunama visai šiai veiklai reikalinga informacija bei įvertinimas. ( Kotler P. ir kt., 2003, p.97-98)
IŠVADOS: strategijų įgyvendinimui reikia: išsamios padėties rinkoje analizės, planavimo – strategijos, kaip įmonė įgyvendins savo tikslus, įgyvendinimo – planų pavertimo veiksmais ir kontrolės – atliekant analizę yra gaunama visai šiai veiklai reikalinga informacija bei įvertinimas.

2. „BALTPARK“ VIEŠBUČIO RINKODAROS PLANAS
2.1 „BALTPARK“ VIEŠBUČIO MISIJA, TIKSLAI, RINKODAROS TIKSLAS

Rinkodaros strateginiam planui atlikti pasirinkau viešbutį esantį Vilniuje, Ukmergės g. 363, kuris buvo atidarytas 2001 m. birželio mėnesį. Antrasis “BALTPARK” viešbutis Klaipėdoje, Minijos g. ir Baltijos pr. sankryžoje, atidarytas 2004 m. gegužės mėnesį – tai naujai statomų ir talpių viešbučių tinklas Baltijos regiono šalyse.
“BALTPARK” – tai dviejų žodžių “BALTijos PARKai” trumpinimas, pastaruoju vardu veikia ir UAB. Pasak viešbučio filosofijos: „”BALTPARK” – tai ne tik naujas ir modernus viešbutis, patogi vieta ir šaunūs darbuotojai. Tai kur kas daugiau. Yra šimtai detalių, kurios nekrenta į akį, bet sukuria tai, kas vadinama tikruoju komfortu. Mes tuo pasirūpinome jau dabar.”
“BALTPARK” viešbučio tikslai yra išskirtiniai iš kitų viešbučių, nes savo klientams apie teikiamas paslaugas skelbia aiškiai ir gausiai negailėdami skambių žodžių: „Jūs aptiksite daug šiuolaikinių ir galbūt dar nematytų įtaisų, skirtų Jūsų patogumui ir saugumui užtikrinti, tačiau Jūs niekada nesijausite nepatogiai, nežinodami kaip ir kuo naudotis, nes viską paaiškina paveikslėliai ir tekstai. Iš tiesų – paprasta ir patogu.“
Viešbutis turi savo lozungą, kuris pastoviai naudojamas reklamoje ir informaciniuose tekstuose, taip darydamas poveikį būsimiems potencialiems vartotojams, kurie ketins apsigyventi. Viešbučio lozungas: – “BALTPARK” – “Visiems tinka ir. patinka !”™
Viešbutis akcentuoja savo laimėjimus ir pasiekimus konkurentų tarpe, taip pabrėždamas, kad viešbučio tikslai rimti.

2.2 „BALTPARK“ VIEŠBUČIO PERSPEKTYVŲ TYRIMAS

„BALTPARK“ naudodamas gausią reklamą ir turėdamas kuo geriausią įrangą savo konkurentų tarpe gali labai lengvai atlikti rinkodaros perspektyvų tyrimą. Pasinaudodama SWOT teorine medžiaga išskirsiu viešbučio silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes.

STIPRYBĖS:
 Iš Vilniuje dirbančių didesnių ir turinčių žvaigždutes viešbučių „BALTPARK“dominuoja rinkoje, nes palyginus neaukštomis kainomis užima gerą poziciją.
 Viešbučio novatoriškumas suteikia stiprybės prieš kitus seniau įrengtus viešbučius, kuriems reikia atnaujinti patalpas ir inventorių ir pan.
 Paslaugos suteikiamos kokybiškai, nes iš aptarnaujančio personalo reikalaujama kvalifikuoto aptarnavimo.
 Kaina žema palyginus su kitų viešbučių kainomis. 229 Lt už dvivieti kambarį.
 Vadyba – l.gera, nes naudojamas šveicariškas vadybos modelis.
 Reputacija yra gera. Viešbutis priimtas ir tapo vieninteliu Tarptautinės viešbučių ir restoranų asociacijos (IH&RA) tiesioginiu nariu Lietuvoje. Taip pat tapo Lietuvos viešbučių Asociacijos (LVA) ir Nacionalinės Viešbučių ir Restoranų Asociacijos (NVRA) nariu;
 Už paslaugas galima apsimokėti ne tik grynaisiais pinigais, bet ir mokėjimo kortele (VISA, VISA Electron, EuroCard/Mastercard, Maestro, Globus);
 Erdvi viešbučio automobilių stovėjimo aikštelė;
 2001 m Lietuvos pramoninkų konfederacijos konkurse BALTPARK Vilniaus viešbutis išrinktas metų gaminiu.
 2003 m. lapkričio 19 d. BALTPARK Vilniaus viešbučiui pirmajam Lietuvoje įteiktas tarptautinio aplinkosauginio švietimo fondo FEE “Žaliojo rakto” programos diplomas.
 2005 m. balandžio 14 d. BALTPARK viešbučiai pelnė publikos simpatijų prizą PROFI išvažiuojamųjų furšetų festivalyje
 Užtikrinant profesionalų viešbučio darbo organizavimą, BALTPARK hotels naudoja šią specializuotą viešbutinę įrangą ir pažangiausias programas:
Micros Fidelio Front Office Suite – efektyvus viešbučio valdymas;
HotelBANK – kambarių rezervavimas internete saugiame serveryje;
Ericsson Business Phone 250 – viešbučių telefonijos sistema;
VingCard VC2100 – elektroniniai svečių kambarių durų užrakatai;
TRIO LUX – išskirtinis BALTPARK svečių kambarių apšvietimas;
SCALA HOSPITALITY – pažangi finansinė apskaita;
PHILIPS – speciali TV įranga viešbučiams ir kitos.
 Pramogos ir sportas viešbutyje ir netoliese:
Gyvos muzikos vakarai viešbutyje kartą per savaitę;
Sporto rungtynių ir koncertų transliacija dideliame ekrane viešbučio kavinėje-bare;
Modernus naktinis klubas “Karolinos klubas” (netoliese, – 5 min. automobiliu);
Modernus sveikatingumo kompleksas “Olympic Gym” (netoliese, – 5 min. automobiliu);
AKROPOLIS – didžiausias prekybos ir pramogų centras Baltijos šalyse (netoliese, – 5 min. automobiliu).

Stiprybių yra ir daugiau, tačiau šios išvardintos stiprina viešbučio poziciją rinkoje, nes nedaugeliui viešbučių turintiems tik 3* pavyksta pasiekti tokių rezultatų. Viso to pasiekiama vykdant gerą vadybą ir rinkodaros strategijas.

SILPNYBĖS:
 Nėra baseino, pirties, saunos – vartotojams gal tai yra aktualu.
 Toli nuo miesto centro – blogai, nes nuvykti iki reikiamų įstaigų ar įmonių reikia skirti daugiau laiko, nei gyvenant miesto centre.

GALIMYBĖS:
 Naujos rinkos – geros, nes galima skverbtis į naujas rinkas siūlant savo paslaugą.
 Ekonominiu atžvilgiu – situacija gera, nes paslaugos nėra brangios, todėl ekonomiška klientus apgyvendinti už priimtą kainą.
 Technologijos – puikios, pripažintos aukščiausių vertintojų, tai rodo ir apdovanojimai.
 Didėjant pajamoms – daugės klientų kurie rinksis 3*viešbutį, negu 1*.
GRĖSMĖS:
 Konkurentai – daug, užimantys geras pozicijas rinkoje, pritraukiantys daug klientų apsigyventi į miesto centrą.
Išskirdama viešbučio stiprybes paminėsiu, kokias paslaugas teikia 7-ių aukštų, 84–ių standartinių kambarių viešbutis: nuo aukščiau paminėtų:
Kambariai su didele dvigule lova arba su dviem atskiromis lovomis;
Jungiamieji kambariai (durys tarp dviejų atskirų kambarių – patogu šeimoms);
Kambariai rūkantiems ir nerūkantiems;
Patogieji kambariai svečiams su negalia
Kiekviename kambaryje: Dušas ir WC; Spalvotas TV su distanciniu valdymu, radijo imtuvu ir laikrodžiu – žadintuvu; Palydovinė TV ir TV programos; Telefonas; “TRIO LUX” specialus BALTPARK apšvietimas – “Susikurkite savo nuotaiką”™ !; Papildomam svečių saugumui – akutė duryse, sklendė ir elektroniniai raktai.
Pageidaujant papildomai į svečių kambarius:
Pastatoma papildoma lova – trečioji vieta 40 Lt* , Plaukų džiovintuvas (nemokamai); Lygintuvas ir lyginimo lenta (nemokamai); Medvilninis vonios chalatas – 5 Lt; Mini šaldiklis – 10 Lt*; Mini svarstyklės (nemokamai); Kavos aparatas su kavos ir arbatos pakelių komplektu 2 asmenims – 15 Lt.
Viešbučio pirmojo aukšto fojė: 24 val. per parą veikiantis kioskas su būtiniausiomis prekėmis; Individualūs seifai vertybėms saugoti; Kompiuteris, spausdintuvas ir interneto darbo vieta; Bankomatas; Batų valiklis.
Maitinimas viešbutyje: Gaivinantys gėrimai registratūros kioske – visą parą; Pusryčiai (16 Lt / vienam asmeniui) kasdien nuo 7.00 iki 10.00 val. (pusryčių patalpoje 1 aukšte); Kavinė-baras nuo 7:00 iki 24:00 val.
Įvairios kitos paslaugos ir patogumai verslininkams.

2.3 „BALTPARK“ VIEŠBUČIO BENDROSIOS RINKODAROS STRATEGIJOS

Išnagrinėjusi rinkodaros strategijas galiu remdamasi teorine medžiaga sudaryti šiuos rinkodaros veiksnius:
1. Tiksliniai vartotojai: – „BALTPARK“ viešbutis rūpinasi savo paklausos įvertinimu ir kontrole. Dalyvauja parodose, mugėse pristato savo viešbučio paslaugas neišskirdami klientų kokiais nors požymiais. Kainos viešbutyje laidžia apsistoti vidutines pajamas uždirbantiems asmenims, kuriems viešbučio vieta nesudaro sunkumų, kad yra toliau nuo centro. Rinka nėra segmentuota, taikoma visiems norintiems pasinaudoti paslauga.
Yra sudaromos nuolaidos: Vyresniojo amžiaus svečiams (virš 55 metų) 18%, Jaunimui (iki 26 metų) 10%, Nuolatiniams užsakovams (organizacijoms) nuo 15%, Grupei (nuo 10 kambarių vienu metu) nuo 30%, Savaitgalio kaina (nuo penktadienio iki sekmadienio) 25%. Nuolaidos kaip ir visuose yra nesumuojamos, o klientas pasirenka jam palankiausią.

2. Konkurencinė aplinka Vilniuje didelė. Viešbučių daug, kurie siūlo geras paslaugas, geresnes už kitų. Norint įrodyti, kad būtent šis viešbutis yra geriausias reikia pripažinimo įvairiuose vertinimo konkursuose, turėti vien 3* nepakanka. Vilniuje 3* viešbučių yra 3: „CITY PARK HOTEL“ – centre (510-560 Lt), „Rotonda“ – centre (420 Lt) ir „Žemaitės“ viešbutyje nakvynė dviviečiame kambaryje kainuoja nuo 220 -260 Lt.
3. Visi viešbučiai turi geras pozicijas rinkoje ir reklama daro poveikį vartotojams. „BALTPARK“ iš konkurentų išsiskiria žemiausia kaina 229 Lt ir pakankamai geria pripažintu inventoriumi, įranga, aptarnavimu. Nuo įsikūrimo pradžios darbuotojai ir aptarnaujantis personalas įvairiuose konkursuose užima aukščiausius įvertinus. Viešbutis laimėjimais nesikuklina ir juos skelbia visuomenei, kad vartotojai žinotų, kad gaus kokybiškas paslaugas ir aptarnavimą. Pvz. iš „BALTPARK“ laimėjimų sąrašo: 2001m Lietuvos viešbučių asociacijos (LVA) 5–ajame viešbučių kambarinių konkurse, viešbučio šeimininkės užėmė I–ąją vietą; Lietuvos viešbučių asociacijos (LVA) 3–ajame viešbučio administratorių konkurse, viešbučio darbuotojai, užėmė II–ąją vietą; 2002 m: Viešbučio direktorius L. Pučinskas, vietoje A. Lukoševičiaus, paskirto naujuoju LR turizmo departamento direktoriumi, išrinktas LR viešbučių, motelių ir kempingų klasifikavimo komisijos nariu; 2003 m. lapkričio 19 d. „BALTPARK“ Vilniaus viešbučiui pirmajam Lietuvoje įteiktas tarptautinio aplinkosauginio švietimo fondo FEE “Žaliojo rakto” programos diplomas. Pripažinimų sąrašas yra platesnis.
4. Pozicija – viešbučio tvirta, nes rinkoje užima gerą padėtį. Tikslas išsiskirti iš konkurentų siūlant išskirtinį aptarnavimą ir paslaugų kokybę padeda tik labiau tvirtinti pozicijas.

2.4 „BALTPARK“ VIEŠBUČIO RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ

Rinkodaros kompleksas sudarytas iš pagrindinių 4 elementų, tačiau jam galima priskirti ir kitus svarbius elementus, kaip pvz. filosofiją. Ją „BALTPARK“ viešbutis yra išskyręs savo įmonėje.
Pagrindinis elementas – paslauga, kurią suteikia viešbutis yra apgyvendinimas. Daug papildančių paslaugų suteikia viešbutis savo klientų patogumui. Stengiasi jų srautą plėsti, kad klientai sulauktų į visus jiems iškilusius klausimus atsakymus. Papildomos paslaugos pradedant papildoma pagalve ar antklode ir baigiant naminių gyvūnėlių priežiūra. Remiantis I. Svetikienės knygoje 262 p. pateikta lentele, kurioje nurodoma kokios paslaugos klientams yra svarbiausios galiu teigti, kad viešbutis klientams paslaugas pagal svarbą siūlo būtent taip: 1. apgyvendinimo; 2. maitinimo; 3. telefono, fakso ir pan.; 4. apsaugos; 5. buitines; 6. pramogų; 7. kitas – kurių pakankamai daug „BALTPARK“ viešbutyje.
Rėmimas – viešbučio „BALTPARK“ išvystytas ir gausus. Rėmimas vyksta spaudoje – laikraščiuose ir žurnaluose periodiškai pasirodo straipsniai apie viešbučio pasiekimus ir užsakomoji reklama pristatanti teikiamas paslaugas. Išspausdintoje reklamoje t.y. – kataloguose kur reklamuojami viešbučiai, žinynuose visuose su turizmu susijusiuose leidiniuose „BALTPARK“ viešbučio strateginiai rėmimo planai leidžia savo įmonę išskirti ir pasinaudoti didesniais kiekiais reklamos. Kataloge „Viskas turizmui 2004“ išpirktas didesnis reklaminis plotas nei konkurentų. Informaciniais laiškais, kuriais informuojamos kelionių agentūros ir organizatoriai susilaukia pasisekimo, nes klientai sužino apie šį viešbutį. Reklama per televiziją – pasiekia plačiąją visuomenę ir padaromas veiksmingas poveikis, nes žiūrovai reklamoje mato baltą pastatą su ryškiu pavadinimu „BALTPARK“ ir reklamos garsas, vaizdas, judesys sukelia norą apsilankyti ir pasinaudoti teikiamomis paslaugomis. Taip pat reklama, kuri matoma ant transporto priemonių Vilniaus mieste, ir stenduose ar plakatuose reklamuoja ir praneša apie save. Viešbutis investuoja dideles lėšas į reklamą, nes tai atsiperka.
Viena iš efektyviausių reklamų, kurias naudoja viešbutis tai internetinis puslapis: www.baltpark.lt. Svetainė www.baltpark.com pripažinta pirmuoju technologijų rekordu Lietuvoje dėl didžiausio11 užsienio kalbų skaičiaus. Svetainė paruošta nepriekaištingai, suteikiama visa informacija kokia tik gali dominti vartotoją. Taip pat svetainėje yra leidžiamas mėnesinis laikraštis, kuriame galima paskaityti visas naujienas ir viešbučio aktualijas. Taip pat kas mėnesį yra sukuriamas žaidimas.
Nors viešbutis turi 3*, bet savo pateikimas vartotojams prilygsta aukštą lygį. Ne visi viešbučiai turintys daugiau žvaigždučių sugeba sukurti tokią reklamą svetainėse kur apsilanko potencialūs vartotojai. Kainos atžvilgiu darbe jau minėjau, kad ji žema lyginant su konkurentais, nes ją nustatant buvo atsižvelgta į: kaštus, konkurentų kainas bei kitus vidinius ir išorinius poveikius taip pat į klientų vertės suvokimą. Aukštos kainos nebuvo galima užkelti, nes viešbutis nėra miesto centre, o keliolikos minučių atstumu nuo pagrindinių įstaigų. Pagrindinės apgyvendinimo paslaugos kainų sąrašas:
PASLAUGA KAINA SEZONO METU KAINA ŽIEMOS METU (09 16 – 04 30)
Kambarys su didele dvigule lova
Kambarys su dviem atskiromis lovomis
Verslo klasės kambarys
Erdvusis kambarys (svečiams su negalia)
Papildoma lova (trečioji vieta kambaryje)

229 Lt;
229 Lt;
349 Lt;
229 Lt;
40 Lt. 219 Lt
219 Lt
319 Lt
219 Lt
40 Lt.
2 pav. Viešbutyje nakvynės kaina
Kitas teikiamas paslaugas ir jų kainas minėjau 2.2 darbo skyriuje.
Pardavimų organizavimas vyksta tiesiogiai. Viešbučio darbuotojai tiesiogiai bendrauja su klientais, papildomai galima tik internetu užsisakyti kambarį, bet pardavimas įvyks viešbutyje. Parduodant paslaugą nėra jokių tarpininkų. Administratoriai tiesiogiai naudoja rinkodaros priemones: tiria vartotojų rinką, kuria paslaugas, kurios gali sudominti klientus. Būdingas pardavimo paprastumas ir lankstumas. Tarpininkaujančios įstaigos padeda tik reklamuoti – kelionių agentūros. Tačiau turistai susimokėję už paslaugas kelionių agentūroje, viešbutyje nebeatsiskaitinės, tik norėdami įsigyti papildomą paslaugą kuri nebuvo įtraukta į kelialapį jie mokės.

2.5 „BALTPARK“ VIEŠBUČIO RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTŲ FUNKCINĖS STRATEGIJOS

Viešbutis Vilniuje buvo pastatytas 2001 m. ir rinkai pristatytas kaip 3* viešbutis, kuris propaguoja šveicarišką vadybos modelį ir vakarietiškus svetingumo standartus, taip pat prieinamas kambarių kainas. Pristatant viešbutį visuomenei buvo skirta daug lėšų, nes vartotojus reikėjo informuoti, kad teikiamos paslaugos gali patenkinti jų poreikius ir keliamus reikalavimus
Buvo pritaikyta greito įsiskverbimo strategija, kuri numato mažą paslaugos kainą ir dideles rėmimo išlaidas. 2001 m apgyvendinimo paslauga buvo 199 Lt. Šiuo metu – 229 Lt. Manau, kad dabar yra brandos stadija, nes potencialūs vartotojai nebereikalauja tokio reklamos kiekio, o būsimiems yra pakankamai.
Kadangi reklama yra investicija į „BALTPARK“ viešbučio ateitį, jos finansavimas yra suplanuotas. Sudarydami reklamos strategiją viešbučio darbuotojai kurie rūpinasi jo rėmimu, kruopščiai yra apgalvoję į kokius rinkos segmentus ją taiko. Reklama vyksta dviejuose kategorijose – nacionalinėje ir vietinėje. Reklamos pobūdis skiriasi, nes reklamuojant Vilniuje yra nurodama kur yra viešbutis, o taikant plačiajai visuomenei dar reikia supažindinti. Gera reklamos strategija internetiniame puslapyje informaciją paskelbti 11 kalbų. „BALTPARK“ viešbutis nėra nustatęs, kas gali duoti didžiausią pelną, todėl reklama nėra išskirta vien turistų grupėms ar kita griežtai tikslinė vartotojų grupė.
Kainų strategija pritaikyta verslo žmonėms, bet nebūtinai, nes yra pakankamai žema ir turistams. Daugiausiai klientų yra sulaukiama iš Lietuvos, taip rodo atliktas tyrimas. Todėl kainos tokios, kad galėtų naudotis kiekvienas asmuo norintis apsistoti viešbutyje. Yra taikoma kainos ir kokybės strategija, kai už prieinamą kainą yra suteikiama kokybiška paslauga. Ilgalaikė kaina kuri lieka nepakitusi ilgą laiką, tik kartu su ja gali būti taikomas didelis nuolaidų pasirinkimas. Apie taikomas nuolaidas įsigyjant paslaugą jau darbe minėjau. Mano manymu didelis nuolaidų pasirinkimas taip pat strategija, nes klientas yra motyvuojamas naudotis paslauga ir kitą kartą.
Į konkurentus orientuota strategija siekiama vieno – suteikti kuo geresnes paslaugas negu gali tai duoti konkurentai. Siekiama vis geresnių rezultatų ir pripažinimų. Iš aptarnaujančio personalo reikalaujama kuo didesnio paslaugumo viešbučio klientams. Taip pat prie strateginių planų galiu paminėti, tai, kad darbuotojams uniformas siuva S. Ganžiumianas. Ne kiekviena įstaiga gali sau tai leisti. Taip pat kitos papildomos paslaugos, kurių negali suteikti konkurentai šį viešbutį daro patrauklesnį Todėl „BALTPARK“ viešbutis nori būti pranašesnis už savo konkurentus.

2.6. „BALTPARK“ VIEŠBUČIO RINKODAROS STARTEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKSMŲ PLANAS IR KONTROLĖ

Išanalizavus visą „BALTPARK“ viešbučio rinkodaros planą ir įvertinus jo galimybes rinkoje, naujų veiksmų planų, kuriuos būtų galima pasiūlyti šiam viešbučiui nerandu. Visi strateginiai planai vykdomi labai gerai, tiek rėmimo srityje nieko naujo įvesti nebūtų galima, tiek kainos strategijoje – yra pakankamai nuolaidų ir patogumų. Nebent būtų galima pasiūlyti įrengti baseiną su sauna, nors viešbučio vadovybė šio plano atsisakė motyvuodama, kad kiltų paslaugos kaina, o tai nenaudinga, ir klientams tai nėra būtina paslauga. Tačiau pasiryžus įrengti baseiną su sauna reikėtų atrasti pastate vietą kur būtų galima įgyvendinti šį strateginį planą. Paskyrus atsakingus asmenis, kurie įvykdytų: projekto parengimo, medžiagų užsakymo, darbininkų pasamdymo ir kontrolės vykdymo darbus būtų galima savo klientams pasiūlyti ir dar vieną paslaugą.

IŠVADOS

1. IŠVADA: įmonės misijoje, tiksluose ir rinkodaros tiksle pagrindinis dėmesys skiriamas įmonės pateikimui plačiajai visuomenei. Misija siekiama įgyvendinti įmonės užsibrėžtus tikslus. Įmonės tikslais laikoma: išmatuojamais kokybiniais ir kiekybiniais rodikliais nusakytos užduotys, kurias numatoma įvykdyti per tam tikrą laiką. Rinkodaros tikslai apima tik rinkodaros sritį.

2. IŠVADA: SWOT analizė atliekama norint išskirti: stipriąsias ir silpnąsias bendrovės pusės, galimybės ir grėsmės, norint nustatyti, kurios yra palankios ar nepalankios numatytam tikslui pasiekti.

3. IŠVADA: rinkodaros strategiją pagal P. Kotlerį sudaro: tiksliniai vartotojai, konkurencinė aplinka, paklausos įvertinimas ir prognozė, rinkos segmentavimas, tikslinių rinkų atranka ir pozicionavimas.

4. IŠVADA: rinkodaros kompleksą sudaro: produktas – visuma prekių ir paslaugų, kurias bendrovė siūlo tikslinei rinkai. Rėmimas – veikla, kurios metu vartotojas įtikinamas įsigyti siūlomą produktą. Kaina – pinigų suma, mokama už produktą ar paslaugą. Pateikimas – paslaugos ar prekės pateikimas tiksliniams vartotojams.
5. IŠVADA: rinkodaros kompleksų elementų strateginiai planai: prekės gyvavimo, rėmimo, kainų, į konkurentus orientuotos strategijos padeda geriau įsiskverbti į rinką, nes taikoma daug strateginių įvairių planų.
6. IŠVADA: strategijų įgyvendinimui reikia: išsamios padėties rinkoje analizės, planavimo – strategijos, kaip įmonė įgyvendins savo tikslus, įgyvendinimo – planų pavertimo veiksmais ir kontrolės – atliekant analizę yra gaunama visai šiai veiklai reikalinga informacija bei įvertinimas.

LITERATŪRA

1. Damulienė A. (1996). Paslaugų marketingas turizmas. Vilnius: Lietuvos informacijos institutas.
2. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2003). Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
3. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius S., Viršilaitė R. (2003). Marketingas. Vilnius: The Baltic Press.
4. Lietuvos turizmas 2001 Lithuanian tourism. (2001),Vilnius: Saulės spektras.
5. Svetikienė I. (2002). Turizmo marketingas. Vilnius: Vilniaus kolegija.
6. Vijeikis J. (2003). Rinkodara nuo klasikinės teorijos iki šiuolaikinio pristatymo. Vilnius: Rosma.
7. Viskas turizmui2004. (2004), Vilnius: Eniro.
http://www.baltpark.com/index.php?1120533764
www.vilnius.lt

Leave a Comment