Reklamos poveikio įvertinimas

VILNIAUS KOLEGIJOS VERSLO VADYBOS FAKULTETASVERLO VADYBA – 65303S121

REKLAMOS POVEIKIO ĮVERTINIMAS LAŽYBŲ BENDROVEI „TOP SPORT“

Kursinis darbas

Verslo vadybos fakultetoVV02C grupės studentė ______________ V. KONCEVIČIENĖ (parašas) 2004-05-28

Kursinio darbo vadovas ______________ J. KONTAUTAS (parašas) 2004-05-31

Vilnius2003/2004 m. m.TURINYS

I. Įvadas…………………………………………………………………………………………………. II. Tyrimo metodologija…………………………………………………………………………….1) Tyrimo metodologija…………………………………………………………………..2) Anketos pavyzdys…………………………………………………………………….3) Reklamos reikšmė ir tikslai……………………………………………………….. III. Tiriamoji dalis……………………………………………………………………………………..1) Grafikai……………………………………………………………………………………2) Lentelės………………………………………………………………………………….. IV. Duomenų apibendrinimas………………………………………………………………………. V. Išvados ir siūlymai………………………………………………………………………………… VI. Literatūra ir kiti šaltiniai………………………………………………………………………..

ĮVADAS

Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį. Reklamą mes matome ir girdime visur: važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės, kartais randame reklaminių skrajučių. Todėl ir mano darbas yra apie lažybų bendrovės „Topsport“ reklamą, kokį poveikį ji daro bendrovei. Bendrovės reklamos poveikį aš tyriau Visagino mieste, kuris yra nedidelis ir lažybų punktas jame atidarytas neseniai, todėl manau, kad ši tema yra aktuali. Šio tyrimo pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, kaip reklama veikia lažybų punktą „Topsport“ Visagine, o darbo objektas – reklama ir jos įtaka. Atliekant tyrimą, buvo iškelta tokia problema – naujų klientų nebuvimas. Siekdama iškelto tikslo, tyrimą aš pradėjau nuo respondentų apklausos, naudodama apklausos ir analizės metodus, o teorinei daliai parašyti naudojausi moksline literatūra bei įvairiausiais leidiniais. Taip pat siekdama užsibrėžto tikslo, aš iškėliau šiuos uždavinius: Išnagrinėti UAB „Topsport“ veiklą; Atlikti reklamos poveikio analizę;Pirmojoje kursinio darbo dalyje pateikiama teorinė medžiaga, kuria remiantis buvo parašytasdarbas, apžvelgiama tyrimo metodologija, pateikiamos pagrindinės kursinio darbo sąvokos. Antrojoje dalyje atlikto tyrimo rezultatai pateikiami grafiškai ir įvairiausi duomenys pateikiami lentelėse. Trečiojoje darbo dalyje pateikiamas duomenų apibendrinimas, išvados bei siūlymai, literatūros sąrašas, bei priedai.

TYRIMO METODOLOGIJA

Pagrindinės sąvokos naudojamos šiame darbe: Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimuireikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir analizė. Apklausa – tai pirminės informacijos rinkimo metodas, pasireiškiantisrespondentų atsakymų į pateiktus klausimus registravimu. Azartinis lošimas – toks žaidimas arba abipusės lažybos pagal nustatytąreglamentą, kurių dalyviai, siekdami piniginio laimėjimo, savo noru rizikuoja netekti įmokėtos sumos, o laimėjimą arba pralaimėjimą lemia atsitiktinumas, kokio nors įvykio arba sporto varžybų rezultatas. Lažybų punktas – vieta, kurioje priimamos totalizatoriaus lošėjų statomossumos. Tyrimuose labai plačiai naudojami pirminiai duomenys, kurie gali būti renkami dviem būdais: apklausos ir stebėjimo. Šiame darbe aš pasirinkau apklausos metodą. Apklausa, be abejo, yra svarbiausias pirminių duomenų rinkimo metodas. Apklausos, kaip pirminių duomenų rinkimo metodas, leidžia atsakyti į dažnai iškylančius klausimus: kodėl žmonės ką nors daro ar ko nedaro? Kodėl jie perka ar neperka prekės ar paslaugos? Kodėl jie mėgsta ar nemėgsta prekės ar firmos? Be to, apklausos padeda išsiaiškinti žmonių veiksmus lemiančias priežastis. Skiriama raštiška, žodinė, telefoninė ir kompiuterinė apklausa. Aš trumpai apžvelgsiu raštišką apklausą, nes šiam tyrimui buvo pasirikta būtent ši apklausos forma. Raštiška apklausa – naudojant šią apklausą respondentams duodama anketa; ji gali būti įteikta asmeniškai, nusiųsta paštu, perduota kaip priedas su laikraščiu ar žurnalu. Šiam tyrimui anketos buvo įteiktos asmeniškai, lažybų punkte „Topsport“. Priėmus sprendimą, kokią apklausos formą mes pasirinksime, reikia imtis spręsti apklausos taktikos klausimus. Prie jų priklauso: klausimų formulavimo, atsakymų registravimo ir anketos formavimo klausimai. Klausimų formulavimas: tiesioginiai ir netiesioginiai. Tiesioginiai klausimai yra tie, kuriais bandoma be užuolankų gauti atsakymą į dominantį klausimą. Pavyzdžiui mano anketoje tokie klausimai skamba taip: kokioms lažybų bendrovėms teikiate prioritetą? Netiesioginiai klausimai yra tie, kuriais siekiama gauti informacijos apie respondentui jautrias temas, kai yra tikimybė, jog jis gali pateikti neteisingą atsakymą ar apskritai nenorės atsakyti. Pavyzdžiui, pasirenkant lažybų bendrovę, į ką labiausiai atkreipiate dėmesį? Taip pat anketoje yra atvirų bei uždarų klausimų, keli demografiniai klausimai. Anketos pradžioje pateikiami įvairūs klausimai: tiesioginiai, netiesioginiai, uždari ir tik anketos pabaigoje pateikti trys demografiniai. Tačiau respondento pasirengimas pateikti informaciją priklauso ne tiek nuo klausimų skaičiaus, kiek nuo subjektyviai jaučiamos apklausos trukmės, todėl mano anketa sudaryta iš 12 klausimų, kurie yra nesudėtingi ir užima mažai laiko anketai užpildyti.

Tyrimo imtį sudaro lažybų punkto klientai, bei keli respondentai nesidominantys azartiniais žaidimais. Iš apklaustųjų yra: 29 vyrai, 6 moterys. Apklausoje dalyvavo daugiau vyrų negu moterų. Apklaustųjų amžius apima nuo 18 iki 51 metų.

ANKETA

Aš Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto II kurso studentė atlikdama reklamos poveikio analizę lažybų bendrovei UAB “Topsport”, prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. 1. Ar esate girdėję apie lažybų bendroves? a. taip; b. ne 2. Kokioms lažybų bendrovėms teikiate prioritetą? a. Topsport; b. Orakulas; c. Omnibetas; d. totalizatoriai Internetu

3. Iš kur sužinojote apie lažybų bendrovę “Top sport”?a. iš televizijos; b. iš Interneto; c. iš reklaminių skrajučių;d. iš pažįstamų; e. kita4. Pasirenkant lažybų bendrovę, į ką labiausiai atkreipiate dėmesį?a. paslaugų kokybę; b. aptarnavimo kokybę; c. galimybę daugiau laimėti;d. kitų nuomonę; e. kita 5. Jūsų nuomone, ar pakanka reklamos apie UAB “Top sport” Jūsų mieste?a. taip; b. ne; c. galėtų būti daugiau 6. Kaip vertinate UAB “Top sport” įvaizdį?1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 labai blogas labai geras 7. Ar Jus tenkina paslaugų kokybė? a. taip; b. ne; c. ne visada 8. Ar Jus tenkina aptarnavimo kokybė? a. taip; b. ne; c. ne visada; Jūsų pageidavimai…………………………… 9. Kokią pinigų sumą statote per mėnesį? a.iki 30 lt; b. 30-100 lt; c. 100-500 lt; d. daugiau kaip 500 lt10. Jūsų socialinė padėtis: a. dirbantysis; b. bedarbis; c. studentas; d. pensininkas

11. Jūsų lytis: a. vyras; b. moteris

12. Jūsų amžius:a. 18-25;b. 26-35;c. 36-50d. virš 51.

Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus!

REKLAMOS REIKŠMĖ IR TIKSLAI

Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktinai auditorijai siekiant užsakovo numatytų tikslų.Šiandien reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Aktyvios rinkos sąlygomis, esant didelei prekių ir paslaugų įvairovei, reklama tampa viena svarbiausių esamų ir potencialių pirkėjų, lankytojų ir klientų informavimo, supažindinimo ir susidomėjimą sukeliančių bei įtikinėjimo priemonių. Reklama padeda vartotojui išsirinkti prekę (mano atveju, paslaugą), skatina atskirus pirkėjus, o kartais plačius vartotojų sluoksnius, įsigyti prekę. Ji padeda formuoti interesus, papročius, nuomonę, įveikti klaidas, tarnauja kultūriniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Reklama apibūdina tų ar kitų prekių naudingumą, jų reikšmę, kainas, asortimentą ir kokybę.

Gera reklama gali duoti nemažai naudos paslaugas teikiančiai įmonei ir tų paslaugų pirkėjams. Reklama pirmiausiai tiesiog praneša vartotojui apie paslaugos (prekės) egzistavimą, atkreipia į ją potencialių pirkėjų dėmesį. Be reklamos net labai gera paslauga gali likti nežinoma. Be to, dauguma vartotojų gali nepastebėti naudingas paslaugas teikiančios įmonės. Apibūdinant reklamos reikšmę, galima išskirti socialines ir ekonomines reklamos funkcijas: socialinės funkcijos: informuoja apie mokslo ir technikos pasiekimus;auklėja, šviečia vartotojus; lavina estetinį skonį; įtvirtina racionalius poreikius ir pan.; ekonominės funkcijos: padeda subalansuoti prekių pasiūlą ir paklausą;tobulina ir skatina naujus gyventojų poreikius; padeda pirkėjams orientuotis rinkoje; propaguoja pažangius pardavimo metodus ir pan.

Reklamos tikslai:

 paklausos užtikrinimas; informavimas apie tam tikros paslaugos egzistavimą, jos išskirtinumą; informavimas apie teikiamas paslaugas;Reklamos tikslai nustatomi prieš planuojant ir organizuojant reklaminę veiklą. Jie turiišplaukti iš bendrų marketingo tikslų. Reklamos tikslams pasiekti būtina turėti finansinių lėšų. Numatytos reklamai lėšos paskirstomos atskiriems reklamuojamiems objektams.

Savo kursiniame darbe tyriau reklamos poveikį lažybų bendrovei „Topsport“ Visagine. Mano manymu, labai mažai žmonių žino apie tai, kad Visagine yra atidarytas tokio tipo punktas. Mano pastebėjimais, mieste trūksta reklamos, todėl nėra naujų klientų, o tik pastovūs.

Apie Lažybų bendrovę “Topsport”

 2001 06 29 – Bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikos įmonių rejestre 2002 06 21 – Išduota licencija organizuoti lažybas 2002 11 19 – Atidarytas pirmasis lažybų punktas Lietuvoje, Kaune Vilniaus g. 41 2002 11 21 – Įvyko oficialus lažybų punkto Kaune, Vilniaus g. 41 atidarymas 2002 12 14 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Sodų g. 22  2002 12 21 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Žirmūnų g. 2  2003 01 11 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Fabijoniškių g. 2a  2003 01 18 – Atidarytas lažybų punktas Klaipėdoje, H.Manto g. 42 2003 01 25 – Atidarytas lažybų punktas Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 41 2003 02 01 – Atidarytas lažybų punktas Marijampolėje, Kęstučio g. 4

 2003 02 15 – Atidarytas lažybų punktas Panevėžyje, Respublikos g. 28 2003 02 15 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Laisvės al. 46 2003 02 22 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Konstitucijos g. 12 2003 03 03 – Atidarytas lažybų punktas Alytuje, S.Dariaus ir S.Girėno g. 2 2003 03 10 – Atidarytas lažybų punktas Klaipėdoje, Taikos pr. 28  2003 03 12 – Atidarytas lažybų punktas Mažeikiuose, Žemaitijos g. 20  2003 04 05 – Atidarytas lažybų punktas Šiauliuose, Gardino g. 2  2003 04 05 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Savanorių pr.247  2003 04 12 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Konstitucijos 26  2003 04 26 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Žemaičių pl.23  2003 04 26 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, P.Lukšio g.58 2003 05 10 – Atidarytas lažybų punktas Klaipėdoje, Nidos g. 5 2003 05 10 – Atidarytas lažybų punktas Kėdainiuose, J.Basanavičiaus g. 80  2003 06 07 – Atidarytas lažybų punktas Palangoje, J.Basanavičiaus g. 2 2003 08 23 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, V.Krėvės pr. 8a  2003 08 23 – Atidarytas lažybų punktas Marijampolėje, Vytauto g. 48  2003 08 23 – Atidarytas lažybų punktas Ukmergėje, Gedimino g. 5- 2003 08 25 – Atidarytas lažybų punktas Utenoje, J.Basanavičiaus g. 94- 2003 08 29 – Atidarytas lažybų punktas Panevėžyje, Kniaudiškių g. 6  2003 09 20 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Viršuliškių g. 40  2003 09 20 – Atidarytas lažybų punktas Garliavoje, S.Lozoraičio g. 2 2003 09 20 – Atidarytas lažybų punktas Alytuje, Jaunimo g. 24  2003 09 26 – Žiemos sezonui uždarytas lažybų punktas Palangoje, J.Basanavičiaus g.  2003 09 27 – Atidarytas lažybų punktas Jonavoje, Žeimių g. 1 2003 11 08 – Atidarytas lažybų punktas Visagine, Parko g. 7  2003 11 22 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Baršausko g. 66a 2003 12 06 – Atidarytas lažybų punktas Šiauliuose, Vilniaus g. 220  2003 12 06 – Atidarytas lažybų punktas Plungėje, Vaižganto g. 1 2004 01 10 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Gabijos g. 83  2004 01 17 – Atidarytas lažybų punktas Klaipėdoje, Taikos pr. 61  2004 01 17 – Atidarytas lažybų punktas Panevėžyje, Aukštaičių g. 4 2004 01 17 – Atidarytas lažybų punktas Panevėžyje, Klaipėdos g. 82  2004 01 17 – Atidarytas lažybų punktas Panevėžyje, Klaipėdos g. 103  2004 01 30 – Atidarytas lažybų punktas Druskininkuose, Druskininkų g.  2004 02 05 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Savanorių pr. 350 2004 02 05 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Pramones pr. 16 2004 02 07 – Pirmą kartą Lietuvoje organizuotos lažybos žirgų lenktynėse Sartuos
 2004 02 24 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Raudondvario pl. 166  2004 02 28 – Atidarytas lažybų punktas Kaune, Maironio g. 19 Sporto baras  2004 03 11 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Rygos g. 41 Ikiuka 2004 03 11 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Sėlių g. 54  2004 03 11 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Kalvarijų g. 296  2004 03 11 – Atidarytas lažybų punktas Grigiškėse, Kovo 11-osios g. 39b  2004 03 11 – Atidarytas lažybų punktas Marijampolėje, V.Kudirkos g. 4 2004 03 12 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Gedimino pr. 7 2004 03 20 – Atidarytas lažybų punktas Šilutėje, Lietuvininkų g. 68a  2004 04 02 – Uždarytas lažybų punktas Marijampolėje, Kęstučio g.  2004 04 03 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, S.Batoro g. 154  2004 04 12 – Atidarytas lažybų punktas Klaipėdoje, Šilutės pl. 40a  2004 04 12 – Atidarytas lažybų punktas Alytuje, Naujoji g. 2  2004 04 24 – Atidarytas lažybų punktas Jonavoje, Žemaitės g. 4  2004 04 26 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Žemynos g. 2  2004 04 26 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Kalvarijų g. 98  2004 05 01 – Atidarytas lažybų punktas Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 34a  2004 05 27 – Atidarytas lažybų punktas Vilniuje, Sausio 13-osios g. 2  2004 05 28 – Atidarytas lažybų punktas Šiauliuose, Lyros g. 13 2004 05 28 – Atidarytas lažybų punktas Palangoje, Vytauto g. 98

Uždaroji akcinė bendrovė “Top sport” lažybas rengia vadovaudamasi LR Azartinių lošimų įstatymu. Bendrovei rengti lažybas lažybas Valstybinė lošimų priežiūros komisija išdavė licenciją. UAB “Top sport” veikia Akcinių bendrovių ir kitų galiojančių įstatymų nustatyta tvarka bei turinti licenciją organizuoti lažybas, kurių lošimo reglamentą yra patvirtinusi Valstybinė lošimų priežiūros komisija. Bendrovė vykdo centralizuotą įmokų priėmimo ir laimėjimų išmokėjimo apskaitą. Įgyvendinant šią nuostatą, duomenys iš lažybų punktų du kartus per dieną – darbo dienos pradžioje ir pabaigoje – per tiesioginio ryšio kompiuterinio tinklo sistemą perduodami į centrinį kompiuterį. Siekiant patikrinti duomenų perdavimo tikslumą ar esant bendrovės veiklą kontroliuojančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pageidavimui, bet kuriuo metu galima gauti duomenis iš bet kurio Bendrovės lažybų punkto, centriniu kompiuteriu prisijungus prie šio punkto kompiuterio.

Lažybų punkto “Tops port” idėja:Kaip ir kiekvienas lietuvis, aš nuo pat vaikystės žaidžiau krepšinį. 1991-1993 metais gyvenau Čekijoje, kur rungtyniavau profesionaliai. Ten pats lankiausi viename lažybų punkte, visai patiko. Jau tada pagalvojau, kad reikėtų įsteigti lažybų bendrovę ir Lietuvoje. 1993 metais grįžau į Tėvynę, kurį laiką žaidžiau Kauno “Žalgirio’ komandoje. Tačiau puikiai supratau, kad sportininko karjera toli gražu ne amžina, tad visada galvojau, kaip galima būtų suderinti malonumą sportuoti su darbu. Ir apie lažybas nepamiršdavau, bei tuo metu Lietuvoje buvo uždrausti azartiniai žaidimai: ką nebandžiau padaryti, visada atsitrenkdavau lyg į sieną. Bet kai tik lošimus Lietuvoje legalizavo, pradėjome steigti lažybų kontorą ir 2001 metais įregistravome “Top sport’ą”. Pirmieji klientai:Pirmieji mūsų klientai buvo viena anglų pora, kurie eidami pro šalį užsuko į mūsų lažybų punktą. Tikėjosi, kad… čia jie galės “statyti” už jiems patikusius žirgus, tačiau jiems buvo paaiškinta, kad lažinamasi tik dėl sporto varžybų rezultatų. Taigi pirmieji pas mus pradėjo lankytis būtent užsieniečiai, nes daugelyje šalių panašios lažybos vyksta jau seniai. Vėliau užeidavo žmonės, susidomėję, kas tai – tiesiog praeidami pro šalį.

1. Ar esate girdėję apie lažybų bendroves?1 lentelėAmžius Taip Ne18-25 14 26-35 11 136-50 4 virš 51 1 Iš viso 30 1

1 pav. Ar esate girdėję apie lažybų bendroves?

Iš 1 lentelės galime pastebėti, jog iš mano apklaustųjų respondentų apie lažybų bendroves nėra girdėjęs tik vienas respondentas, visi kiti apklaustieji žinojo apie tokio tipo bendroves.

2. Kokioms lažybų bendrovėms teikiate prioritetą?2 lentelėAmžius Topsport Orakulas Omnibetas Internetu18-25 14 – – –26-35 11 – – –36-50 4 – – 2virš 51 1 – – –Iš viso 30 – – 2

2 pav. Kokioms lažybų bendrovėms teikiate prioritetą?Iš 2 lentelės ir 1 pav. matome, kad vartotojai daugiausiai naudojasi UAB „Topsport“ paslaugomis. Taip pat iš 1 pav. galime spręsti, kad lažybų bendrovė „Topsport“ turi daugiau klientų, negu kitos bendrovės.

2. Iš kur sužinojote apie lažybų bendovę „Topsport“?3 lentelėAmžius Iš televizijos Iš interneto Iš rekl. Skrajučių Iš pažįstamų Kita18-25 5 7 2 3 126-35 2 3 2 3 236-50 1 1 2 2 1virš 51 1 Iš viso 9 11 6 8 4

3 pav. Iš kur sužinojote apie lažybų bendrovę „Topsport“?4. Pasirenkant lažybų bendrovę, į ką labiausiai atkreipiate dėmesį?Amžius Pasl. Kokybę Aptarn. Kokybę Galim. Daug. Laimėti Kitų nuomonę Kita18-25 3 8 4 126-35 4 7 4 36-50 2 2 virš 51 1 1 Iš viso 10 15 11 1

4 pav. Pasirenkant lažybų bendrovę, į ką labiausiai atkreipiate dėmesį?

5. Jūsų nuomone, ar pakanka reklamos apie UAB „Topsport“ jūsų mieste?Amžius Taip Ne Galėtų būti daugiau18-25 3 9 226-35 1 7 436-50 1 2 1virš 51 1 Iš viso 5 19 7

5 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka reklamos apie UAB „Topsport“ jūsų mieste?

6. Kaip vertinate UAB „Topsport“ įvaizdį?Amžius 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1018-25 1 1 2 5 1 426-35 1 1 4 2 1 136-50 2 1 1 virš 51 1 Iš viso 2 4 7 10 2 5

6 pav. Kaip vertinate UAB „Topsport“ įvaizdį?

7. Ar Jus tenkina paslaugų kokybė?Amžius taip ne Ne visada18-25 10 426-35 6 1 436-50 3 1virš 51 1Iš viso 19 1 10

7 pav. Ar jus tenkina paslaugų kokybė?

8. Ar Jus tenkina aptarnavimo kokybė?Amžius taip ne Ne visada18-25 13 126-35 10 136-50 4 virš 51 1 Iš viso 28 2

8 pav. Ar jus tenkina aptarnavimo kokybė?9. Kokią pinigų sumą statote per mėnesį?Amžius Iki 30 lt 30-100 lt 100-500 lt Daugiau 500 lt18-25 7 5 2 26-35 3 4 2 236-50 2 2 virš 51 1 Iš viso 10 12 6 2

9 pav. Kokią pinigų sumą statote per mėnesį?10. Jūsų socialinė padėtisAmžius Dirbant. Bedarbis Studentas Pensininkas18-25 5 11 26-35 10 1 1 36-50 4 virš 51 1Iš viso 19 1 12 1

10 pav. Socialinė padėtis

11. Jūsų lytisAmžius Vyras Moteris18-25 12 226-35 10 336-50 2 1virš 51 1 Iš viso 24 6

a) b)11 pav. Skirstymas pagal lytį

12. Jūsų amžius18-25 1426-35 1236-50 4virš 51 1Iš viso 31

12 pav. Skirstymas pagal amžiųDuomenų apibendrinimas

Šio darbo tikslas – išsiaiškinti, kaip reklama veikia lažybų punktą „Topsport“ Visagine. Šį tyrimą atlikau remiantis suriktais duomenimis bei teorine medžiaga. Be abejo, siekiant surasti efektyviausias priemones, labai naudinga atlikti apklausą ir sužinoti pačių vartotojų nuomonę. Todėl buvo apklausiami asmenys, besinaudojantys lažybų bendrovių paslaugomis.

Apklausoje dalyvavo virš 31 respondento. Tai gerokai mažesnis respondentų skaičius, negu tikėjausi, nes daugelis paprasčiausiai atsisakė užpildyti anketas. Manau, kad iš to nenoro dalyvauti apklausoje taip pat galima daryti tam tikras išvadas apie apklausiamųjų abejingumą ir nesidomėjimą panašiomis iniciatyvomis. Apklausoje dalyvavo daugiau vyrų negu moterų. Daugiausia respondentų (vyrų) yra nuo 18 iki 25 metų (48%), truputį mažiau yra nuo 26 iki 35 metų (40%), ir tik 8% ir 4% – respondentai, kuriems nuo 36 iki 50 ir virš 51 metų. Dauguma apklaustųjų moterų yra nuo 26 iki 35 metų – 50%, nuo 18 iki 25 – 33%, nuo 36 iki 50 metų – 17%, o virš 51 metų nebuvo apklausta nė viena moteris. Savo darbe moterų aš neapklausinėjau daug, nes tokio tipo vietose dažniausiai renkasi vyrai ir tik labai retai moterys, be to, kai kurios moterys ateina už savo vyrus. Pagal 10 pav. matome, kad dauguma apklaustųjų yra studentai ir dirbantieji. Iš to galima spręsti, kad jaunimas daug labiau susidomėjęs lošimais. Kadangi mano darbas yra apie reklamos poveikį, norėčiau trumpai apibendrinti 5 pav., kuriame matyti, kad dauguma apklaustųjų mano, jog reklamos apie lažybų punktą tikrai yra mažai, o dalis mano, kad jos galėtų būti daugiau. Dėl to punkte nėra naujų klientų. Beveik visi apklaustieji yra girdėję apie lažybų bendroves ir labiausiai teikia prioritetą UAB „Topsport“. Tačiau tai gali būti dėl to, kad kol kas Visagine daugiau nėra jokių kitų lažybų punktų – t. y. konkurentų, todėl klientai neturi pasirinkimo.Apie bendrovę žmonės daugiausiai sužinojo iš televizijos ir Interneto, dalis iš pažįstamų. Iš to galima daryti išvadą, kad reikia daugiau reklamos, kažkaip sudominti žmones.