Įmonė „Gardėsis“

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1. Marketigo komplekso programos elementai…………………………………………………………………………32. Marketingo orientacija įmonėje………………………………………………………………..….43. Įmonę „Gardėsis“įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai………………………..84. UAB „Gardėsis“ įmonės rinka Lietuvoje…………………………………………………………………………….95. UAB „Gardėsis“prekės vartotojų rinkoje segmentavimas……………………………………….136. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui……………….……157. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas…………………………………………………158. Kainų nustatymas, jų strategijos…………………………………………………………………179. Gaminio pateikimo strategija…………………………………………………………………….1910. Gaminių rėmimo strategija………………………………………………………………………2011. Įmonės prekių SWOT analizė…………………………………………………………………………………………23

IŠVADOS…………………………………………………………..……………………………….24LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………………….25

2ĮVADAS

Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojama strategija, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkmingą darbo organizavimą. Darbo uždaviniai – pagrindinis darbo uždavinys UAB „Gardėsis“ praktinė verslo analizė. Aprašyti ir paaiškinti kaip įmonėje veikia marketingo skyrius, jo elementai pritaikyti sėkmingam įmonės gyvavimui. Kaip sistemingai yra taikomi marketinginiai tyrimai – jų dėka įmonė sėkmingai integruoja į įvairias pasaulio šalių rinkas. Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas. Atlikti įmonės verslo analizę, marketingo tyrimo procesą, pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš pirminių ir antrinių tyrimų šaltinių.Marketingas – tai ne tik rinkos tyrimo preimonių sistema, bet ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą. Tam turi būti panaudojami išsamūs marketingo veiksmai – marketingo tyrimai, planuojant, nustatant kainas, idėjų, prekių paskirstymą, siekiant sukurti mainus, patenkinančius individų tikslus. Marketingo tyrimai – tai marketingo valdymo problemų sprendimui reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas, analizė. Praktinis tyrimo naudingumas leis: įvertinti situaciją, numatyti galimus pokyčius, apibrėžti naujus tikslus, parengti strategijas, suformuoti marketingo priemones. Atlikus įmonės „Gardėsis“ verslo analizę, marketingo komplekso programos elementus, pateikiamas darbo rezultatas: kompleksinis rinkos tyrimas, vartotojų poreikių, rinkos segmentų analizė, konkurencijos, kainų ir konkurentų kainų politikos išsiaiškinimo, prekybos paslaugų, reklamos analizė.

31. Marketigo komplekso programos elementaiĮmonė – yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų numatyta tvarka, tam tikrai ūkinei komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiagų daiktinių, finansinių ir materialinių aktyvų jos teisių ir pareigų kompleksas.Šiame darbe atliksime sukurtos įmonės UAB „Gardėsis“ marketigo planą. Ši įmonė įsikūrusi Vilniuje. Tai moderni, šiuolaikinė mėsos perdirbimo įmonė. UAB „Gardėsis“ dirbs apie 500 energingų, mėgstančių naujoves žmonių, bei aukštos kvalifikacijos specialistų. Įmonė manoma, kad kasdien pagamins po 30 – 35 tonas produkcijos arba maždaug 170 pavadinimų virtų, rūkytų ir parūkytų gaminių. Įmonė turės savitą darbo organizavimo, vadovavimo ir produktų gamybos stilių. UAB „Gardėsis“ avienos, jautienos ir kiaulienos kumpiai, dešros ir dešrelės, virti ir rūkyti gaminiai, bus gaminami pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. UAB „Gardėsis“ mėsos gaminiai bus aukštos kokybės, plataus asortimeno, įvairiems skonio bei noro tenkinimams. UAB „Gardėsis“ asortimentą sudaris apie 300 pavadinimų įvairiausių gaminių. Asortimentas – tai paslaugų (prekių) rinkinys, kurį tam tikru metu rinkai pateikia įmonė. Asortimentas orientuotas į pirkėjų poreikius, pagal sudarytą tos įmonės asortimento politikos strategiją. Pasiūlą įmonė derina su tikslinės rinkos poreikiais ir tam tikru būdu sudarytu asortimentu valdo bei skatina paklausą.

Įmonės „Gardėsis“ gaminamos produkcijos asortimentas bus pritaikytas įvairias pajamas turintiems vartotojams, jo pasiūla būtų tokia:Karšto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.Šalto rūkymo kumpiai, skilandžiai, dešros ir dešrelės.Virti – rūkyti kumpiai, dešros, dešrelės ir vyniotiniai.Virtos dešrelės ir dešros.Virti įvairūs šventiniai vyniotiniai.Šviežios avienos, kiaulienos ir jautienos pusfabrikačiai (dešrelės, kepsneliai).Šviežios avienos, kiaulienos ir jautienos kumpiai, nugarinės, sprandinės.Šaldyti pusgaminiai.

4

2. Marketingo orientacija įmonėje. Kiekvienos įmonės marketingas vadovaujasi tam tikra koncepcija – tai į vartotoją orientuota tikslinė įmonės filosofija. Marketingas – tai ne tik rinkos tyrimo priemonių sistema, bet ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą. [3, 3psl.].Įmonėje „Gardėsis“ marketingas bus apibrėžiamas kaip planavimo, kainų nustatymo procesas, idėjų, gaminamos produkcijos pateikimo strategijos, produkto realizavimas, įėjimas į rinką. Marketingo skyrius įmonėje užims didelę reikšmę, jam bus skiriama daug dėmesio. Įmonė įrengs modernius kabinetus, šiuolaikiškus, su efektyvia telekomunikacijų susisiekimo įranga. Skyriuje bus įdarbinti kvalifikuoti specialistai: marketingo direktorė, pardavimų vadybininkai, planavimo, realizacijos skyrių, užsakymų priėmimo vadybininkai (žr. 1pav.). Kartą per savaitę rengiami susirinkimai marketingo skyriuje, aptariami nauji strateginiai veiksmai, vertinama rinkos aplinka, konkurentų produkcijos įvertinimas, nuolat aptariama įmonės gaminių kokybė, naujos idėjos produkcijos gerinimui.

1 pav. Marketingo padalinio struktūra UAB „Gardėsis“5Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus. Svarbiausios koncepcijos yra: gamybos, prekės, pardavimo, marketingo, socialinio etinio marketingo koncepcijos. Tačiau, pats pagrindinis šios įmonės marketinginis tikslas yra – orientacija į vartotojus, taigi nuo šios orientacijos prasideda ir kitos. Įmonėje „Gardėsis“ , kuri bus nepertraukiamos gamybos įmonė, ir kuri nuolat daug dėmesio skirs savo gaminamai produkcijai, galima teigti, jog įmonė naudosis visomis marketingo koncepcijomis. Naudodama prekės koncepciją – įmonė nuolat tobulins savo gaminamos produkcijos asortimentą, ji gamins ne tik jautienos ir kiaulienos produktus, bet svarbiausia – avienos, kaip žinia tai rinkoje bus naujovė. Taip patenkindama vis daugiau vartotojų norų. Pardavimo koncepcija – įmonėje taip pat yra svarbi. Skirdama daug dėmesio savo gaminamai produkcijai, UAB „Gardėsis“ daug dėmesio skirs ir tos produkcijos realizavimui –pardavimui. Ji rūpinsis ne tik skoniu, bet ir jos prekine išvaizda. Naujai iš avienos pagamintoms prekėms pristatyti bus rengiamos degustacijos pardavimo vietose, taip pat vadybininkų pagalba bus pristatoma naujo gaminio pakuotė bei kaina prekybos tinklams. Kita įmonėje naudojama koncepcija – marketingo. Šį koncepcija gamybinėje įmonėje bus susieta su sėkmingu produkcijos pardavimu. UAB „Gardėsis“ gamybos skyrius, siekdamas kuo daugiau patenkinti vartotojų skonio poreikius, marketingo skyriaus tikslas – maksimalus vartotojų sukūrimas, tai sėkmės pagrindas. Tokia kaip socialinio etinio marketingo koncepcija, taip pat bus naudojama įmonėje. Nes jos gaminama produkcija ne tik plataus asortimento ar gero įvaizdžio sukūrimas, bet ir sveiko maisto produkcija. Gaminama produkcija – tai produktai pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. Kokybę ir šviežumą užtikrins ne tik tai, kad gaminant gaminius saikingai naudojami konservantai, bet ir tai, kad gamybos procesas bus kontroliuojamas. Žaliavą įmonė auginasis pati – Lietuvoje, vartos lietuvišką skerdieną. Turės moderniai įrengtą skerdyklą, importo žaliava nesinaudos, todėl „Gardėsis“ mėsos gaminiai turėtų būti pripažinti Europos veterinarijos specialistų. UAB „Gardėsis“ bus įdiegta kokybės ir saugos sistema, kuri užtikrins gaminių kokybę ir saugą kiekviename gamybos žingsnyje, pradedant nuo žaliavų priėmimo ir baigiant gaminiu.

6

Maisto saugos aspektas reiškia, kad nėra jokio su produktu susijusio fizinio, cheminio ar mikrobiologinio pavojaus, galinčio sukelti pavojų klientų sveikatai. Taigi iš integruoto marketingo pozicijų bus koordinuojama visa įmonės veikla. Įmonė „Gardėsis“ gerai išmanys savo tikslų siekimo sistemą ir jiems įgyvendinti naudoja marketingo skyrių (žr. 2 pav.) .

2 pav. Marketingo darbų eigaMarketingo veiksmai pradedami nuo įmonės tikslų nustatymo, nuolat renkami duomenys apie vartotojus ir konkurentus, aktyviai tiriama rinka, intensyviai vykdo ir agresyviai panaudoja pardavimo priemones. Aktyviai tiriant rinką įmonė turės patikimus ir išsamius duomenis apie vartotojų poreikius, jų elgseną, tai pirmiausia vartotojų poreikių tenkinimas. Įmonės „Gardėsis“ marketingo devizas – pritraukti kuo daugiau vartotojų.

7

Marketingo ir pardavimo vadybininkų veiksmų seka:orientacija į vartotojus; grįžtamasis ryšis iš vartotojų;vartotojų išreikšti reikalavimai;sutarties analizė, katalogai, reklaminė medžiaga;komunikavimas su vartotojais;monitoringas (vartotojo pasitenkinimo) ir matavimai;vartotojo patenkinimas.

3. Įmonę „Gardėsis“ įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementaiMarketingo aplinką sudaro mikroaplinka ir makroaplinka. Mikroaplinka – tai veiksniai, kurie tiesiogiai susiję su įmone, jos galimybėmis. Tai vartotojai, tarpininkai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos . Įmonės „Gardėsis“ mikroaplinką sudarys darbuotojai, akcininkai, tiekėjai, pačios įmonės vidaus struktūra, marketingo tarpininkai. Tačiau marketingo aplinka įmonėje nuolat keisis, ir dažniausiai keisis gaminamos produkcijos technologija, jų įvairovė. Nuolat bus kuriamos produkcijos naujovės įvairioms šventėms, pasiruošimai ir dalyvavimai mugėse, pristatant naujus, vienetinius, tačiau laikinus produkcijos gaminius. Mikroaplinkai įtaką daro makroaplinka. Įmonės „Gardėsis“ makroaplinką sudarys visuomeniniai, teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai, tai konkurentai su kuriais nuolat varžysimės; profsąjungos – kur įmonė, kaip remianti organizacija; visuomeniniams interesams atstovaujančios grupės, kokybės, higienos, darbų saugos, konkurencijos kontrolės tarnybos – kurios, vadovaujantis LR įstatymais, kontroliuoja įmonės veiklą; finansų institucijos – mokesčiai, įvairūs atsiskaitymai už tam tikras paslaugas (pvz. kreditas); pirkėjai – įmonės gaminamos produkcijos vartotojai; paskirstymo tinklo įmonės – kompiuterinės, telefonų įrangos, elektros tinklų, dujų tiekimo priežiūra; teismai – tai bylinėjimasis su skolininkais, ar kitais pažeidėjais; švietimo ir mokslo institucijos – kurias įmonė remia finansiškai, ar kitaip suteikdama parama; šalies Vyriausybė ir savivaldybės – įmonė remsis ir vykdys LR Vyriausybės išleistais įstatymais, ar kitomis teisės ir moralės normomis, savivaldybės teikiamais nurodymais ar bendradarbiavimu. Technologinė aplinka – tai poveikis marketingui, jis reiškiasi naujų prekių kūrimu, esamų prekių tobulinimu, taip pat naujų technologijų kūrimu.

84. UAB „Gardėsis“ įmonės rinka Lietuvoje4.1. Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje. Lietuvos rinkoje veikia nemažai mėsos perdirbimo įmonių. Stambiausios ir tarpusavyje konkuruojančios įmonės yra:

UAB „Nematekas” – Dovainonių km., Rumšiškės, Kaišiadorių rajonas. Tel. 8-346 46723, faks. 8-346 69377, el.paštas nematekas@nematekas.balt.net; tinklapis internete www.nematekas.lt.

UAB „Utenos Mėsa” – Pramonės g. 4, Utena, tel. 8-389 51877, faks. 8-389 69060, el.paštas sekret@mesa.lt ;

UAB „Samsonas” – Kęstučio g.74b, Kaunas, tel. 8-37 390490, faks. 8-37 390495, el.paštas ofisas@samsonas.omnitel.net ; tinklapis internete www.samsonas.lt

UAB „Natanga” – Mažrimai, Šilalės rajonas, tel.8-449 45969, faks. 8-449 45969, el.paštas info@natanga.lt , tinklapis internete www.natanga.lt .

AB „Krekenavos agrofirma” – Sporto g. 8, Krekenava, Panevėžio rajonas, tel. 8-45 505301, faks. 8-45 505331, el.paštas sekret.krek@takas.lt ; tinklapis internete www.krekenavosagr.lt .

AB „Vilniaus mėsos kombinatas” – Savanorių pr. 219, Vilnius. Tel. 8-5 2653031, faks. 8-5 2653317, el.paštas vmkdir@takas.lt ;

UAB „Biovela“ – Dūkštų k. , LT-14222, Vilniaus rajonas. Tel. + 370 5 2461 280, Faks.+ 370 5 246 1294, el.paštas: info@biovela.lt.

94.2 Įmonių išdėstymas geografiniu principu

3 pav. Įmonių išdėstymas geografiniu principu

BIOVELA

NEMATEKAS

UTENOS MĖSA

KREKENAVOS AGROFIRMA

SAMSONAS

VILNIAUS MĖSOS KOMBINATAS

NATANGA104.3 Konkurentų gaminama produkcija.

1.UAB „Samsonas“ gamina apie 120 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :virtos dešros, virtos subproduktintos ir kepeninės dešros, virtos dešrelės ir sardelės, karštai rūkytos dešrelės, virti vyniotiniai, virtos rūkytos dešros, karštai rūkytos dešros, karšto rūkymo gaminiai, šaltai rūkytos dešros, šaltai rūkyti gaminiai, rūkytos tepamos dešros. 2. UAB „Natanga“ gamina 200 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :virtos dešrelės ir sardelės, virtos dešros, parūkytos dešros ir dešrelės, karšto rūkymo gaminiai, paštetai ir kepeninės dešros, vyniotiniai, rūkyti gaminiai, vienetiniai gaminiai, paukštiena, rūkytos dešros ir dešrelės, kiti gaminiai, troškiniai, drožiniai.3.UAB „Utenos mėsa“ gamina 120 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :virtos dešrelės ir sardelės, virtos dešros, parūkyti gaminiai, vištienos dešros, paštetai, rūkyti gaminiai, vytintos dešros.4.UAB „Nematekas“ gamina 200 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :rūkytos ir parūkytos dešros, dešrelės, skilandžiai, įvairūs vyniotiniai, virti gaminiai, kepsniai ir kepsneliai, šašlykas, kalakutienos ir vištienos gaminiai. 5.UAB „Biovela“ gamina 200 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :šaltai rūkytos dešros ir dešrelės, vytintos dešros, gurmanams, lietuviški tradiciniai gaminiai, karšto rūkymo gaminiai, karštai rūkyti jautienos ir kiaulienos gaminiai, dešrelės ir sardelės.6.AB „Vilniaus mėsos kombinatas“gamina 200 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :karštai rūkytos dešros ir dešrelės, virti ir marinuoti gaminiai, paštetai, kumpiai, šaltai rūkyti gaminiai.7. AB „Krekenavos agrofirma“gamina 200 pavadinimų gaminių. Šių gaminių rūšys yra šios :rūkytos ir parūkytos dešros, dešrelės, skilandžiai, įvairūs vyniotiniai, virti gaminiai, kepsniai ir kepsneliai, šašlykas, kalakutienos ir vištienos gaminiai. Kaip pastebėjote visos šios stambiausios mėsos įmonės pateikia labai panašią produkciją. Todėl ir jų teikiamos paslaugos nesiskiria viena nuo kitos.

4.4 Konkurentų gaminamos produkcijos kainos ir kainų taikomos strategijos.Visų septynių stambiausių mėsos įmonių kainos yra panašios kaip pvz.: 9,99Lt. arba 11,99Lt. Tokios kainos yra todėl, kad visos šios įmonės turi bendrą kainų strategiją. Šios įmonės atsižvelgia į vartotojo psichologinius veiksnius, tai yra, vertindamas kainą, vartotojas nesąmoningai daugiau dėmesio kreipia į pirmuosius kainos skaitmenis.11 Mažiausiai svarbi jam atrodo trupmeninė kainos dalis. Todėl daug dažniau pasitaiko kainos 9,98 ; 59,99 litų; o ne 10 ar 50 litų. Pirmąsias dvi kainas vartotojas nesąmoningai laiko gerokai mažesnėmis, todėl prekių tokiomis kainomis parduodama kur kas daugiau. Nesuapvalinta kaina vartotojui dar maloni ir dėl to, kad drauge su nupirktąja preke jis gauna gražos. Be to nesuapvalinta kaina vartotojui gali atrodyti kaip tam tikra nuolaida. Imdamosios šios srategijos įmonės daugiau parduoda prekių.

4.5 Konkurentų gaminamos produkcijos pateikimo metodas ir pateikimo strategija. Konkurentų gaminamos produkcijos pateikimo metodas yra mažmeninė prekyba, o pateikimo strategija prekybos centrai.

4.6 Konkurentų taikoma prekių rėmimo politika.Šios įmonės taiko komunikacijos metodus: prekių ekspozicijos pardavimo vietose, reklama, mugės, katalogai, plakatai, konkursai ir t.t.

4.7 Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys.

Mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje konkurencija yra plataus profilio, jos išsiskiria savo gaminamos produkcijos prekiniu ženklu, įpakavimu, gaminio technologija, išvaizda, įvairiais naujų prekių pristatymo metodais ir kitais privalumais. Siūlomų mėsos gaminių yra didelė įvairovė ir žmonės laikui bėgant pasirenka savo mėgstamiausią, gaminamos produkcijos įmonę. Taip susiformavo, didžiausia gaminių paklausą, turinčios stambiausios mėsos perdirbimo įmonės, taip pat jų užimama rinkos dalis Lietuvoje (žr. 4 pav.).

4 pav. Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys(Duomenys www.apklausa.lt )

125. UAB „Gardėsis“ prekės vartotojų rinkoje segmentavimas Rinkos segmentavimas – tai į vartotoją orientuota filosofija. Tai strategija, galinančią įmonę padalyti rinką į atskirus segmentus, kurie apibūdinami vienoda reakcija į marketingo veiksmus. Įmonės „Gardėsis“ rinką užims individualūs vartotojai. Individualūs vartotojai, pagal rinkos segmentavimo kriterijus yra : geografinis, demografinis, psichografinis ir elgesio. Įmonės „Gardėsis“ avienos, jautienos, kiaulienos virtų, rūkytų ir parūkytų dešrelių vartotojų rinkos segmentavimas demografiniu, geografiniu, psichografiniu ir vidaus elgesio kriterijais:Demografinis – tai rinkos skaidymas pagal įvairius demografinius požymius: lytį, amžių, šeimos dydį, šeimos gyvenimo ciklo etapą, užsiėmimą, išsilavinimą, pajamų dydį, religiją, rasę, tautybę ir kt. Pagal amžių ir lytį – virtų ir parūkytų dešrelių vartotojai – daugiausia vaikai ir vyrai, nes tai greitai ir lengvai paruošiami gaminiai suvartojimui. Pagal kitus demografinius požymius – užsiėmimą, išsilavinimą ir pajamų dydį – virtos ir parūkytos dešrelės pasižymi savo patogia pakuote ir įpakavimu, kainų lygių, nes asortimente vyrauja platus pasirinkimas kainų atžvilgiu, tai gaminys – įvairias pajamas turintiems vartotojams. Be to jos yra populiarios vartotojų rinkoje savo privalumu – tai maistas visiems gyvenimo atvejams, tiek gamtoje, tiek kelionėje ar kitoje išvykoje, pertraukos metu, tiek studentams, tiek moksleiviams jos yra patogios vartoti tiesiog išėmus iš pakuotės.Geografinis – tai segmentavimas pagal geografinį kriterijų remiasi rinkos suskaidymu pagal geografinius vienetus: valstybes, regionus, miestus ir kaimus. [3, 24psl.].UAB „Gardėsis“ mėsos gaminius realizuos į įvairius Lietuvos miestus, miestelius, gyvenvietes ir kaimus, ir visur kitur, kur tik gyvena žmogus. Nes tai maisto produktas, kuris žmogui reikalingas, kaip ir bet kuris kitas maistas, palaikantis gyvybės funkcijas. Tačiau realizuojama skirtingai, priklausomai nuo atstumo ir gyventojų tankumo. Kadangi mėsos gaminių virtų ir parūkytų dešrelių asortimentas yra platus tiek savo įvairove ir kainų lygiu, tai didžiuosiuose miestuose, kur pragyvenimo lygis yra aukštas, kur dauguma žmonių gali sau leisti rinktis, čia pasiūla diktuoja paklausą, labiau yra perkamos aukštos kokybės ir brangesnės dešrelės, taip pat čia parduodama daugiau įvairaus skonio gaminių, o ir vartotojai perka didesniais kiekiais mėsos gaminių didžiuosiuose miestuose nei miesteliuose. Miesteliuose ir gyvenvietėse žmonių tankumas ir pragyvenimo lygis yra mažesnis, čia paklausa diktuoja pasiūlą.

13Esant vidutinėms ir minimalioms pajamoms, žmonės ne tokie išrankūs, čia jiems svarbiausia kaina. Todėl į tokias vietas vežamos produkcijos kiekiai yra kuklesni, asortimentas siauresnis, žemesnės kainos. Kaimuose dar labiau mažesnė paklausa mėsos gaminiams, nes šiose vietovėse gyventojų tankumas mažas, dauguma žmonių nedirba, perkama visai nedaug. Be to kaimo žmonės dažniausiai patys auginasi gyvulius, kurie vėliau virsta žaliava mėsos gaminiams. Psichografinis – tai segmentavimas pagal psichografinį kriterijų tada, kai vartotojai skirstomi į grupes pagal jų priklausymą visuomenės klasei, gyvenimo būdą bei asmenybės tipą. Tai gyvenimo stilius, bruožų visuma, rodanti žmonių elgesį šeimoje, buityje, kitoje veikloje ir lemianti domėjimąsi prekėmis bei pirkimų sprendimus [3, 25psl.].

Šis kriterijus taip pat atsispindi mėsos gaminių realizavime, kadangi dauguma žmonių, o ypač miestuose, propaguoja sveiko maisto vartojimą. Tad ir UAB „Gardėsis“ prisitaikys prie visuomenės daugumos poreikių, gamindama daugiau mėsos produktų su vitaminais, virtos dešrelės vaikams su jogurtu, dešrelės be konservantų, natūraliai vytintos dešrelės, tokiu būdu išsilaiko maksimalus vertingų medžiagų kiekis. Taip pat nemažas pasirinkimas virtų, rūkytų ir parūkytų dešrelių individualiems vartotojų poreikiams su neįprastais įpakavimais bei forma.Vidaus elgesio kriterijus – tai pirkėjų elgesys, kuris svarbus žinių apie rinką šaltinis, tai segmentavimas pagal pirkėjo elgesį. Vartotojo elgsena – tai individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos atsiradimo, kurią gali išspręsti prekės įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą ir vartojamą prekę [3, 35 pusl.] Dažniausiai pirkėjai pirkdami mėsos gaminius kreipia dėmesį pirmiausia į prekinę išvaizdą ir į kainą, vėliau įvertinama sudėtis galiojimo terminas ir kiti kokybės rodikliai. Prekės rodikliai vartotojo elgesiui nusako šie:Prekinė išvaizdaKainaReklaminis prekės pateikimasKokybėTechnologija Tikslinė mėsos gaminių rinką yra šių prekių vartojimas, būtinybė siekiant patenkinti visuomenės narių asmeninius poreikius.

14

6. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimuiPagrindiniai darantys įtaką vartotojo elgsenai yra šie veiksniai: išoriniai ir vidiniai. Klientai skiriasi savo kultūra, klase, įtakos grupe, šeima, poreikiu, suvokimu, patirtimi, nuomone. Pagrindiniai veiksniai turintys įtakos mėsos gaminio įsigijimui yra kokybės ir kainos rodiklis. Mano nuomone, daugelis tikslinės rinkos klientų pirmiausia renkasi kokybiškus mėsos produktus. Įmonė gana plačiai išanalizavusi rinkos kriterijus, savo gaminama produkcija pritaikiusi plačiai auditorijai, patenkinusi didelę vartotojų dalį.

7. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas7.1 Prekės charakteristika kiekviename prekės lygmenyje. Prekė – tai pirmas ir svarbiausias marketingo programos elementas. Prekė – tai visa tai, kas gali patenkinti vartotojų poreikius ir tai, kas siūloma rinkai siekiant patraukti vartotojų dėmesį, plėtoti vartojimą, įskaitant fizinius objektus, paslaugas ir idėjas [3, 44 psl.] Šiuo atveju įmonės „Gardėsis“ gaminama produkcija bus skirta vartojimui – tai maistas, kuriuo žmonės tenkina savo poreikius jį valgant. Pagal prekės lygį – tai realioji prekė, kurį siūloma pirkti su tam tikrų savybių visuma: išoriniu apipavidalinimu, kokybės lygiu, prekės ženklu ir įpakavimu. Pagal prekių klasifikavimą – tai trumpalaikio naudojimo prekės – materialūs gaminiai, visiškai suvartojami per vieną ar keletą vartojimo ciklų. Pagal vartotojų požiūrį į pirkimą – tai pagrindinės kasdieninės paklausos prekės, kuriems priskiriami įvairūs maisto produktai.7.2 Prekės identifikavimo strategija.Mėsos gaminių identifikavimo strategija – tai aiškus ir spalvingas įmonės prekinis ženklas, kuris yra ant gaminio pakuotės, prekės vardas, prekės simbolis. Prekės ženklas turi daug privalumu, vartotojams palengvina prekių identifikavimą, jie gali užsisakyti prekę pagal pavadinimą, aišku, kuri įmonė gamina prekę, vartotojui pripažinus prekės ženklą, padidėja prekės prestižas.

15Prekės ženklu, vardu ar simboliu visada stengiamasi išskirti prekę iš kitų ir įpratinti vartotoją prie šio identifikatoriaus. Iš pradžių siekiama, kad vartotojas atpažintų ženklą, vėliau, kad suteiktų jam pirmenybę, o dar vėliau – kad ieškotų prekių su šiuo ženklu, tapusiu lyg papildoma garantija. 7.3 Prekės įpakavimas ir elementai.Mėsos gaminių įpakavimui taip pat labai svarbus prekės atributas. Įpakavimas suteikia prekei papildomų privalumų. Mėsos gaminiai įpakuojami 4 būdais, tai: vakuuminis, maišeliai, popierinės dėžės, lėkštutės, ant kurių yra etiketė su prekiniu ženklu, gaminio sudėtis, reklaminė medžiaga, barkodai, laikymo sąlygos. Virti ir parūkyti kumpiai, kumpeliai ir parūkytos dešros yra pateikiami į prekybą su virvelėmis ir barkodais, skirti pakabinimui, taip pat gali būti pjaustomi griežinėliais ir perpus gabalais, kur vakuumuojami. Šalto rūkymo kumpiai ir dešros labiau patartina parduoti natūraliai arba popieriniuose krepšeliuose, kadangi pagal jų pagaminimo technologiją jie geriau išsilaiko, nebent pjaustytas griežinėliais šalto rūkymo dešros yra vakuumuojamos. Kai kurios šalto rūkymo dešrelės yra dedamos į maišelius, kai kuriuos parduodamos natūraliai, nes pagal jų technologiją šalto rūkymo gaminys geriau išsilaiko ne vakuume. Virtos, parūkytos dešrelės, vyniotiniai yra vakuumuojami po keletą šimtų gramų, kad pirkėjas galėtu pasiimti iš karto jam reikiamo kiekio. Lėkštutėse yra įpakuojami pusfabrikačiai, kurie pateikti greitam ir patogiam vartojimui.

7.4 Galimos prekės gamybos nutraukimo priežastys.Įmonė neišvengiamai susiduria su situacija, kai tenka nutraukti kai kurių prekių gamybą. Tai gali sąlygoti kelios priežastys, iš kurių būdingiausia – prekės perėjimas į gyvavimo ciklo smukimo stadiją. Kita prekės gamybos nutraukimo priežastis – konkurencijos paaštrėjimas. Jis ypač būdingas naujoms, su mokslo ir technikos pasiekimais susijusioms šakoms, kuriose situacija keičiasi ypač greitai. Trečia prekės gamybos nutraukimo priežastis – jos nesiderinimas su įmonės tikslais ar gaminamų prekių asortimentu. Seniai gaminama ir pelninga prekė gali tapti įmonei nepageidaujama , jei jos gamyba neleidžia numatyta kryptimi keisti įmonės veiklos, prireikia išskirtinių, su kitomis prekėmis nesiderinančių marketingo veiksnių. [3, 65 psl.]

167.5 Prekės asortimentas ir asortimento galimas tobulinimo kryptis. Esant kasdieninio vartojimo gaminiams – visuomenė, laikui bėgant reikalauja naujovių ir tokių atvejų įmonė siekdama patenkinti individualių vartotojų poreikius dažnai vienu gaminių gamybą keičia kitais, naujesniais gaminiais arba to pačio gaminio technologiją, kurį gali būti atnaujinama su tam tikrais priedais ar papildoma sudėtimi. Tai asortimento atnaujinimo procedūra, kuri vyksta kiekvienoje maisto pramonės įmonėje.

8. Kainų nustatymas, jų strategijos Kaina yra ta vertė, kurią vartotojas sumoka už mainus, skirtus jo poreikių tenkinimui. Įmonė, nustatydama savo prekėms kainą, pirmiausia siekia padengti gamybos kaštus ir gauti pelno. Tačiau galutinį kainos lygį lemią konkurencija, kuri gali priversti įmonę sumažinti pradinę nustatytą kainą arba ją padidinti. Kainų politiką – tai priemonių visuma, kurios užtikrina prekių realizavimo didėjimą Nustatyti naujo produkto ar paslaugos kainą yra vienas atsakingiausių sprendimų. Kiekviena įmonė turi turėti pradinės kainos skaičiavimo metodiką, kuri padėtų: 1) suformuluoti pagrindinius kainodaros uždavinius; 2) nustatyti paklausą; 3) įvertinti išlaidas; 4) analizuoti konkurentų prekes, jų kainas; 5) nustatyti galutinę prekės kainą. Nustatyti tinkamą prekės kainą – sudėtinga užduotis. Ji turi atitikti ne tik įmonės tikslus, bet dar ir reaguoti į rinkos pokyčius (t.y. sezonų pokyčiai ir sezoninės kainos, kainų svyravimas priklausomai nuo jos pardavimo laiko ir pan.). Įmonė „Gardėsis“ taikys šias kainų nusatymo strategijas: atakuoti konkurentus, jei norima išstumti juos iš rinkos. Tai atliekama taip: pirkėjams pasiūloma labai paklausi prekė itin maža kaina, taip konkurentas priverčiamas reaguoti – mažinti savo kainas arba apskritai atsisakyti gaminti arba parduoti prekę. Gintis nuo konkurentų, nustatant pakankamai žemas kainas (ar aukštas, jei gaminys yra labai aukštos kokybės, prestižinis).

17 Daugumos pirkėjų pritraukimas nustatant gana mažą kainą. Jei bus parduota labai daug prekių su mažu antkainiu, įmonė gaus pakankamą pelną. Įmonė pasirinkdama vieną iš strategijų, nustato konkrečios prekės kainą. Kainos nustatymą sąlygoja: prekės savikaina, konkurentai, ekonominės sąlygos, pardavimo būdai, gamybiniai pajėgumai. Įmonė „Gardėsis“ bus gamybinė įmonė ir prekių savikainos nustatymas taip pat bus susijęs su gaminio sąnaudomis, pagaminimu ir parengimu pardavimui. Taigi visų pirma įmonėje pradinė kaina nustatoma įvertinus gaminio savikainą. Vėliau yra įvertinama galima gaminio paklausa ir tiesioginė konkurencija, nes mėsos produktus gamina daug įmonių ir gaminys susidurs su panašiais kitų įmonių mėsos gaminiais. Mėsos perdirbimo įmonės „Gardėsis“ marketingo skyrius turės labai išsamiai išanalizuoti kainų strategijas kitų konkuruojančių įmonių. Visumoje, tai komercinė įmonių paslaptis, tačiau įvairiais kanalais yra sužinomos kainos ir jos fiksuojamos įmonės viduje. „Gardėsis“ pagamins naują gaminį iš avienos, suteiks jam pradinę kainą , gaminys bus pristatomas degustacijos metu, kur bus galima įvertinti gaminio kokybę, skonį, išvaizdą ir kitus jo privalumus, pristatant gaminio pakuotę su aprašymu ir pavadinimu. Taip pat gaminys vėliau gali būti parduodamas šiek tiek žemesne kaina su užrašu “eksperimentinis gaminys”, taip ilgiau supažindinamas vartotojus.

Laikui bėgant kai kurie gaminiai silpniau perkami, nors yra neseniai atnaujinti ar šiaip buvo mažai reklamuojami, jiems yra suteikiamos nuolaidos su skiriamuoju ženklu atkreipti dėmesiui. Galimi būdai pagerinti gaminio paklausą tam tikrose vietose ypač tai yra daroma didžiuosiuose prekybos centruose, tarp gamintojo ir pardavėjo, yra numatytos sutartyje papildomos sąlygos gaminio reklaminei akcijai, būtent tik toje prekybos vietoje. Nustatant kainą, įmonėje naudojami ir psichologiniai veiksniai, kur vartotojas vertindamas kainą, nesąmoningai daugiau dėmesio kreipia į pirmuosius kainos skaitmenis. Todėl nemažai mėsos gaminių, akcijų metu, parduodama su kainomis “9,99” o ne “10”, “11,99” o ne “12”.Na, o jei gaminys nepasitvirtina ateityje ar tiesiog nepritampa vartotojų tarpe, nemažinant savikainos jo gamyba yra tiesiog nutraukiama arba patobulinama jo technologija, tačiau jau kitu pavadinimu. Kai kurie mėsos gaminiai turi aukštą kainą, jie tarsi įmonės prestižas, turintis savo vertę, kuri siejama su gaminio kokybe.

189. Gaminio pateikimo strategijaPagamintos prekės yra pateikiamos vartotojui, realizuojamos tiesiogiai ar per tarpininkus, t.y. į pardavimo vietas. Prekės pateikimas – tai marketingo programos elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su prekių judėjimu nuo gamintojo iki vartotojo.Įmonėje „Gardėsis“ prekės pateikimo procese dalyvauja tarpininkai, t.y. prekybos centrai, tai pateikimo kanalas, kur įmonė tarpininku pagalba sudaro galimybes prekėms judėti. Įmonė savo pagamintą produkciją pateikią vartotojui netiesiogiai – tai pateikimo tipas, kai prekės iš gamintojo patenka pas tarpininkus ir tik iš jų pas vartotojus, tai vieno lygio kanalas (žr. 9 pav.)

9 pav. Prekės pateikimo kanalas.

Vieno lygio kanalas įtraukia tik mažmenininką, šiuo atvejų dalyvauja prekybos centrai, tai veikianti organizacinė sistema, kuria priklauso sutartinė vertikalioji marketingo sistema susidedanti iš savarankiškų firmų, kurių veikla remiasi sutartinėmis ir koordinuojančiomis programomis, pavyzdžiui: UAB “VP Market” – (Minima, Media, Maxima, Hyper Maxima); UAB “Palink” – (IKI, IKI’ukai, Pigiau grybo); UAB “Rimi Lietuva”; “Saulutė”, “Norfa”, Taupa.

19

10. Gaminių rėmimo strategija10.1 Rėmimo veikmas ir strategija Potencialus vartotojas gali nutarti pirkti prekę tik žinodamas apie ją pakankamai. Vartotojams būtina pranešti apie parduodamas prekes, jos kainą, pateikimo vietą, paskatinti pirkti tą prekę. Taip perduodama informacija, taikant marketingo elementą – rėmimą. Rėmimas padeda užmegzti ryšį tarp įmonės gamintojos ir jų klientų. Ryšio tikslas įmonėje „Gardėsis“ reiškia pasiekti, kad vartotojai pirktų jų įmonėje pagamintus mėsos gaminius kuo daugiau. Rėmimo politikoje naudojamos keturios rėmimo rūšys :1)reklama;2)pardavimų skatinimas;3)asmeninis pardavimas;4)populiarinimas. Įmonė „Gardėsis“ naudos tris iš keturių rėmimo rūšis: Reklama – tai viešas skelbimas, skatinantis pirkti, parduoti prekę. Mėsos gaminių reklama pateikiama per masines informacijos priemones – televiziją, laikraščius, žurnalus, reklaminius leidinius. Įmonėje marketingo skyrius nusprendžia kokiai prekei reikalinga reklama. Per televizija ir radijas dažniausiai yra reklamuojama visa gamyba, kaip europietiška mėsos perdirbimo įmonė su nuostabiais ir gero skonio gaminiais, pagamintais pagal Europos standartus. Tačiau reklama yra skirta ir atskiriems gaminiams, dažniausiai tai būna gaminiai, naujai pasirodę rinkoje arba susidūrę su didelę konkurencija rinkoje tarp kitų konkuruojančių mėsos perdirbimo įmonių. Neaktyviai perkamiems mėsos gaminiams yra naudojama reklama pardavimui palaikyti. Pardavimų skatinimas – įmonė naudoja reklaminius lankstinukus, kai pristato naują produktą arba nori labiau paskatinti pirkti jų prekes, tuo atveju vartotojas dažniau girdi ir mato įmonės vardą. Pardavimų paskatinimui arba vartotojų skatinimui naudojama nuolaida, kai tam tikrais momentais yra vykdomos loterijos, konkursai. Perkant tam tikrą kiekį – nemokamai gauni tam tikrą kiekį mėsos gaminių arba prizą.

20

Populiarinimas – tai nemokamas bendras komercinės informacijos skleidimo būdas. Populiarinimą dažniausiai atlieka įmonėje susikūrusi, daug informacijos apie gaminamą produktą ir jo sudėtį turintį – degustatorių komanda, kurį važinėja po visą Lietuvą ir kitas šalis, rengia degustacijas, gaminių pristatymus, smulkiai supažindina su tam tikrais (kur tuo metu jiems būtinas populiarumas) produktais ar naujai pasirodžiusiais, įmonėje gaminamais mėsos gaminiais. Čia pirkėjas gauna paragauti, įvertinti mėsos gaminius ir tuo pat metu įsigyti jo pas pardavėją. Dažniausiai pirkėjai vedami psichologinio poveikio paragavę produkto beveik visada jo nusiperka.10.2 Rėmimo biudžeto sudarymo metodas Įmonės „Gardėsis“ rėmimo biudžetą sudarys lėšos iš skaičiavimo pagal tikslus ir uždavinius metodo. Kadangi tai bus didelio asortimento gamybinė produkcija ir mėsos perdirbimo pramonėje vyrauja didelė konkurencija mėsos gaminių. Įmonės marketingo skyrius išsamiai išanalizuos rinkoje esančius poreikius, nustatys konkrečius gamybos tiklsus, suformuluos uždavinius, kuriuos reiks jai išspręsti, siekiant šių produkcijos rėmimo tikslų, apskaičiuos išlaidas, šiems uždaviniams išspręsti. Kiekvienas mėsos produktas įmonėje turi savo gamybos kelią iki vartotojo, todėl įmonė tiksliai pasirenka vieno ar kito produkto rėmimo tikslą, siekiant jį reklamuoti, numatant iš anksto šio produkto ateitį ir investuojant į jį rėmimo biudžeto sumą.

21

10.3 Reklaminis pranešimasĮmonė „Gardėsis“ naudos visapusišką rėmimo strategiją. Rėmimo veiksmai vykdomi reguliariai ne tik pačiai gamybos įmonei bendrai, bet ir atskiriems gaminiams. Trumpai tariant prie visų rėmimo veiksmų mano reklaminis šūkis būtų ne tik aiškus ir trumpas, bet ir viską pasakantis:

2211. Įmonės prekių SWOT analizė

1lentelė

23 IŠVADOSUAB „Gardėsis“ avienos, kiaulienos, jautienosm kumpiai, dešros ir dešrelės, virti ir rūkyti gaminiai bu pagaminti pagal šiuolaikinę technologiją, iš ekologiškai švarios žaliavos. Gaminiai bus aukštos kokybės, plataus asortimento, įvairiems skonio bei noro tenkinimams.

Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovaus profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas.

Mėsos perdirbimo įmonių Lietuvoje konkurencija yra plataus profilio, jos išsiskiria savo gaminamos produkcijos prekiniu ženklu, įpakavimu, gaminio technologija, išvaizda, įvairiais naujų prekių pristatymo metodais ir kitais privalumais.

Sėkminga įmonės veikla priklauso nuo jų sugebėjimo greitai ir lanksčiai reaguoti į rinkos pasikeitimus, į naujus vartotojų poreikius, prisitaikymo įsisavinti naujas technologijas ir naujas prekes. Tačiau svarbus šiuolaikinio marketingo bruožas – ne tik konkrečių vartotojų poreikių patenkinimas, bet ir jų problemų kompleksinis sprendimas, remiantis informacija apie vartotojų veiklą, tikslus, pasiekimus ir pageidavimus.

Įmonėje prekės pateikimo procese dalyvaus tarpininkai, t.y. prekybos centrai, tai pateikimo kanalas, kur įmonė tarpininkų pagalba sudarys galimybes prekėms judėti.

24LITERATŪROS SĄRAŠAS

1.Pranulis V. , „Marketngo tyrimai“, V. : Kronta, 1998.2.Kindurys V. , „Paslaugų marketingas“, V. : VU, 1998.3.Virvilaitė R. , „Marketingas“, K. : Technologija, 1997.4.http://www.apklausa.lt