Darželio “Pingviniukas” rinkodaros strateginis planas

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
1 ĮMONĖS VIZIJA IR MISIJA 3
1.1. Vaikų darželio-pradinės mokyklos “Pingvinukas” vizija 3
1.2. Vaikų darželio-pradinės mokyklos “Pingvinukas” misija 3
2 „PINGVINUKAS“ STRATEGINIAI TIKSLAI 4
3 „PINGVINUKAS“ STRATEGINIS AUDITAS 4
3.1. Mikroaplinka 5
3.2. Makroaplinka 6
4 KLAIPĖDOS VAIKŲ DARŽELIO – PRADINĖS MOKYKLOS „PINGVINUKAS“ SWOT ANALIZĖ 7
4.1. SWOT analizės išvados ir siūlymai 8
5 „PINGVINUKAS“ TAIKYTINOS STRATEGIJOS 9
5.1. Tikslinės rinkos strategija: 9
5.2. Skverbimosi į rinką strategija: 9
LITERATŪROS SĄRAŠAS 10ĮVADAS
Įmonių sėkmę vis labiau lemia strateginio valdymo ideologija.
Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų ir priemonių programas, numatytiems tikslams ir priemonėms įgyvendinti, valdyti strateginius pokyčius. Visa tai apima ir sujungia įmonės sttrateginio valdymo sistema ir funkcijos.
Bendra strateginio valdymo paskirtis gali būti suprantama kaip nuolatinis, dinaminis, nuoseklus procesas, kuriuo siekiama organizacijos, kaip visumos harmonijos su jos aplinka. Realizuojant šią paskirtį tenka atlikti veiklos rezultatyvumo bei aplinkos veiksnių analizę, organizacijos veiklos krypties nustatymą, strategijos parengimą ir realizavimą, strategijos kontrolę. Pagrindinis strateginio valdymo elementas yra strateginis planavimas. Per jį organizacija susiejama su jos mikro – makroaplinka, čia esančiomis galimybėmis ir grėsmėmis.
Pagrindinis sėkmės garantas yra detalus, įvardintas ir suprastas kelias į tikslą, kitaip vadinamas strategija. Strategija turi būūti kuriama aukščiausiame lygyje, kur apibrėžti pagrindiniai organizacijos tikslai ir misija turi būti pilnai įsisąmoninti, į strategijos realizavimą turi būti įtraukiami visi valdymo lygiai.
Toks planas atveria organizacijos perspektyvą. Bendrą strategijos planą reikėtų vertinti kaip programą, kuri nukreipia organizacijos darbą perorientavimui.
Kuriant strateginį pl

laną bus naudojama Klaipėdos vaikų darželio – pradinės mokyklos „Pingvinukas“ duomenys.1 ĮMONĖS VIZIJA IR MISIJA
1.1. Vaikų darželio-pradinės mokyklos “Pingvinukas” vizija
Vaikų darželis-pradinė mokykla „Pingvinukas“ – humanizuota ugdymo įstaiga, turinti savą prioritetinių vertybių sistemą-ekologiją ir siekianti tapti modernizuota įstaiga, kuri teiktų šiuolaikinio ikimokyklinio ir pradinio išsilavinimo lygį atitinkančias žinias, padėtų puoselėti vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymąsi.1.2. Vaikų darželio-pradinės mokyklos “Pingvinukas” misija
Ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį, sugebantį adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje.
Ugdyti dorą, gerą, savarankišką ir laisvą asmenybę bei padėti atskleisti vaiko žmogiškąsias vertybes.2 „PINGVINUKAS“ STRATEGINIAI TIKSLAI
Svarbiausia įstaigai yra tiksliai suformuoti artimesnius ir tolimesnius tikslus, o taip pat sistemą kaip visą tai įgyvendinti. Svarbu, kad įstaigos tikslus žinotu ne tik savininkas, bet ir darbuotojai. Vaikų darželio – pradinės mokyklos “Pingvinukas” pagrindinis tikslas – būti savo mikrorajono, miesto sociokultūriniu židiniu. Taip pat yra ir tookie tikslai:
1. Tobulinti klientų aptarnavimo lygį;
2. Išlaikyti pranašumą ir gerinti įstaigos įvaizdį;
3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, išlaikyti aukščiausios kvalifikacijos darbuotojus;
4. Sukurti gerus darbo santykius ir darbo atmosferą;
5. Užtikrinti stabilias pajamas darbuotojams;
6. Pritraukti kuo daugiau klientų;
7. Organizuoti vaikams kultūrinius renginius;
8. Ugdyti vaikuose gebėjimą suprasti gamtos pasaulį;
9. Rūpintis kuo geresniu vaiko išsilavinimu;
10. Suteikti išsamią informaciją apie įstaigos veiklą;
11. Išlaikyti ir plėtoti dabartinę darželio – pradinės mokyklos profiliuotą pakraipą;
12. Išsiskirti iš kitų darželiu unikalia veikla;
13. Atnaujinti įstaigos patalpų ir teritorijos aplinką;
14. Globoti socialiai remtinų šeimų vaikus, įvedant nemokamą maitinimą ir įmokų lengvatas.3 „PINGVINUKAS“ STRATEGINIS AUDITAS
Aplinkos analizė apima aplinkos pokyčių di
inamikos analizę, politinių, teisinių, ekonominių ir socialinių veiksnių tyrinėjimą, svarbiausių sėkmės veiksnių ir konkurencingų jėgų išryškinimą, rinkos sąlygų, konkurentų ir klientų analizę. Aplinkos analizės rezultatai leidžia nustatyti naujas galimybes ir galimas grėsmes įstaigai. Analizuojant išorinę aplinką dažniausiai yra tiriama ekonominė, politinė – teisinė, rinkos, socialinė – kultūrinė aplinkos.
Tiriant išteklių analizę svarbiausios įstaigos išteklinio potencialo sudėtinės dalys: žmonių ištekliai, finansiniai ištekliai, operaciniai ištekliai. Išteklių sudėtis, struktūra ir vaidmuo tiriami, kad galima būtų apibūdinti išteklinio potencialo indėlį į pridėtinės vertės kūrimą įstaigoje ir įstaigos konkurencinių pranašumų plėtojimą. Išteklių analizės rezultatai leidžia identifikuoti įstaigos silpnybes ir stiprybes.3.1. Mikroaplinka
Vartotojai
Galimybės: kiekviena įstaiga siekia patenkinti vartotojų poreikius. Norint kuo daugiau pritraukti klientų, tėvams yra sudaromos sąlygos stebėti įvairią vaikų veiklą bei joje dalyvauti. Tenkinant tėvų norus, įsteigta budinti grupė, kuri prižiūri vaikus kiek ilgiau nei pasibaigus darbo laikui.
Grėsmės: vartotojai nori, kad kainos mažėtų, o paslaugų kokybė gerėtų. Tokių vartotojų norų patenkinimas didina įstaigos išlaidas ir mažina pelningumą.
Konkurentai
Galimybės: įstaiga nuolat konkuruodama su šioje srityje dirbančiomis organizacijomis yra priversta dirbti geriau nei jos. Konkurencinį pranašumą jai suteikia, tai jog Klaipėdos vaikų darželis-pradinė mokykla „Pingvinukas yra netoli miesto centro, šalia įrengta didelė mašinų stovėjimo aikštelė – tai palengvina susisiekimą. Taip pat čia dirba malonūs ir kvalifikuoti darbuotojai, kurie deda visas pastangas, jog išugdytų dorą Li
ietuvos pilietį.
Grėsmės: augančioje rinkoje vis daugiau ir daugiau atsiranda naujų konkurentų ir stiprėja esami. Kiekviena įstaiga turi pažinti savo pagrindinius, stipriausius konkurentus, žinoti jų silpnybes, pranašumus. Tačiau tai ne visada pavyksta: juos reikia nuolat stebėti, tirti rinką, o tai reikalauja ne tik daug laiko, bet ir lėšų. Klaipėdos vaikų darželio-pradinės mokyklos pagrindiniai konkurentai su kuriais ji nuolat „kovoja“ yra šie: vaikų darželiai „Ąžuoliukas“, „Buratinas“, vaikų darželiai – pradinės mokyklos „Žilvitis“, „Pasaka“.
Tiekėjai
Galimybės: laisvos rinkos sąlygomis įstaiga visus išteklius gali gauti bemaž iš viso pasaulio. Klaipėdos vaikų darželis-pradinė mokykla „Pingvinukas“ pasirinkdama tiekėjus („Agrovet“, „Klaipėdos duona“, „Žemaitijos pienas“ ir kt.) vadovaujasi kainų, kiekybės ir kokybės kriterijais (pvz.: daržoves tiekia tik ekologiški ūkiai, kurie atitinka Europos Sąjungos standartus).
Grėsmės: kai kuriais atvejais įstaiga susiduria su tiekėjo galia. Taip atsitinka, jei atitinkamus išteklius (vandenį, elektrą, šiluminę energiją) gali gauti tik iš vieno tiekėjo. (Taip atsitiko nes ji atitinkamus išteklius (vandenį, elektrą, šiluminę energiją) gauna tik iš vieno tiekėjo. Todėl ji yra labiau priklausoma nuo jo, nes tiekėjas nusistatė sau palankias tiekimo sąlygas). Tuomet įstaiga tampa labiau priklausoma nuo tiekėjo, kuris nustato sau palankias tiekimo sąlygas. Galimybė pasirinkti tiekėją – tai ne tik sėkmingos veiklos prielaida, bet ir tam tikra rizika.
Technologija
Pranašumai: technologiniai šuoliai skatina naujų paslaugų atsiradimą ir vystymąsi. Va
aikų ugdymui Klaipėdos vaikų darželis – pradinė mokykla „Pingvinukas“ įsigijo televizorių, muzikinį centrą, kopijavimo aparatą.
Trūkumai: naujos technologijos reikalauja didelių investicijų, tad jaučiamas jų trūkumas.
Darbo ištekliai
Galimybės: rinkos santykių veikdama keičiasi ekonomikos struktūra, atsiranda naujų specialybių poreikis, didėja darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos reikalavimai. Todėl Klaipėdos vaikų darželio – pradinės mokyklos „Pingvinukas“ pedagogams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti kvalifikaciją, rengiami įvairūs kursai. Siekdami geresnės darbo vietos, darbuotojai privalo būti iniciatyvūs, veiklūs, todėl šios įstaigos pedagogai kuria savo ugdymo programas.
Grėsmės: pasirinkti ir išlaikyti talentingus pedagogus – pagrindinė šiuolaikinės bet kokios organizacijos problema. Ši problema aktuali ir Klaipėdos vaikų darželiui – pradinei mokyklai „Pingvinukas“.3.2. Makroaplinka
Ekonominė aplinka
Galimybės: bendras šalies ekonominis vystymasis yra gana svarbus faktorius. Šiuo metu ekonominė situacija tampa vis stabilesnė, todėl yra jaučiamas pakilimas ir Klaipėdos vaikų darželio – pradinės mokyklos „Pingvinukas“ teikiamų paslaugų sferoje.
Grėsmės: mažėjant pajamoms ir didėjant bedarbių skaičiui, mažėja klientų skaičius, jie renkasi pigesnes paslaugas pvz.: samdo aukles, prašo kad pasaugotų vaikus kaimynai ir pan.
Socialinė – kultūrinė aplinka
Galimybės: keičiasi mados, vartotojų požiūriai, vertybės, nuostatos, gyvenimo būdas, todėl Klaipėdos vaikų darželis – pradinė mokykla „Pingvinukas“ tiria vartotojų poreikius. Tai įstaigai padeda įgauti pranašumą, praplėsti vartotojų ratą.
Grėsmės: labai sunku prisitaikyti prie vartotojų poreikių, nes jų nuostatos nuolat ir labai greitai kinta. Todėl šiam tyrimui reikia skirti daug lėšų ir laiko.
Politinė – teisinė aplinka
Galimybės: Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą Klaipėdos vaikų darželiui – pradinei mokyklai „Pingvinukas“ suteikia naujų galimybių plėsti ir tobulinti savo veiklą. Vis daugiau dėmesio skiriama vaikų ugdymui finansuoti.
Grėsmės: Valstybės ir savivaldybės įstaigos menkai suvokia ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo problemas, kelia per ne lyg dideliu reikalavimus.4 KLAIPĖDOS VAIKŲ DARŽELIO – PRADINĖS MOKYKLOS „PINGVINUKAS“ SWOT ANALIZĖ
PRANAŠUMAI
1. Dirba kompetentingi pedagogai;
2. Sudaromos sąlygos visapusiškam vaiko ugdymui bei asmenybės plėtrai;
3. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas;
4. Konkurencinai sugebėjimai;
5. Palaiko ryšį su švietimo ministerija;
6. Informacija apie įstaigą pristatoma spaudoje;
7. Vysto kultūrinę, ekologinę veiklą;
8. Vaikams su kalbos ir komunikacijos vystymosi sutrikimais teikiama logopedo pagalba;
9. Turi konkrečius tikslus ir užduotis; TRŪKUMAI
1. Nepakankamas įstaigos finansaviams;
2. Vaikų ugdymo priemonių trūkumas;
3. Laiku neišmokami darbuotojų atlyginimai;
4. Nėra pedagoginės-psichologinės konsultacijos;
5. Pedagogo autoriteto nuvertinimas;
6. Pasikeitę santykiai tarp tėvų ir vaikų;
GALIMYBĖS
1. Tėvams sudaromos sąlygos stebėti įvairią vaikų veiklą bei joje dalyvauti;
2. Pedagogams sudaromos galimybės tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose;
3. Pedagogai kuria savas ugdymo programas;
4. Šalia įstaigos kuriamas naujas gyvenamasis rajonas;
5. Yra specializuota budinti grupė;
6. Nauji vartotojai; GRĖSMĖS
1. Sumažėjus vaikų gimstamumui, mažėja vaokų skaičius įstaigoje ir kyla pavojus netekti darbo;
2. Išsilaikymo konkurencingoje įmonėje problema;
3. Lėšų trūkumas viršvalandžių apmokėjimui ir premijų išmokėjimui, mažina darbuotojų iniciatyvimą;
4. Nepakankams įstaigos saugumo užtikrinimas;
5. Mažėjant pradinių klasių skaičiui mokytijas gali užimti darbo vietas priešmokyklinėse grupėse;
6. Sunku rasti tinkamų formų, kaip savo įstaigą sudominti tėvus;
7. Sudėtinga parinkti ir išlaikyti talentingus vadovus;
8. Nepastovios vartotojų nuostatos;
9. Valstybės ir savivaldybės įstaigos menkai suvokia ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo problemas;4.1. SWOT analizės išvados ir siūlymai
SO siūlymai
Įstaigoje esantis kvalifikuotas personalas gali pasiūlyti idėjų dėl naujų paslaugų kūrimo.
Stabili finansinė įstaigos būklė ir lėšų skyrimas naujausių technologijų įsigijimui dar labiau pagerintų Klaipėdos vaikų darželio – pradinės mokyklos „Pingvinukas” įvaizdį ir įtakingumą.
Sumažėjusi konkurentų įtaka leidžia dar labiau skverbtis į rinką.
Dar labiau išvystyti logopedo teikiamą pagalbą ir taip pritraukti naujų klientų.
Naujojo gyvenamojo rajono gyventojams teikti kuo išsamesnę informaciją apie Klaipėdos darželio – pradinės mokyklos „Pingvinukas” veiklą.
WO siūlymai
Kuriant naujas paslaugas, įtraukiamas visas personalas, o taip didinama darbuotojų motyvacija.
Turimos pozicijos ir nuolatinis pedagogų tobulinimasis suteikia pranašumų prieš konkurentus ir mažina konfliktų su konkurentais grėsmę.
Vis daugiau tobulėjanti technologija reikalauja kvalifikuotų darbuotojų, o tam reikalingas nuolatinis finansavimas.
Klaipėdos vaikų darželis – pradinė mokykla „Pingvinukas” turėtų pasinaudoti pedagogo-psichologo teikiamomis konsultacijomis.
ST siūlymai
Klaipėdos vaikų darželis – pradinė mokykla „Pingvinukas” pasinaudodama konkurenciniais sugebėjimais, išvengs naujų konkurentų.
Skatinant tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą Klaipėdos vaikų darželis – pradinė mokykla „Pingvinukas”, išvengs nuolatinių klientų netekimo.
Vystydama kultūrinę, ekologinę veiklą, ši įstaiga sudomins tėvus-naujus klientus.
WT siūlymai
Padidinus įstaigos finansavimą, bus išvengiamas lėšų trūkumas viršvalandžių ir premijų išmokėjimui.
Įsigyjant daugiau ugdymo priemonių, Klaipėdos vaikų darželiui – pradinei mokyklai „Pingvinukas” bus lengviau išsilaikyti vis didėjančioje konkurencingoje rinkoje.5 „PINGVINUKAS“ TAIKYTINOS STRATEGIJOS
5.1. Tikslinės rinkos strategija:
Aš manau jie taiko koncentruotą strategiją, nes darželis – pradinė mokykla skirta tam tikrai vartotojų grupei vaikams iki tam tikro amžiaus tai būtų iki ketvirtos klasės. Ir koncentruoja dėmesį į tų vaikų tinkamą auklėjimą bei mokymą. Šis darželis gali aptarnauti vaikus, kurių socialinė padėtis tai leidžia, bet kaip jau minėjau jų tikslas yra ir taikyti lengvatas socialiai remtinoms šeimoms.5.2. Skverbimosi į rinką strategija:
Jai siūlau taikyti intensyvaus augimo strategiją. Šią strategiją siūlau todėl, kad įstaiga yra geroje geografinėje padėtyje, netoli centro, baigiamame įkuri naujame gyvenamajame rajone, patogus susisiekimas.Be to, nors ji turi nedidelę pradinio mokymo patirtį (8metai), tačiau žengia teisingu keliu, stengdamasi derinti praktinį ir teorinį mokymą, išsiskirdama įdomia kultūrine veikla. Norėdama įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, įstaiga turi daugiau dėmesio skirti klasių modernizavimui, pedagogų kvalifikacijos kėlimui, skatinti švietimo organizacijas investuoti.LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Virvilaitė R., Valainytė I. Strateginis marketingo valdymas. – Kaunas: Technologija, 1996.
2. Vasiliauskas A. Firmų strateginis valdymas. – Vilnius: VVK leidykla, 2002.
3. Vasiliauskas A. Strateginis valdymas. – Vilnius: enciklopedija, 2002.

Leave a Comment