Krikščionybės atsiradimas ir Kryžiaus žygiai

3718 0

Krikščionybės atsiradimas ir kryžiaus žygiai

Referatas

2008

Krikščionybė

Atsirado I amžiuje Palestinoje. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio – Christos, kuris reiškia pateptasis mesijas. Iš pradžių ji formavosi perimdama judėjų bendruomenės tradicijas. Krikščionybė plito tarp Palestinos žydų bei diasporos Viduržemio jūros baseino šalyse. Tačiau jau pirmaisiais dešimtmečiais pasekėjų buvo ir kitose pagoniškose tautose.

Naujaisiais laikais krikščionybė plito ir už Europos ribų per kolonijinę ekspansiją bei misionierių veiklą. Pirmųjų krikščionių bendruomenės pratino savo narius rūpintis ne tik žemiškais reikalais, bet ir viso pasaulio likimu. Išsisklaidę po visą immperiją ir net už jos ribų, krikščionys be jokio skirtumo skelbė savo tikėjimą visoms tautoms. Taip padedami tapti krikščionybei tapti pirmąja galima pasaulio religija.

Pagrindinė krikščionybės krypčių įvairovės priežastis buvo du istoriniai įvykiai.

1.Didysis skilimas tarp rytų ir vakarų 1054m.

2. Šešioliktame amžiuje kilęs judėjimas – reformacija. Ji ir įtakojo protestantizmo atsiradimą.

Rytų bažnyčia

Bažnytinė veikla priklauso Bažnyčios Susirinkimui, kurio funkcijos “aiškinti šventąją tradiciją ir palaikyti drausmę”. Visos vietinės (nacionalinės) bažnyčios turi savo patriarchus. Konstantinopolio patriarchas yra pirmas tarp lygių.

Romos katalikų bažnyčia

Didžiausia iš krikščioniškų bažnyčių pasaulyje. Katalikai prripažįsta popiežiaus viršenybę ir valdžią. Kaip Kristaus vietininkas žemėje popiežius yra bažnytinės hierarchijos galva. Popiežius yra laikomas neklystančiu kada kalba tikėjimo ir doros klausimais. Katalikų tikėjimui svarbiausia: Šventos mišios ir sakramentai.

Protestantizmas

Vienuolis Martynas Liuteris 1517 metais spalio 31 dieną paskelbė 95 tezes, kaip reikėtų re

eformuoti bažnyčią. Didžiausias nepasitenkinimas buvo dėl indulgencijų. Ši data yra reformacijos pradžia ir švenčiama spalio 31 diena – reformacijos šventė. Protestantai atmetė penkis sakramentus ir pripažįsta tik du : krikštą ir eucharistiją (šventoji vakarienė).

Bažnyčios persekiojimas

Romos imperijoje buvo leidžiama garbinti tik tuos dievus, kurie valdžios buvo patvirtinti. Apie tai reikėjo viešai liudyti, kadangi krikščionys to nedarė, todėl buvo pagonių nekenčiami ir persekiojami. Imperatoriai įsakė krikščionis persekioti ir išsižadėti Kristaus, aukoti stabams, o nepaklususius žudyti. Patys didžiausi persekiojimai vyko Romoje.Visipirmųjų trijų amžių Švento Petro įpėdiniai mirė kankinių mirtimi. Pirmasis krikščionis persekioti pradėjo Neronas. Žiauriausias persekiotojas buvo imperatorius Deoklicijanas. Krikščionys buvo priversti slėptis. Persekiojimų laikotarpis tęsėsi iki ketvirto amžiaus pradžios. 313 metais imperatorius Konstantinas išleido Milano Ediktą (įsakymą) , kuriuo Romos imperijoje krikščionims suteikiama tikėjimo laisvė. Persekiojimų laikotarpiu bbuvo nemažai krikščionių, kurie gynė savo tikėjimą. Jie vadinami apologetais ( tikėjimo gynėjais).

Kryžiaus žygiai

Šventoji žemė – Palestina visiems krikščionims yra labai brangi. Iki to laiko kol musulmonai nebuvo užkariavę Palestinos šį kraštą buvo galima lankyti visiems piligrimams.

Musulmonai Jėzaus Kristaus kaip Dievo sūnaus nepripažįsta. Užgrobę Palestiną ir kitas teritorijas uždraudė: Bažnyčių statybą, rengti iškilmingas procesijas, uždėjo piligrimams muitus, o neretai m

. . .

Join the Conversation

×
×