UAB “TORIS” raštvedybos sistemos analizė

Turinys
Įvadas 3
Trumpas įmonės veiklos aprašymas 3
Įmonės valdymo struktūra 4
Raštvedybos sistema 6
Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas 6
Registravimo priemonės ir reikalavimai 8
Bylų sudarymas, nomenklatūra 9
Išvados ir pastabos 15
Literatūra 16
Priedai.......................
..........................
...17Įvadas
Norint sėkmingai organizuoti valdymo darbą, būtina tinkamai nukreipti
darbuotojų veiklą bei pastangas, taikyti naujausius technikos pasiekimus,
priimti efektyvius sprendimus. Tai įgyvendinama tik tinkamai kaupiant bei
naudojant informaciją, kitaip tariant, gerai organizuojant raštvedybą. Nuo
to, kaip greitai, teisingai darbuotojai geba parengti dokumentus, priklauso
organizacijos darbo sėkmė. Taigi mano namų darbo tikslas yra išanalizuoti
pasirinktos įmonės raštvedybos sistemą, suvokti ją ir palyginti, kkiek šios
organizacijos dokumentai atitinka raštvedybos taisykles. O uždaviniai –
palyginti praktiką su raštvedybos taisyklėmis, susipažinti su įmonės veikla
ir dokumentais. Trumpas įmonės veiklos aprašymas
Bendrovės veiklos tikslas yra pelno gavimas, tenkinant gyventojų, įmonių,
įstaigų, organizacijų (nepriklausomai nuo jų rūšies ir nuosavybės formos)
poreikį teikiamoms paslaugoms bei atliekamiems darbams pagal nustatytą
ūkinės veiklos rūšį, taip pat investuojant lėšas. Bendrovė privalo sudaryti
ir nepelningus sandorius, siekiant išvengti nuostolių (didesnių nuostolių)
arba sudaryti įmonės darbuotojams geresnes darbo ar buities sąlygas.

Įmonė Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų vykdo šią ūkinę veiklą:

• Pastatų nugriovimas, iššardymas; žemės darbai;

• Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius;

• Žemės darbai statybos aikštelėse;

• Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas;

• Žvalgomasis gręžimas;

• Bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;

• Laikančių stogo konstrukcijų ir stogo dangų montavimas;

• Automagistralių, kelių tiesimas, aerodromų ir sporto įrenginių

statyba;

• Vandens statinių statyba;

• Kiti statybos darbai, įskaitant specialius pr

rofesinius darbus;

• Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas;

• Gaisro pavojaus signalizacijos įrengimas;

• Liftų, keltų ir eskalatorių įrengimas;

• Antenų, ryšio sistemų įrengimas;

• Izoliacijos įrengimas;

• Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas;

• Kitokių pastatų ir statinių įrengimas;

• Tinkavimas;

• Staliaus dirbinių įrengimas;

• Grindų ir sienų dengimas;

• Dažymas ir įstiklinimas;

• Kiti baigiamieji statybos darbai;

• Statybos ar griovimo įrenginių nuoma. Įmonės valdymo struktūra
[pic]

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Įmonės visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti visi
asmenys, susirinkimo dieną esantys jos akcininkais, nesvarbu, kiek akcijų
jiems nuosavybes teise priklauso. Dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime su patariamojo balso teise gali ir administracijos vadovas, jei
jis ir nėra akcininkas.
Tik visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę:

• Keisti ir papildyti įstatus;

• Rinkti ir atšaukti audito įmonę. Jei bendrovė dirba nuostolingai,

visuotinis akcininkų susirinkimas privalo svarstyti, ar

administracijos vadovas tinka eiti pareigas;

• Nustatyti bendrovės administracijos, revizorių bei audito paslaugų

apmokėjimo sąlygas;

• Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę, administracijos vadovo

pareiktą bendrovės veiklos ataskaitą;

• Priimti nutarimą padidinti įsstatinį kapitalą;

• Priimti nutarimą keisti vienos rūšies ar klasės bendrovės akcijas į

kitos, tvirtinti akcijų keitimo tvarką;

• Spręsti bendrų įmonių, dukterinių įmonių, bendrovės filialų ir

atstovybių steigimo klausimus;

• Nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų rūšį, skaičių ir minimalią

kainą;

• Priimti nutarimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

Bendrovės administracija
Ji organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą. Administracijai vadovauja
generalinis direktorius.
Bendrovės administracijos vadovas:

• Sprendžia bendrovės operatyvios ūkinės veiklos klausimus;

• Priima ir atleidžia iš darbo bendrovės darbuotojus (išskyrus savo

pavaduotojus bei vyriausiąjį finansininką), nustato jų atlyginimus ir

įgaliojimų ribas, skiria drausmines nuobaudas, o taip pat, jeigu yra

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo

sprendimas, skiria

bendrovės darbuotojams premijas;

• Vykdo visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimus;

• Be įgaliojimo veikia bendrovės vardu ir sudaro visus bendrovės

sandorius, išskyrus tuos, kuriems sudaryti yra būtinas išankstinis

bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas;

• Leidžia įsakymus, išduoda įgaliojimus, tvirtina bendrovės vidaus darbo

taisykles ir instrukcijas;

• Tvarko visus operatyvinius bendrovės reikalus ir kt.

Bendrovės revizorius (auditorius)
Bendrovėje, ūkiniams metams pasibaigus, iki visuotinio akcininkų
susirinkimo privalo būti patikrinta buhalterinė apskaita ir finansinė
atskaitomybė. Tikrina revizorius arba auditorius. Visuotinis akcininkų
susirinkimas renka revizorių (auditorių) ne ilgesniam kaip 4 metų terminui.
Bendrovės auditoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis
kvalifikacinį diplomą, arba juridinis asmuo, teikiantis buhalterinės
apskaitos ar audito paslaugas. Auditoriumi negali būti renkamas bendrovės
darbuotojas, taip pat akcininkas, turintis daugiau kaip 10 procentų
bendrovės akcijų. Jis įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą
bendrovės veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. Raštvedybos sistema
Pasirinktos įmonės raštvedybos sistema yra centralizuota, kadangi
įmonėje visus dokumentus tvarko vienas žmogus – sekretorė. Tai gautos
korespondencijos priėmimas, registravimas, įmonės dokumentų spausdinimas,
įforminimas, išsiuntimas, bylų formavimas, bylų saugojimas. Šią raštvedybos
sistemą taiko ir dėl to, kad įmonėje yra nedidelė dokumentų apyvarta. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas
Dokumentų apyvarta – įstaigos dokumentų tvarkymas nuo jų parengimo ir
gavimo iki jų įdėjimo į bylą.
Raštvedybos darbai įmonėje, kurie apibūdinami terminu – dokumentų apyvarta,
yra šie:

• Gaunamų dokumentų priėmimas ir vykdymas;

• Siunčiamų dokumentų tvarkymas;

• Perdavimas įmonės viduje;

• Dokumentų kiekio apskaita;

• Dokumentų indeksavimas ir registravimas;

• Dokumentų užduočių vykdymo kontrolės organizavimas;

• Bylų formavimas.

Įmonės dokumentus sudaro gauti dokumentai ir įmonėje pa

arengti (siunčiamieji
ir vidaus).

Gautas dokumentas – tai atsiųstas į įmonę dokumentas. Jame
užfiksuota pradinė informacija tam tikriems valdymo veiksmams. Tai
aukštesniųjų įstaigų, organizacijų dokumentai (nutarimai, sprendimai,
įsakymai, nurodymai), pavaldžių ir kitų įstaigų (raštai, ataskaitos,
pažymos), darbuotojų skundai ir prašymai.

Siunčiamas dokumentas – tai dokumentas, sudarytas bei įformintas
įmonėje ir išsiųstas konkrečiam adresatui.

Vidaus dokumentas – sudarytas įmonėje ir skirtas jos reikalams.
Tai tvarkomieji dokumentai – protokolai, aktai, tarnybiniai pranešimai ir
pan.

[pic]
Įmonėje gaunami dokumentai skirstomi į registruotinus ir neregistruotinus
(sveikinimai, kvietimai, reklaminiai bukletai ir kt.). Sekretorė patikrina,
ar gauta korespondencija atsiųsta pagal paskirtį ir ar vokuose yra visi
dokumentai. Jei voke trūksta dokumentų ar jų priedų, apie tai pranešama
siuntėjui. Netinkamai įforminti (nepasirašyti, nepatvirtinti ir pan.) bei
apgadinti dokumentai grąžinami siuntėjui. Ne tuo adresu gauta
korespondencija persiunčiama pagal paskirtį ar grąžinama siuntėjui ne
vėliau kaip kitą darbo dieną. Dokumento pirmajame lape dedamas
registracijos spaudas, spaude užrašoma gavimo data, registracijos numeris
ir perduodama direktoriui ir vykdymui nukreipti. Nukreipdamas dokumentą
vykdyti, direktorius rašo rezoliuciją pirmame dokumento lape (standarto
nustatytoje vietoje). Rezoliucijoje trumpai išdėstoma, kas ir kaip turi
spręsti dokumente keliamus klausimus, paprastai nurodomas užduoties
įvykdymo terminas. Dokumentai su rezoliucija grąžinami įmonės sekretorei.
Rezoliucijos surašomos į žurnalą. Dokumentas atiduodamas vykdytojui
vykdyti, kuris turi pasirašyti žurnale.
Bendrovės siunčiami dokumentai rengiami dviem egzemplioriais, iš kurių
pirmasis spausdinamas įmonės blanke ir siunčiamas adresatui, antrasis
paliekamas saugojimui kartu su dokumento, į kurį atsakoma, originalu.
Siunčiamame dokumente turi būti nurodyta vykdytojo pavardė ir telefono
numeris. Jeigu siunčiamas do

okumentas į gautą raštą. turi būti nurodyti
rašto, į kurį atsakoma, rekvizitai. Bendrovės sekretorė tikrina, ar
siunčiama korespondencija tinkamai įforminta. Ne pagal standarto
reikalavimus įforminti dokumentai grąžinami vykdytojams. Siunčiama
korespondencija registruojama žurnale. Tvarkomieji ir organizaciniai
dokumentai yra vizuojami rengėjų ir suderinami su suinteresuotomis
įstaigomis. Pasirašomas ir tvirtinamas vienas dokumento egzempliorius. Kai
dokumento sudarytojai būna keli, pasirašoma tiek dokumento egzempliorių,
kiek yra sudarytojų. Kai dokumentas yra užregistruotas, atliekami kiti
veiksmai: dokumentų kopijos ir nuorašai tvirtinami antspaudu skirtu
raštams, kuris dedamas taip, kad liestų dokumentus pasirašiusių asmenų
pareigų pavadinimus, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju
brūkšniu. Informaciniai siunčiamieji dokumentai išsiunčiami adresatams,
rengėjų dokumentų nuorašai patvirtinami ir dedami į bylas. Tik
telekomunikacijų įrenginiais siunčiamame dokumente rengėjas ar siuntėjas
nurodo, kad dokumento originalas nebus išsiųstas. Jei siunčiamas dokumentas
yra atsakomasis, į bylą jis dedamas kartu su tuo dokumentu, .į kurį
atsakoma. Su tvarkomaisiais dokumentais, jei reikia, supažindinami
darbuotojai ir dokumentai dedami į bylas. Kai darbuotojus reikia
supažindinti su patvirtintais organizaciniais dokumentais, supažindinimo
žymos rašomos patvirtintose dokumento kopijose ar patvirtintuose
nuorašuose. Kopijos ar nuorašai dedami į darbuotojų asmens bylas.
Tvarkomųjų dokumentų ir jais patvirtintų organizacinių dokumentų
patvirtintos kopijos ar patvirtinti nuorašai, jei reikia, perduodami
užduočių vykdytojams. Informaciniai bendrovės vidaus dokumentai dedami į
bylas po jų registravimo ar po užduočių vykdymo. Registravimo priemonės ir reikalavimai
Įmonės gaunami dokumentai registruojami popierinėje laikmenoje, t. y.
žurnaluose. Žurnalo galiojimo laikas – vieneri raštvedybiniai metai, t. y.
vieneri kalendoriniai metai. Yra tęstinių žurnalų, kurie negali pasibaigti,
baigiantis raštvedybiniams metams. Jie yra tęsiami toliau. „Raštvedybos
taisyklės“ numato, kad kol dokumentas nebus užregistruotas, jokios kitos
tolesnės operacijos, susijusios su dokumentais, nebus galimos įvykdyti,
todėl atsirado būtinybė registruoti bendrovės dokumentus atskirose
registracijos žurnaluose. Dokumentų registracijos žurnalų kiekį nustato ir
patvirtina generalinis direktorius. Sąraše yra kiekvieno dokumentų
registracijos žurnalo pavadinimas, jo identifikavimo žymuo, žurnalo pildymo
laikotarpis. UAB „Toris“ dokumentų sąrašas yra visiems prieinamas. Šios
įmonės parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai yra registruojami,
kad būtų įrodytas jų buvimas bendrovės apskaitos sistemoje ir būtų
užtikrinta jų paieška.
Dokumentai registruojami yra tokia tvarka:

1. Registracijos žurnale įrašomi šie duomenys: dokumento registracijos

eilės numeris, registravimo data, o jei dokumentas yra gautas –

dokumento registracijos eilės numeris ir dokumento gavimo data.

2. Registracijos žurnale įrašomi dokumentą identifikuojantys duomenys:

dokumento pavadinimas (antraštė), gauto dokumento sudarytojas, jei

dokumentas yra siunčiamas – dar ir adresatas.
Dokumentai yra registruojami po to, kai jie yra pasirašomi ir patvirtinami. Bylų sudarymas, nomenklatūra
Bylų nomenklatūra – numatomų sudaryti bylų antraščių sąrašas, nurodant bylų
saugojimo terminus. Bylų nomenklatūra padeda tinkamai paskirstyti
dokumentus į bylas, palengvina jų paiešką, laiduoja vienodą bylų formavimo
tvarką ir jų apskaitą. Įmonėje bylos tvarkomos praėjus vieneriems
raštvedybiniams metams po bylų užbaigimo. Nomenklatūroje bylos surašomos
pagal įmonei nustatytas funkcijas ir veiklos sritis. Veiklos sritys ir
bylos sisteminamos bendrovės patikslinta tvarka. Jos nomenklatūroje yra
numeruojamos iš eilės kaip punktai, o kiekvienos srities byla – atskira
numeracija kaip papunkčiai. Kiekvienai nomenklatūroje įrašytai bylai
suteikiamas indeksas, kurį sudaro bylų nomenklatūros punkto ir papunkčio
eilės numeris. Bylos eilės numeris nomenklatūroje yra nekeičiamas. Jei
kitais raštvedybiniais metais tokia byla nesudaroma, jos numeris į bylų
nomenklatūrą neįrašomas ir kitai bylai nesuteikiamas.

Už dokumentų saugojimą atsakinga sekretorė. Pasikeitus sekretorei,
dokumentų bylos perduodamos pagal generalinio direktoriaus tvirtinimo aktą.
Įmonės veikloje susikaupę neterminuoto ir ilgo saugojimo organizaciniai
tvarkomieji dokumentai saugomi archyve. Archyvas formuojamas pagal
bendrovės suvestinę bylų nomenklatūrą, kuri sudaroma bylų nomenklatūrų
pagrindu ir tvirtinama įmonės administratoriaus. Neterminuoto ir ilgo
saugojimo bylos vienerius metus saugomos struktūriniuose padaliniuose, po
to nustatyta tvarka įformintos perduodamos į archyvą. Laikinojo saugojimo
dokumentų bylos saugomos bylų nomenklatūroje numatytą terminą.
Administratoriaus įsakymu sudaryta dokumento vertės ekspertizės komisija
atrenka dokumentus neterminuotam ir ilgam saugojimui, o sekretorė įformina,
garantuoja jų apskaitą ir saugojimą.

1995–2001 metų laikino saugojimo bylų sąrašas

|Eil.|Bylos antraštė |Chronologinės|Saugojimo |Pastabos |
|Nr. | |ribos |terminas | |
| |1995 metai | | | |
|1 |Kasos pirminiai dokumentai |1995 |10 metų | |
|2 |Banko pirminiai dokumentai |1995 01 |10 metų | |
|3 |Banko pirminiai dokumentai |1995 02 |10 metų | |
|4 |Banko pirminiai dokumentai |1995 03 |10 metų | |
|5 |Banko pirminiai dokumentai |1995 04 |10 metų | |
|6 |Banko pirminiai dokumentai |1995 05 |10 metų | |
|7 |Banko pirminiai dokumentai |1995 06 |10 metų | |
|8 |Banko pirminiai dokumentai |1995 07 |10 metų | |
|9 |Banko pirminiai dokumentai |1995 08 |10 metų | |
|10 |Banko pirminiai dokumentai |1995 09 |10 metų | |
|11 |Banko pirminiai dokumentai |1995 10 |10 metų | |
|12 |Banko pirminiai dokumentai |1995 11 |10 metų | |
|13 |Banko pirminiai dokumentai |1995 12 |10 metų | |
|14 |05 sąskaitos dokumentai |1995 |10 metų | |
|15 |Avanso apyskaitos |1995 09–10 |10 metų | |
|16 |Avanso apyskaitos |1995 11–12 |10 metų | |
|17 |Tabeliai |1995 |10 metų | |
|18 |Aktavimų dokumentai |1995 |10 metų | |
|19 |Medžiagų apyskaita |1995 |10 metų | |
|20 |Medžiagų apyskaita |1995 |10 metų | |
|21 |Pažymos |1995 |10 metų | |
|21a |Sutartys |1992–1995 |10 metų | |
|21b |Atostogų suteikimo lapeliai |1993–1995 |10 metų | . |
| | | | | |
| |1996 metai | | | |
|22 |Kasos pirminiai dokumentai |1996 |10 metų | |
|23 |Banko pirminiai dokumentai |1996 |10 metų | |
|24 |Žurnalas–orderis Nr.15 |1995–1996 |10 metų | |
|25 |Statistinės ataskaitos |1994–1996 |10 metų | |
|26 |Nedarbingumo pažymėjimai |1992–1996 |10 metų | |
|27 |71 sąskaitos dokumentai |1996 01 |10 metų | |
|28 |71 sąskaitos dokumentai |1996 02 |10 metų | |
|29 |71 sąskaitos dokumentai |1996 03 |10 metų | |
|30 |71 sąskaitos dokumentai |1996 04 |10 metų | |
|31 |71 sąskaitos dokumentai |1996 05 |10 metų | |
|32 |71 sąskaitos dokumentai |1996 06 |10 metų | |
|33 |71 sąskaitos dokumentai |1996 07 |10 metų | |
|34 |71 sąskaitos dokumentai |1996 08 |10 metų | |
|35 |71 sąskaitos dokumentai |1996 09 |10 metų | |
|36 |71 sąskaitos dokumentai |1996 10 |10 metų | |
|37 |71 sąskaitos dokumentai |1996 11 |10 metų | |
|38 |71 sąskaitos dokumentai |1996 12 |10 metų | |
|39 |Medžiagų apyskaita |1996 |10 metų | |
|40 |Medžiagų apyskaita |1996 |10 metų | |
|41 |05 sąskaitos dokumentai |1996 |10 metų | |
|42 |Aktavimo dokumentai |1996 |10 metų | |
|43 |Pažymos apie darbuotojus |1996 |10 metų | |
|44 |Žurnalas–orderis Nr.01, 02, 03, |1996 |10 metų | |
| |04, 05 | | | |
| | | | | |
|45 |1997 metai |1997 01 |10 metų | |
|46 |Banko pirminiai dokumentai |1997 02 |10 metų | |
|47 |Banko pirminiai dokumentai |1997 03 |10 metų | |
|48 |Banko pirminiai dokumentai |1997 04 |10 metų | |
|49 |Banko pirminiai dokumentai |1997 05 |10 metų | |
|50 |Banko pirminiai dokumentai |1997 06 |10 metų | |
|51 |Banko pirminiai dokumentai |1997 07 |10 metų | |
|52 |Banko pirminiai dokumentai |1997 08 |10 metų | |
|53 |Banko pirminiai dokumentai |1997 09 |10 metų | |
|54 |Banko pirminiai dokumentai |1997 10 |10 metų | |
|55 |Banko pirminiai dokumentai |1997 11 |10 metų | |
|56 |Banko pirminiai dokumentai |1997 12 |10 metų | |
|37a |Banko pirminiai dokumentai |1997 01 |10 metų | |
|38a |Medžiagų apskaita |1997 02 |10 metų | |
|39a |Medžiagų apskaita |1997 03 |10 metų | |
|40a |Medžiagų apskaita |1997 04 |10 metų | |
|41a |Medžiagų apskaita |1997 05 |10 metų | |
|42a |Medžiagų apskaita |1997 06 |10 metų | |
|43a |Medžiagų apskaita |1997 07 |10 metų | |
|44a |Medžiagų apskaita |1997 08 |10 metų | |
|45a |Medžiagų apskaita |1997 09 |10 metų | |
|46a |Medžiagų apskaita |1997 10 |10 metų | |
|47a |Medžiagų apskaita |1997 11 |10 metų | . |
|48 |Medžiagų apskaita |1997 12 |10 metų | |
|49a |Medžiagų apskaita |1997 02 |10 metų | |
|50a |Avanso apyskaitos |1997 05 |10 metų | |
|51a |Avanso apyskaitos |1997 06 |10 metų | |
|52a |Avanso apyskaitos |1997 07 |10 metų | |
|53a |Avanso apyskaitos |1997 08 |10 metų | |
|54a |Avanso apyskaitos |1997 09 |10 metų | |
|55a |Avanso apyskaitos |1997 10 |10 metų | |
|56 |Avanso apyskaitos |1997 |10 metų | |
|57 |Žurnalas–orderis Nr.07 |1997 01 |10 metų | |
|58 |71 sąskaitos dokumentai |1997 03 |10 metų | |
|59 |71 sąskaitos dokumentai |1997 |10 metų | |
|60 |Kasos pirminiai dokumentai |1997 |10 metų | |
|61 |Registrai |1997 |10 metų | |
|62 |Sutartys |1997 |10 metų | |
|63 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |
|64 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |
|65 |Medžiagų apskaita (padangos) |1997 |10 metų | |
| |Griežtos atskaitomybės dokumentų | | | |
|66 |blankų apskaitos pajamų–išlaidų |1997 01–09 |10 metų | |
|67 |knyga |1997 10 |10 metų | |
|68 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |
|69 |Pažymos apie atliktus darbus |1997 |10 metų | |
| |Pažymos apie atliktus darbus | | | |
| |Pažymos apie atliktus darbus | | | |
|70 | |1996–1998 |10 metų | |
|71 |1998 metai |1997–1998 |10 metų | |
|72 |Atlyginimų priskaičiavimo |1998 |10 metų | |
|73 |suvestinės |1998 |10 metų | |
|74 |Nedarbingumo pažymėjimai |1998 |10 metų | |
|75 |Statistinės ataskaitos |1995–1998 |10 metų | |
| |Kasos pirminiai dokumentai | | | |
|76 |Pelno mokesčio avanso apyskaitos |1996–1998 |10 metų | |
|77 |Kortelė–pažyma apie griežtos |1998 |10 metų | |
|78 |atskaitomybės blankų panaudojimą |1998 |10 metų | |
|79 |Darbo laiko apskaitos |1998 01–07 |10 metų | |
|80 |žiniaraščiai |1998 08–12 |10 metų | |
|81 |Operacijų pinigais registras |1998 |10 metų | |
|82 |Registrai |1998 |10 metų | |
|83 |Pažymos apie atliktus darbus |1998 01 |10 metų | |
|84 |Pažymos apie atliktus darbus |1998 02 |10 metų | |
|85 |Transporto išlaidos |1998 03 |10 metų | |
|86 |Transporto išlaidos |1998 04 |10 metų | |
|87 |Banko pirminės išlaidos |1998 05 |10 metų | |
|88 |Banko pirminės išlaidos |1998 06 |10 metų | |
|89 |Banko pirminės išlaidos |1998 07 |10 metų | |
|90 |Banko pirminės išlaidos |1998 08 |10 metų | |
|91 |Banko pirminės išlaidos |1998 09 |10 metų | |
|92 |Banko pirminės išlaidos |1998 10 |10 metų | |
|93 |Banko pirminės išlaidos |1998 11 |10 metų | . |
|94 |Banko pirminės išlaidos |1998 12 |10 metų | |
|95 |Banko pirminės išlaidos |1998 01 |10 metų | |
|96 |Banko pirminės išlaidos |1998 02 |10 metų | |
|97 |Banko pirminės išlaidos |1998 03 |10 metų | |
|98 |Banko pirminės išlaidos |1998 04 |10 metų | |
|99 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 05 |10 metų | |
|100 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 06 |10 metų | |
|101 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 07 |10 metų | |
|102 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 08 |10 metų | |
|103 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 09 |10 metų | |
|104 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 10 |10 metų | |
|105 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 11 |10 metų | |
|106 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 12 |10 metų | |
|107 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 01 |10 metų | |
|108 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 02 |10 metų | |
|109 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 03 |10 metų | |
|110 |2000 sąskaitos dokumentai |1998 04 |10 metų | |
|111 |Avanso apyskaitos |1998 05 |10 metų | |
|112 |Avanso apyskaitos |1998 06 |10 metų | |
|113 |Avanso apyskaitos |1998 07 |10 metų | |
|114 |Avanso apyskaitos |1998 08 |10 metų | |
|115 |Avanso apyskaitos |1998 09 |10 metų | |
|116 |Avanso apyskaitos |1998 10 |10 metų | |
|117 |Avanso apyskaitos |1998 11 |10 metų | |
|118 |Avanso apyskaitos |1998 12 |10 metų | |
|119 |Avanso apyskaitos |1998 |10 metų | |
|120 |Avanso apyskaitos |1998 |10 metų | |
|121 |Avanso apyskaitos |1998 |10 metų | |
| |Avanso apyskaitos | | | |
| |Medžiagų apyskaita | | | |
|122 |Medžiagų apyskaita |1999 01 |10 metų | |
|123 |Medžiagų apyskaita |1999 02 |10 metų | |
|124 | |1999 03 |10 metų | |
|125 |1999 metai |1999 04 |10 metų | |
|126 |Banko pirminiai dokumentai |1999 05 |10 metų | |
|127 |Banko pirminiai dokumentai |1999 06 |10 metų | |
|128 |Banko pirminiai dokumentai |1999 07 |10 metų | |
|129 |Banko pirminiai dokumentai |1999 08 |10 metų | |
|130 |Banko pirminiai dokumentai |1999 09 |10 metų | |
|131 |Banko pirminiai dokumentai |1999 10 |10 metų | |
|132 |Banko pirminiai dokumentai |1999 11 |10 metų | |
|133 |Banko pirminiai dokumentai |1999 12 |10 metų | |
|134 |Banko pirminiai dokumentai |1999 01 |10 metų | |
|135 |Banko pirminiai dokumentai |1999 02 |10 metų | |
|136 |Banko pirminiai dokumentai |1999 03 |10 metų | |
|137 |Banko pirminiai dokumentai |1999 04 |10 metų | |
|138 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 05 |10 metų | |
|139 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 06 |10 metų | |
|140 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 07 |10 metų | |
|141 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 08 |10 metų | . |
|142 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 09 |10 metų | |
|143 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 10 |10 metų | |
|144 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 11 |10 metų | |
|145 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 12 |10 metų | |
|146 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 01 |10 metų | |
|147 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 02 |10 metų | |
|148 |2000 sąskaitos dokumentai |1999 03 |10 metų | |
|149 |2004 sąskaitos dokumentai |1999 04 |10 metų | |
|150 |Medžiagų apyskaita |1999 05 |10 metų | |
|151 |Medžiagų apyskaita |1999 06 |10 metų | |
|152 |Medžiagų apyskaita |1999 07 |10 metų | |
|153 |Medžiagų apyskaita |1999 08 |10 metų | |
|154 |Medžiagų apyskaita |1999 09 |10 metų | |
|155 |Medžiagų apyskaita |1999 10 |10 metų | |
|156 |Medžiagų apyskaita |1999 11 |10 metų | |
|157 |Medžiagų apyskaita |1999 12 |10 metų | |
|158 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |
|159 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |
|160 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |
|161 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |
|162 |Medžiagų apyskaita |1999 |10 metų | |
|163 |Medžiagų apyskaita |1996–1999 |10 metų | |
|164 |Registrai |1999 |10 metų | |
|165 |Kasos pirminiai dokumentai |1999 |10 metų | |
|166 |Sodra, ataskaitos mokesčių |1999 |10 metų | |
|167 |inspekcijai |1999 |10 metų | |
|167a|Atostogų suteikimo lapeliai |1999 |10 metų | |
| |Pažymos apie atliktus darbus | | | |
| |Sutartys | | | |
|168 |Transporto išlaidos |2000 |10 metų | |
|169 |Atlyginimų priskaičiavimo |1992–2000 |10 metų | |
|170 |dokumentai |1993–2000 |10 metų | |
|171 |Darbo lauko apskaitos dokumentai |1992–2000 |10 metų | |
|172 | |2000 |10 metų | |
|173 |2000 metai |1999–2000 |10 metų | |
|174 |Kasos pirminiai dokumentai |2000 |10 metų | |
|175 |Kasos knyga |1992–2000 |10 metų | |
|176 |Didžioji knyga |1994–2000 |10 metų | |
|177 |Sodra, pranešimai, ataskaitos |1992–2000 |10 metų | |
|178 |Darbo laiko apskaitos dokumentai |2000 |10 metų | |
|179 |Nedarbingumo pažymėjimai |1997–2000 |10 metų | |
|180 |Registrai |2000 01–08 |10 metų | |
|181 |Įgaliojimų registracijos žurnalai|2000 09–12 |10 metų | |
|182 |Audito ataskaitos |1995–2000 |10 metų | |
| |Balansai (ketvirtiniai) | | | |
|183 |PVM deklaracijos |1995–2000 |10 metų | |
| |Atostogų suteikimo lapeliai | | | |
|184 |Banko pirminiai dokumentai |1993–2000 |10 metų | |
|185 |Banko pirminiai dokumentai |2000 01–08 |10 metų | |
|186 |Panaudotų griežtos atskaitomybės |2000 09–12 |10 metų | . |
|187 |blankų nurašymo aktai |2000 |10 metų | |
|188 |Griežtos atskaitomybės blankų |2000 |10 metų | |
|189 |panaudojimo patikrinimo aktai |2000 |10 metų | |
|190 |Inventorizacijos apyrašai |2000 |10 metų | |
|191 |2000 sąskaitos dokumentai |2000 |10 metų | |
|192 |2000 sąskaitos dokumentai |2000 |10 metų | |
|193 |Pažymos apie atliktus darbus |2000 01 |10 metų | |
|194 |Medžiagų apyskaitos |2000 02 |10 metų | |
|195 |Medžiagų apyskaitos |2000 03 |10 metų | |
|196 |Medžiagų apyskaitos |2000 04 |10 metų | |
|197 |Draudimo dokumentai (mašinų) |2000 05 |10 metų | |
|198 |Kuro apyskaita |2000 06 |10 metų | |
|199 |Avanso apyskaita |2000 07 |10 metų | |
|200 |Avanso apyskaita |2000 08 |10 metų | |
|201 |Avanso apyskaita |2000 09–12 |10 metų | |
|201a|Avanso apyskaita |2000 |10 metų | |
| |Avanso apyskaita | | | |
| |Avanso apyskaita | | | |
|202 |Avanso apyskaita |2001 |10 metų | |
|203 |Avanso apyskaita |2001 01–06 |10 metų | |
|204 |Avanso apyskaita |2001 07–12 |10 metų | |
|205 |Sintet. Apyvartos žiniaraštis |2001 |10 metų | |
|206 | |2001 |10 metų | |
|207 |2001 metai |2001 |10 metų | |
|208 |Kasos pirminiai dokumentai |2001 01–03 |10 metų | |
|209 |Banko pirminiai dokumentai |2001 07–09 |10 metų | |
|210 |Banko pirminiai dokumentai |2001 10–12 |10 metų | |
|211 |Nedarbingumo pažymėjimai |2001 |10 metų | |
|212 |Darbo laiko apskaitos dokumentai |2001 |10 metų | |
|213 |Sodra, ataskaitos, pranešimai |2001 |10 metų | |
|214 |Registrai |2001 01–03 |10 metų | |
|215 |Registrai |2001 04–06 |10 metų | |
|216 |Registrai |2001 07–09 |10 metų | |
|217 |450 sąskaitos dokumentai |2001 10–12 |10 metų | |
|218 |450 sąskaitos dokumentai |2001 |10 metų | |
|219 |488 sąskaitos dokumentai |1998–2001 |10 metų | |
|220 |2561 sąskaitos dokumentai |2001 |10 metų | |
|221 |2561 sąskaitos dokumentai |2001 |10 metų | |
|222 |2561 sąskaitos dokumentai |2001 |10 metų | |
|223 |2561 sąskaitos dokumentai |2001 |10 metų | |
|224 |Medžiagų apskaita |2001 |10 metų | |
| |Tarpusavio suderinimo aktai | | | |
| |Pažymos apie atlyginimus | | | |
|225 |Pažymos apie atliktus darbus |1995–1999 |10 metų | |
|226 |Mašinų remonto dokumentai |1994–1995 |10 metų | |
|227 |Transporto išlaidos |1999 |10 metų | |
| |Specrūbų išdavimo apskaita | | | |
| | | | | |
| |1995–1999 metų papildymas | | | |
| |Susirašinėjimo dokumentai | | | . |
| |Atlyginimų priskaičiavimo | | | |
| |suvestinės | | | |
| |Komandiruočių įsakymai, | | | |
| |pranešimai apie atleidimą iš | | | |
| |darbo | | | | Išvados ir pastabos
Rašydama namų darbą, susipažinau su UAB „Toris“ raštvedybos sistema. Taip
pat išanalizavau ją. Kadangi ši įmonė nėra valstybinė organizacija, ji
nelabai tiksliai laikosi dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos
taisyklių. Būtent dėl šios priežasties nagrinėtuose dokumentuose suradau
nemažai klaidų:

• Pateiktame įsakyme (priedas nr.1) buvo padarytos tokios klaidos:

1. Herbas arba prekių ženklas (nėra);

2. Dešinioji paraštė (10 cm);

3. Dokumento sudarytojo pavadinimas;

4. Dokumento pavadinimas;

5. Dokumento data;

6. Dokumento sudarymo vieta (nėra);

7. Lygiavimas pagal dešinę paraštę.

• Pateiktame akte (priedas nr.2) buvo padarytos tokios klaidos:

1. Dokumento sudarytojo pavadinimas;

2. Tarpas tarp dokumento sudarymo vietos ir teksto (nėra);

3. Dokumento registracijos numeris (nėra);

4. Lygiavimas pagal dešinę paraštę.

• Pateiktuose įstatuose (priedas nr.3) buvo padarytos tokios klaidos:

1. Dešinioji paraštė (10 cm);

2. Sutrumpinimas „mėn.“ po mėnesio pavadinimo;

3. Įstatų numeravimas Literatūra
• Vladarskienė Rasuolė „Dokumentų tekstai“, Lietuvių kalbos instituto

leidykla, 2004

• Interneto prieiga: www.archyvai.lt

• UAB „Toris“ įstatai
———————–

Visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės administracija

Bendrovės revizorius (auditorius)

Dokumento vizavimas

Dokumento tikrinimas

Dokumento sudarymas

Bylų sudarymas

Dokumento išsiuntimas

Dokumento pasirašymas

Dokumento registravimas

Archyvavimas

Leave a Comment