Rekvizitai

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

Rekvizitas – dokumento sudedamoji dalis, reiškianti nustatytas dokumento rengimo ir įteisinimo procedūras ir turinti nustatytą nuolatinę vietą.

Dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitai:

1. herbas arba prekių ženklas;

2. dokumento sudarytojo pavadinimas;

3. įstaigos duomenys;

4. specialioji žyma;

5. priedo žyma;

6. dokumento gavimo registracijos žyma;

7. dokumento pavadinimas;

8. dokumento data;

9. dokumento registracijos numeris;

10. gauto dokumento nuoroda;

11. dokumento sudarymo vieta;

12. adresatas;

13. rezoliucija;

14. dokumento tvirtinimo žyma;

15. dokumento tekstas;

16. parašas;

17. dokumento suderinimo žyma;

18. vizos;

19. supažindinimo žyma;

20. rengėjo nuoroda;

21. dokumento paieškos nuoroda;

22. kopijos tikrumo žyma.

DOKUMENTŲ REKVIZITAI

1. Herbas arba prekių ženklas;

Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje, po viršutine parašte.

Prekių ženklas gali būti spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant pa araštes.

Herbas ir prekių ženklas kartu nespausdinami.

2. Dokumento sudarytojo pavadinimas;

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbo arba prekių ženklo rekvizitu, jei šis rekvizitas išspausdintas po viršutine parašte lapo viduryje.
Jei prekių ženklas spausdinamas lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas šalia ženklo.
Kai herbas arba prekių ženklas nespausdinamas, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte.

Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis negu kiti rekvizitai, ir išdėstomas išilginiu centruotu būdu.

Pvz.,

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MĖTA“

VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJOS
DIREKTORIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ LI IGONINĖS
VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS

PROFESINIŲ LIGŲ TYRIMO
KOMISIJA

3. Įstaigos duomenys;

Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje.
Kai įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje, tarp atskirų duomenų paliekamas didesnis intervalas arba dedami at

titinkami skyrybos ženklai.

Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis negu kiti rekvizitai raidėmis ir gali būti atskirti linija.

Įstaigos duomenis sudaro: įstaigos kodas, buveinės adresas ir kita reikalinga informacija (telefonų ir faksų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kt.).

4. Specialioji žyma;

Specialioji žyma rašoma dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešinėje pusėje paryškintomis raidėmis arba dedamas spaudas,

pvz.: Projektas, Išrašas, Kopija, Faksograma.

5. Priedo žyma;

Priedo žyma rašoma dokumento priedo viršutinės paraštės dešinėje pusėje.

Žymą sudaro: dokumento, kuriam priklauso priedas, pavadinimas, priedo eilės numeris ir žodis ,,priedas“.

Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, žodis ,,priedas“ kartu su eilės numeriu rašomas iš naujos eilutės, pvz.:

Civilinės aviacijos priešgaisrinės
saugos taisyklių
1 priedas

6. Dokumento gavimo registracijos žyma;

Dokumento gavimo registracijos žyma rašoma arba dedamas spaudas dokumento pirmojo lapo viršutinės paraštės dešiniajame kampe.

Žymą sudaro: dokumentą gavusios įstaigos pavadinimas (gali būti sutrumpintas), žo odis ,,Gauta“, dokumento gavimo data ir registracijos numeris, pvz.:

(Įstaigos pavadinimas)
Gauta

____________Nr._______
DOKUMENTŲ REKVIZITAI

7. Dokumento pavadinimas;

Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus, rašomas išilginiu centruotu būdu didžiosiomis paryškintomis raidėmis ir atskiriamas nuo anksčiau parašytų rekvizitų ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Dokumento pavadinimas rašomas: po dokumento sudarytojo pavadinimu,
dokumentuose, kuriuose yra adresato rekvizitas, pavadinimas rašomas po šiuo rekvizitu.

Organizacinių ir tvirtinamų informacinių dokumentų pavadinimas rašomas po tvirtinimo žymos rekvizitu.

Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė, pvz.:

DOKUMENTŲ RENGIMO IR ĮFORMINIMO TAISYKLĖS

arba

PAŽYMA APIE GAUTAS PAJAMAS

arba

KOLEGIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Dokumento rūšies pa

avadinimas tvarkomuosiuose dokumentuose rašomas atskiroje eilutėje, pvz.:

ĮSAKYMAS
DĖL PETRO PETRAIČIO ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ

Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nerašomas. Teksto antraštė pradedama prielinksniu „DĖL“ ir rašoma didžiosiomis neparyškintomis raidėmis nuo kairiosios paraštės.

8. Dokumento data;

Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu ir kartu su dokumento registracijos numeriu dėstoma išilginiu centruotu būdu.

Raštuose data rašoma lapo dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu arba po dokumento sudarytojo pavadinimu.

Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis arba mišriuoju būdu:
Jei data rašoma skaitmenų grupėmis, pirmoji skaitmenų grupė, žyminti metus, susideda iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, pvz.:

2001-05-05

Jei data rašoma mišriuoju būdu, rašomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ sutrumpinimas, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ sutrumpinimas. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio,
pvz.:

2001 m. gegužės 5 d.

9. Dokumento registracijos numeris;

Dokumento registracijos numeris rašomas šalia dokumento datos rekvizito dešinėje pusėje.

Dokumento registracijos numerį sudaro simbolis Nr., registracijos žurnalo identifikavimo žymuo ir skaitmeninis dokumento registravimo eilės numeris, pvz.:

Nr. 1-159
arba

Nr. P-25

(1 – registracijos žurnalo pagal patvirtintą sąrašą numeris, 159 – dokumento registravimo eilės numeris).

10. Gauto dokumento nuoroda;

Gauto dokumento nuoroda rašoma atsakomuosiuose raštuose po dokumento datos ir registracijos numerio rekvizitais. Gauto dokumento nuorodą sudaro raidė „Į

Į“, dokumento, į kurį atsakoma, data ir jo registracijos numeris, pvz.:

Į 2001-10-02 Nr. 2-156

11. Dokumento sudarymo vieta;

Dokumento sudarymo vieta rašoma mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir dokumento registracijos numerio rekvizitais išilginiu centruotu būdu.

Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose dokumentuose ir informaciniuose įstaigos vidaus dokumentuose.
Pvz.:

Vilnius

12. Adresatas;

Adresatas rašomas kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu. Kai įstaigos duomenys rašomi dokumento apatinėje paraštėje, adresatas rašomas lapo kairėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.

Adresatas rašomas tokia tvarka:

Adresatas rašomas mažosiomis raidėmis, kampiniu vėliaviniu būdu nuo kairiosios paraštės ir atskiriamas nuo anksčiau parašyto rekvizito ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Kai dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksniu, pvz.:

Uždarajai akcinei bendrovei „Akmena“

Kai dokumentas adresuojamas įstaigos struktūriniam padaliniui, įstaigos pavadinimas rašomas kilmininko linksniu, įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas – naudininko linksniu, pvz.:

Technikos priežiūros tarnybos
Bendrajam skyriui

Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam tarnautojui, rašomas tarnautojo pilnas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė naudininko linksniu, pvz.:

Uždarosios akcinės bendrovės „Goja“
Teisės skyriaus viršininkui
Jonui Jonaičiui

Kai dokumentas adresuojamas fiziniam asmeniui, adresato rekvizitas būtinai rašomas su adresu, pvz.:

Jonui Jonaičiui
Mindaugo g. 8-100
LT-03200 Vilnius

13. Rezoliucija;

Rezoliucija rašoma lapo laisvame plote tarp dokumento sudarytojo pavadinimo ir dokumento teksto, neliečiant kitų rekvizitų. Rezoliucija paprastai rašoma ranka.

Rezoliucijoje rašoma pavedimo vykdytojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, pavedimo turinys, įvykdymo terminas (prireikus), parašas, data, pvz.:

J. Jonaičiui
Prašau atsakyti raštu
iki 2001-05-02
(Parašas)
(Data)

14. Dokumento tvirtinimo žyma;

Dokumento tvirtinimo žyma rašoma lapo de

ešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo tokia tvarka:

Dokumento tvirtinimą žymintis žodis rašomas didžiosiomis raidėmis.

Kai dokumentas tvirtinamas tvarkomuoju dokumentu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis PATVIRTINTA, tvarkomojo dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento data, dokumento rūšies pavadinimas ir dokumento registracijos numeris.

Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2001 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. 0-00

Kai informacinis įstaigos vidaus dokumentas tvirtinamas įstaigos vadovo parašu, tvirtinimo žymą sudaro: žodis TVIRTINU, įstaigos vadovo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė. Jei teisės aktų nustatytais atvejais parašas tvirtinamas antspaudu, jis dedamas taip, kad liestų pareigų pavadinimą.
Žymos dalys išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

TVIRTINU
A. V.Generalinis direktorius
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)

15. Dokumento tekstas;

Dokumento tekstas (lentelė, grafikas ir kt.) rašomas po dokumento datos, registracijos numerio, sudarymo vietos, raštuose – po antraštės rekvizitais.
Tekstas (lentelė, grafikas ir kt.) nuo anksčiau parašytų rekvizitų atskiriamas ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

Teksto pastraipų pirmosios eilutės spausdinamos vienodu, ne daugiau kaip 22 mm atstumu nuo kairiosios paraštės.

Tekstas gali būti skirstomas skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.

Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais skaitmenimis iš eilės ir turi pavadinimus.
Pavadinimai rašomi didžiosiomis paryškintomis raidėmis, išilginiu centruotu būdu ir atskiriami nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, pvz.:

16. Parašas;

Parašo rekvizitas rašomas po dokumento tekstu. Parašo rekvizitą sudaro dokumentą pasirašiusio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė.

Rekvizito dalys rašomos vienoje eilutėje ir atskiriamos nuo teksto ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.
Pareigų pavadinimas pradedamas rašyti nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė rašoma eilutės dešinėje pusėje, pasirašoma eilutės viduryje, pvz.:

Generalinis direktorius (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Kai dokumentą pasirašo ne vienas tos pačios įstaigos tarnautojas, parašo rekvizitai dėstomi vienas po kito pagal einamas pareigas ir vienas nuo kito atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu, pvz.:

Viršininkas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Kai dokumentą pasirašo laikinai eiti pareigas paskirtas tarnautojas, tokios jo pareigos nurodomos parašo rekvizite, pvz.:

L. e. direktoriaus pareigas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Kai patvirtintoje spausdintinėje formoje įformintą dokumentą pasirašo kitas asmuo, kurio pareigų pavadinimas (vardas ir pavardė) neatitinka formoje įrašyto parašo rekvizito, po juo rašomas (gali būti ranka) kitas parašo rekvizitas, pvz.:

Viršininkas Jonas Jonaitis
Viršininko pavaduotojas (Parašas) Jonas Petraitis

17. Dokumento suderinimo žyma;

Suderinimo žyma rašoma po parašo rekvizitu, organizaciniuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu tokia tvarka:
Suderinimo žymą sudaro didžiosiomis raidėmis rašomas žodis SUDERINTA, įstaigos, su kuria dokumentas suderintas, vadovo pilnas pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data.
Rekvizito dalys pradedamos rašyti nuo kairiosios paraštės ir išdėstomos kampiniu vėliaviniu būdu, pvz.:

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministras
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Kai suderinimo procedūra patvirtinama įstaigos raštu, pasirašytu jos vadovo, suderinimo žymoje nurodomas įstaigos pavadinimas, rašto data ir registracijos numeris, pvz.:

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
2001-11-14 raštu Nr. 0-00

18. Vizos;

Vizos rašomos po parašo rekvizitu ir gali būti išdėstytos viena šalia kitos arba viena po kitos:
Vizą sudaro tarnautojo parašas, vardas ir pavardė, data, jei reikia – pareigų pavadinimas.
Viza gali būti rašoma ranka, rekvizito dalys dėstomos kampiniu vėliaviniu būdu arba dedamas spaudas su vizuojančiojo asmens vardu ir pavarde, jei reikia – ir su pareigų pavadinimu, pasirašoma ir parašoma data, pvz.:

(Parašas) Ekspertų komisijos pirmininkas
(Vardas ir pavardė) arba (Parašas)
(Data) (Vardas ir pavardė)

(Data)

Kai vizuojantis tarnautojas dėl dokumento turi atskirą nuomonę, nuoroda apie pridedamas pastabas rašoma virš vizos, pvz.:

Pastabos pridedamos
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

19. Supažindinimo žyma;

Supažindinimo žyma rašoma po parašo ir vizų rekvizitais, esančiame laisvame plote, kampiniu vėliaviniu būdu:
Teisės aktų nustatytais atvejais, kai tarnautojas pasirašytinai turi būti supažindintas su dokumentu, žymoje rašomi susipažinimą reiškiantys žodžiai, parašas, vardas ir pavardė, data, pvz.:

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

arba

Sutinku (Nesutinku)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Įstaigos vadovui pavedus supažindinti su dokumentu tarnautojus, supažindinimo žyma rašoma dokumento paskutinio lapo antroje pusėje, pvz.:

Susipažinome
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

20. Rengėjo nuoroda;
Rengėjo nuoroda rašoma dokumento paskutinio lapo kairėje pusėje virš apatinės paraštės.
Rengėjo nuorodoje vienoje eilutėje rašomas dokumentą parengusio tarnautojo vardas (vardo raidė) ir pavardė, galimi ryšio duomenys (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas), pvz.:

Jonė Jonaitytė, 66 22 32, faks. 66 22 58, el. p. akademija@vadis.lt.

21. Dokumento paieškos nuoroda;

Dokumento paieškos nuoroda rašoma dokumento pirmojo lapo apatinės paraštės dešinėje pusėje,
pvz.: aktai 04

Jei apatinėje paraštėje rašomi įstaigos duomenys, dokumento paieškos nuoroda rašoma dokumento pirmojo lapo dešinėje pusėje virš apatinės paraštės.
Dokumento paieškos nuorodą sudaro rinkmenos kompiuterinėje laikmenoje pavadinimas.

22. Kopijos tikrumo žyma.

Kopijos tikrumo žyma rašoma, kai reikia paliudyti įstaigos sudaryto ar jos oficialiai gauto dokumento kopijos tikrumą.
Žyma rašoma dokumento apatinėje dalyje esančiame laisvame plote.
Žymą sudaro žodis „Tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito, teisės aktų suteiktus įgaliojimus turinčio tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, antspaudas, pvz.:

Tikra
(Pareigų pavadinimas) A. V.
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Leave a Comment