Raštvedybos reikalavimai

ĮVADAS

RAŠTVEDYBOS REIKALAVIMAI

Vadovaujantis Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis ir jų pakeitimais (Žin., 2001, Nr. 30-1009, Nr. 42-1480, Nr. 94-3337; 2002, Nr.5-212,Nr.70-2956), dokumentai įforminami pagal LST EN 200216:2001 ir ISO 353:1975 standartus
A4 (210*297 mm), A5 (148*210 mm), A4L (297*210 mm) ir A5L (210*148 mm) formato popieriaus lapuose.
Dokumentuose paliekamos tokio pločio paraštės: kairioji – 30 mm, dešinioji – ne mažesnė kaip 10 mm, viršutinė ir apatinė ne mažesnės kaip 20 mm.
Dokumentai spausdinami tik vienoje lapo pusėje.
Dokumentai spausdinami keliuose lapuose, numeruojamas antrasis ir tolesni lapai. Viršutinės paraštės viduryje rašomi arabiški skaitmenys be taškų ir brūkšnelių. Rekomenduojama spausdinti Time New Roman šriftu ir 12 dydžio raidėmis.
Visi dokumentai skirstomi į:
tvarkomuosius (nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir kt.),
organizacinius (nuostatai, įsakai, taisyklės, reglamentai ir kt.)
informacinius (raštai, pažymos, aktai, potvarkiai ir kt.)
Naujosios Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės nustato 2 rekvizitų rašymo būdus:
išilginį centruotą, kai rekvizito eilučių pradžia ir pabaiga vienodai nutolusios nuo kairiosios ir dešiniosios paraščių;
kampinį vėliavinį, kai rekvizito eilutės prasideda arba yra vienodai nutolusios nuo kairiosios paraštės.
Centru laikomas lapo, neįskaitant paraščių, vidurys.
Kiekvienas dokumento rekvizitas rašomas nustatytoje vietoje ar plote.
Herbas reikalingas tvarkomuosiuose ir informaciniuose siunčiamuose dokumentuose. Herbas arba prekės ženklas spausdinamas popieriaus lapo viduryje po viršutine parašte. Prekės ženklas gali būti spausdinamas ir lapo viršutinės dalies kairėje pusėje, paliekant paraštes. Herbas ir prekės ženklas kartu nespausdinami. Herbo aukštis neturėtų viršyti 20 mm. Kai kuriuose dokumentuose herbas ar prekės ženklas gali atstoti ir įmonės ar įstaigos emblema. Kur ir kokį iš šių rekvizitų rašyti, sprendžia įstaigos ar įmonės vadovas.
Dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po herbu arba prekių ženklu, jei jie spausdinami po viršutine parašte lapo viduryje. Jei jų nėra, dokumento sudarytojo pavadinimas rašomas po viršutine parašte lapo viduryje didžiosiomis paryškintomis raidėmis, gali būti didesnėmis nei kiti rekvizitai, ir išdėstomos išilginiu centruotu būdu.
Priklausomybės aukštesnei institucijai ar kitokie priklausomybės santykiai reiškiami žodžio junginiu su kilmininku.
Kai dokumento sudarytojas yra vienas asmuo, dokumento sudarytojo pavadinime vartojamas tik vyriškosios giminės pareigų pavadinimas nepriklausomai nuo to, vyras ar moteris eina atitinkamas pareigas.
Įstaigos duomenys rašomi mažesnėmis nei kiti rekvizitai raidėmis po dokumento sudarytojo pavadinimu arba dokumento pirmojo lapo apatinėje paraštėje ir gali būti atskirti linija. Įstaigos duomenys rašomi vienoje eilutėje arba išdėstomi stulpeliais.

2
Dokumento pavadinimas, išskyrus raštus, rašomas išilginiu centruotu būdu didžiosiomis paryškintomis raidėmis. Dokumento pavadinimą sudaro dokumento rūšies pavadinimas ir teksto antraštė.
Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu. Priklausomai nuo dokumento
rūšies, kai data rašoma mišriuoju būdu, mėnuo rašomas žodžiu be santrumpos, o vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio priekyje (pvz.: 2003 m. Vasario 9 d., ne vasario 09 d.). trumpuoju būdu data rašoma taip: 2003-02-09 (santrumpa d. nerašoma). prieš vienaženklius skaičius rašomas nulis.
Dokumento sudarymo vieta rašoma tvarkomuosiuose ir informaciniuose įstaigos dokumentuose mažosiomis raidėmis po dokumento datos ir registracijos numeriu.
Adresatą būtina rašyti raštuose, prašymuose, pasiūlymuose, pasiaiškinimuose ir pan. dokumentuose. šis rekvizitas gali būti rašomas pažymėjimuose, rekomendacijose ir kt. Adresatas rašomas mažosiomis raidėmis kairėje lapo pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu, o kai duomenys rašomi dokumento apatinėje paraštėje – po dokumento sudarytojo pavadinimu. Jei dokumentas adresuojamas įstaigai, jos pavadinimas rašomas naudininko linksnyje.
Parašo rekvizitas – būtina kiekvieno dokumento sudėtinė dalis, rašoma po dokumento tekstu. Parašo rekvizitą sudaro asmens pareigų pavadinimas, parašas, visas vardas ir pavardė. Pareigų pavadinimas rašomas nuo kairiosios paraštės, vardas ir pavardė – dešinėje pusėje, parašas – eilutės viduryje.
Priedas yra atskirai įforminta dokumento turinio dalis. Jei dokumentas turi kelis priedus, jie numeruojami iš eilės. Priedo rekvizitai yra priedo žyma, pavadinimas ir tekstas.

3
(prašymo pvz)

KLAIPĖDOS KOLEGIJOS
PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
1 KURSO STUDENTĖ
ŽYDRŪNĖ SIMAŠKAITĖ

Klaipėdos kolegijos
Direktoriui

PRAŠYMAS
SUTEIKTI PERTRAUKĄ MOKSLE

2006-10-05
Klaipėda

Prašau suteikti man pertrauką moksle 2006m. spalio 31d. – 2006m. lapkričio 31d.

(parašas) Žydrūnė Simaškaitė

4
(paaiškinimo pvz)

KLAIPĖDOS KOLEGIJOS
PEDAGOGOKOS FAKULTETO
1 KURSO STUDENTĖ
ŽYDRŪNĖ SIMAŠKAITĖ

Klaipėdos kolegijos
Direktoriui

PASIAIŠKINIMAS
2003-09-30
Klaipėda

2006-09-29 neatvykau laikyti psichologijos egzamino, nes susirgau.

(parašas) Žydrūnė Simaškaitė

5
(protokolo pvz)

KAVARSKO VIDURINĖ MOKYKLA

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2006-10-03 Nr. 2-10
Kavarsakas

Posėdis vyko 2006 m. spalio 3 d.
Posėdžio pirmininkas Tomas Mačiulis.
Posėdžio sekretorius Kajus Jakubauskas.
Dalyvauja. Vaidas Davidavičius, Algis Staugaitis, Domas Vyšniauskas, Raida Skirpstinė, Donatas Milaknis.
Darbotvarkė:
1. Dėl mokinių, atstovavusių mokyklą rajono olimpiadose ir konkursuose skatinimo galimybių ir būdų.
SVARSTYTA. Mokinių, atstovavusių mokyklą rajono olimpiadose ir konkursuose skatinimo galimybės ir būdai.
Pranešėjas Donatas Milaknis, lietuvių kalbos mokytojas.
Domas Vyšniauskas, fizikos mokytojas siūlo apdovanoti tik prizines vietas užėmusius mokinius, atstovavusius mokyklą rajono olimpiadose ir konkursuose.
Vaidas Davidavičius, 8a klasės mokinio tėvas, siūlo apdovanoti visus mokinius, atstovavusius mokyklą miesto olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose, nesvarbu, kokią vietą jei užėmė. Dovanoms pinigus imti iš tėvų fondo, nes jie skirti mokinių skatinimui.
NUTARTA. Visus mokinius, atstovavusius mokyklą miesto olimpiadose ir konkursuose apdovanoti vertingomis knygomis, kurių kaina iki 30 litų.

Posėdžio pirmininkas (parašas) Tomas Mačiulis

Posėdžio sekretorius (parašas) Kajus Jakubauskas

6
(nuorašo pvz)

NUORAŠAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS NETEKIMAS, ATSISAKIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS
Pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama, atsisakius Lietuvos Respublikos pilietybės.
Asmuo, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, prašymą atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės paduoda Respublikos Prezidentui per savivaldybės vykdomąją instituciją, o asmuo, gyvenantis užsienio valstybėje, – per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje.
Prie prašymo atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės pateikiami šie dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso nuorašai. Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo išduotas, pateikiamas dokumentas, išduotas migracijos tarnybos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje, paliudijantis, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo nesikreipė;
2. turimo asmens dokumento, išduoto užsienio valstybės institucijos, nuorašas;
3. dokumentai, patvirtinantys asmens gyvenamąją vietą arba jų nuorašai;
4. sumokėtos valstybės rinkliavos arba konsulinio mokesčio kvitas.
Jei asmuo prašo leisti kartu atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės ir jo nepilnamečiam vaikui, pateikiami šie dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso nuorašai. Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo išduotas, pateikiamas dokumentas, išduotas migracijos tarnybos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje, paliudijantis, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo nesikreipė;
2. turimo asmens dokumento, išduoto užsienio valstybės institucijos, nuorašas;
3. antrojo iš tėvų laisvos formos prašymas dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo;
4. vaiko gimimo liudijimas arba jo nuorašas;
5. dokumentas, patvirtinantis vaiko gyvenamąją vietą, arba jo nuorašas;
6. 14 – 18 metų vaiko laisvos formos rašytinis sutikimas, kad jo pilietybė būtų pakeista.
Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba vienas iš tėvų miręs, vaikas gali atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, jei to raštu prašo vienas iš tėvų, pas kurį teismo sprendimu liko gyventi vaikas arba pas kurį jis faktiškai nuolat gyvena. Prie prašymo atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės pateikiami šie dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso nuorašai. Jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas nebuvo išduotas, pateikiamas dokumentas, išduotas migracijos tarnybos arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje, paliudijantis, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis ir dėl Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento gavimo nesikreipė.
2. turimo asmens dokumento, išduoto užsienio valstybės institucijos, nuorašas;
3. vaiko gimimo liudijimas arba jo nuorašas;
4. dokumentas, patvirtinantis vaiko gyvenamąją vietą arba jo nuorašas;

7
5. 14 – 18 metų vaiko laisvos formos rašytinis sutikimas, kad jo pilietybė būtų pakeista;
6. tėvų ištuokos liudijimas arba jo nuorašas;
7. teismo sprendimas arba jo nuorašas, jeigu vaiko gyvenamoji vieta nustatyta teismo sprendimu;
8. vieno iš tėvų mirties liudijimas arba jo nuorašas.
Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo klausimus sprendžia Respublikos Prezidentas ir dėl to leidžia dekretus.
Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmens prašymas atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės negali būti nagrinėjamas, jeigu to prašantis asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kaltinamuoju arba jam yra įsiteisėjęs ir vykdytinas teismo nuosprendis.

8

(išrašo pvz)

KAVARSKO VIDURINĖ MOKYKLA

2006-09-04 d. Nr. 0-00
Kavarskas

SVARSTYTA. Technologijų vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos suteikimo technologijų mokytojai Jonei Jonaitei klausimas.

NUTARTA. Patvirtinti balsų skaičiavimo rezultatus ir suteikti technologijų mokytojai Jonei Jonaitei technologijų vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

Pirmininkas Petras Petraitis

Sekretorė Giedrė Giedraitė

Tikra
Direktoriaus pavaduotojas A.V.
(Parašas)
Vida Vidaitė
2003-01-26

9

(įgaliojimo pvz)

STATYBOS SKYRIAUS VYRESNIOJI SPECIALISTĖ
RIMA RIMAITĖ

ĮGALIOJIMAS
2006-09-07
Klaipėda

Įgalioju Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vyriausiąją specialistę Vida Vidaitę, a.k. 00000000000, paso Nr. LM 000000, išduotas Klaipėdos paso poskyrio 1992-10-09, paimti mano 2006 m. rugsėjo mėn. atlyginimą.

Rimos Rimaitės parašą tvirtinu
Vyr. buhalterė
A.V

2003-04-08

(parašas) Rima Rimaitė

(parašas) Jonė Jonaitė

10

(gyvenimo aprašymas pvz.)

ŽYDRŪNĖ SIMAŠKAITĖ
Tvenkinio g. 00-00, Lt-5400 Kavarskas, Tel. (8-00) 00 00 00,

GYVENIMO APRAŠYMAS
2006-09-29

Gimimo data: 1987 m. kovo 25 d.
Gimimo vieta: Kavarskas
Gyvenamoji vieta: Tvenkinio 14, LT 48170 Kavarskas
Telefonas: (8 ~ 000) 00 000
Šeimynė padėtis: Netekėjusi.
Išsilavinimas: Pradėtas aukštasis (1 kursas)
Klaipėdos kolegija
Pedagogikos fakultetas. Socialinė pedagogika
2006m. baigta Kavarsko vidutinė mokykla.
Darbo patirtis: Nėra
Kita informacija: Vairuotojo pažymėjimas.
Pomėgiai – skaitymas, mezgimas, kelionės.
Kalbos: Rusų k., anglų k.

(parašas) Žydrūnė Simaškaitė

11