RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS

TURINYS

ĮVADAS 3
1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS PAGRINDAS 4
1.1. Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata 4
1.2. Lietuvos Archyvų Departamento norminiai dokumentai 5
1.3. Įstaigos raštvedybos instrukcija 6
IŠVADOS 8
LITERATŪRA 9ĮVADAS
Šis raštvedybos ir verslo korespondencijos namų rašto darbas – tai žinių patikrinimas, įvertinimas ir savotiškas įsisavinimas.
Tikslai:
• išmokti raštvedybos norminius metodinius pagrindus;
• išanalizuoti Lietuvos Archyvų Departamento norminius dokumentus;
• praktiškai išmokti rašyti:organizacinių dokumentų formuliarą, pareigybes, saugos ir sveikatos instrukciją, komercinį laišką, gautųjų dokumentų registracijos žurnalo formą.

1. RAŠTVEDYBOS NORMINIS METODINIS
PAGRINDAS1.1. Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata
Raštvedybos norminės metodinės bazės samprata – pripažinta privaloma taisyklė arba nuostatas, pažinimo arba tyrinėjimo pagrindas, pamatas.

Raštvedybos norminės metodinės bazės sampratą sudaro:
1. „Raštvedybos taisyklės“ pa

a
atvirtintos Lietuvos Archyvų Departamento. Raštvedybos
taisyklės nustato pagrindinius dokumentų regimo ir valdymo reikalavimus, kurie taikomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas. Šiose taisyklėse nustatomos: įstaigų raštvedybos organizavimą, bendrų dokumentų registravimo reikalavimus, įstaigoje parengtų dokumentų registravimą ir tvarkymą, gautų dokumentų registravimą ir tvarkymą, bylų sudarymą, bylų tvarkymą, dokumentų vertės ekspertizę, bylų apskaitą.
2. „Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės“patvirtintos Lietuvos Archyvų
Departamento.
Pagal šias taisykles tvarkomi valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, kitų subjektų, įgaliotų atlikti vi
i
iešojo administravimo funkcijas tvarkomieji, organizaciniai, informaciniai dokumentai. Privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims (akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms ir kt.) dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai yra rekomendaciniai.
Už įstaigos raštvedybos organizavimą ir kontrolę yra atsakingas įstaigos vadovas ar kitas teisės aktų suteiktus įg
g
galiojimus turintis asmuo.Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos.
Už visas šias taisykles yra atsakingas Lietuvos Archyvų Departamentas. Lietuvos archyvų departamentas yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.
Lietuvos archyvų departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.1.2. Lietuvos Archyvų Departamento norminiai dokumentai
Norminiai dokumentai nustato privaloma tvarką. Lietuvos archyvų departamento veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritaria Lietuvos Respublikos Seimas, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija.
Lietuvos archyvų departamento leidžiami norminiai dokumentai Lietuvos archyvų
fondo klausimais privalomi visiems juridiniams asmenims ir
r
r pareigūnams. Nevalstybinės institucijos privalo laikytis valstybinės archyvų sistemos įstaigų nustatytų dokumentų saugojimo terminų, teikti joms informaciją apie saugomus dokumentus.
Lietuvos archyvų departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.
Lietuvos archyvų departamentas, vykdo tokius uždavinius:
1. pagal kompetenciją rengia ir leidžia teisės aktus;
2. derina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktus;
3. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektuose;
4. formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;
5. nustato dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus;
6. rengia ir tvirtina va
a
alstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių nuolatinio saugojimo dokumentus valstybės archyvams, sąrašą;
7. sprendžia dokumentų nuolatinio saugojimo klausimus ar įgalioja tai spręsti valstybės archyvus;
8. nustato dokumentų saugojimo ir saugyklų įrengimo reikalavimus;
9. išduoda dokumentų saugyklų statinių projektavimo sąlygas;
10. informuoja visuomenę apie Departamento veiklą ir teikia informaciją jo kompetencijai priskirtais klausimais;
11. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.
Lietuvos archyvų departamentui vadovauja generalinis direktorius, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Ministras Pirmininkas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Generalinis direktorius yra pavaldus Ministrui Pirmininkui. Generalinis direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.1.3. Įstaigos raštvedybos instrukcija
Vadovaujantis Raštvedybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Archyvų Departamento visi juridiniai asmenys ir įmonės, registruotos įstatymų nustatyta tvarka, savo veiklos dokumentus turi tvarkyti taip, kad jie būtų išsaugoti ir prieinami įstatymuose ir kituose teisės norminiuose aktuose nustatytą laiką. Kad dokumentai būtų išsaugomi ir prieinami reikiamą laiką ir būtų užtikrinta jų paieška, turi būti sudaryta įstaigos užbaigtų bylų apskaitos sistema: nustatyti apskaitos dokumentai, jų sudarymo tvarka ir atsakingi struktūriniai padaliniai ar darbuotojai, atsakingi už archyvinės veiklos organizavimą ir vykdymą įstaigoje.
Įstaigos raštvedybos organizavimo tikslai:
1. yra laiku ir kokybiškai parengti dokumentus,
2. tvarkyti ir valdyti juos taip, kad galėtumėt greitai jais pasinaudoti,
3. užtikrinti skaidrią, efektyvią veiklą, administravimo ir atsiskaitymo gebėjimus,
4. dokumentus išsaugoti reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti įstaigos veiklos įrodymai ir su įstaigos veikla susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės,
5. už raštvedybos organizavimą yra atsakingas įstaigos vadovas, ar kitas teisės aktų suteiktus
įgaliojimus turintis asmuo,
6. Atsižvelgiant į įstaigai nustatytas funkcijas, teisės norminių aktų ir šių taisyklių
reikalavimus, įstaigos vadovas:
a. nustato įstaigos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo,
kontrolės procedūras ir už jas atsakingų struktūrinių padalinių, darbuotojų įgaliojimus ir atsakomybę;
b. sprendžia, kokios dokumentų apskaitos sistemų technologijos turi būti naudojamos,
paskiria atsakingus darbuotojus;
c. tvirtina dokumentų perėmimo aktus, sudarytus keičiantis atsakingiems
darbuotojams, perduodant dokumentus į įstaigos archyvą, išduodant dokumentus laikinai naudoti už įstaigos ribų;
d. tvirtina dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus, suderintus su įstaigos
dokumentus komplektuojančiu valstybiniu archyvu; jei įstaigos dokumentų nekomplektuoja valstybinis archyvas – su įstaiga, kuriai ji yra pavaldi ar kurios reguliavimo sričiai priklauso;
e. dokumentų vertės ekspertizės, tvarkymo ir apskaitos klausimams nagrinėti sudaro
patariamąją, nuolat veikiančią dokumentų ekspertų komisiją ir tvirtina jos nuostatus.

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu , kiekviena viešojo administravimo
institucija privalo priimti asmenų prašymus ir juos nagrinėti pagal savo kompetenciją.
Dokumentai įstaigoje turi būti tvarkomi ir archyvuojami vadovaujantis Raštvedybos taisyklėse nustatytais reikalavimais bei rekomendacijomis. Valstybės ir savivaldybių įstaigos kontroliuoja savo pavaldžių ar jų reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų raštvedybos būklę, jei jos nėra įrašytos į valstybinių archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą.IŠVADOS
Parašius šį raštvedybos ir verslo korespondencijos namų rašto darbą pasiekiau savo užsibrėžtus tikslus. Supratau:
• raštvedybos norminės metodinės bazės sampratą;
• kaip vyksta darbas Lietuvos Archyvų Departamento su norminiais dokumentais.
Išmokau rašyti:
• organizacinių dokumentų formuliarą;
• pareigybes;
• įsakymą dėl saugos ir sveikatos instrukcijos patvirtinimą;
• komercinį laišką;
• užpildyti gautųjų dokumentų registracijos žurnalą.
Patarimas tiems, kas mokysies rašyti dokumentus ir panašiai – geriausiai įsimename tai, ką patys savarankiškai atliekame, išanalizuojame, perskaitome ir t. t.LITERATŪRA
1. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Dokumentų valdymas. Vilnius: Vilniaus Kolegija, Vilnius 2004. 173
p. (Mokomoji knyga), ISBN 9955-519-36-2.
2. LAURINAVIČIENĖ, A.; RANCOVA, G. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Bendrosios nuostatos ir dokumentų pavyzdžiai. Vilnius, 2002.
3. KONDRATAS, Benjaminas. Lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras, 1998. 214 p. ISBN 9986-03-360-8.
4. JAKIŪNIENĖ, R.; LAURINAVIČIENĖ, A. Rašto darbų rengimo metodiniai nurodymai. Vilnius, 2004.
5. Raštvedybos taisyklės. Lietuvos Archyvų Departamentas, 2001 [ Žiūrėta 2005 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą:
6. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. . Lietuvos Archyvų Departamentas, 2001 [ Žiūrėta 2005 m. lapkričio 25 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.lrs.lt>