Dokumentų rekvizitai

Turinys
1. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitai...................3p.
2. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitai..................3p.
3. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitai.......................3p.
4. Organizacinių dokumentų rekvezitai......................4p.
5. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema...........5p
6. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitų išdėstymo schema..........6p.
7. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema...............7p.
8. Organizacinų dokumentų rekvezitų išdėstymo schema...............8p.
9. Prašymas kitai įstaigai...........................9p.
10. Prašymas savo įstaigai............................10p.
11. Įgaliojimas ..............................11p.
12. Pareiginė instrukcija.............................12p.
13. Gyvenimo aprašymas...........................13p.
14. Literatūra................. ................14p.

Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitai
1. Herbas arba prekių ženklas
2. Dokumento sudarytojo pavadinimas
3. Įstaigos duomenys
4. Specialioji žyma
5. Dokumento gavimo registracijos žyma
6. Dokumento pavadinimas
7. Dokumento data
8. Dokumento registracijos numeris
9. Gauto dokumento nuoroda
10. Adresatas
11. Rezoliucija
12. Dokumento tekstas
13. Parašas
14. Vizos
15. Rengėjo nuoroda
16. Dokumento paieškos nuoroda
Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitai
1. Herbas arba prekių ženklas
2. Dokumento sudarytojo pavadinimas
3. Specialioji žyma
4. Dokumento pavadinimas
5. Dokumento data
6. Dokumento registracijos numeris
7. Rezoliucija
8. Dokumento tvirtinimo žyma
9. Dokumento tekstas
10. Parašas
11. Dokumento sudarymo viieta
12. Vizos
13. Dokumento paieškos nuoroda
Tvarkomųjų dokumentų rekvizitai
1. Herbas arba prekių ženklas
2. Dokumento sudarytojo pavadinimas
3. Specialioji žyma
4. Dokumento gavimo registracijos žyma
5. Dokumento pavadinimas
6. Dokumento data
7. Dokumento registracijos numeris
8. Dokumento sudarymo vieta
9. Rezoliucija
10. Dokumento tekstas
11. Parašas
12. Dokumento suderinimo žyma
13. Vizos
14. Supažindinimo žyma
15. Dokumento paieškos nuoroda
ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ REKVIZITAI

1. Specialioji žyma
2. Dokumento tvirtinimo žyma
3. Dokumento pavadinimas
4. Dokumento tekstas
5. Dokumento suderinimo žyma
6. Vizos
7. Supažindinimo žyma
8. Dokumento paieškos nuoroda

INFORMACINIŲ SIUNČIAMŲJŲ DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Specialioji žyma Dokumentogavimoregistracijos žyma 20

Herbas arba prekių ženklas(Prekių ženklas) Dokumento sudarytojo pavadinimasĮstaigos duomenys Iki 35

Adresatas Dokumento data Dokumento registracijos numerisGauto dokumento nuorodaRezoliucija

Antraštė (raštuose) Dokumento pavadinimas(Dokumento data Dokumento registracijos numeris) Dokumento tekstas 297

Parašas

Vizos

Rengėjo nuoroda (Dokumento paieškos nuoroda)

(Įstaigos duomenys) Dokumento paieškos nuoroda 20
30 85 85 10

210

– paraštes žyminti linija

INFORMACINIŲ ĮSTAIGOS VIDAUS DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Specialioji žyyma 20

(Herbas arba prekių ženklas)(Prekių ženklas) Dokumento sudarytojo pavadinimas Iki 35

(Adresatas) Dokumento tvirtinimo žymaRezoliucija

Dokumento pavadinimasDokumento data Dokumento registracijos numerisDokumento sudarymo vieta Dokumento tekstas 297

Parašas

Vizos

Dokumento paieškos nuoroda 20
30 85 85 10

210

– paraštes žyminti linija

TVARKOMŲJŲ DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Specialioji žyma Dokumentogavimoregistracijos žyma 20

Herbas arba prekių ženklas(Prekių ženklas) Dokumento sudarytojo pavadinimas Iki 35

RezoliucijaDokumento pavadinimasDokumento data Dokumento registracijos nu

umerisDokumento sudarymo vieta Dokumento tekstas 297

Parašas

Dokumento suderinimo žymaVizosSupažindinimo žyma

Dokumento paieškos nuoroda 20
30 85 85 10

210

– paraštes žyminti linija

ORGANIZACINIŲ DOKUMENTŲ REKVIZITŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA

Specialioji žyma 20

Dokumento tvirtinimo žyma

Dokumento pavadinimas Dokumento tekstas 297

Dokumento suderinimo žymaVizosSupažindinimo žyma

Dokumento paieškos nuoroda 20
30 85 85 10

210

TEKSTARA, UABPanerių g. 62, 03202 VILNIUSTel. (8*5) 202654 Faks. (8*5) 202 654El. P. info@tekstara.lt
UAB “Pačiolis” Kalvarijų g. 125,VilniusDirektoriui 2005.08.12 Nr. 0-00/0-12

PRAŠYMAS

Pakartotinai pranešame, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. atsisakome popierinių sąvadų. Kadangi liepos mėn. popierinius sąvadus gavome, tai nuo rugpjūčio mėn. prašome nesiųsti.

(parašas)
Direktorė
Lina Linaitė

Kodas 212345670 PVM mok. kodas LT112345679 Registro Nr. 45-22
A.s. LT977212345678912676 Parex Bankas Vilniaus sk. kodas 72222
UAB „VILNIAUS ENERGIJA“
2-O KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRO
VADYBININKĖ-ŠILUMININKĖ
MARINA MARINOVIČ

UAB „Vilniaus Energija“
Prezidentui
Vytautui Vytokui

PRAŠYMAS
2005-05-15
Vilnius

Prašau suteikti man apmokamų mokymosi atostogų nuo 2005-05-26 iki 2005-05-31 įskaitinai.

PRIDEDAMA. Vilniaus kolegijos agrotechnologijų fakulteto 2005-05-15 pažyma Nr. 214

Vadybininkė-šilumininkė Marina Marinovič

Petras Budnikas

asmens kodas 34312081245,

pasas išduotas 2002.12.25

Vilniaus 1-asis pasų poskyrio

Taupomojo banko
Antakalnio skyriui

ĮGALIOJIMAS

2005-05-14
Vilnius
(vietovė)

Įgalioju savo dukterį Jolitą Sudnikaitę, gyvenančią Vilniuje, Taikos g. 4––15, pasas Nr. LM524564, išduotas 2004 12 18, tvarkyti mano sąskaitą Nr. 542684597511 Taupomojo banko Antakalnio skyriuje ir imti man pervedamą pensiją.

(Parašas) PetrasBudnikas

PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės „Seir“
direktorės 2004 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. 0 – 00

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „SEIR“
PERSONALO VADOVO PAREIGINĖ
INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Personalo vadovas priimamas į darbą ir atleidžiamas iš darbo valstybės ir akcinės bendrovės įstatymais nustatyta tvarka.
2. Personalo vadovo pareigoms priimamas asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, mokantis dirbti kompiuteriu, turintis gerą vadovavimo patirtį, komunikabilus ir lengvai bendraujantis anglų, prancūzų bei rusų kalbomis.
II. PAREIGOS IR TEISĖS
3. Vykdydamas pagrindinius uždavinius, personalo vadovas privalo:

3.1. koordinuoti visų bendrovės skyrių ve

eiklą, kas savaitę parengti glaustą veiklos planą, tobulinti personalo darbą;

3.2. tirti bendrovėje egzistuojančius trūkumus, juos šalinti;

3.3. atleisti iš darbo personalo darbuotojus nevykdančius pareigų ir direktoriaus įsakymų;

3.4. tirti personalo ir klientų poreikius, diegti naujas darbo technologijas;

3.5. palaikyti ryšius su kitomis firmomis, tačiau neišduoti bendrovės veiklos paslapčių;

3.6. koordinuoti bendrovės reklamos reikalus, ieškoti naujų ir produktyvių reklamos sričių.

3.7. nuolat vertinti bendrovės ir personalo darbą, visada išklausyti kiekvieno nuomonę ar pasiūlymą, ginti personalo darbuotojus;

3.8. savo kompetencijos ribose spręsti saugos darbe, priešgaisrinės saugos klausimus.
III. ATSAKOMYBĖ

4. Personalo vadovas atsako už:

4.1. personalo darbą;

4.2. teisingą personalo veiklos planavimą;

4.3. saugą darbe, priešgaisrinę saugą vadovaujamose darbo vietose, tarnybose.
_____________________________________

Susipažinau
Tomas Kazlauskas
(Parašas)
2004 m. spalio 18 d.

Gyvenimo aprašymas
PETRAS MAŠALAITIS Sausio 13-osios g. 21/ 7 Vilnius Tel.: namų 2 48 96 01 darbo 2 63 08 24
Asmens duomenys Gimiau 1979 09 25 Vilniuje. Lietuvis, nevedęs.
Išsilavinimas 1996 baigiau Vilniaus Karoliniškių vid. mokyklą, 1996–1998 – inžinierinius mašinų gamybos kursus Vokietijoje,1998–1999 raštvedybos kursus Vilniuje,1999–2000 vadybos kursus Vilniuje.
Darbo patirtis Nuo 2000 06 mėn. iki dabar dirbu UAB „Lietuvos draudimas“ automobilių draudimo vadybininku.
Kalbų mokėjimas Lietuvių – gimtoji, anglų – labai gerai, rusų – gerai, vokiečių – pakankamai gerai (baigiau kalbos kursus Vokietijoje).
Įgūdžiai Dirbu kompiuterinėmis programomis Word, Excel, AutoCAD, Photoshop.
Pomėgiai Projektavimas ir konstravimas, automobilių remontavimas.
Charakterio ypatybės Iniciatyvumas, komunikabilumas, spartumas.
Tikslas Techninis, atsakingas, dinamiškas darbas.
Pageidavimai darbui Galimybė tobulėti profesinėje veikloje;ilgalaikės perspektyvos.
Literatūra
1. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, Vilnius 2003
2. http://ualgiman.dtiltas.lt/

Leave a Comment